Návrh uznesenia - B8-0449/2017Návrh uznesenia
B8-0449/2017

  NÁVRH UZNESENIA o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe

  28.6.2017 - (2017/2732(RSP))

  predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0319/2017
  v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

  Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0440/2017

  Postup : 2017/2732(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0449/2017
  Predkladané texty :
  B8-0449/2017
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8-0449/2017

  Uznesenie Európskeho parlamentu o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe

  (2017/2732(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 9, 151, 152, 153 ods. 1 a 2, a článok 173,

  –  so zreteľom na Hlavu II – Slobody a Hlavu IV – Solidarita Charty základných práv Európskej únie,

  –  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), najmä na článok 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ a na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť[1],

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. januára 2014 s názvom Za obnovu európskeho priemyslu (COM(2014)0014),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva (COM(2012)0582),

  –  so zreteľom na závery Európskej rady z 15. decembra 2016,

  –  so zreteľom na závery Rady o programe konkurencieschopnosti priemyslu, o digitálnej transformácii európskeho priemyslu a balíku technológií jednotného digitálneho trhu a modernizácie verejných služieb,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu[2],

  –  so zreteľom na závery Rady pre konkurencieschopnosť z 29. mája 2017 o budúcej stratégii EÚ pre priemyselnú politiku,

  –  so zreteľom na závery Európskej rady z 23. júna 2017,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 o konkurencieschopnosti európskeho železničného zásobovacieho odvetvia[3],

  –  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2014 o situácii v oceliarskom priemysle v EÚ: ochrana pracovníkov a priemyselných odvetví[4],

  –  so zreteľom na Parížsku dohodu ratifikovanú Európskym parlamentom 4. októbra 2016,

  –  so zreteľom na otázku Komisii o budovaní ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (O‑000047/2017 – B8‑0319/2017),

  –  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  A.  keďže európsky priemysel je svetovým lídrom v mnohých priemyselných odvetviach; keďže predstavuje viac ako polovicu vývozu Európy, približne 65 % investícií do výskumu a vývoja, pričom vytvára viac ako 50 miliónov pracovných miest (prostredníctvom priameho a nepriameho zamestnania, čo je 20 % všetkých pracovných miest v Európe); keďže však príspevok európskeho priemyslu k HDP EÚ klesol za posledných 20 rokov z 19 % na menej než 15,5 %;

  B.  keďže na výrobné odvetvia pripadá 65 % podnikových výdavkov na výskum a vývoj; keďže však tento podiel klesá a keďže posilnenie priemyselnej základne EÚ je preto nevyhnutné na udržanie a posilnenie odborných znalostí a know-how v EÚ;

  C.  keďže malé a stredné podniky (MSP) tvoria 99 % všetkých európskych spoločností, ktoré sú spolu s veľkými podnikmi základným pilierom priemyselných odvetví EÚ, a keďže všetky tieto podniky čelia veľkým výzvam vzhľadom na celosvetové zmeny v hospodárstve a na finančné a administratívne prekážky;

  D.  keďže úloha európskeho priemyslu v celosvetovom kontexte klesá a keďže politika EÚ musí podporovať európsky priemysel s cieľom posilniť jeho konkurencieschopnosť a schopnosť investovať v Európe;

  E.  keďže inovačný priemysel vo veľkej miere závisí od výskumnej kapacity EÚ, pokroku vo výskume, a najmä spolupráce v oblasti výskumu;

  F.  keďže finančné nástroje EÚ zohrávajú strategickú úlohu pri posilňovaní konkurencieschopnosti a predchádzaní úniku investícií;

  1.  zdôrazňuje zásadnú úlohu priemyslu ako hybnej sily rastu, zamestnanosti a inovácií v Európe; žiada Komisiu, aby sa jednoznačne zaviazala dosiahnuť, aby do roku 2020 predstavoval podiel priemyslu na HDP Únie aspoň 20 %, a posúdiť, či klimatické a energetické ciele do roku 2030 podporujú priemyselnú politiku EÚ pre nasledujúce desaťročie;

  2.  domnieva sa, že priemyselná stratégia EÚ by sa mala zaoberať osobitnou situáciou a potrebami menších a väčších priemyselných podnikov;

  3.  zdôrazňuje úlohu MSP a znova potvrdzuje, že je nutné vykonávať priemyselnú politiku EÚ, ktorá zohľadňuje špecifickosť malých a stredných podnikov tak, aby sa riešili problémy, ktorým čelia MSP z dôvodu svojej veľkosti; pripomína úlohu začínajúcich podnikov a mladých podnikateľov, najmä v najinovatívnejších oblastiach; žiada Komisiu, aby znížila regulačnú záťaž, ktorej sú vystavené MSP, začínajúce podniky a mladí podnikatelia, s cieľom uľahčiť inovácie a posilniť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, a aby podporovala klastre, centrá digitálnej inovácie a podnikateľské siete;

  4.  je presvedčený, že európsky priemysel by sa mal považovať za strategickú výhodu z hľadiska konkurencieschopnosti a udržateľnosti EÚ; zdôrazňuje, že len pevný a odolný priemysel a priemyselná politika orientovaná na budúcnosť umožnia EÚ čeliť rôznym budúcim výzvam vrátane úniku investícií, celosvetovej hospodárskej súťaže a rýchleho technologického pokroku;

  5.  zdôrazňuje, že na podporu priemyslu Únie pri riešení výziev v oblasti rýchlych hospodárskych a regulačných zmien v dnešnom globalizovanom svete je nevyhnutné posilniť atraktívnosť Európy v oblasti priemyslu pre európske a zahraničné priame investície;

  6.  zdôrazňuje význam prostredia podporujúceho investície a predvídateľného a stabilného právneho rámca na pritiahnutie investícií a význam podpory nových modelov podnikania na uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom;

  7.  pripomína strategickú úlohu finančných nástrojov EÚ, napr. európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020 a Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktoré sú naďalej k dispozícii spoločnostiam všetkých veľkostí; žiada Komisiu, aby túto úlohu zohľadňovala pri posudzovaní/stanovovaní rozpočtu pre tieto nástroje;

  8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využívali úplný potenciál vedy a výskumu všetkých krajín a regiónov EÚ a aby vytvárali ďalšie stimuly na zlepšenie spolupráce medzi výskumom a priemyslom s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti výskumu a urýchliť zavádzanie inovačných výrobkov, technológií a služieb pre priemysel;

  9.  zdôrazňuje význam podpory energetickej únie, jednotného digitálneho trhu, digitálnej agendy a prepojiteľnosti Európy pomocou primeraných, na budúcnosť orientovaných a efektívnych infraštruktúr;

  10.  zdôrazňuje, že je nutné znížiť administratívnu záťaž a náklady na dodržiavanie predpisov, ktorým sú vystavené podniky, pretože podpora lepšej regulácie na dobre fungujúcom voľnom trhu podporí úniovú politiku reindustrializácie a ďalej posilní hospodárstvo založené na údajoch;

  11.  žiada, aby sa zdravie považovalo za hybnú silu hospodárskeho rastu; žiada Komisiu a členské štáty, aby podporili zdravotný výskum v EÚ, napomáhali digitalizáciu zdravotníctva a zachovali konkurencieschopnosť odvetvia zdravotníctva v Európe;

  12.  požaduje, aby sa účinné a udržateľné finančné nástroje a opatrenia na pomoc v boji proti riziku úniku uhlíka začlenili do priemyselnej stratégie EÚ;

  13.  vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť situácii energeticky náročných priemyselných odvetví v Európe, ktoré z dôvodu vysokých nákladov na energie čelia tvrdej celosvetovej hospodárskej súťaži;

  14.  zdôrazňuje význam voľných trhov a voľného a spravodlivého medzinárodného obchodu, ktoré sú založené na spoločných pravidlách a rovnakých podmienkach;

  15.  vyzýva Komisiu, aby kontrolovala investície z tretích krajín do strategickej infraštruktúry EÚ, kľúčových budúcich technológií alebo iných dôležitých aktív;

  16.  zdôrazňuje význam stratégie EÚ pre digitalizáciu priemyslu EÚ s cieľom v plnej miere využiť výhody nových technológií a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych spoločností;

  17.  vyzdvihuje úlohu, ktorú zohráva automobilový priemysel v Európe, pretože má multiplikačný účinok na ďalšie sektory a odvetvia; podporuje pokračujúce úsilie automobilového priemyslu pri vývoji moderných nízkouhlíkových vozidiel – ako sú vozidlá na elektrický pohon a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami – a prepojených a autonómnych vozidiel;

  18.  zdôrazňuje, že je nutné koordinovať úsilie EÚ o podporu nových zručností, ako aj rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností a celoživotného vzdelávania, ako to Komisia presadzuje vo svojom Programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta;

  19.  pripomína dôležitú úlohu úniovej normalizácie a podporuje silné zameranie sa na vedúcu úlohu v medzinárodných normalizačných organizáciách;

  20.  domnieva sa, že európsky regulačný rámec by mal umožniť odvetviam prispôsobiť sa príslušným zmenám a podnikať anticipačné kroky, aby sa prispelo k vytváraniu pracovných miest, rastu a regionálnej konvergencii;

  21.  odporúča, aby priemyselná stratégia EÚ venovala osobitnú pozornosť odvetviam s vysokou pridanou hodnotou a využívala obrovský potenciál digitálnych a kozmických technológií a nanotechnológií;

  22.  vyzýva Komisiu, aby do začiatku roka 2018 prijala spolu s členskými štátmi komplexnú európsku stratégiu priemyselnej politiky a akčný plán založený na cieli 20 %, ktoré sa okrem iného zaoberajú digitalizáciou, udržateľnosťou, energetickou efektívnosťou, primeranými zdrojmi a dereguláciou, najmä pre malé a stredné podniky;

  23.  vyzýva Komisiu, aby v rámci tejto stratégie určila presné a merateľné ciele priemyselnej politiky a aby túto stratégiu doplnila o zoznam dodatočných ukazovateľov, ako je úroveň priemyselnej výroby, úroveň zamestnanosti v priemysle a priemerné ročné investície do výrobného sektora vyjadrené ako percento HDP;

  24.  žiada Komisiu, aby do stratégie zaradila posúdenie vplyvu začlenenia priemyselnej politiky do strategických iniciatív EÚ, čo pomôže preskúmať tieto iniciatívy v prípadoch, keď sú v neprospech priemyslu EÚ, a prinesie lepšie výsledky;

  25.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.