Procedură : 2017/2732(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0447/2017

Texte depuse :

B8-0447/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0305

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 405kWORD 48k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.569v01-00
 
B8-0447/2017

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-0319/2017

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP))


Lieve Wierinck în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP))  
B8-0447/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 173 (titlul XVII) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care se referă la politica industrială a UE și menționează, printre altele, competitivitatea industriei Uniunii,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)0582),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 2014 intitulată „Pentru o renaștere industrială europeană” (COM(2014)0014),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2014 intitulată „Către o economie de succes bazată pe date” (COM(2014)0442),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 7 iunie 2017 de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE (COM(2017)0294),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală(2),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți: Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere rezoluția sa din 1 iunie 2017 referitoare la digitalizarea industriei europene(3),

–  având în vedere orientările politice ale președintelui Juncker, intitulate „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice”,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 15 decembrie 2016,

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la agenda privind competitivitatea industrială, Concluziile privind transformarea digitală a industriei europene și cele referitoare la pachetul privind tehnologiile pieței unice digitale și modernizarea serviciilor publice,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 29 mai 2017 privind o viitoare strategie pentru politica industrială a UE,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât industria reprezintă un sector esențial pentru Uniunea Europeană, care funcționează într-un mediu global extrem de dinamic, ce implică provocări tehnologice, de mediu și societale; întrucât producția industrială europeană a reprezentat 36 % din producția mondială în anii 90, dar azi reprezintă doar 24 %, și procentajul continuă să scadă(4);

B.  întrucât trebuie continuate acțiunile și măsurile de stimulare concrete pentru a atinge obiectivul UE care prevede ca 20 % din PIB-ul Uniunii să se bazeze pe industrie până în anul 2020(5);

C.  întrucât deși 75 % din valoarea economiei digitale provine din industria tradițională, aceasta din urmă a integrat tehnologiile digitale doar într-o mică măsură, numai 1,7 % dintre societățile europene utilizând pe deplin tehnologiile digitale avansate și numai 14 % dintre IMM-uri folosind internetul ca un canal de vânzări; întrucât Europa trebuie să profite de potențialul ridicat al sectorului TIC pentru a-și digitaliza industria și pentru a-și păstra competitivitatea la nivel mondial(6);

D.  întrucât competitivitatea și investițiile în UE sunt esențiale pentru industria sa;

E.  întrucât digitalizarea producției industriale va schimba cererea de pe piața forței de muncă în Europa; întrucât, pentru a răspunde acestei schimbări a cererii, competențele digitale în societate, în ansamblu, ar trebui sporite;

F.  întrucât strategia de susținere a digitalizării industriei ar trebui să mobilizeze 50 de miliarde de euro până în 2021 și este esențială pentru competitivitatea economiei europene,

1.  subliniază nevoia unei abordări holistice, care să includă politici și acțiuni concrete cu scopul reindustrializării UE, să combine competitivitatea și durabilitatea, crearea de locuri de muncă și incluziunea, luând totodată în considerare transformarea structurală a sectorului industrial, care este determinată de perturbarea digitală și de apariția unor noi modele de afaceri;

2.  invită Comisia să elaboreze, împreună cu statele membre, o strategie a Uniunii pentru o politică industrială coerentă și cuprinzătoare, care să urmărească reindustrializarea Europei și care să aibă la bază, printre altele, digitalizarea (în special integrarea tehnologiilor inteligente și a roboticii în lanțurile valorice industriale), durabilitatea, eficiența energetică și resurse financiare și de energie neregenerabilă adecvate; solicită, în acest sens, o convergență sporită între statele membre; consideră că cadrul european de reglementare ar trebui să permită industriilor să se adapteze la modificările respective și să ia măsuri anticipative, pentru a contribui la crearea de locuri de muncă, la creștere și la convergența regională;

3.  salută concluziile Consiliului din 29 mai 2017, în special solicitarea adresată de Consiliu Comisiei, de a elabora o strategie holistică pentru politica industrială a UE în viitor, până cel târziu în primăvara anului 2018;

4.  consideră că unele industrii europene ar putea beneficia de pe urma atingerii unei anumite mase critice pentru a face față concurenței internaționale;

5.  reamintește specificitatea anumitor sectoare industriale, caracterizate în special prin producția de echipamente cu o durată de viață de până la 50 de ani, o utilizare intensivă a capitalurilor, o dependență semnificativă de achiziții publice și obligația de a se conforma unor standarde foarte ridicate;

6.  subliniază faptul că e important ca UE să sprijine creșterea calitativă a produselor europene prin procesele de reindustrializare, în special prin cercetare, industria 4.0 și digitalizare, pentru a spori competitivitatea în Europa;

7.  reamintește că este necesară menținerea unor mijloace financiare suficiente pentru sectorul industrial în următorul cadru financiar multianual (CFM), cu precădere prin instrumentele și fondurile specifice, cum ar fi fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și FP9;

8.  subliniază importanța digitalizării industriei pentru menținerea poziției UE ca lider industrial la nivel mondial; îndeamnă Comisia să își concretizeze ambiția privind atingerea obiectivului ca producția să atingă 20 % din PIB; subliniază, în acest sens, potențialul de repatriere al industriei digitalizării, prin reducerea costurilor de producție;

9.  reamintește că un cadru de reglementare favorabil, precum și elaborarea unei infrastructuri digitale europene la cele mai înalte standarde actuale sunt esențiale pentru stimularea digitalizării industriei; speră că toate părțile interesate relevante vor fi invitate să joace un rol activ;

10.  reamintește că este necesară utilizarea resurselor într-un mod mai eficient și mai responsabil; consideră că, având acest obiectiv și fiind un motor al inovării, conceptul de economie circulară ar trebui promovat în întregul lanț valoric, iar bunele practici ar trebui propagate și partajate între actori, atât în sferele private, cât și în cele publice;

11.  invită Comisia să se asigure că politicile industriale sunt conforme cu principiul inovării și că posibilele efecte asupra cercetării și inovării vor face parte din evaluarea impactului;

12.  subliniază că eforturile de a elabora o strategie industrială a UE ambițioasă ar trebui să fie conformă cu obiectivele în materie de energie și climă asupra cărora s-a convenit în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, din decembrie 2015;

13.  subliniază importanța tot mai mare a industriei maritime și a tehnologiilor creșterii albastre, precum și potențialul lor de a deveni un nou domeniu de creștere în Europa;

14.  reamintește faptul că ar trebui acordată o atenție specială IMM-urilor și consolidării cooperării între întreprinderile cu vechime, întreprinderile nou-înființate și cele în curs de extindere, întrucât aceasta ar putea contribui la crearea unui model de afaceri mai durabil și mai competitiv;

15.  subliniază faptul că lanțurile valorice industriale sunt distribuite din ce în ce mai mult în Europa și că, prin urmare, coordonarea UE este justificată și necesară; invită Comisia să faciliteze fertilizarea încrucișată între diferitele inițiative naționale din industria digitalizării, cum ar fi Industrie 4.0 în Germania, Industrie du Futur în Franța, Smart Industry în Țările de Jos și multe altele; îndeamnă la un schimb de bune practici în acest sens;

16.  subliniază importanța unei politici industriale orientate spre viitor pe întreg teritoriul UE, care va permite Comisiei să anticipeze mai bine evoluțiile socio-economice și să asigure competitivitatea rețelelor industriale, incluzând o abordare mai sectorială; accentuează importanța creșterii gradului de atractivitate a sectorului industrial al UE pentru stimularea investițiilor;

17.  subliniază că polii de competitivitate și organizarea lor specifică reprezintă o soluție foarte utilă pentru a reuni părțile interesate relevante; cere Comisiei să sprijine acești poli și cooperarea lor la nivel european, asigurând implicarea IMM-urilor, a centrelor de cercetare și a universităților la nivel regional și local; invită Comisia să dezvolte platforme inteligente de specializare, încurajând legăturile intersectoriale și interdisciplinare; subliniază că trebuie intensificată cooperarea interregională pentru a crea oportunități transnaționale;

18.  reamintește că este necesară coerența tuturor politicilor care au legătură cu cercetarea și inovarea, comerțul internațional, mediul și ocuparea forței de muncă; subliniază importanța pe care o are uniunea energetică în dezvoltarea politicii industriale europene;

19.  subliniază că activitățile în domeniul fuziunilor și achizițiilor și în cel al investiției străine directe (ISD) derulate de țări terțe în cadrul industriilor UE importante din punct de vedere strategic î ar putea reprezenta un risc strategic; consideră că interesele investitorilor individuali nu ar trebui să prevaleze întotdeauna asupra interesului public al UE; solicită Comisiei să elaboreze un cadru în scopul evaluării activităților țărilor terțe în domeniul fuziunilor și achizițiilor și în cel al investiției străine directe, în raport cu considerentele strategice ale UE;

20.  salută propunerea Comisiei de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivității și capăcității de inovare a industriei de apărare a UE, care este în conformitate cu revigorarea cooperării în materie de apărare, propusă de președintele Juncker; solicită punerea în aplicare a unei politici de apărare europene veritabile și integrate, ale cărei eforturi în domeniul cercetării și dezvoltării ar putea conduce, în final, la o creștere în industrie;

21.  reamintește că în domeniul educației trebuie promovate aptitudinile tehnice, prin sisteme de ucenicie bine concepute, care să se bazeze atât pe învățarea teoretică, cât și pe pregătirea la locul de muncă;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 482, 23.12.2016, p. 89.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0009.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0240.

(4)

Cifre Eurostat.

(5)

Comunicarea Comisiei Europene din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei - Actualizare a comunicării privind politica industrială”, COM(2012) 0582.

(6)

Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” COM(2015)0192.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate