Projekt rezolucji - B8-0447/2017Projekt rezolucji
B8-0447/2017

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie

  28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

  złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-0319/2017
  zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

  Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0440/2017

  Procedura : 2017/2732(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0447/2017
  Teksty złożone :
  B8-0447/2017
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  B8-0447/2017

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie

  (2017/2732(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając art. 173 (tytuł XVII) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który dotyczy polityki przemysłowej UE oraz odnosi się między innymi do konkurencyjności unijnego przemysłu,

  –  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. zatytułowany „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582),

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. zatytułowany „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” (COM(2014)0014),

  –  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. pt. „Ku gospodarce opartej na danych” (COM(2014)0442),

  –  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 7 czerwca 2017 r. pt. „Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE” (COM(2017)0294),

  –  uwzględniając rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju[1],

  –  uwzględniając rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. zatytułowaną „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym”[2],

  –  uwzględniając komunikat Komisji pt. „Handel z korzyścią dla wszystkich. W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

  –  uwzględniając rezolucję z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie cyfryzacji europejskiego przemysłu[3],

  –  uwzględniając wytyczne polityczne przewodniczącego J.C. Junckera „Nowy początek dla Europy: program na rzecz zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, sprawiedliwości i przemian demokratycznych”,

  –  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.,

  –  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie programu konkurencyjności przemysłu, w sprawie cyfrowej transformacji europejskiego przemysłu oraz w sprawie pakietu dotyczącego technologii jednolitego rynku cyfrowego i modernizacji usług publicznych,

  –  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyszłej unijnej strategii na rzecz polityki przemysłowej,

  –  uwzględniając pytanie do Komisji dotyczące opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji w Europie (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

  –  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że przemysł jest sektorem kluczowym dla Unii Europejskiej działającej w wysoce dynamicznym środowisku globalnym borykającym się z wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i technologicznymi; mając na uwadze, że w latach 90. dwudziestego wieku europejska produkcja przemysłowa stanowiła 36 % produkcji światowej, obecnie natomiast stanowi tylko 24 %, przy czym odsetek ten nadal spada[4];

  B.  mając na uwadze, że konkretne działania i zachęty muszą być kontynuowane z myślą o osiągnięciu celu UE, jakim jest 20 % unijnego PKB, którego źródłem jest przemysł w 2020 r.[5];

  C.  mając na uwadze, że wprawdzie 75 % wartości gospodarki cyfrowej pochodzi z branż tradycyjnych, jednak branże te przyswoiły sobie technologie cyfrowe tylko w ograniczonym zakresie – zaledwie 1,7 % przedsiębiorstw europejskich w pełni wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe, a jedynie 14 % MŚP korzysta z internetu jako jednego z kanałów sprzedaży; mając na uwadze, że Europa musi wykorzystać wielki potencjał sektora ICT, aby przeprowadzić cyfryzację przemysłu i utrzymać konkurencyjność w skali ogólnoświatowej[6];

  D.  mając na uwadze, że konkurencyjność i inwestycje w UE są kluczowe z punktu widzenia przemysłu;

  E.  mając na uwadze, że cyfryzacja produkcji przemysłowej zmieni zapotrzebowanie na rynku pracy w Europie; mając na uwadze, że w celu sprostania tej zmianie w zapotrzebowaniu należy podnosić umiejętności cyfrowe społeczeństwa jako całości;

  F.  mając na uwadze, że strategia wspierania cyfryzacji przemysłu, która powinna zapewnić mobilizację 50 mld EUR do 2021 r., ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności gospodarki europejskiej;

  1.  podkreśla potrzebę przyjęcia całościowego podejścia, w tym konkretnych polityk i działań na rzecz reindustrializacji UE, łączenia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu strukturalnej transformacji branży przemysłowej, będącej wynikiem rewolucji cyfrowej i pojawienia się nowych modeli biznesowych;

  2.  wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi opracowała unijną strategię na rzecz spójnej i kompleksowej polityki przemysłowej mającej na celu reindustrializację Europy i opartej m.in. na cyfryzacji (w szczególności na włączeniu inteligentnych technologii i robotyki w przemysłowe łańcuchy wartości), stabilności, efektywności energetycznej i odpowiednich finansowych oraz odnawialnych zasobach energetycznych; w tym celu wzywa do większej współpracy między państwami członkowskimi; uważa, że europejskie ramy regulacyjne powinny umożliwiać przemysłowi dostosowanie się do omawianych zmian i podejmowanie działań z wyprzedzeniem, aby przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy, do wzrostu i do konwergencji regionalnej;

  3.  z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 29 maja 2017 r., a w szczególności apel Rady do Komisji o opracowanie całościowej strategii UE na rzecz przyszłej polityki przemysłowej najpóźniej do wiosny 2018 r.;

  4.  uważa, że niektóre europejskie branże przemysłowe mogłyby odnieść korzyść z osiągnięcia pewnej masy krytycznej do zmierzenia się z międzynarodową konkurencją;

  5.  przypomina o specyfice niektórych gałęzi przemysłu, które charakteryzuje przede wszystkim produkcja sprzętu o żywotności nawet 50 lat, duża kapitałochłonność, znaczny stopień uzależnienia od zamówień publicznych oraz konieczność przestrzegania bardzo surowych norm;

  6.  podkreśla znaczenie, jakie ma dla UE wspieranie podnoszenia jakości europejskich produktów dzięki procesom reindustrializacji, zwłaszcza poprzez badania naukowe, przemysł 4.0 i cyfryzację, w celu zwiększenia konkurencyjności w Europie;

  7.  przypomina o konieczności utrzymania wystarczających środków finansowych dla sektora przemysłu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF), zwłaszcza za pomocą konkretnych instrumentów i funduszy, takich jak europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program „Horyzont 2020”, instrument „Łącząc Europę”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i 9. program ramowy;

  8.  podkreśla znaczenie cyfryzacji przemysłu dla utrzymania pozycji UE jako światowego lidera przemysłu; apeluje do Komisji o podjęcie konkretnych wysiłków w celu osiągnięcia wyznaczonego przez nią celu, jakim jest podniesienie wkładu produkcji w PKB do 20 %; podkreśla w związku z tym potencjał cyfryzacji przemysłu w zakresie repatriacji produkcji ze względu na obniżenie kosztów produkcji;

  9.  przypomina, że sprzyjające ramy regulacyjne i rozbudowa nowoczesnej europejskiej infrastruktury cyfrowej to najlepsze sposoby pobudzania cyfryzacji przemysłu; oczekuje, że wszystkie zainteresowane strony będą zachęcane do odgrywania aktywnej roli;

  10.  przypomina o konieczności korzystania z zasobów w sposób bardziej wydajny i odpowiedzialny; uważa, że koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym – mając na uwadze powyższy cel i jako siła napędowa innowacji – powinna być wspierana w całym łańcuchu wartości, a wzorcowe praktyki należy rozpowszechniać i wymieniać między podmiotami w sferze prywatnej i publicznej;

  11.  apeluje do Komisji o zapewnienie, aby jej polityka przemysłowa była zgodna z „zasadą innowacji”, dzięki czemu jej potencjalny wpływ na badania i innowacje będzie brany pod uwagę w ocenie skutków;

  12.  podkreśla, że wysiłki zmierzające do opracowania ambitnej strategii przemysłowej UE powinny być zgodne z celami związanymi z energią i klimatem uzgodnionymi na mocy porozumienia klimatycznego z Paryża z grudnia 2015 r.;

  13.  podkreśla rosnące znaczenie przemysłu morskiego i technologii „niebieskiego” wzrostu, i ich potencjał, aby stać się nowymi obszarami wzrostu w Europie;

  14.  przypomina, że szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP oraz zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji a przedsiębiorstwami typu start-up i scale-up, gdyż mogłoby to przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego i konkurencyjnego modelu działalności;

  15.  podkreśla, że przemysłowe łańcuchy wartości są rozłożone coraz bardziej równomiernie w Europie oraz że koordynacja w skali UE jest w związku z tym uzasadniona i konieczna; apeluje do Komisji o ułatwianie współoddziaływania między różnymi krajowymi inicjatywami cyfryzacji przemysłu, takimi jak Industrie 4.0 w Niemczech, Industrie du Futur we Francji, Smart Industry w Holandii i wiele innych; apeluje o wymianę najlepszych praktyk w tym względzie;

  16.  podkreśla znaczenie prowadzenia w całej UE ukierunkowanej na przyszłość polityki przemysłowej, która umożliwiłaby Komisji lepsze przewidywanie zmian społeczno-ekonomicznych oraz zapewnienie konkurencyjności sieci przemysłowych, w tym bardziej sektorowego podejścia; podkreśla, że zwiększenie atrakcyjności sektora przemysłowego UE ma duże znaczenie w pobudzaniu inwestycji;

  17.  podkreśla, że klastry konkurencyjności oraz ich szczególna organizacja stanowią bardzo przydatne rozwiązanie umożliwiające kontakt między zainteresowanymi podmiotami; zwraca się do Komisji o wspieranie tych klastrów oraz ich współpracy na poziomie europejskim, przy zapewnieniu udziału MŚP, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów na szczeblu regionalnym i lokalnym; wzywa Komisję do stworzenia platform inteligentnej specjalizacji, zachęcających do powiązań międzysektorowych i interdyscyplinarnych; podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy międzyregionalnej w celu rozwoju możliwości transgranicznych;

  18.  przypomina o konieczności zapewnienia spójności we wszelkiej polityce związanej z badaniami naukowymi i innowacyjnością, handlem międzynarodowym, środowiskiem i zatrudnieniem; podkreśla znaczenie unii energetycznej dla rozwoju europejskiej polityki przemysłowej;

  19.  podkreśla, że połączenia i przejęcia oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) krajów trzecich w strategiczne gałęzie przemysłu UE mogą stwarzać ryzyko strategiczne; uważa, że interes inwestorów prywatnych nie powinien mieć zawsze przewagi nad interesem publicznym reprezentowanym przez UE; wzywa Komisję do stworzenia ram mających na celu ocenę połączeń i przejęć oraz BIZ z państw trzecich z punktu widzenia strategii UE;

  20.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji pt. „Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE” zgodny z proponowaną przez przewodniczącego J.C. Junckera koncepcją ożywienia współpracy w dziedzinie obronności; wzywa do wdrożenia prawdziwie zintegrowanej europejskiej polityki obronności, w ramach której działania w zakresie badań i rozwoju mogłyby ostatecznie doprowadzić do rozkwitu przemysłowego;

  21.  przypomina, że potrzebne jest promowanie umiejętności technicznych w edukacji, dzięki dobrze zaprojektowanym systemom kształcenia opartym zarówno na nauczaniu akademickim, jak i na szkoleniach zawodowych w miejscu pracy;

  22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.