Процедура : 2017/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0449/2017

Внесени текстове :

B8-0449/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0305

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 484kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.572v01-00
 
B8-0449/2017

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0319/2017

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP))


Евжен Тошеновски, Зджислав Краснодембски, Ханс-Олаф Хенкел от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP))  
B8-0449/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 9, член 151, член 152, член 153, параграфи 1 и 2 и член 173 от него,

–  като взе предвид Дял ІІ „Свободи“ и Дял ІV „Солидарност“ от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член 5, параграф 3 от ДЕС и Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“ (COM(2014)0014),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно програмата за конкурентоспособност на промишлеността, относно цифровото преобразуване на европейската промишленост и относно пакета за технологиите за цифровия единен пазар и модернизирането на обществените услуги,

–  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на европейската промишленост(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 29 май 2017 г. относно бъдеща стратегия за промишлена политика на ЕС,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 юни 2017 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2016 г. относно конкурентоспособността на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно стоманодобивния сектор в ЕС: защита на работниците и промишлените отрасли(4),

–  като взе предвид Парижкото споразумение, ратифицирано от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид въпроса към Комисията относно изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (O‑000047/2017 – B8‑0319/2017),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че европейската промишленост е световен лидер в много промишлени сектори; като има предвид, че той създава повече от половината от европейския износ, около 65% от инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и над 50 милиона работни места (чрез пряка и непряка заетост, която представлява 20% от работните места в Европа); като има предвид обаче, че делът на европейската промишленост в БВП на ЕС спадна от 19% до по-малко от 15,5% през последните 20 години;

Б.  като има предвид, че 65% от разходите на предприятията за научноизследователска и развойна дейност се извършват в сектора на производството; като има предвид обаче, че тази цифра намалява, и като има предвид, че следователно укрепването на промишлената база на ЕС е от първостепенно значение за поддържане и укрепване на експертния опит и ноу-хау в ЕС;

В.  като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) представляват 99% от всички европейски дружества, представляващи заедно с големите предприятия гръбнакът на промишлеността в ЕС, и като има предвид, че всички тези предприятия са изправени пред сериозни предизвикателства вследствие на глобалните промени в икономиката и на финансови и административни пречки;

Г.  като има предвид, че ролята на европейската промишленост в световен контекст намалява, и като има предвид, че политиката на ЕС трябва да подкрепя европейската промишленост, за да увеличи нейната конкурентоспособност и способност да инвестира в Европа;

Д.  като има предвид, че иновативната промишленост зависи в голяма степен от капацитета на ЕС за научни изследвания, от напредъка в научните изследвания и най-вече от съвместните научни изследвания;

Е.  като има предвид, че финансовите инструменти на ЕС играят стратегическа роля за насърчаване на конкурентоспособността и за избягване на изместването на инвестиции;

1.  подчертава съществената роля на промишлеността като двигател на растежа, заетостта и иновациите в Европа; отправя искане към Комисията за ясен ангажимент за постигане на целта най-малко 20% от БВП на Съюза до 2020 г. да се създава на основа на промишлеността и да оцени дали целите до 2030 г. в областта на климата и енергетиката подкрепят промишлената политика на ЕС за следващото десетилетие;

2.  счита, че промишлената стратегия на ЕС следва да обърне внимание на специфичното положение и нужди и на по-малките, и на по-големите промишлени предприятия;

3.  подчертава ролята на МСП и отново посочва необходимостта да се следва промишлена политика в ЕС по съвместим с МСП начин, който отговаря на предизвикателствата, пред които са изправени МСП поради своя размер; припомня ролята на стартиращите предприятия и младите предприемачи, по-конкретно в най-новаторските области; отправя искане до Комисията да намали регулаторната тежест за МСП, стартиращите предприятия и младите предприемачи, за да улесни иновациите и повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и да насърчава клъстерите, центровете за цифрови иновации и бизнес мрежите;

4.  изразява убеждение, че европейската промишленост следва да се разглежда като стратегически актив за конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС; подчертава, че само една силна и устойчива промишленост и една ориентирана към бъдещето промишлена политика ще дадат възможност на ЕС да се изправи пред различните предстоящи предизвикателства, включително изместването на инвестиции от Съюза, конкуренцията в световен мащаб и бързия технологичен напредък;

5.  подчертава, че за да се подкрепи промишлеността на Съюза да посрещне предизвикателствата на бързите икономически и регулаторни промени в днешния глобализиран свят, от съществено значение е да се увеличи привлекателността на промишлеността в Европа за европейските и чуждестранните преки инвестиции;

6.  подчертава, че е важно съществуването на подкрепяща инвестициите среда, предвидима и стабилна правна рамка за привличане на инвестиции и насърчаването на нови бизнес модели, за да се улесни достъпът до финансиране;

7.  припомня стратегическата роля на финансовите инструменти на ЕС, като европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), да продължават да бъдат на разположение за предприятия от всякакъв размер; приканва Комисията да взема предвид тази роля, когато се разглежда/определя бюджетът за тези инструменти;

8.  призовава Комисията и държавите членки да използват пълния научен и изследователски потенциал на всички държави и региони в ЕС и да създават по-нататъшни стимули за повишаване на сътрудничеството между научните изследвания и промишлеността, за да се даде тласък на съвместните изследвания и да се ускори създаването на новаторски продукти, технологии и услуги за промишлеността;

9.  подчертава значението на енергийния съюз, цифровия единен пазар, програмата в областта на цифровите технологии и свързаността на Европа чрез адекватна, съобразена с бъдещото развитие и ефикасна инфраструктура;

10.  подчертава необходимостта от намаляване на административната тежест и разходите за привеждане в съответствие за предприятията, тъй като насърчаването на по-доброто регулиране в рамките на един добре функциониращ отворен пазар ще подкрепи политиката на реиндустриализация на ЕС и ще даде допълнителен тласък на основаната на данни икономика;

11.  призовава здравето да се разглежда като двигател на икономическия растеж; отправя искане към Комисията и държавите членки да стимулират медицинските научни изследвания в ЕС, да подкрепят цифровизирането на здравеопазването и да запазят конкурентоспособността на сектора на здравеопазването в Европа;

12.  призовава в промишлената стратегия на ЕС да бъдат включени ефективни и устойчиви инструменти и мерки за финансиране, които подпомагат борбата срещу риска от изместване на въглеродни емисии;

13.  призовава Комисията да обърне специално внимание на положението на енергоемките отрасли в Европа, които са изправени пред сериозна глобална конкуренция поради високите разходи за енергия;

14.  подчертава значението на отворените пазари и на свободната и лоялна международна търговия въз основа на общи правила и еднакви условия на конкуренция;

15.  призовава Комисията да направи преглед на инвестициите от трети държави в стратегически инфраструктури на ЕС, ключови бъдещи технологии или други важни активи;

16.  подчертава, че е важно да има стратегия на ЕС за цифровизацията на промишлеността, за да се извлече цялата полза от предимствата на новите технологии и да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия;

17.  подчертава ролята на автомобилната промишленост в Европа поради мултиплициращото ѝ въздействие върху други отрасли и промишлености; подкрепя текущите усилия на автомобилната промишленост в разработването на модерни нисковъглеродни превозни средства, например електрически превозни средства, такива с водородна горивна клетка и свързани и самоуправляващи се превозни средства;

18.  подчертава необходимостта от координирани усилия на равнище ЕС, за да продължи насърчаването на нови умения, преквалификацията, усъвършенстването на уменията и ученето през целия живот, както се препоръчва от Комисията в нейната Програма за нови умения и работни места;

19.  припомня важната роля на стандартизацията на ЕС и се застъпва за силно съсредоточаване върху поемането на водеща роля в международните организации по стандартизация;

20.  счита, че европейската нормативна уредба следва да дава възможност на промишлените сектори да се адаптират към съответните промени и да предприемат изпреварващи действия, за да допринесат за създаване на работни места, растеж и регионално сближаване;

21.  препоръчва промишлената стратегия на ЕС да обръща особено внимание на секторите с висока добавена стойност и да се възползва от огромния потенциал на цифровите и космическите технологии и нанотехнологиите;

22.  призовава Комисията да приеме в началото на 2018 г. заедно с държавите членки всеобхватна европейска стратегия за промишлената политика и план за действие, основани на целта от 20%, които, наред с другото, разглеждат цифровизацията, устойчивостта, енергийната ефективност, адекватните ресурси и дерегулирането, особено за МСП;

23.  приканва Комисията да определи за тази стратегия точни и измерими цели в областта на индустриалната политика, които я допълват с набор от допълнителни показатели, например нивото на промишленото производство, равнището на заетост в промишлеността и средните годишни инвестиции на производствения сектор като процент от БВП;

24.  отправя искане до Комисията да включи в стратегията оценка на въздействието на интегрирането на промишлената политика в стратегическите инициативи на ЕС, което ще помогне да се преразгледат тези инициативи в случаи, при които те са в ущърб на промишлеността на ЕС, и да се постигнат по-добри резултати;

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 89.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0240.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0280.

(4)

ОВ С 294, 12.8.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност