Postupak : 2017/2732(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0447/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0447/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0305

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 262kWORD 47k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.569v01-00
 
B8-0447/2017

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0319/2017

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP))


Lieve Wierinck u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP))  
B8-0447/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 173. (Glava XVII.) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), koji se tiče industrijske politike EU-a i u kojem se, među ostalim, spominje konkurentnost industrije Unije,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. listopada 2012. pod nazivom „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” (COM (2012)0582),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. siječnja 2014. naslovljenu „Za europsku industrijsku renesansu” (COM(2014)0014),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 2. srpnja 2014. naslovljenu „Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima” (COM(2014)0442),

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 7. lipnja 2017. o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a (COM(2017)0294),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2014. o reindustrijalizaciji Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. siječnja 2016. naslovljenu „Prema jedinstvenom digitalnom tržištu”(2),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije naslovljenu „Trgovina za sve: Prema odgovornijoj trgovinskoj i ulagačkoj politici” (COM(2015)0497),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije(3),

–  uzimajući u obzir političke smjernice predsjednika Junckera naslovljene „Novi početak za Europu: plan za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene”,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 15. prosinca 2016. godine,

–  uzimajući u obzir Zaključke Vijeća o planu za industrijsku konkurentnost, o digitalnoj transformaciji europske industrije i o paketu pod nazivom „Tehnologije jedinstvenog digitalnog tržišta i osuvremenjivanje javnih usluga”,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o budućoj strategiji industrijske politike EU-a od 29. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je u izuzetno dinamičnom globalnom okruženju koje karakteriziraju tehnološki, ekološki i društveni izazovi industrija ključan sektor za Europsku uniju; budući da je 1990-ih europska industrijska proizvodnja činila 36 % svjetske proizvodnje, a danas čini samo 24 % i da se taj postotni udio i dalje smanjuje(4);

B.  budući da su za postizanje cilja EU-a da se 20 % BDP-a Unije do 2020. temelji na industriji(5) potrebne konkretne mjere i poticaji;

C.  budući da je, iako iz tradicionalne industrije proizlazi 75 % vrijednosti digitalnoga gospodarstva, ona samo djelomično prihvatila digitalne tehnologije te da se samo 1,7 % europskih poduzeća u cijelosti koristi naprednim digitalnim tehnologijama, a samo 14 % MSP-ova koristi internetom kao prodajnim kanalom; budući da Europa mora iskoristiti golem potencijal sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija kako bi digitalizirala industriju i sačuvala svoju globalnu konkurentnost(6);

D.  budući da su za industriju Unije ključni konkurentnost i ulaganja u EU-u;

E.  budući da će digitalizacija industrijske proizvodnje dovesti do promjena u potražnji na tržištu rada u Europi; budući da bi kao odgovor na te promjene trebalo povećati razinu digitalnih vještina u društvu kao cjelini;

F.  budući da bi strategija potpore za digitalizaciju industrije trebala uroditi mobilizacijom 50 milijardi EUR do 2021. te da je ona ključna za konkurentnost europskog gospodarstva;

1.  naglašava da je potreban sveobuhvatan pristup koji uključuje konkretne politike i mjere za reindustrijalizaciju EU-a i u kojem se uzimaju u obzir i konkurentnosti i održivosti, i otvaranje radnih mjesta i uključivost, ali i vodi računa o strukturnoj transformaciji industrijskog sektora koja je rezultat disruptivnog učinka digitalizacije i pojave novih poslovnih modela;

2.  poziva Komisiju da zajedno s državama članicama izradi strategiju Unije za dosljednu i sveobuhvatnu industrijsku politiku čiji je cilj reindustrijalizacija Europe i koja se, među ostalim, temelji na digitalizaciji (posebno u smislu integracije pametnih tehnologija i robotike u industrijske lance vrijednosti), održivosti, energetskoj učinkovitosti te odgovarajućim financijskim sredstvima i obnovljivim energetskim resursima; u tu svrhu poziva na veću konvergenciju među državama članicama; smatra da bi se europskim regulatornim okvirom industrijama trebalo omogućiti da se prilagode na te promjene i da poduzmu anticipatorne mjere kako bi se doprinijelo otvaranju radnih mjesta, rastu i regionalnoj konvergenciji;

3.  pozdravlja zaključke Vijeća od 29. svibnja 2017., posebno činjenicu da je Vijeće pozvalo Komisiju da najkasnije do proljeća 2018. izradi sveobuhvatnu strategiju industrijske politike EU-a za budućnost;

4.  stajališta je da bi neki industrijski sektori u Europi mogli imati koristi od postizanja određene razine kritične mase kako bi dobili priliku nositi se s međunarodnom konkurencijom;

5.  skreće pozornost na specifičnu prirodu određenog broja industrijskih sektora koje karakterizira proizvodnja opreme čiji je životni vijek i do 50 godina, visoki intenzitet kapitala, znatna ovisnost o javnoj nabavi i obveza pridržavanja vrlo visokih sigurnosnih standarda;

6.  ističe da je za EU važno, kako bi se poboljšala konkurentnost u Europi, pružiti potporu kvalitativnom iskoraku europskih proizvoda preko procesa reindustrijalizacije, posebno u pogledu istraživanja, prelaskom na industriju 4.0 i digitalizacijom;

7.  podsjeća da je nužno zadržati odgovarajuću razinu financijskih sredstava za industrijski sektor u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru (VFO), posebno kroz namjenske instrumente i fondove poput europskih strukturnih i investicijskih fondova, Obzora 2020., Instrumenta za povezivanje Europe, Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i Devetog okvirnog programa;

8.  ističe važnost digitalizacije za očuvanje položaja EU-a kao globalnog industrijskog predvodnika; poziva Komisiju da konkretizira svoj istaknuti cilj prema kojemu bi udio industrije u BDP-u trebao biti 20 %; u tom smislu naglašava da digitalizirana industrija, s obzirom na to da ona ima niže proizvodne troškove, potencijalno može doprinijeti vraćanju radnih mjesta u Europu;

9.  podsjeća da su poticajan regulatorni okvir i izgradnja najmodernije europske digitalne infrastrukture ključni za digitalizaciju industrije; očekuje da će svi relevantni dionici biti pozvani da aktivno sudjeluju;

10.  podsjeća da je resurse potrebno koristiti učinkovitije i odgovornije; smatra da bi, radi ispunjenja toga cilja i pokretanja inovacija, u cijelom lancu vrijednosti trebalo promicati ideju kružnog gospodarstva te da bi među akterima u privatnom i javnom sektoru trebalo širiti i razmjenjivati najbolje prakse;

11.  poziva Komisiju da zajamči da industrijske politike budu u skladu s „načelom inovacija” i da se prilikom procjene učinka povede računa i mogućem učinku na istraživanja i inovacije;

12.  naglašava da se ambiciozna europska industrijska strategija mora voditi energetskim i klimatskim ciljevima dogovorenima u okviru Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama;

13.  ističe sve veću važnost pomorske industrije i tehnologija povezanih s plavim rastom i njihov potencijal da postanu nova područja rasta u Europi;

14.  podsjeća na to da bi posebnu pozornost trebalo obratiti na MSP-ove te na jačanje suradnje između postojećih poduzeća, novoosnovanih poduzeća i rastućih poduzeća jer bi time moglo doprinijeti stvaranju održivijeg i konkurentnijeg poslovnog modela;

15.  ističe da su industrijski lanci vrijednosti u Europi sve više distribuirani te da je stoga koordinacija na razini EU-a opravdana, pa i nužna; poziva Komisiju da olakša interakciju na zajedničku korist među različitim nacionalnim inicijativama u području digitalizacije industrije, kao što su to Industrie 4.0 u Njemačkoj, Industrie du Futur u Francuskoj, Smart Industry u Nizozemskoj i druge; poziva da se u tom smislu razmjene najbolje prakse;

16.  ističe važnost industrijske politike usmjerene na budućnost na razini cijelog EU-a, s obzirom na to da bi ona Komisiji omogućila da bolje predvidi trendove socioekonomskog razvoja i zajamči konkurentnost industrijskih mreža, među ostalim i pristupom kojim se vodi računa o specifičnostima pojedinačnih sektora; naglašava da važno industrijski sektor EU-a učiniti privlačnijim za ulaganja;

17.  ističe da su klasteri konkurentnosti i njihova specifična organizacija vrlo korisno rješenje za okupljanje relevantnih dionika; traži od Komisije da na europskoj razini pruži potporu tim klasterima i njihovoj međusobnoj suradnji te da se pobrine da u njima sudjeluju MSP-ovi, istraživački centri i sveučilišta regionalne i lokalne razine; poziva Komisiju da uspostavi platforme za pametnu specijalizaciju kojima će se poticati međusektorske i interdisciplinarne veze; ističe potrebu za jačanjem međuregionalne suradnje u cilju stvaranja transnacionalnih prilika;

18.  ponovno podsjeća da je potrebno da sve politike povezane s istraživanjem, međunarodnom trgovinom, okolišem i zapošljavanjem budu međusobno dosljedne; ističe važnost energetske unije za razvoj europske industrijske politike;

19.  ističe da bi aktivnosti trećih zemalja u strateški važnim industrijskim sektorima EU-a, primjerice spajanja i preuzimanja te izravna strana ulaganja, mogle predstavljati strateški rizik; stajališta je da interesi pojedinih investitora ne bi smjeli prevagnuti nad javnim interesom EU-a; poziva Komisiju da razvije okvir za evaluaciju aktivnosti trećih zemalja u području spajanja i preuzimanja te izravnih stranih ulaganja iz perspektive strateških interesa EU-a;

20.  pozdravlja prijedlog Komisije o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a, u skladu s prijedlogom predsjednika Junckera o ponovnom pokretanju suradnje u području obrane; poziva da se implementira istinski integrirana europska obrambena politika čiji bi rezultati u području istraživanja i razvoja mogli dovesti do industrijskog rasta;

21.  podsjeća na to da je u obrazovnom sustavu potrebno promicati tehničke vještine uz pomoć dobro osmišljenih sustava naukovanja koji se temelje i na školskom učenju i na praksi na radnom mjestu;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL C 482, 23.12.2016., str. 89.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0009.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0240.

(4)

Podaci Eurostata.

(5)

Komunikacija Komisije od 10. listopada 2012. naslovljena „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak – – ažurirana komunikacija o industrijskoj politici” COM(2012)0582,

(6)

Komunikacija Komisije od 6. svibnja 2015. naslovljena „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu”, COM(2015)0192.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti