Postup : 2017/2699(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0456/2017

Předložené texty :

B8-0456/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 446kWORD 60k
30/06/2017
PE605.580v01-00
 
B8-0456/2017

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí


o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o pracovním programu Komise na rok 2018 (2017/2699(RSP))  
B8‑0456/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1), zejména na přílohu IV této dohody,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí ze dne 13. dubna 2016(2),

–  s ohledem na společné prohlášení ze dne 13. prosince 2016 o legislativních prioritách EU na rok 2017,

–  s ohledem na souhrnnou zprávu Konference předsedů výborů, která přináší doplňující informace k tomuto usnesení z hlediska parlamentních výborů a již by Komise měla řádně zohlednit při přípravě a přijímání svého pracovního programu na rok 2018,

–  s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU se stále potýká s nejhorší hospodářskou, sociální a politickou krizí od svého založení;

B.  vzhledem k tomu, že se členské státy potýkají s recesí, deflací a nezaměstnaností;

C.  vzhledem k tomu, že řešení navrhovaná orgány EU ještě více zhoršují hospodářskou, demokratickou a sociální krizi v EU;

D.  vzhledem k tomu, že udržitelný hospodářský růst a tvorba sociálně udržitelných, dobře placených a kvalitních pracovních míst by mohly být základními prioritami rozpočtu EU, a to s ohledem na zásadu subsidiarity;

E.  vzhledem k tomu, že v době úsporných opatření týkajících se všech občanů je nezbytné nejen snížení administrativních nákladů EU, ale s ohledem na příští víceletý finanční rámec (VFR) je rovněž nezbytné omezit programy, které neprokázaly žádnou přidanou hodnotu;

F.  vzhledem k tomu, že míra chyb a podvodů zatěžujících rozpočet EU zůstává vysoká a výrazně se nesnižuje a že v důsledku pouze částečné účinnosti systémů dohledu a kontroly jsou platby každoročně už 22 let zatíženy významnou chybovostí;

G.  vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa je nástrojem, který má daleko k účinnosti, nebyl plně proveden, a že pravidla pro jeho fungování nejsou ani jasná, ani transparentní, o čemž svědčí nedávné rozhodnutí Tribunálu týkající se evropské občanské iniciativy „STOP TTIP“;

H.  vzhledem k tomu, že stanovisko právní služby Rady č. 5151/17 ze dne 11. ledna 2017 k návrhu Komise na interinstitucionální dohodu o povinném rejstříku transparentnosti uvádí, že orgány nemohou využít interinstitucionální dohody s cílem regulovat předmět, pro který Smlouvy svěřily zákonodárné pravomoci orgánům poskytnutím výslovného právního základu
a že interinstitucionální dohody zavazují pouze zúčastněné instituce a nemohou z nich vznikat závazky třetím stranám;

I.  vzhledem k tomu, že ochrana osob, které ohlásí nebo veřejně odhalí zločinecké a podvodné činnosti uvnitř veřejných institucí nebo společností, má v boji proti korupci a zločinům „bílých límečků“ mimořádný význam;

J.  vzhledem k tomu, že z nedávných studií Komise vyplývá, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí(3) (směrnice o odpovědnosti za životní prostředí) je jednotlivými členskými státy prováděna velmi rozdílně a přetrvávají problémy ohledně uplatňování směrnice na rozsáhlé nehody a případy insolvence mezi odpovědnými hospodářskými subjekty;

K.  vzhledem k tomu, že limitní hodnoty uplatňované EU pro některé látky znečišťující ovzduší jsou méně přísné než ty, které navrhuje Světová zdravotnická organizace (WHO);

L.  vzhledem k tomu, že občané žijící v blízkosti největší evropské oblasti s legálními a nelegálními skládkami „Land of Fires“ (Neapol) a průmyslového areálu ILVA u města Taranto jsou vystavováni velmi vysoké úrovni karcinogenního rizika;

M.  vzhledem k tomu, že samotná Komise uvedla, že směrnice Rady 89/105/ES ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění(4) nadále neodpovídá zvýšené složitosti postupů určování cen a úhrady léčivých přípravků v členských státech;

N.  vzhledem k tomu, že Komise i nadále schvaluje uvádění geneticky modifikovaných potravin a krmiv na trh navzdory tomu, že mezi členskými státy neexistuje shoda;

O.  vzhledem k tomu, že ne všechny zdroje energie, které jsou podle současného legislativního rámce považovány za obnovitelné, mají lepší environmentální, zdravotní a sociální dopad než ekvivalentní fosilní zdroje;

P.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí většího úsilí o dosažení inkluzívní digitální společnosti, která je schopna využívat příležitosti a řešit problémy spojené s digitalizací jak pro občany, tak pro podniky;

Q.  vzhledem k tomu, že digitalizace průmyslových odvětví by mohla přispět ke zvýšení odolnosti, účinného využívání energie a zdrojů a udržitelnosti inovací našich hospodářství; vzhledem k tomu, že EU čelí řadě výzev, které přináší obchod, globalizace a technologické inovace;

R.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o stanovisku 2/15(5) ze dne 21. prosince 2016 objasňuje pravomoci EU v obchodních jednáních;

S.  vzhledem k tomu, že petičnímu právu by měla být věnována větší pozornost, neboť představuje základní složku participativní demokracie, v níž by každý občan měl mít právo hrát přímou roli v demokratickém životě Unie; vzhledem k tomu, že skutečná demokratická a participativní správa by měla zaručovat účinnou ochranu základních práv, plnou transparentnost a přímé zapojení všech občanů do rozhodovacích procesů;

T.  vzhledem k tomu, že předkladateli jsou občané, kteří se zasazují o ochranu základních práv a o zlepšování současného a budoucího blahobytu našich společností; vzhledem k tomu, že zpracování petic je nesmírně důležité s ohledem na vnímání orgánů EU občany a dodržování petičního práva zakotveného v právu EU;

U.  vzhledem k tomu, že za účelem podpory řádné správy věcí veřejných a zajištění zapojení občanské společnosti musí orgány, instituce, úřady a agentury Unie při provádění své práce dodržovat nejvyšší úroveň transparentnosti a demokracie;

V.  vzhledem k tomu, že je nezbytné chránit vlastnictví a účinnou kontrolu ze strany členských států a/nebo státních příslušníků členských států v evropských podnicích;

W.  vzhledem k tomu, že se místní letiště potýkají s mnoha ekonomickými obtížemi a je nezbytné zajistit řádné spojení pro všechny evropské občany, a to zejména z a na odlehlá a izolovaná místa nejvzdálenějších oblastí;

X.  vzhledem k tomu, že při prosazování právních předpisů EU o kabotáži se projevila řada obtíží, a tím se zhoršila problematika sociálního dumpingu v členských státech; vzhledem k tomu, že je nezbytné zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu silniční nákladní dopravy, která by chránila práva pracovníků;

Y  vzhledem k tomu, že některé z největších platforem platí na daních v Evropě směšné částky ve srovnání s jejich ziskem;

Z.  vzhledem k tomu, že současná roztříštěnost postupů celních kontrol, které se mezi členskými státy značně liší, a nejednotnost sankcí vytvářejí pro hospodářské subjekty významné rozdíly na trhu a směřují obchodní toky na nejsnadnější místo vstupu;

AA.  vzhledem k tomu, že dne 25. října 2016 Parlament valnou většinou přijal usnesení o odpovědnosti podniků za závažná porušování lidských práv ve třetích zemích(6) vyzývající Komisi k přijetí několika opatření a stále čeká na následné kroky ze strany Komise; vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2017 položil zpravodaj původní zprávy Komisi na jednání Podvýboru pro lidská práva (DROI) otázku k ústnímu zodpovězení za účelem zjištění, zda mohly být takové následné kroky předloženy Parlamentu, a nedostal uspokojivou odpověď; vzhledem k tomu, že tentýž den položil stejnou otázku evropskému komisaři Mimicovi v rámci strukturovaného dialogu s Výborem pro rozvoj (DEVE) a ani v tomto případě nedostal uspokojivou odpověď;

Klíčové priority

1.  Zdůrazňuje, že jednotná měna má asymetrický a destruktivní dopad na slabší ekonomiky, jež jsou nuceny provádět náročné přizpůsobení vnitřní devalvace v důsledku měny, jež je s ohledem na jejich ekonomiky přeceněná, přičemž je současně nadnárodním společnostem v silnějších členských státech eurozóny umožněno využívat nespravedlivé konkurenční výhody v důsledku podhodnocené měny ve srovnání s jejich konkurenty v ostatním členských státech, čímž vznikají rozdíly a makroekonomická nerovnováha v rámci EU;

2.  Vyzývá členské státy, aby demokraticky rozhodly o provedení rozpočtového paktu ve vnitrostátním právu, aby se předešlo rušivým účinkům úsporných opatření na reálné ekonomiky;

3.  Zdůrazňuje, že je naléhavě potřeba vrátit členským státům finanční odpovědnost za jejich činnost, aby mohly plně využívat svých vlastních nástrojů měnové a fiskální politiky za účelem účinné podpory hospodářského oživení a zajištění demokratické a politické legitimity základních hospodářských rozhodnutí;

4.  Zdůrazňuje, že je naléhavě potřeba naplánovat spořádané rozpuštění měnové unie a okamžitě zajistit demokratické mechanismy pro dobrovolné vystoupení země z eurozóny;

5.  Požaduje podnět k jednáním o strukturální reformě bankovního sektoru založené na jasném a povinném oddělení investičních a obchodních činností, které je nezbytné pro ochranu vkladatelů a účastníků spoření, zabránění kumulaci systémového rizika a zachování finanční stability;

6.  Domnívá se, že je třeba ukončit úsporná opatření a obnovit odpovědnost členských států ve finančních otázkách, aby bylo možné odpovídajícím způsobem a účinně reagovat na vícečetné krize zároveň; žádá o provedení důkladné revize stávajících programů s cílem omezit ty, které nenabízejí skutečnou přidanou hodnotu; poukazuje na to, že v souladu se zásadou subsidiarity mohou být některé programy lépe financovány a prováděny na vnitrostátní úrovni;

7.  Zdůrazňuje, že finanční prostředky EU nesmějí být používány na financování kontroverzních nebo nehospodárných projektů;

8.  Opakuje, že je třeba lépe využívat peníze daňových poplatníků; zdůrazňuje, že je důležité snížit administrativní výdaje EU, a to zejména v období přetrvávající krize; žádá výrazné vážené škrty s cílem vyloučit plýtvání peněz a dosáhnout úspor bez ovlivnění legislativní práce;

9.  Vyzývá k lepší kontrole rozpočtu EU a provádění jeho auditu; znovu opakuje svou žádost o to, aby bylo od Účetního dvora získáno pozitivní prohlášení o věrohodnosti; vyjadřuje politování nad mírou chyb a podvodů zatěžujících rozpočet EU, a to zejména pokud jde o veřejné zakázky, a trvá na tom, že je nezbytně nutné bojovat proti korupci a organizované trestné činnosti na nadnárodní úrovni; zdůrazňuje, že je nutné zajistit větší transparentnost při vynakládání prostředků EU, a vyzývá k tomu, aby byly veškeré informace o výdajích evropských fondů zveřejněny a učiněny dostupnými;

10.  Naléhavě žádá o přijetí opatření k řešení chudoby a nerovností; opakuje svou výzvu k dalšímu posouzení nerovností a toho, jakým způsobem tyto nerovnosti brání hospodářskému oživení;

11.  Odsuzuje veškeré předpisy EU, které zbytečně administrativně zatěžují malé a střední podniky, jež jsou hlavním zdrojem pracovních míst a růstu, a představují pro ně další byrokratické překážky; zdůrazňuje nutnost poskytovat malým a středním podnikům větší podporu při současném zajištění přiměřené sociální ochrany;

12.  Vyzývá ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ke zvážení vhodných způsobů řešení případných nedostatků a rovněž k tomu, aby byla bezodkladně předložena třetí várka látek, na které se vztahuje revize směrnice o karcinogenech a mutagenech, a aby byly zahrnuty limitní hodnoty pro látky toxické pro reprodukci na základě vědeckých a technických údajů, jakož i posouzení dopadu za účelem zajištění řádné parlamentní kontroly;

13.  Zdůrazňuje skutečnost, že pro to, aby občané mohli využívat svých práv v každodenním životě, musí být legislativa navržena tak, aby důsledně a účinně bojovala s nejistotou, nezaměstnaností, hospodářskými a sociálními nerovnostmi, diskriminací a chudobou, a tím zajišťovala nejvyšší úroveň sociální spravedlnosti; požaduje, aby byly veškeré rozhodovací procesy na úrovni EU plně transparentní, nestranné a nezávislé;

14.  Vyzývá Komisi, aby se v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie včasně zabývala řádným prováděním ustanovení stanovených směrnicí 1999/70/ES o pracovních poměrech na dobu určitou za účelem poskytnutí plné a účinné právní ochrany práv pracovníků a náležitého řešení všech forem zneužívání, diskriminace, nedostatků a mezer;

15.  Odmítá makroekonomickou podmíněnost a zdůrazňuje, že pozastavení evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) z důvodu nedodržení požadavků na správu ekonomických záležitostí představuje pro regiony EU dvojí trest, působí proti úsilí o hospodářské a sociální oživení a mělo by proto být zrušeno, a to také s ohledem na to, že sankce stanovené současným nařízením by nejen narušily finanční plánování na programové úrovni, ale mohly by vést rovněž k zastavení realizace projektů;

16.  Vyzývá Komisi k revizi investiční doložky takovým způsobem, aby bylo umožněno vyloučení regionálních a celostátních investic spolufinancovaných z ESI fondů z výpočtu vnitrostátních schodků veřejných financí v rámci evropského semestru;

17.  Odmítá veškeré programy EU zaměřené na podporu strukturálních reforem, zejména pokud je financován z ESI fondů;

18.  Žádá, aby byly jakékoliv další návrhy na ESI fondy předloženy co nejdříve, aby byl zajištěn dostatečný čas pro parlamentní kontrolu;

19.  Domnívá se, že není možné dále odkládat návrh na změnu nařízení (EU) č. 211/2011 o evropské občanské iniciativě, neboť tento nástroj musí být naléhavě reformován;

20.  Domnívá se, že je nezbytné včas přezkoumat Nařízení (EU) č. 211/2011 o evropské občanské iniciativě s cílem odstranit veškeré nedostatky navržením účinných řešení, která zajistí, aby postupy a podmínky požadované pro evropskou občanskou iniciativu byly skutečně jasné, jednoduché, snadno použitelné a přiměřené;

21.  Požaduje zavedení povinného rejstříku transparentnosti, neboť navrhovaná interinstitucionální dohoda v této věci by podle Smluv a stanoviska právní služby Rady měla pouze omezený účinek a nebyla by schopna vytvářet závazky pro třetí strany bez ohledu na to, zda se jedná o jiné instituce, členské státy nebo jednotlivce;

22.  Zdůrazňuje, že je třeba přijmout opatření, která výrazně zlepší demokratické fungování EU a udělí všem občanům obecné právo účastnit se demokratického života, jak to nedávno opětovně potvrdil Tribunál Soudního dvora Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 10. května 2017 týkajícím se evropské občanské iniciativy „Stop TTIP“(7);

23.  Zdůrazňuje naléhavou potřebu přijmout silnější opatření k ochraně oznamovatelů („whistleblowers“), aby těmto osobám, a zejména jejich rodinám, byla poskytnuta řádná ochrana proti odvetným opatřením;

24.  Vyjadřuje znepokojení nad prováděním směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES ), jež nezahrnuje všechny druhy poškozené škodlivé pro lidi a přírodní prostředí;

25.  Vyzývá Komisi k objasnění toho, jaká opatření hodlá přijmout v souvislosti s jednotným digitálním trhem; zdůrazňuje potřebu podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž na tomto trhu, aby bylo zabráněno zneužívání moci nadnárodními společnostmi;

26.  Připomíná, že nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise(8) vychází ze zásady „co nejširšího přístupu“; domnívá se, že úplná transparentnost a přístup k dokumentům orgánů EU musí být pravidlem, aby občané mohli plně uplatňovat svá demokratická práva; vyjadřuje politování nad tím, že revize nařízení (ES) č. 1049/2001 uvázla na mrtvém bodě; domnívá se, že musí být bez dalšího odkládání dosaženo pokroku, neboť toto nařízení již neodpovídá současné právní situaci či institucionálním postupům;

27.  Vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedostatkem odpovědnosti evropských nadnárodních společností za porušování lidských práv v souvislosti s jejich činností v rozvojových zemích; konstatuje, že to může vést k nedostatečné ochraně, přístupu ke spravedlnosti a odškodnění obětí takovéhoto zneužívání;

28.  Vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že několikeré výzvy adresované Komisi vyjádřené v usnesení o odpovědnosti podniků za závažná porušování lidských práv ve třetích zemích(9) nebyly Komisí vyslyšeny a odsuzuje její nečinnost v této oblasti po dobu osmi měsíců; naléhavě žádá přijetí komplexních následných opatření;

29.  Se znepokojením konstatuje, že stávající dobrovolné iniciativy zasazující se o udržitelnost globálního dodavatelského řetězce v oděvním průmyslu doposud nedokázaly účinně vyřešit problémy spojené s lidskými a pracovními právy v tomto odvětví;

30.  Domnívá se, že stávající systém obchodování s emisemi není vhodný pro své účely a vyžaduje naléhavou revizi;

31.  Poukazuje na zprávu WHO týkající se potřeby přizpůsobit limitní hodnoty látek znečišťujících ovzduší přísnějším koncentracím;

32.  Kritizuje politiky EU, které jsou hlavní příčinou odlesňování kvůli poptávce po biopalivech v Evropě, a požaduje jejich revizi;

33.  Žádá, aby byl v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 24. dubna 2009(10) zveřejněn veřejný seznam různých typů, použití a stupňů pronikání nanomateriálů na evropský trh, a aby byly nanomateriály zohledněny v rámci nařízení REACH (nařízení (ES) č. 1907/2006)(11);

34.  Vyzývá k tomu, aby šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) zhodnotilo, zda byly evropské finanční prostředky určené na čištění průmyslového areálu „Land of Fires“ a ILVA u města Taranto vynaloženy v souladu se zákonem; kromě toho vyzývá k provedení interního auditu, který by ověřil, zda financované projekty dosáhly očekávaných výsledků;

35.  Vyzývá k větší transparentnosti opatření upravujících určování cen humánních léčivých přípravků a jejich zahrnutí do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění s cílem nahradit směrnici Rady 89/105/EHS(12) za účelem zaručení účinné kontroly a úplné transparentnosti postupů použitých ke stanovení cen a úhrady léčivých přípravků ve všech členských státech;

36.  Vyzývá k vytvoření komplexního politického rámce, který by se zabýval lymskou boreliózou, s ohledem na různé specifické problémy a politiky jednotlivých členských států;

37.  Zdůrazňuje zásadní význam zajištění interoperability databází pro boj proti terorismu a kriminalitě obecně; vyzývá k maximalizaci přínosů stávajících informačních systémů k zajištění spolupráce členských států v boji proti terorismu a závažné trestné činnosti;

38.  Připomíná, že by členské státy měly v boji proti organizované terorismu, organizovanému zločinu, korupci a praní peněz provádět a uplatňovat nástroje dostupné na mezinárodní úrovni;

39.  Poukazuje na vážnou pokračující migrační krizi, která postihuje všechny členské státy v Evropě; zejména se domnívá, že Řecko a Itálie jsou touto krizí neúměrně zasaženy; vyzývá k lepší mezinárodní spolupráci, která by pomohla situaci zmírnit;

40.  Zdůrazňuje potřebu monitorovat a poskytovat větší transparentnost při vynakládání prostředků z Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost a přísně monitorovat a pravidelně vyhodnocovat využívání finančních prostředků EU poskytnutých Turecku v rámci dohody mezi EU a Tureckem a všech tzv. „migračních paktů“ se třetími zeměmi;

41.  Domnívá se, že pokud jde o Itálii, je zásadní zabývat se konkrétními případy zařízení na výrobu tepla a elektřiny z geotermální energie, kde jsou emise ekvivalentu CO2 vyšší než u plynových elektráren stejné kapacity a emise jiných extrémně škodlivých znečišťujících látek jako jsou mimo jiné sirovodík, arzén a rtuť, jsou vyšší než v případě uhelné elektrárny o stejné kapacitě; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní řešení pro stanovení emisních standardů pro geotermální elektrárny a relativních kritérií udržitelnosti pro zohlednění geotermální energie jako obnovitelného zdroje, při současné minimalizaci dopadu na životní prostředí a zdraví lidí v Itálii;

42.  Opětovně zdůrazňuje, že příležitosti přinášené digitalizací by měly být převážně prospěšné pro občany a že je zapotřebí dalšího úsilí o ošetření rozdílů v digitalizaci a konektivitě mezi regiony, zlepšení přístupu k bezdrátovému připojení a podporu digitální gramotnosti; v této souvislosti naléhavě žádá o zvýšení úsilí v oblasti výzkumu a zavádění technologií 5G a zároveň o podporu účinné hospodářské soutěže prospěšné pro koncové uživatele a rozvoj podnikání;

43.  Považuje za prioritní vytvořit prostředí příznivé pro podnikání, které by pomohlo začínajícím podnikům a malým, středním a mikropodnikům rozvíjet a plně využívat příležitosti v oblasti inovací a digitalizace; za tímto účelem vyzývá k tomu, aby příslušné nástroje EU poskytly těmto subjektům specializovanou, dostatečnou a snadno dostupnou podporu;

44.  Věří, že je zapotřebí vyvážená, účinná, spravedlivá, transparentní a přiměřená reforma nástrojů na ochranu obchodu za účelem ochrany evropských výrobců, dovozců a spotřebitelů;

45.  Naléhavě vybízí k přijetí opatření týkajících se reciprocity v obchodních postupech se závazkem k podpoře diskusí a vyzývá k účinným řešením způsobu, jak regulovat trhy veřejných zakázek a investic s evropskými obchodními partnery; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu revidovat návrh nařízení o nástrojích pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (COM(2012)0124) a zavést mechanismus pro prověřování zahraničních investic ve strategických odvětvích s přímým zapojením občanské společnosti; opětovně zdůrazňuje, že je třeba nalézt rovnováhu, aby se zabránilo protekcionismu a současně se posílila reciprocita;

46.  Vyzývá k lepšímu monitorování vývoje přímých zahraničních investic, a to zejména těch, které se zaměřují na strategická a vysoce technologická aktiva a společnosti v Evropě, ze účelem nalezení společného základu pro provádění různých vnitrostátních postupů, výměnu informací a lepší koordinaci, vyvarování se nespravedlivé hospodářské soutěže nebo zkreslenému přístupu k akvizici společností a podniků se strategickým významem pro vnitrostátní nebo mezinárodní bezpečnost;

47.  Opakuje své hluboké znepokojení nad možností pokračovat v obchodních rozhovorech mezi EU a USA, aniž by se změnil současný mandát; vyzývá Komisi, aby ve stanovisku 2/15 zohlednila poslední rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a aby zachovala všechny dohody jako smíšené, aby zabránila specifickým mandátům v investičních kapitolách a začlenění mezinárodního investičního soudu do všech jednání o volném obchodu;

48.  Žádá o rozšíření seznamu zeměpisných označení sjednaných s Čínou s cílem chránit místní a regionální zemědělské produkty a vína; zdůrazňuje potřebu spolupracovat se Světovou obchodní organizací (WTO) s cílem definovat a uznat seznam nezemědělských zeměpisných označení, který by měl být začleněn do budoucích obchodních dohod;

49.  Opakuje své obavy ohledně kapitoly o toku dat v dohodách o volném obchodu; zdůrazňuje, že je důležité jak zaručení soukromí spotřebitelů, tak i vytvoření spravedlivých digitálních platforem zaměřených na podporu rozvoje a obchodní činnosti evropských malých a středních podniků; bere na vědomí, že vyvážený návrh strategie digitálního obchodu by mohl být nástrojem pro omezení nekalých praktik a kybernetického terorismu a nástrojem boje proti obchodu s nelegálním a padělaným zbožím na internetu;

50.  Opětovně zdůrazňuje význam a hodnotu bílkovinných plodin při střídání plodin, jejich účinky na úrodnost půdy, snížené využívání živin a snížené zamoření plevelem a na mikroživiny; zdůrazňuje potřebu zvýšit produktivitu a obsah bílkovin v EU prostřednictvím ad hoc strategie;

51.  Vyzývá k větší podpoře včelařů, aby byla zajištěna udržitelnost odvětví, a také činností mladších zemědělců v tomto odvětví; vyjadřuje své znepokojení nad nárůstem objemu padělaných výrobků na trhu, které obsahují pouze malé procento medu;

52.  Připomíná, že je důležité pokračovat v diskusi o regulaci klonování schválené Parlamentem velkou většinou; zdůrazňuje potřebu chránit spotřebitele a výrobce v globalizovaném hospodářství a zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž s partnery EU;

53.  Žádá Komisi, aby usilovala o obchodní program, který by evropským výrobcům poskytoval možnosti vývozu; vyzývá Komisi k poskytnutí vhodné podpory výrobcům nejcitlivějších zemědělských produktů v rámci současných jednání o volném obchodu s trhem Mercosur;

54.  Znovu opakuje, že v budoucí společné zemědělské politice (SZP) by mělo být dále posíleno řízení rizik, aby bylo možné řešit nejen rizika spojená se změnou klimatu, ale také rizika spojená s trhem a biologickou bezpečností;

55.  Odsuzuje politiky EU, které měly škodlivý vliv na dobré životní podmínky zvířat; poukazuje na příklady jako je program REACH, který vytvořil jeden z největších systémů testování na zvířatech na světě; dále poukazuje na škodlivé právní předpisy EU, které umožňují vývoz živých zvířat, což může vést k přepravě zvířat po celé Evropě v délce 8 hodin či více ve špatných podmínkách; vyzývá k zásadní revizi těchto politik a právních předpisů;

56.  Věří, že názory evropských občanů vyjádřené v peticích zaslaných Parlamentu jsou mimořádně důležité a evropští zákonodárci by se jimi měli zabývat prioritně; připomíná, že zásada demokracie je jednou ze základních hodnot členských států a že jakýkoli právní akt směřující k úpravě právního řádu EU musí být předmětem inkluzivní a participativní debaty v kontextu vylepšené správy, která může zaručit plnou transparentnost a přímé zapojení všech občanů;

57.  Uznává, že petice jsou mimořádně důležitým zdrojem informací nejen o porušování a nedostatcích v uplatňování práva EU v členských státech, ale také o možném porušování základních práv občanů; zdůrazňuje, že vhodný způsob zacházení s peticemi musí být doprovázen zvýšenou schopností reagovat a řešit problémy týkající se řádné ochrany základních práv občanů;

58.  Vyzývá k včasnému zveřejňování jmen všech úředníků zapojených do případů otáčivých dveří a k zaručení plné transparentnosti všech souvisejících informací; je pevně přesvědčen, že stejně musí postupovat všechny evropské orgány a agentury; vyzývá k proaktivnímu zveřejňování a plné transparentnosti ve vztahu k zaměstnání bývalých komisařů po skončení funkčního období a všech souvisejících informací; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že bývalý předseda Komise Barroso byl jmenován poradcem a předsedou bez výkonných pravomocí u společnosti Goldman Sachs International; zdůrazňuje, že Barrosův případ zvýšil nedůvěru občanů vůči Komisi, pokud jde o její důvěryhodnost a nezávislost na soukromých finančních zájmech;

59.  Zdůrazňuje, že stávající právní předpisy týkající se nekalých postupů a státní podpory nejsou ani přiměřené ani účinné; požaduje proto další revizi stávajících pravidel; bere na vědomí výkladové pokyny k nařízení (ES) č. 1008/2008(13) zdůrazňující potřebu zachovat horní hranici ve výši 49 % pro třetí země a jejich státní příslušníky v podnicích EU, aby bylo zajištěno vlastnictví a účinná kontrola členskými státy a jejich státními příslušníky;

60.  Vyzývá k větší podpoře ekonomické, finanční a provozní udržitelnosti regionálních letišť prostřednictvím přiměřených a transparentních postupů, při dodržování spravedlivé hospodářské soutěže mezi všemi leteckými dopravními společnostmi se stejnými a otevřenými příležitostmi pro všechny dopravce;

61.  Bere na vědomí balíček o mobilitě přijatý Komisí; domnívá se, že je nezbytné dále prozkoumat veškerá nejlepší řešení neregulární kabotáže, přičemž je třeba mít na paměti, že je možné provádět účinné kontroly pomocí moderních nástrojů jako jsou globální družicové navigační systémy (GNSS) pro sledování těžkých vozidel pro komerční účely;

62.  Zdůrazňuje potřebu revidovat sociální předpisy platné pro odvětví silniční dopravy s cílem dosáhnout náležité rovnováhy mezi sociální ochranou pracovníků v silniční dopravě a svobodou poskytování přeshraničních služeb pro dopravce;

63.  Vyzývá k posouzení a objasnění uplatňování vnitrostátních právních předpisů o minimální mzdě řidičů v Německu a ve Francii;

64.  Je pevně přesvědčen, že rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2014 o podpisu Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení(14) jménem Evropské unie by mělo být neprodleně přijato;

65.  Vyzývá k přijetí nezbytných opatření, která by zajistila plné uplatňování standardů přístupnosti webových stránek na internetových stránkách všech orgánů EU a aby v oficiálních interakcích nabízely informace ve znakových jazycích, Braillově písmu, augmentativní a alternativní komunikaci a dalších dostupných prostředcích, způsobech a formátech komunikace pro osoby se zdravotním postižením, včetně snadno čitelných formátů; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Evropská unie pokročila při přijímání návrhu směrnice o přístupnosti webových stránek orgánů veřejného sektoru(15);

66.  Domnívá se, že v kulturním a tvůrčím odvětví by mělo být mikropodnikům, malým a středním podnikům poskytováno více podpory; konstatuje, že problémy, kterým tyto podniky čelí, byly zhoršeny politikami EU v oblasti úspor; vyjadřuje politování nad tím, že žádná z opatření přijatých dosud Evropskou unií nedokázala dosáhnout cíle výrazného zlepšení podmínek kulturního a tvůrčího odvětví a je toho názoru, že současné finanční mechanismy EU stále nejsou účinné v reakci na potřeby odvětví;

67.  Je pevně přesvědčen, že úsporné politiky EU vedly k pokračujícímu zhoršování odvětví vzdělávání a kultury; zdůrazňuje, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je pro odvětví vzdělávání mimořádně škodlivý;

68.  Vyjadřuje znepokojení nad nedostatky ve vykonání rozsudků Evropského soudu pro lidská práva; připomíná, že podle čl. 46 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech se vysoké smluvní strany bez výhrad a v souladu se zásadami právního státu slavnostně zavázaly, že „se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech sporech, jichž jsou stranami“; vyjadřuje politování nad prodlevami a v některých případech nad chybějící politickou vůlí při provádění některých rozsudků Soudu;

69.  Vyzývá členské státy k tomu, aby plnily své mezinárodní závazky a zaručovaly, že občanská a politická práva nebudou porušována; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila dodržování lidských práv, občanských a politických svobod a zásad demokracie v zemích, kde jsou tyto hodnoty ignorovány;

°

°  °

70.  Pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 304, 20.11.2013, s. 47.

(2)

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56.

(4)

Úř. věst. L 40, 12.5.2016, s. 8.

(5)

ECLI:EU:C:2016:992.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0405.

(7)

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. května 2017, Efler a další v. Komise, T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323.

(8)

Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(9)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0405.

(10)

Úř. věst. E 184 E, 8.7.2010, s. 82.

(11)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 8.

(13)

Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.

(14)

Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 1.

(15)

COM(2012)0721.

Právní upozornění - Ochrana soukromí