Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0449/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0449/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti

28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0319/2017
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0440/2017

Procedūra : 2017/2732(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0449/2017
Pateikti tekstai :
B8-0449/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0449/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl plataus užmojo ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti

(2017/2732(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 9, 151, 152 straipsnius, 153 straipsnio 1 ir 2 dalį ir 173 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos II antraštinę dalį „Laisvės“ ir IV antraštinę dalį „Solidarumas“,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis), ypač į ES sutarties 5 straipsnio 3 dalį ir į Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 15 d. savo rezoliuciją dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą[1],

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 22 d. Komisijos komunikatą „Dėl Europos pramonės atgimimo“ (COM(2014)0014),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012)0582),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl pramonės konkurencingumo darbotvarkės, dėl Europos pramonės skaitmeninės pertvarkos ir dėl dokumentų rinkinio „Bendrosios skaitmeninės rinkos technologijos ir viešųjų paslaugų modernizavimas“;

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl Europos pramonės skaitmeninimo[2],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 29 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl būsimos ES pramonės politikos strategijos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 23 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumo[3],

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją „ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga“[4],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 4 d. Europos Parlamento ratifikuotą Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos klausimą dėl ES pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir naujovių diegimui Europoje užtikrinti (O‑000047/2017 – B8‑0319/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos pramonė daugelyje pramonės sektorių yra pirmaujanti pasaulyje; kadangi ji sudaro daugiau nei pusę Europos eksporto, maždaug 65 proc. investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ir sukuria daugiau nei 50 milijonų darbo vietų (tiesiogiai ir netiesiogiai sukurdama 20 proc. darbo vietų Europoje); kadangi, vis dėlto Europos pramonės indėlis į ES BVP per pastaruosius 20 metų sumažėjo nuo 19 proc. iki mažiau nei 15,5 proc.;

B.  kadangi 65 proc. verslo išlaidų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai yra skiriama apdirbamojoje pramonėje; kadangi vis dėlto šis rodiklis mažėja ir kadangi dėl to labai svarbu stiprinti ES pramoninę bazę ir stiprinti ES žinias bei praktinę patirtį;

C.  kadangi mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro 99 proc. visų Europos įmonių ir kartu su didelėmis įmonėmis yra ES pramonės stuburas, ir kadangi visos šios įmonės susiduria su dideliais iššūkiais keičiantis pasaulinei ekonomikai ir dėl finansinių ir administracinių kliūčių;

D.  kadangi pasaulyje mažėja Europos pramonės svarba ir kadangi ES politika turi remti ES pramonę, kad būtų sustiprintas jos konkurencingumas ir pajėgumai investuoti Europoje;

E.  kadangi novatoriška pramonė labai priklauso nuo ES mokslinių tyrimų pajėgumų, mokslinių tyrimų pažangos ir visų pirma bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje;

F.  kadangi ES finansinės priemonės yra strategiškai svarbios skatinant konkurencingumą ir vengiant investicijų nukreipimo;

1.  pabrėžia esminę pramonės, kaip ekonomikos augimo, užimtumo ir inovacijų Europoje variklio, svarbą; prašo Komisijos aiškiai įsipareigoti pasiekti, kad iki 2020 m. mažiausiai 20 proc. Sąjungos BVP būtų gaunama iš pramonės, ir įvertinti, ar 2030 m. klimato ir energetikos tikslais remiama kito dešimtmečio ES pramonės politika;

2.  mano, kad ES pramonės strategija turėtų būti orientuota į konkrečią padėtį ir mažųjų bei didžiųjų pramonės įmonių poreikius;

3.  pabrėžia MVĮ vaidmenį ir pakartoja, kad būtina ES pramonės politiką įgyvendinti MVĮ tinkamu būdu, sprendžiant dėl MVĮ dydžio joms kylančias problemas; primena apie pradedančiųjų įmonių ir jaunųjų verslininkų vaidmenį, visų pirma inovatoriškiausiose srityse; prašo Komisijos sumažinti reglamentavimo naštą MVĮ, pradedančiosioms įmonėms ir jauniems verslininkams, kad būtų skatinamos inovacijos ir didinamas ES pramonės konkurencingumas, ir remti klasterius, skaitmeninius inovacijų centrus ir verslo tinklus;

4.  yra įsitikinęs, kad ES konkurencingumo ir tvarumo požiūriu ES pramonė turėtų būti laikoma strategine vertybe; pabrėžia, kad tik stipri ir atspari pramonė bei į ateitį orientuota pramonės politika leis ES įveikti įvairius ateityje laukiančius iššūkius, įskaitant investicijų nukreipimą, pasaulinę konkurenciją ir sparčią technologinę pažangą;

5.  pabrėžia, kad siekiant padėti Sąjungos pramonei susidoroti su sparčių ekonomikos ir reglamentavimo permainų keliamais sunkumais dabartiniame globalizuotame pasaulyje, būtina stiprinti Europos pramonės patrauklumą tiesioginėms Europos ir užsienio investicijoms;

6.  pabrėžia investicijoms palankios aplinkos, prognozuojamo ir stabilaus teisinio pagrindo svarbą investuotojams pritraukti ir naujų verslo modelių rėmimo svarbą, kad būtų lengviau gauti finansavimą;

7.  primena apie strateginį ES finansinių priemonių, pvz., Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), kuriomis toliau gali naudotis įvairių dydžių bendrovės, vaidmenį; prašo Komisijos į tai atsižvelgti svarstant ir nustatant šių priemonių biudžetą;

8.  ragina Komisiją ir valstybes nares išnaudoti visą visų ES šalių ir regionų mokslo ir mokslinių tyrimų potencialą ir toliau kurti paskatas stipresniam mokslinių tyrimų ir pramonės bendradarbiavimui, kad būtų sustiprintas bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje ir paspartintas inovatyvių produktų, technologijų ir paslaugų pramonei kūrimas;

9.  pabrėžia Energetikos sąjungos, bendrosios skaitmeninės rinkos, Skaitmeninės darbotvarkės ir Europos jungčių per tinkamą, ateičiai pritaikytą ir veiksmingą infrastruktūrą svarbą;

10.  pabrėžia būtinybę mažinti administracinę naštą ir atitikties kainą įmonėms, nes skatinant geresnį reglamentavimą gerai veikiančioje ir atviroje rinkoje bus remiama ES reindustrializacijos politika ir toliau stiprinama duomenimis pagrįsta ekonomika;

11.  ragina sveikatą vertinti kaip ekonomikos augimo variklį; prašo Komisiją ir valstybes nares skatinti ES medicininius mokslinius tyrimus, prisidėti prie skaitmeninimo sveikatos srityje ir išlaikyti konkurencingą sveikatos pramonę Europoje;

12.  ragina į ES pramonės strategiją įtraukti veiksmingas ir tvarias finansavimo priemones ir kovos su anglies dioksido nutekėjimu priemones;

13.  ragina Komisiją skirti ypatingą dėmesį į energijai imlios pramonės, kuri dėl didelių energijos kainų patiria aršią pasaulinę konkurenciją, padėtį Europoje;

14.  pabrėžia atviros rinkos ir laisvos ir sąžiningos tarptautinės prekybos pagal bendras taisykles ir vienodas sąlygas svarbą;

15.  ragina Komisiją tikrinti trečiųjų šalių investicijas į strateginę ES infrastruktūrą, svarbias ateities technologijas ar kitus svarbius išteklius;

16.  pabrėžia, ES pramonės skaitmeninimo strategijos svarbą, kad būtų visiškai pasinaudota naujų technologijų nauda ir stiprinamas Europos įmonių konkurencingumas;

17.  pabrėžia automobilių pramonės sektoriaus vaidmenį Europoje dėl jo didinamojo poveikio kitiems sektoriams ir pramonės šakoms; remia tolesnes automobilių pramonės sektoriaus pastangas plėtoti modernias mažaangles transporto priemones, pvz., elektra ir vandeniliu varomus automobilius, taip pat prijungtuosius bei autonominius automobilius;

18.  pabrėžia, kad būtina koordinuoti ES pastangas siekiant remti naujus įgūdžius ir perkvalifikavimą, kvalifikacijos kėlimą ir mokymąsi visą gyvenimą, kaip raginama Komisijos Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkėje;

19.  primena apie svarbų ES standartizacijos vaidmenį ir ragina sutelkti dėmesį į lyderystę tarptautinių standartų organizacijose;

20.  mano, kad Europos reguliavimo sistema turėtų sudaryti sąlygas pramonės įmonėms prisitaikyti prie atitinkamų pokyčių ir imtis išankstinių veiksmų siekiant prisidėti prie darbo vietų kūrimo, augimo ir regionų konvergencijos;

21.  rekomenduoja, kad ES pramonės strategijoje visų pirma būtų skiriamas dėmesys didelės pridėtinės vertės sektoriams ir pasinaudoti didelėmis skaitmeninių, kosminių ir nanotechnologijų galimybėmis;

22.  ragina Komisiją iki 2018 m. pradžios kartu su valstybėmis narėmis priimti holistinę Europos pramonės politikos strategiją ir veiksmų planą, pagrįstą 20 proc. tikslu, atsižvelgiant inter alia į skaitmeninimą, tvarumą, energijos vartojimo efektyvumą, atitinkamus išteklius ir reguliavimo mažinimą, visų pirma MVĮ;

23.  ragina Komisiją įtraukti į šią strategiją tikslius ir kiekybiškai įvertinamus pramonės politikos tikslus, papildant ją papildomais rodikliais, pvz., pramonės produkcijos lygio, pramonės įdarbinimo lygio ir gamybos sektoriaus vidutinių metinių investicijų procentinės dalies nuo BVP;

24.  prašo Komisijos į strategiją įtraukti pramonės politikos integravimo į ES strategines iniciatyvas poveikio vertinimą, kuris padės peržiūrėti šias iniciatyvas, jei jos bus nenaudingos ES pramonei, ir gauti geresnių rezultatų;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.