Förfarande : 2017/2732(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0447/2017

Ingivna texter :

B8-0447/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0305

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 250kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.569v01-00
 
B8-0447/2017

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0319/2017

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP))


Lieve Wierinck för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (2017/2732(RSP))  
B8-0447/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 173 (avdelning XVII) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som berör EU:s industripolitik och bland annat avser unionsindustrins konkurrenskraft,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning (COM(2012)0582),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 januari 2014 För en industriell renässans i Europa (COM(2014)0014),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot en blomstrande datadriven ekonomi (COM(2014)0442),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 7 juni 2017 om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom EU:s försvarsindustri (COM(2017)0294),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om en återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden(2),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla - Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2017 om digitalisering av den europeiska industrin(3),

–  med beaktande av ordförande Junckers politiska riktlinjer En ny start för Europa: , Agendan för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring.

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 15 december 2016,

–  med beaktande av rådets slutsatser om agendan för industriell konkurrenskraft, om den digitala omvandlingen av den europeiska industrin och om paketet om teknik inom den digitala inre marknaden och moderniseringen av offentliga tjänster,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 29 maj 2017 om Europeiska unionens framtida industripolitiska strategi,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om att bygga upp en ambitiös industristrategi för EU som en strategisk prioritering för tillväxt, sysselsättning och innovation i Europa (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Industrin är en nyckelsektor för Europeiska unionen och den bedriver sin verksamhet i en mycket dynamisk och global miljö, som innefattar tekniska, miljörelaterade och samhälleliga utmaningar. Den europeiska industriproduktionen stod för 36 % av världsproduktionen under 1990-talet men står i dag bara för 24 %, med en fortsatt sjunkande procentandel(4).

B.  Det behövs konkreta åtgärder och incitament för att EU ska uppnå sitt mål om att 20 % av unionens BNP ska vara industribaserad senast 2020(5).

C.  Trots att 75 % av det mervärde som den digitala ekonomin tillför kommer från den traditionella industrin har den senare endast integrerat digital teknik i begränsad omfattning. Endast 1,7 % av europeiska företag använder avancerad digital teknik fullt ut, och endast 14 % av de små och medelstora företagen använder internet som försäljningskanal. Europa måste ta vara på den stora potentialen i IKT-sektorn för att digitalisera ekonomin och upprätthålla sin globala konkurrenskraft(6).

D.  Konkurrenskraft och investeringar i EU spelar en central roll för dess industri.

E.  En digitalisering av industriell tillverkning kommer att förändra efterfrågan på arbetsmarknaden i Europa. För att möta denna ändrade efterfrågan bör man öka de digitala färdigheterna i samhället som helhet.

F.  Strategin för stöd till digitaliseringen av industrin bör uppbåda 50 miljarder euro senast 2021 och är väsentlig för den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

1.  Europaparlamentet understryker behovet av ett helhetsperspektiv där det också ingår konkreta strategier och åtgärder för en återindustrialisering av Europa och där konkurrenskraft och hållbarhet sammanförs med sysselsättning och möjligheter för alla att medverka, samtidigt som hänsyn tas till industrisektorns strukturomvandling till följd av den digitala omvälvningen och uppkomsten av nya företagsmodeller.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna utveckla en unionsstrategi för en konsekvent och heltäckande industripolitik som syftar till en återindustrialisering av Europa och som grundas bland annat på digitalisering (i synnerhet integrering av smart teknik och robotteknik i de industriella värdekedjorna), hållbarhet, energieffektivitet och tillräckliga ekonomiska resurser och resurser i form av förnybar energi. Parlamentet efterlyser med tanke på detta ökad konvergens mellan medlemsstaterna. Parlamentet anser att det europeiska regelverket bör möjliggöra för industrier att anpassa sig till förändringarna och vidta föregripande åtgärder för att bidra till jobbskapande, tillväxt och regional konvergens.

3.  Europaparlamentet välkomnar rådets slutsatser av den 29 maj 2017, framför allt att rådet uppmanat kommissionen att lägga fram en övergripande strategi för EU:s industripolitik i framtiden, senast våren 2018.

4.  Europaparlamentet anser att det skulle vara till nytta för en del europeiska industrier om de nådde upp till en viss kritisk massa, för att de ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen.

5.  Europaparlamentet framhåller särdragen inom vissa industrisektorer som i synnerhet kännetecknas av tillverkningen av utrustning med en livslängd på upp till 50 år, hög kapitalintensitet, ett avsevärt beroende av offentlig upphandling och skyldigheten att följa mycket höga säkerhetsstandarder.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av EU-stöd till högre kvalitet på europeiska produkter i samband med återindustrialiseringen, framför allt genom forskning, industri 4.0 och digitalisering, för att konkurrenskraften i Europa ska förbättras.

7.  Europaparlamentet erinrar om att det måste finnas tillräckliga anslag till industrisektorn i nästa fleråriga budgetplan, framför allt via sådana instrument och fonder såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och det nionde ramprogrammet.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av digitaliseringen av industrin för att upprätthålla EU:s ställning som en industriell ledare globalt. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge konkret innehåll till sin ambition att nå målet att 20 % av BNP ska komma från tillverkningsindustrin. Parlamentet betonar i detta sammanhang vilken potential till återflytt av verksamhet som digitaliseringen av industrin innebär genom att produktionskostnaderna sänks.

9.  Europaparlamentet påminner om att ett gynnsamt regelverk och uppbyggnaden av en modern digital infrastruktur i Europa är viktiga för främjandet av digitaliseringen av industrin. Parlamentet förväntar sig att alla relevanta aktörer kommer att uppmanas till aktiv medverkan.

10.  Europaparlamentet erinrar om att resurser måste användas mer ändamålsenligt och ansvarsfullt. Parlamentet anser att man bör arbeta för att införa den cirkulära ekonomin längsmed hela värdekedjan, dels mot bakgrund av det ovansagda om resursanvändningen, dels eftersom den cirkulära ekonomin är en drivkraft för innovation, och att bästa praxis bör delges och utbytas mellan aktörer både inom det privata och inom det offentliga livet.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att industripolitiken överensstämmer med innovationsprincipen, och att de potentiella konsekvenserna för forskning och innovation kommer att ingå i konsekvensbedömningen.

12.  Europaparlamentet understryker att arbetet med att få till stånd en ambitiös industriell strategi för EU bör vara förenligt med de energi- och klimatmål som det överenskommits om i Parisavtalet från december 2015.

13.  Europaparlamentet understryker att både sjöfartsindustrin och teknik för blå tillväxt blir allt viktigare och kan bli ett nytt tillväxtområde i Europa.

14.  Europaparlamentet erinrar om att små och medelstora företag bör ägnas särskild uppmärksamhet, vilket också gäller insatserna för att stärka samarbetet mellan etablerade företag, uppstartsföretag och expanderande företag, eftersom detta kan bidra till att vi får en hållbarare och konkurrenskraftigare företagsmodell.

15.  Europaparlamentet betonar att de industriella värdekedjorna omfattar allt större delar av Europa och att det därför är motiverat och nödvändigt med samordning på EU-nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta korsbefruktning mellan de olika nationella initiativen för att digitalisera industrin, såsom Industrie 4.0 i Tyskland, Industrie du Futur i Frankrike, Smart Industry i Nederländerna och många andra initiativ. Parlamentet efterlyser utbyte av bästa praxis i detta hänseende.

16.  Europaparlamentet betonar att det behövs en framtidsinriktad industripolitik runt om i EU, så att kommissionen bättre kan förutse den samhällsekonomiska utvecklingen och säkerställa industrinätens konkurrenskraft, och att detta också måste innefatta ett mera sektorsinriktat tillvägagångssätt. Parlamentet framhåller att EU:s industrisektor måste bli mera attraktiv, så att den stimulerar till investeringar.

17.  Europaparlamentet betonar att konkurrenskraftskluster och deras särskilda organisation är en mycket användbar lösning för att sammanföra relevanta aktörer. Parlamentet begär att kommissionen stöder dessa kluster och deras samarbete på europeisk nivå och säkerställer att små och medelstora företag, forskningscentrum och universitet på regional och lokal nivå kommer med. Kommissionen uppmanas att utveckla smarta specialiseringsplattformar som uppmuntrar till kopplingar mellan sektorer och olika verksamhetsområden. Parlamentet betonar behovet av att stärka samarbetet mellan regioner för att utveckla möjligheter över nationsgränserna.

18.  Europaparlamentet påminner om behovet av konsekvens i all politik som rör forskning och innovation, internationell handel, miljö och sysselsättning. Parlamentet betonar hur viktig energiunionen är för att utveckla den europeiska industripolitiken.

19.  Europaparlamentet betonar att verksamhet i form av sammanslagningar och förvärv och utländska direktinvesteringar som genomförs av tredjeländer i strategiskt viktiga industrier inom EU skulle kunna innebära en strategisk risk. Parlamentet anser att enskilda investerares intresse inte alltid bör få ta företräde framför EU:s allmänintresse. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en ram där det går att väga mot varandra dels verksamhet av ovannämnda slag från tredjeländers sida, dels EU:s strategiska överväganden.

20.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom EU:s försvarsindustri, i överensstämmelse med det av ordförande Juncker föreslagna försvarssamarbetet. Parlamentet vill att det genomförs en äkta integrerad europeisk försvarspolitik, vars insatser inom forskning och utveckling i sista hand skulle kunna leda till ett uppsving för industrin.

21.  Europaparlamentet påminner om att tekniska färdigheter behöver föras fram inom utbildningen genom väl utformade lärlingssystem som grundas på både högskolestudier och arbetsplatsförlagd utbildning.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 482, 23.12.2016, s. 89.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0009.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2017)0240.

(4)

Sifferuppgifter från Eurostat.

(5)

Kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning – en uppdatering av meddelandet om industripolitik, COM(2012 0582.

(6)

Kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy