Postupak : 2017/2732(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0449/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0449/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0305

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 268kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.572v01-00
 
B8-0449/2017

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0319/2017

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP))


Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi  (2017/2732(RSP))  
B8-0449/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegove članke 9., 151. i 152., članak 153. stavke 1. i 2. te članak 173.,

–  uzimajući u obzir Glavu II. „Slobode” i Glavu IV. „Solidarnost” Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Ugovor o Europskoj uniji (UEU), a posebno članak 5. stavak 3. UEU-a i Protokol (br. 2) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2014. o reindustrijalizaciji Europe u svrhu promicanja konkurentnosti i održivosti(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 22. siječnja 2014. naslovljenu „Za europsku industrijsku renesansu” (COM(2014) 14),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. listopada 2012. naslovljenu „Jača europska industrija za rast i gospodarski oporavak” (COM(2012) 582),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 15. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir Zaključke Vijeća o planu za industrijsku konkurentnost, o digitalnoj transformaciji europske industrije i o paketu pod nazivom „Tehnologije jedinstvenog digitalnog tržišta i osuvremenjivanje javnih usluga”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 1. lipnja 2017. o digitalizaciji europske industrije(2),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za konkurentnost o budućoj strategiji industrijske politike EU-a od 29. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 23. lipnja 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2016. o konkurentnosti europske industrije opskrbe željeznica(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o sektoru čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije(4),

–  uzimajući u obzir Pariški sporazum koji je Europski parlament ratificirao 4. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji o razvoju ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi   (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je europska industrija svjetski predvodnik u mnogim industrijskim sektorima; budući da čini više od polovine europskog izvoza te oko 65 % ulaganja u istraživanje i razvoj i da je zaslužna za više od 50 milijuna radnih mjesta (preko izravnog i neizravnog zapošljavanja, odnosno 20 % svih radnih mjesta u Europi); no budući da se tijekom zadnjih 20 godina doprinos europske industrije BDP-u Europske unije smanjio s 19 % na manje od 15,5 %;

B.  budući da 65 % ukupnog iznosa koji poduzeća ulažu u istraživanje i razvoj dolazi iz proizvodne industrije; no budući da se taj postotak smanjuje te da je stoga jačanje industrijske baze EU-a ključno za zadržavanje i jačanje stručnosti i znanja u EU-u;

C.  budući da mala i srednja poduzeća (MSP) čine 99 % svih europskih poduzeća te zajedno s velikim poduzećima predstavljaju okosnicu industrija EU-a i budući da se sva ta poduzeća suočavaju s velikim izazovima zbog globalnih gospodarskih promjena te financijskih i administrativnih prepreka;

D.  budući da je u globalnom kontekstu uloga europske industrije sve slabija te budući da je u okviru politika EU-a potrebno podupirati europsku industriju kako bi se povećala njezina konkurentnost i sposobnost ulaganja u Europi;

E.  budući da inovativne industrije u velikoj mjeri ovise o kapacitetu EU-a za istraživanje, napretku istraživanja, a posebno o zajedničkim istraživanjima;

F.  budući da financijski instrumenti EU-a imaju stratešku ulogu u poticanju konkurentnosti i sprečavanju odljeva ulaganja;

1.  naglašava ključnu ulogu industrije kao pokretača rasta, zapošljavanja i inovacija u Europi; traži od Komisije da se jasno obveže na to da će se do 2020. postići cilj da se najmanje 20 % BDP-a Unije temelji na industriji i da ocijeni podupire li se klimatskim i energetskim ciljevima za 2030. industrijska politika EU-a za sljedeće desetljeće;

2.  smatra da bi se u okviru industrijskih strategija EU-a trebale rješavati konkretne situacije i potrebe manjih i većih industrijskih poduzeća;

3.  ističe ulogu malih i srednjih poduzeća te ponavlja da je industrijsku politiku EU-a potrebno provoditi na način prilagođen malim i srednjim poduzećima kojim se rješavaju problemi s kojima se takva poduzeća suočavaju zbog svoje veličine; podsjeća na ulogu novoosnovanih poduzeća i mladih poduzetnika, posebno u najinovativnijim područjima; traži od Komisije da smanji regulatorna opterećenja za mala i srednja poduzeća, novoosnovana poduzeća i mlade poduzetnike u cilju olakšavanja inovacija i jačanja konkurentnosti industrije EU-a te promicanja klastera, centara digitalne inovacije i poslovnih mreža;

4.  uvjeren je da europsku industriju treba smatrati strateškom prednošću za konkurentnost i održivost EU-a; naglašava da se samo uz snažnu i otpornu industrijsku politiku koja je okrenuta budućnosti EU može suočiti s različitim izazovima koji su pred njim, uključujući odljev ulaganja, globalnu konkurenciju i brz tehnološki napredak;

5.  ističe da je, radi pružanja potpore industriji Unije da se suoči s izazovima brzih gospodarskih i regulatornih promjena u današnjem globaliziranom svijetu, bitno ojačati privlačnost europskog industrijskog sektora za europska i inozemna izravna ulaganja;

6.  naglašava važnost okružja koje pogoduje ulaganjima, predvidivog i stabilnog pravnog okvira za privlačenje ulaganja i poticanje novih poslovnih modela kako bi se olakšao pristup financiranju;

7.  podsjeća na stratešku ulogu financijskih instrumenata EU-a kao što su europski strukturni i investicijski fondovi, program Obzor 2020. i Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) koji su i dalje dostupni poduzećima svih veličina; traži od Komisije da tu ulogu uzme u obzir pri razmatranju/utvrđivanju proračuna za te instrumente;

8.  poziva Komisiju i države članice da iskoriste puni znanstveni i istraživački potencijal svih država članica i regija EU-a te da stvore daljnje poticaje za bolju suradnju između istraživanja i industrije kako bi se potaknulo zajedničko istraživanje i ubrzala realizacija inovativnih proizvoda, tehnologija i usluga za industriju;

9.  ističe važnost energetske unije, jedinstvenog digitalnog tržišta, digitalnog programa i povezanosti Europe odgovarajućom i efikasnom infrastrukturom održivom u budućnosti;

10.  naglašava da je potrebno smanjiti administrativna opterećenja i troškove usklađivanja za poduzeća jer će se promicanjem bolje izrade zakonodavstva na otvorenom tržištu koje dobro funkcionira podupirati politika reindustrijalizacije i dodatno poticati gospodarstvo temeljeno na podacima;

11.  poziva na to da se zdravlje smatra pokretačem gospodarskog rasta; traži od Komisije i država članica da potiču medicinska istraživanja EU-a, prate digitalizaciju zdravstva i zadrže konkurentan zdravstveni sektor u Europi;

12.  poziva na to da se u industrijsku strategiju EU-a integriraju učinkoviti i održivi financijski instrumenti i mjere za suzbijanje rizika od istjecanja ugljika;

13.  poziva Komisiju da posebnu pozornost posveti stanju energetski intenzivnih industrija u Europi koje se suočavaju s oštrom globalnom konkurencijom zbog visokih energetskih troškova;

14.  ističe važnost otvorenih tržišta te slobodne i poštene međunarodne trgovine na temelju zajedničkih pravila i jednakih uvjeta za sve;

15.  poziva Komisiju da nadzire ulaganja iz trećih zemalja u stratešku infrastrukturu EU-a, ključne nove tehnologije ili druge važne aktivnosti;

16.  ističe važnost strategije EU-a za digitalizaciju industrije EU-a kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti novih tehnologija i povećala konkurentnost europskih poduzeća;

17.  ističe ulogu automobilske industrije u Europi zbog njezina multiplikacijskog učinka na druge sektore i industrije; podupire kontinuirana nastojanja automobilske industrije za razvoj suvremenih niskougljičnih vozila kao što su vozila na električni pogon ili na vodikove gorivne ćelije te umrežena i autonomna vozila;

18.  naglašava da su potrebni koordinirani napori EU-a za promicanje novih vještina kao i ponovnog osposobljavanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja, kao što predlaže Komisija u svojem Programu za nove vještine i radna mjesta;

19.  podsjeća na važnu ulogu normizacije u EU-u i zalaže se za to da se snažan naglasak stavi na vodeću ulogu u međunarodnim organizacijama za normizaciju;

20.  smatra da bi europski regulatorni okvir industrijama trebao omogućiti da se prilagode tim promjenama i da poduzmu anticipatorne mjere kako bi se doprinijelo otvaranju radnih mjesta, rastu i regionalnoj konvergenciji;

21.  preporučuje da se u okviru industrijske strategije EU-a posebna pozornost posveti sektorima s visokom dodanom vrijednošću i koristima od golemog potencijala digitalnih i svemirskih tehnologija te nanotehnologije;

22.  poziva Komisiju da do početka 2018. zajedno s državama članicama donese cjelovitu europsku strategiju industrijske politike i akcijski plan na temelju cilja od 20 %, kojima će se, među ostalim, rješavati pitanja digitalizacije, održivosti, energetske učinkovitosti, odgovarajućih resursa i deregulacije, osobito za mala i srednja poduzeća;

23.  poziva Komisiju da u tu strategiju uvrsti precizne i mjerljive ciljeve industrijske politike, dopunjujući je popisom dodatnih pokazatelja, kao što su razina industrijske proizvodnje, razina industrijskog zapošljavanja i prosječna godišnja ulaganja proizvodnog sektora kao postotak BDP-a;

24.  poziva Komisiju da u strategiju uvrsti procjenu učinka uključivanja industrijske politike u strateške inicijative EU-a, što će pomoći u reviziji tih inicijativa u slučajevima kad štete industriji EU-a te u ostvarenju boljih rezultata;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL C 482, 23.12.2016., str. 89.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0240.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0280.

(4)

SL C 294, 12.8.2016.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti