Procedūra : 2017/2732(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0449/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0449/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0305

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 478kWORD 46k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.572v01-00
 
B8-0449/2017

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0319/2017, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu,


par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP))


Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP))  
B8-0449/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), jo īpaši tā 9., 151., 152. pantu, 153. panta 1. un 2. punktu un 173. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas II sadaļu “Brīvības” un IV sadaļu “Solidaritāte”,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Līgumu par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši LES 5. panta 3. punktu un 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

–  ņemot vērā 2014. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai(1),

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 22. janvāra paziņojumu “Eiropas rūpniecības atdzimšana” (COM(2014)0014),

–  ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” (COM(2012)0582),

–  ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 15. decembra secinājumus,

–  ņemot vērā Padomes secinājumus par rūpniecības konkurētspējas programmu, par Eiropas rūpniecības digitālo pārveidi un par digitālā vienotā tirgus tehnoloģiju un publisko pakalpojumu modernizācijas paketi,

–  ņemot vērā 2017. gada 1. jūnija rezolūciju par Eiropas rūpniecības digitalizāciju(2),

–  ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2017. gada 29. maija secinājumus par turpmākās ES rūpniecības politikas stratēģiju,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2017. gada 23. jūnija secinājumus,

–  ņemot vērā 2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēju(3),

–  ņemot vērā 2014. gada 17. decembra rezolūciju par ES tērauda rūpniecības stāvokli — darba ņēmēju un nozaru aizsardzību(4),

–  ņemot vērā Parīzes nolīgumu, ko Eiropas Parlaments ratificēja 2016. gada 4. oktobrī,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (O‑000047/2017 – B8‑0319/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Eiropas rūpniecība pasaules mērogā ieņem vadošo vietu daudzās rūpniecības nozarēs; tā kā tā veido vairāk nekā pusi no visa Eiropas eksporta, tajā tiek veikti aptuveni 65 % no pētniecības un izstrādes investīcijām un tā nodrošina vairāk nekā 50 miljonus darbvietu (gan tiešas, gan netiešas darbvietas, kas kopā veido 20 % no visa darbvietu skaita Eiropā); tā kā pēdējos 20 gados Eiropas rūpniecības īpatsvars ES IKP tomēr samazinājies no 19 % līdz mazāk nekā 15,5 %;

B.  tā kā 65 % no uzņēmumu tēriņiem pētniecības un izstrādes vajadzībām ir pārstrādes rūpniecībā; tā kā šis skaitlis tomēr samazinās un tā kā ES rūpniecības bāzes stiprināšana tāpēc ir ļoti svarīga, lai saglabātu un nostiprinātu zināšanas un zinātību Eiropas Savienībā;

C.  tā kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido 99 % no Eiropas uzņēmumu kopskaita un kopā ar lielajiem uzņēmumiem tie veido ES rūpniecības pamatu un tā kā visi šie uzņēmumi saskaras ar lielām grūtībām globālo ekonomikas izmaiņu un finansiālu un administratīvu šķēršļu dēļ;

D.  tā kā Eiropas rūpniecības loma pasaulē samazinās un tā kā ES politikai ir jāatbalsta Eiropas rūpniecība, lai stiprinātu tās konkurētspēju un spēju investēt Eiropā;

E.  tā kā inovatīva rūpniecība lielā mērā ir atkarīga no ES pētniecības spējas, pētniecības progresa un jo īpaši sadarbīgas pētniecības;

F.  tā kā ES finanšu instrumentiem ir stratēģiska loma konkurētspējas uzlabošanā un investīciju aizplūšanas novēršanā,

1.  uzsver rūpniecības kā Eiropas izaugsmes, nodarbinātības un inovācijas dzinējspēka būtisko nozīmi; prasa, lai Komisija skaidri apņemas līdz 2020. gadam panākt, ka vismaz 20 % Savienības IKP ir balstīti uz rūpniecību, un novērtēt, vai 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītāji sader ar ES nākamās desmitgades rūpniecības politiku;

2.  uzskata, ka ES rūpniecības stratēģijā būtu jārisina gan mazāku, gan lielāku rūpniecības uzņēmumu konkrētā situācija un vajadzības;

3.  uzsver MVU lomu un atkārtoti uzsver vajadzību īstenot ES rūpniecības politiku tādā veidā, kas būtu piemērots MVU, lai risinātu problēmas, ar kurām MVU saskaras to izmēra dēļ; atgādina par jaunuzņēmumu un jauno uzņēmēju lomu, jo īpaši visinovatīvākajās jomās; aicina Komisiju samazināt MVU, jaunuzņēmumu un jauno uzņēmēju regulatīvo slogu, lai sekmētu inovāciju un uzlabotu ES rūpniecības konkurētspēju, un atbalstīt kopas, digitālās inovācijas centrus un uzņēmējdarbības tīklus;

4.  ir pārliecināts, ka Eiropas rūpniecība būtu jāuzskata par ES konkurētspējai un ilgtspējai stratēģisku aktīvu; uzsver, ka tikai stingra un noturīga rūpniecība un uz nākotni vērsta rūpniecības politika ļaus ES turpmāk sekmīgi risināt dažādus jautājumus, tostarp saistībā ar investīciju aizplūšanu, globālo konkurenci un strauju tehnoloģisko progresu;

5.  uzsver, ka, lai palīdzētu Savienības rūpniecībai stāties pretī straujajām ekonomikas un regulējuma izmaiņām mūsdienu globalizētajā pasaulē, ir būtiski palielināt Eiropas rūpniecības pievilcību, lai piesaistītu Eiropas un ārvalstu tiešos ieguldījumus;

6.  uzsver, ka nolūkā atvieglot piekļuvi finansējumam svarīga ir investīcijām labvēlīga vide, paredzams un stabils tiesiskais regulējums, kas ir pievilcīgas investīcijām, un jaunu uzņēmējdarbības modeļu popularizēšana;

7.  atgādina stratēģisko lomu, kāda ir ES finanšu instrumentiem, piemēram, Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” un Eiropas Stratēģisko investīciju fondam (ESIF), kas ir pieejami visu izmēru uzņēmumiem; prasa, lai Komisija šo lomu ņem vērā, apsverot/nosakot šo instrumentu budžetu;

8.  aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā izmantot visu ES valstu un reģionu zinātnes un pētniecības potenciālu un izveidot jaunas iniciatīvas, kuru mērķis būtu uzlabot pētnieku un rūpniecības sadarbību, lai stiprinātu sadarbīgu pētniecību un paātrinātu inovatīvu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu nonākšanu rūpniecības rīcībā;

9.  uzsver, cik svarīga ir Enerģētikas savienība, digitālais vienotais tirgus, digitalizācijas programma un Eiropas savienotība ar pietiekamas, nākotnes vajadzībām atbilstošas un efektīvas infrastruktūras palīdzību;

10.  uzsver, ka ir jāsamazina uzņēmumu administratīvais slogs un atbilstības nodrošināšanas izmaksas, jo labāka regulējuma sekmēšana labi funkcionējošā atvērtā tirgū būs balsts ES reindustrializācijas politikai un palīdzēs attīstīt uz datiem balstītu ekonomiku;

11.  aicina par ekonomikas izaugsmes faktoru atzīt veselību; prasa Komisijai un dalībvalstīm veicināt ES medicīnisko pētniecību, sekmēt digitalizāciju veselības nozarē un saglabāt Eiropā konkurētspējīgu veselības nozari;

12.  prasa ES rūpniecības stratēģijā integrēt efektīvus un ilgtspējīgus finansēšanas instrumentus un pasākumus, kas palīdzētu cīnīties pret oglekļa emisiju pārvirzes risku;

13.  aicina Komisiju īpašu uzmanību pievērst situācijai Eiropas energoietilpīgajās nozarēs, kas augsto enerģijas izmaksu dēļ saskaras ar asu globālo konkurenci;

14.  uzsver, cik svarīgi ir atvērti tirgi un brīva un taisnīga starptautiskā tirdzniecība uz kopīgu noteikumu un vienlīdzīgu konkurences apstākļu pamata;

15.  aicina Komisiju pārbaudīt trešo valstu investīcijas ES stratēģiskajā infrastruktūrā, galvenajās nākotnes tehnoloģijās un citos svarīgos aktīvos;

16.  uzsver, cik svarīga ir ES stratēģija ES rūpniecības digitalizācijai, lai pilnībā izmantotu jaunu tehnoloģiju priekšrocības un uzlabotu Eiropas uzņēmumu konkurētspēju;

17.  uzsver Eiropas autobūves nozares lomu, jo tai ir daudzkāršojoša ietekme uz citiem sektoriem un nozarēm; atbalsta autobūves nozares pastāvīgos centienus izstrādāt modernus mazoglekļa transportlīdzekļus, piemēram, elektriskos un ūdeņraža elementu transportlīdzekļus, kā arī satīklotus un autonomus transportlīdzekļus;

18.  uzsver, ka ir vajadzīgi saskaņoti ES centieni, lai panāktu jaunu prasmju, kā arī pārkvalifikācijas, kvalifikācijas celšanas un mūžizglītības veicināšanu, kā to „Jaunu prasmju un darba vietu programmā” ierosinājusi Komisija;

19.  atgādina par ES standartizācijas svarīgo lomu un atbalsta to, ka liela uzmanība tiek pievērsta vadošas lomas iegūšanai starptautiskajās standartu organizācijās;

20.  uzskata, ka Eiropas tiesiskajam regulējumam vajadzētu ļaut rūpniecības nozarēm pašām pielāgoties attiecīgajām pārmaiņām un profilaktiski rīkoties, lai veicinātu darbvietu radīšanu, izaugsmi un reģionālo konverģenci;

21.  iesaka ES rūpniecības stratēģijā īpašu uzmanību pievērst nozarēm ar augstu pievienoto vērtību un izmantot milzīgo potenciālu, kas piemīt digitālajām un kosmosa tehnoloģijām, kā arī nanotehnoloģijām;

22.  aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm līdz 2018. gada sākumam pieņemt holistisku Eiropas rūpniecības politikas stratēģiju un rīcības plānu, kura pamatā būtu 20 % mērķis un kurā citstarp būtu risināti tādi jautājumi kā digitalizācija, ilgtspēja, energoefektivitāte, pietiekami resursi un deregulācija, sevišķi attiecībā uz MVU;

23.  aicina Komisiju šajā stratēģijā paredzēt precīzus un izmērāmus rūpniecības politikas mērķrādītājus, to papildinot ar papildu rādītāju kopu, piemēram, rūpnieciskās ražošanas līmeni, rūpnieciskās nodarbinātības līmeni un apstrādes rūpniecības vidējās gada investīcijas kā IKP īpatsvaru;

24.  prasa, lai Komisija stratēģijā iekļauj novērtējumu par to, kāda ietekme ir rūpniecības politikas integrēšanai ES stratēģiskajās iniciatīvās, jo tas palīdzēs pārskatīt šīs iniciatīvas gadījumos, kad tās ES rūpniecību nostāda neizdevīgā pozīcijā, un panākt labākus rezultātus;

25.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 482, 23.12.2016., 89. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0240.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0280.

(4)

OV C 294, 12.8.2016.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika