Πρόταση ψηφίσματος - B8-0447/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0447/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη

28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0319/2017
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Lieve Wierinck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0440/2017

Διαδικασία : 2017/2732(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0447/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0447/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0447/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη

(2017/2732(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

­έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αφορά τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

­έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

­έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

­έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014) (COM(2014)0014),

­έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

­έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Διαμόρφωση ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής ενός προγράμματος με στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ» (COM(2017)0294),

­έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας,

­έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά», — έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους — Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)497),

­έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (2016/2271(INI)),

­έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου της Επιτροπής κ. Juncker υπό το έμβλημα «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Πρόγραμμα για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή»,

­έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016,

­έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα το θεματολόγιο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη δέσμη «Τεχνολογίες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών»,

­έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ,

­έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

 

1.λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας τομέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος λειτουργεί μέσα σε ένα εξαιρετικά δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον και περιλαμβάνει τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή αντιπροσώπευε στη δεκαετία του '90 το 36 % της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ σήμερα αντιπροσωπεύει μόνο το 24 % και το ποσοστό αυτό συνεχίζει να μειώνεται[1]·

2.λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιδιωχθούν συγκεκριμένες δράσεις και κίνητρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο, έως το 2020, το 20 % του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να βασίζεται στη βιομηχανία[2]·

3.λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το 75 % της αξίας της ψηφιακής οικονομίας προέρχεται από την παραδοσιακή βιομηχανία, ένα πολύ μικρό μέρος αυτής έχει υιοθετήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες, δεδομένου ότι μόνο το 1,7 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αξιοποιεί πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και μόνο το 14 % των ΜΜΕ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως δίαυλο πωλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό του τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της[3]·

4.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις στην ΕΕ έχουν καίρια σημασία για την ενωσιακή βιομηχανία·

5.λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση του βιομηχανικού μεταποιητικού τομέα θα αλλάξει τη ζήτηση στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής στη ζήτηση, θα πρέπει να αυξηθούν οι ψηφιακές δεξιότητες στην κοινωνία στο σύνολό της·

6.λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική στήριξη για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα πρέπει να κινητοποιήσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2021·

7.υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ που θα συνδυάζουν ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα, δημιουργία απασχόλησης και συμμετοχικότητα, ενώ θα λαμβάνεται παράλληλα υπόψη ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός του βιομηχανικού τομέα λόγω της ψηφιακής διαταραχής και της εμφάνισης νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

 

1.καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια στρατηγική της Ένωσης για μια συνεπή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα στοχεύει στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση (ιδίως στην ενσωμάτωση ευφυών τεχνολογιών και της ρομποτικής στις βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες), στη βιωσιμότητα, στην ενεργειακή απόδοση, σε επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί, για το σκοπό αυτό, την επιδίωξη αυξημένης σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προσαρμόζονται στις σχετικές αλλαγές και να αναλαμβάνουν προνοητική δράση για να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και στην περιφερειακή σύγκλιση·

 

2.εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017, ιδίως την έκκλησή του προς την Επιτροπή να παράσχει, το αργότερο μέχρι την άνοιξη του 2018, ολιστική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για το μέλλον·

3.πιστεύει ότι ορισμένες ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη δημιουργία κρίσιμης μάζας για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού·

4.υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα ορισμένων βιομηχανικών τομέων που χαρακτηρίζονται ιδίως από την παραγωγή εξοπλισμών με διάρκεια ζωής μέχρι και 50 έτη, υψηλή ένταση κεφαλαίου, σημαντική εξάρτηση από τις δημόσιες συμβάσεις έργων και την υποχρέωση να συμμορφώνονται με πολύ υψηλά πρότυπα·

5.τονίζει τη σημασία που αποκτά για την ΕΕ η παροχή υποστήριξης στην ποιοτική αύξηση των ευρωπαϊκών προϊόντων μέσω διαδικασιών επανεκβιομηχάνισης, κυρίως δε μέσω της έρευνας, της ‘βιομηχανίας 4.0’ και της ψηφιοποίησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

6.υπενθυμίζει την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή οικονομικά μέσα στο προσεχές ΠΔΠ για τον τομέα της βιομηχανίας, ιδίως μέσω των ειδικών εργαλείων και ταμείων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός ΔΣΕ, το ΕΤΣΕ και το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ9)·

7.τονίζει τη σημασία της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στην παγκόσμια βιομηχανία· καλεί την Επιτροπή να συγκεκριμενοποιήσει τη φιλοδοξία της για επίτευξη του στόχου του 20% του ΑΕγχΠ στον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες επαναπατρισμού της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας με τη μείωση του κόστους παραγωγής·

8.επαναλαμβάνει ότι ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και η δημιουργία μιας τεχνολογικά προηγμένης ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής είναι κομβικές συνιστώσες στην τόνωση της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας· αναμένει ότι όλοι οι σχετικοί φορείς θα κληθούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο·

9.υπενθυμίζει την ανάγκη να γίνεται χρήση των πόρων με πιο αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο· Η έννοια της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να προωθηθεί, στο πλαίσιο αυτού του στόχου και ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και θα πρέπει να διαδίδονται και να ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές στους κύκλους, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα·

10.καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι βιομηχανικές πολιτικές της συνάδουν με την «αρχή της καινοτομίας», και ότι οι δυνητικές επιπτώσεις στην έρευνα και την καινοτομία θα αποτελέσουν μέρος της εκτίμησης αντίκτυπου·

11.υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για την οικοδόμηση μίας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα όπως αυτοί συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού του Δεκεμβρίου 2015 για την κλιματική αλλαγή·

12.υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των βιομηχανιών θαλάσσης και τις τεχνολογίες της γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και τις δυνατότητές τους να αποτελέσουν έναν νέο αναπτυξιακό τομέα στην Ευρώπη·

13.υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός ανάμεσα στις ήδη συσταθείσες, τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού μοντέλου·

14.τονίζει ότι οι αλυσίδες βιομηχανικής αξίας κατανέμονται ολοένα και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι ο ευρωπαϊκός συντονισμός είναι, ως εκ τούτου, δικαιολογημένος και απαραίτητος· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων εθνικών πρωτοβουλιών στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, όπως η πρωτοβουλία Industrie 4.0 στη Γερμανία, η πρωτοβουλία Industrie du Futur στη Γαλλία, η πρωτοβουλία Smart Industry στις Κάτω Χώρες και πολλές άλλες· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν·

15.υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία μελλοντοστραφής βιομηχανική πολιτική σε ολόκληρη την ΕΕ βάσει της οποίας να είναι σε θέση η Επιτροπή να προλαμβάνει αποτελεσματικότερα κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών δικτύων μέσω μίας περισσότερο τομεακής προσέγγισης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του βιομηχανικού τομέα της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων·

16.υπογραμμίζει ότι οι σχηματισμοί (clusters) ανταγωνιστικότητας και η ιδιαίτερη οργάνωσή τους είναι πολύ χρήσιμη λύση για τη συσπείρωση ενδιαφερομένων παραγόντων της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίζει τέτοιους σχηματισμούς και τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή ΜΜΕ, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης που ενθαρρύνουν διατομεακούς και διεπιστημονικούς συνδέσμους· τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία, προκειμένου να αναπτυχθούν διακρατικές ευκαιρίες·

17.υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρχει συνέπεια σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία, το διεθνές εμπόριο, το περιβάλλον και την απασχόληση· τονίζει τη σημασία της Ενεργειακής Ένωσης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής·

18.τονίζει ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και οι ξένες άμεσες επενδύσεις τρίτων χωρών σε στρατηγικής σημασίας ενωσιακές βιομηχανίες ενδέχεται να θέσουν στρατηγικό κίνδυνο· είναι της γνώμης ότι το συμφέρον των ιδιωτών επενδυτών δεν θα πρέπει πάντα να υπερισχύει έναντι του δημοσίου συμφέροντος της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο με σκοπό την αξιολόγηση της δράσης τρίτων χωρών στον τομέα των ξένων άμεσων επενδύσεων και των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε σχέση με τις στρατηγικές θεωρήσεις της ΕΕ·

19.εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής με τίτλο «Διαμόρφωση ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής ενός προγράμματος με στόχο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ» σύμφωνα με την αναβίωση της αμυντικής συνεργασίας που πρότεινε ο Πρόεδρος Γιούνκερ· ζητεί την εφαρμογή μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, της οποίας οι δράσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας·

20.υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης τεχνικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση μέσω καλώς σχεδιασμένων συστημάτων μαθητείας που θα βασίζονται τόσο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση όσο και στην εσωτερική κατάρτιση στον χώρο εργασίας·

21.αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.