Postopek : 2017/2732(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0449/2017

Predložena besedila :

B8-0449/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.13
CRE 05/07/2017 - 8.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0305

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 332kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0440/2017
28.6.2017
PE605.572v01-00
 
B8-0449/2017

k vprašanju za ustni odgovor B8-0319/2017

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP))


Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP))  
B8-0449/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 9, 151, 152, 153(1) in (2) ter 173 Pogodbe,

–  ob upoštevanju poglavij II „Svoboščine“ in IV „Solidarnost“ Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti člena 5(3) PEU, ter Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2014 o ponovni industrializaciji Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti(1),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. januarja 2014 z naslovom Za oživitev evropske industrije (COM(2014)0014),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva (COM(2012)0582),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 15. decembra 2016,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o agendi za konkurenčnost industrije, o digitalizaciji evropske industrije in o svežnju o „tehnologijah enotnega digitalnega trga in modernizaciji javnih storitev“,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. junija 2017 o digitalizaciji evropske industrije(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost z dne 29. maja 2017 o prihodnji strategiji na področju industrijske politike EU,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 23. junija 2017,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2016 o konkurenčnosti evropske železniške dobavne industrije(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2014 o jeklarskem sektorju v EU: zaščita delavcev in industrije(4),

–  ob upoštevanju pariškega sporazuma, ki ga je Evropski parlament ratificiral 4. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo  o oblikovanju ambiciozne industrijske strategije EU kot prednostne naloge za rast, zaposlovanje in inovacije v Evropi  (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker ima evropska industrija na svetovni ravni vodilno vlogo v mnogih industrijskih sektorjih; ker predstavlja več kot polovico evropskega izvoza, približno 65 % naložb v raziskave in razvoj in več kot 50 milijonov delovnih mest (v obliki neposrednih in posrednih delovnih mest, kar je 20 % vseh delovnih mest v Evropi); ker pa se je prispevek evropske industrije k BDP EU v zadnjih 20 letih z 19 % zmanjšal na manj kot 15,5 %;

B.  ker 65 % odhodkov podjetij za raziskave in razvoj prihaja iz predelovalne industrije; ker pa se ta delež zmanjšuje, in ker je krepitev industrijske osnove EU bistvenega pomena za ohranjanje in okrepitev strokovnega znanja in izkušenj v EU;

C.  ker mala in srednja podjetja sestavljajo 99 % vseh evropskih podjetij, ki skupaj z velikimi podjetji predstavljajo hrbtenico industrije EU, in ker se vsa ta podjetja soočajo s pomembnimi izzivi zaradi gospodarskih sprememb na svetovni ravni in zaradi finančnih ter upravnih ovir;

D.  ker se vloga evropske industrije v svetovnem pomenu zmanjšuje, in ker mora politika EU podpirati evropsko industrijo, da bi povečala njeno konkurenčnost in zmogljivost vlaganja v Evropo;

E.  ker je inovativna industrija zelo odvisna od raziskovalnih zmogljivosti EU, napredka pri raziskavah in zlasti skupnih raziskav;

F.  ker imajo finančni instrumenti EU strateško vlogo pri spodbujanju konkurenčnosti in preprečevanju selitve naložb;

1.  poudarja ključno vlogo industrije kot gonila rasti, zaposlovanja in inovacij v Evropi; poziva Komisijo, naj se jasno zaveže doseganju cilja, da bo do leta 2020 vsaj 20 % BDP-ja Unije temeljilo na industriji, poleg tega pa naj oceni, ali bodo podnebni in energetski cilji do leta 2030 industrijski politiki EU v prihodnjem desetletju v podporo;

2.  meni, da bi morala industrijska strategija EU obravnavati posebni položaj in potrebe manjših in večjih industrijskih podjetij;

3.  poudarja vlogo malih in srednjih podjetij in ponavlja, da si je treba prizadevati za industrijsko politiko EU, ki bo združljiva z malimi in srednjimi podjetji in bo obravnavala izzive, s katerimi se ta podjetja soočajo zaradi svoje velikosti; opozarja na vlogo zagonskih podjetij in mladih podjetnikov zlasti na najbolj inovativnih področjih; poziva Komisijo, naj zmanjša regulativno breme za mala in srednja podjetja, zagonska podjetja in mlade podjetnike, da bi tako spodbudila inovacije in povečala konkurenčnost industrije EU ter spodbujala grozde, vozlišča za digitalne inovacije in poslovna omrežja;

4.  je prepričan, da bi bilo treba evropsko industrijo obravnavati kot strateško prednost za konkurenčnost in trajnost EU; poudarja, da se bo EU z različnimi prihodnjimi izzivi, kot so selitev naložb, svetovna konkurenca in hiter tehnološki napredek, lahko uspešno soočila samo s pomočjo močne in odporne industrije ter v prihodnost usmerjene industrijske politike;

5.  poudarja, da je – v podporo industriji Unije pri soočanju z izzivi hitrih gospodarskih in regulativnih sprememb v današnjem globaliziranem svetu – bistvenega pomena povečati privlačnost evropske industrije za evropske in tuje neposredne naložbe;

6.  poudarja pomen okolja, ki podpira naložbe, predvidljivega in trdnega pravnega okvira za privabljanje naložb in spodbujanja novih poslovnih modelov, da bi omogočili lažji dostop do financiranja;

7.  opozarja na strateško vlogo finančnih instrumentov EU, kot so evropski strukturni in investicijski skladi, program Obzorje 2020 in evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), ki so še naprej na voljo podjetjem vseh velikosti; poziva Komisijo, naj to vlogo upošteva pri obravnavi/določanju proračuna za te instrumente;

8.  poziva Komisijo in države članice, naj uporabi celoten znanstveni in raziskovalni potencial vseh držav in regij EU in ustvari dodatne spodbude za boljše sodelovanje med raziskovalnimi ustanovami in industrijo, da bi spodbudili skupne raziskave in pospešili zagotavljanje inovativnih proizvodov, tehnologij in storitev za industrijo;

9.  poudarja pomen energetske unije, enotnega digitalnega trga, digitalne agende in povezanosti Evrope prek ustrezne, v prihodnost usmerjene in učinkovite infrastrukture;

10.  poudarja, da je treba zmanjšati upravno breme in stroške usklajevanja za podjetja, saj bi s spodbujanjem boljše ureditve na dobro delujočem odprtem trgu podprli politiko ponovne industrializacije EU in nadalje spodbujali podatkovno gospodarstvo;

11.  poziva, naj se zdravje obravnava kot gonilo gospodarske rasti; poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo medicinske raziskave v EU, podpirajo digitalizacijo zdravstva in ohranjajo konkurenčno zdravstvo v Evropi;

12.  poziva k vključitvi učinkovitih in trajnostnih finančnih instrumentov in ukrepov, ki bodo pripomogli k boju proti tveganju selitve virov CO2, v industrijsko strategijo EU;

13.  poziva Komisijo, naj nameni posebno pozornost razmeram v energetsko intenzivnih industrijskih panogah v Evropi, ki se soočajo z ostro mednarodno konkurenco zaradi visokih stroškov energije;

14.  poudarja, kako pomembni so odprti trgi ter prosta in poštena mednarodna trgovina, ki temelji na skupnih pravilih in enakih konkurenčnih pogojih;

15.  poziva Komisijo, naj pregleduje naložbe iz tretjih držav v strateško infrastrukturo EU, ključne tehnologije prihodnosti ali druga pomembna sredstva;

16.  poudarja pomen strategije EU za digitalizacijo industrije EU, da bi v celoti izkoristili prednosti novih tehnologij in povečali konkurenčnost evropskih podjetij;

17.  poudarja vlogo avtomobilske industrije v Evropi zaradi njenega multiplikativnega učinka na druge sektorje in panoge; podpira nadaljnja prizadevanja avtomobilske panoge za razvoj sodobnih vozil z nizkimi emisijami ogljika, kot so električna vozila in vozila na vodikove gorivne celice, ter povezana vozila in vozila brez voznika;

18.  poudarja, da so potrebna usklajena prizadevanja EU za nadaljnje spodbujanje novih znanj in spretnosti, pa tudi za preusposabljanje, izpopolnjevanje ter vseživljenjsko učenje, kot to v svojem Programu za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta zagovarja Komisija;

19.  opozarja na pomembno vlogo standardizacije EU in se zavzema za to, da se vodilni vlogi v mednarodnih organizacijah za standardizacijo nameni velika pozornost;

20.  meni, da bi moral evropski regulativni okvir industrijskim panogam omogočiti, da se prilagajajo ustreznim spremembam in predhodno ukrepajo, s čimer bi pripomogle k ustvarjanju delovnih mest, rasti in regionalni konvergenci;

21.  priporoča, naj industrijska strategija EU posebno pozornost nameni sektorjem z visoko dodano vrednostjo in izkoristi ogromen potencial digitalnih, vesoljskih in nanotehnologij;

22.  poziva Komisijo, naj do prvega dela leta 2018 skupaj z državami članicami sprejme celovito evropsko strategijo za industrijsko politiko in akcijski načrt, ki bo temeljil na cilju 20 % in ki bo med drugim obravnaval digitalizacijo, trajnost, energetsko učinkovitost, ustrezna sredstva in deregulacijo, zlasti za mala in srednja podjetja;

23.  poziva Komisijo, naj v okviru te strategije določi natančne in merljive cilje v zvezi z industrijsko politiko ter jo dopolni s pregledom dodatnih kazalnikov, kot so raven industrijske proizvodnje, raven zaposlenosti v industriji in povprečne letne naložbe proizvodnega sektorja v odstotkih BDP;

24.  poziva Komisijo, naj v strategijo vključi oceno učinka vključevanja industrijske politike v strateške pobude EU, kar bo omogočilo pregled teh pobud v primerih, ko so v škodo industrije EU, in doseganje boljših rezultatov;

25.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 482, 23.12.2016, str. 89.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0240.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0280.

(4)

UL C 294, 12.8.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov