Διαδικασία : 2017/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0456/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0456/2017

Συζήτηση :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 604kWORD 66k
30.6.2017
PE605.580v01-00
 
B8-0456/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (2017/2699(RSP))  
B8-0456/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1) και ιδίως το παράρτημα IV,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία για το παρόν ψήφισμα από την οπτική γωνία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τα οποία η Επιτροπή οφείλει να λάβει δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του προγράμματος εργασίας της για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση από την ίδρυσή της·

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ύφεση, αποπληθωρισμό και ανεργία·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις που προτείνονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική, δημοκρατική και κοινωνική κρίση στην ΕΕ·

4. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία κοινωνικά βιώσιμων, καλά αμειβόμενων και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια εποχή λιτότητας για όλους τους πολίτες, δεν είναι μόνο η μείωση των διοικητικών δαπανών της ΕΕ επιβεβλημένη, αλλά, ενόψει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), είναι αναγκαία και η κατάργηση των προγραμμάτων που δεν έχουν αποδείξει καμία προστιθέμενη αξία·

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό σφάλματος και απάτης που επηρεάζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ παραμένει σε υψηλό επίπεδο και χωρίς σημαντική μείωση και, επί 22 συνεχόμενα έτη, οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα λόγω της μερικής μόνο αποτελεσματικότητας των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών·

7. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα εργαλείο που απέχει πολύ από το να είναι αποτελεσματικό, δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και οι κανόνες για τη λειτουργία του δεν είναι ούτε σαφείς ούτε διαφανείς, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου όσον αφορά την ΕΠΠ «Stop TTIP»·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου αριθ. 5151/17/17, της 11ης Ιανουαρίου 2017, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας, αναφέρει ότι τα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να προσφύγουν σε διοργανική συμφωνία (ΔΣ) προκειμένου να ρυθμίσουν ένα ζήτημα για το οποίο οι Συνθήκες έχουν αναθέσει νομοθετικές εξουσίες στα θεσμικά όργανα, παρέχοντάς τους ρητή νομική βάση, και ότι οι ΔΣ δεσμεύουν μόνο τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα και δεν δημιουργούν υποχρεώσεις για τρίτα μέρη·

9. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δημοσίως εγκληματικές και δόλιες δραστηριότητες στο εσωτερικό δημόσιων θεσμών ή εταιρειών είναι υψίστης σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των οικονομικών εγκλημάτων·

10. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες μελέτες της Επιτροπής καταδεικνύουν ότι η οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας(3) (οδηγία για την περιβαλλοντική ζημία) εφαρμόστηκε με πολύ διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα κράτη μέλη, και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις περιπτώσεις ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και αφερεγγυότητας των υπεύθυνων οικονομικών φορέων·

11. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια της ΕΕ για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα που πρότεινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)·

12. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες που κατοικούν κοντά στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χώρο νόμιμης και παράνομης εναπόθεσης αποβλήτων «Terra dei Fuochi» (Νάπολι) και στη βιομηχανική περιοχή ILVA στον Τάραντα είναι εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλό κίνδυνο καρκινογένεσης·

13. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η Επιτροπή δήλωσε πως η οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την ένταξή τους στο πλαίσιο των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας(4) δεν αντικατοπτρίζει πια την αυξημένη περιπλοκότητα των διαδικασιών καθορισμού των τιμών και επιστροφής των εξόδων για φαρμακευτικά προϊόντα στα κράτη μέλη·

14. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνεχίζει να επιτρέπει την εμπορία γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, παρά την απουσία συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών·

15. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν όλες οι πηγές ενέργειας που θεωρούνται ανανεώσιμες στη βάση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου καλύτερη περιβαλλοντική, υγειονομική και κοινωνική επίδραση από ό,τι οι αντίστοιχες ορυκτές πηγές·

16. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις·

17. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση στις βιομηχανίες θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την αποδοτικότητα στη χρήση ενέργειας και πόρων και στη διατηρήσιμη παραγωγή καινοτομίας στις οικονομίες μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με διάφορες προκλήσεις που δημιουργούν το εμπόριο, η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία·

18. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γνωμοδότηση 2/15(5) της 21ης Δεκεμβρίου 2016 αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις·

19. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο δικαίωμα υποβολής αναφορών, καθώς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο μιας συμμετοχικής δημοκρατίας όπου κάθε πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα να διαδραματίζει άμεσο ρόλο στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική δημοκρατική και συμμετοχική διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει την ουσιαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την πλήρη διαφάνεια και την άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

20. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες είναι πολίτες που ενδιαφέρονται ενεργά για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη βελτίωση της σημερινής και της μελλοντικής ευημερίας των κοινωνιών μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επεξεργασία των αναφορών έχει εξαιρετική σημασία για την εικόνα που θα σχηματίσουν οι πολίτες για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και για τον σεβασμό του δικαιώματος αναφοράς, που είναι ενσωματωμένο στη νομοθεσία της ΕΕ·

21. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να προωθηθεί η χρηστή διακυβέρνηση και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και άλλα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να διεξάγουν τις εργασίες τους με τον μέγιστο βαθμό διαφάνειας και σεβασμού της δημοκρατίας·

22. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η κυριότητα και ο αποτελεσματικός έλεγχος εκ μέρους των κρατών μελών και/ή πολιτών των κρατών μελών όσον αφορά τα εγχειρήματα της ΕΕ·

23. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν πολλές οικονομικές δυσχέρειες και ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνδέσεις για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως από και προς τις απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές των εξόχως απόκεντρων περιφερειών·

24. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας όσον αφορά τις ενδομεταφορές, χειροτερεύοντας έτσι το φαινόμενο του κοινωνικού ντάμπιγκ στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών, προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων·

25. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταβάλλουν ασήμαντα ποσά φόρων στην Ευρώπη, σε σύγκριση με τα κέρδη που αποκομίζουν·

26. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων κατακερματισμός των διαδικασιών τελωνειακών ελέγχων, που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ κρατών μελών, όπως και οι διαφορές στις κυρώσεις, δημιουργούν σημαντικές διαφορές στις αγορές για τους οικονομικούς φορείς και κατευθύνουν τις εμπορικές ροές προς τα ευκολότερα σημεία εισόδου·

27. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Οκτωβρίου 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισμα σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(6) και καλούσε την Επιτροπή να προβεί σε μια σειρά ενεργειών, και ότι το Κοινοβούλιο ακόμη αναμένει να δοθεί συνέχεια στο θέμα αυτό από την Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Απριλίου 2017, ο εισηγητής της αρχικής έκθεσης υπέβαλε μια προφορική ερώτηση στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI), ζητώντας να μάθει αν θα δινόταν στο Κοινοβούλιο κάποια αναφορά σχετικά με τη συνέχεια αυτή, χωρίς να λάβει ικανοποιητική απάντηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια ημέρα, απηύθυνε την ίδια ερώτηση στον Επίτροπο Mimica, στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου με την Επιτροπή Ανάπτυξης (DEVE), και δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση ούτε αυτή τη φορά·

Βασικές προτεραιότητες

1.  τονίζει ότι το ενιαίο νόμισμα έχει ασύμμετρο και καταστρεπτικό αντίκτυπο στις πιο αδύναμες οικονομίες, οι οποίες είναι αναγκασμένες να προβούν σε μια επώδυνη προσαρμογή εσωτερικής υποτίμησης εξαιτίας ενός νομίσματος που είναι υπερτιμημένο σε σύγκριση με τις οικονομίες τους, ενώ παράλληλα επιτρέπει σε πολυεθνικές εταιρείες των ισχυρότερων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ να εκμεταλλεύονται ένα άδικο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαιτίας ενός υποτιμημένου νομίσματος έναντι των ανταγωνιστών τους σε άλλα κράτη μέλη, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό ανισότητες και μακροοικονομικές ανισορροπίες στην ΕΕ·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίσουν με δημοκρατικό τρόπο όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του Δημοσιονομικού Συμφώνου, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις πραγματικές οικονομίες·

3.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να επιστρέψει την οικονομική ευθύνη για τις πράξεις τους στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν πλήρη χρήση των δικών τους εργαλείων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, προκειμένου να στηριχθεί αποτελεσματικά η οικονομική ανάκαμψη και να εξασφαλιστεί η δημοκρατική και πολιτική νομιμότητα των θεμελιωδών οικονομικών αποφάσεων·

4.  τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σχεδιαστεί η συντεταγμένη διάλυση της νομισματικής ένωσης και να δημιουργηθούν άμεσα δημοκρατικοί μηχανισμοί για την εθελοντική αποχώρηση χωρών από τη ζώνη του ευρώ·

5.  ζητεί να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα, η οποία να στηρίζεται σε έναν σαφή και υποχρεωτικό διαχωρισμό των επενδυτικών και των εμπορικών δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητος για την προστασία των καταθετών και των αποταμιευτών, την πρόληψη της δημιουργίας συστημικού κινδύνου και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

6.  πιστεύει ότι πρέπει να σταματήσουν τα μέτρα λιτότητας και να αποκατασταθεί η ευθύνη των κρατών μελών για τα χρηματοοικονομικά ζητήματα, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται κατάλληλα και αποτελεσματικά σε πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα· ζητεί τη διεξοδική αναθεώρηση των τρεχόντων προγραμμάτων, προκειμένου να καταργηθούν εκείνα που δεν προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία· επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να εφαρμοστούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

7.  τονίζει ότι οι πόροι της ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αμφιλεγόμενων ή σπάταλων σχεδίων·

8.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να γίνεται καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων· τονίζει τη σημασία που έχει η μείωση των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, ιδίως σε μια περίοδο επίμονης κρίσης· ζητεί ουσιαστικές, σταθμισμένες περικοπές, προκειμένου να εκλείψει η διασπάθιση χρημάτων και να υπάρξουν εξοικονομήσεις χωρίς να θιγεί το νομοθετικό έργο·

9.  ζητεί να βελτιωθεί ο οικονομικός και λογιστικός έλεγχος του προϋπολογισμού της ΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια θετική δήλωση αξιοπιστίας (DAS) από το Ελεγκτικό Συνέδριο· εκφράζει τη λύπη του για το ποσοστό σφάλματος και απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, και επιμένει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να καταπολεμηθούν η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα σε διεθνικό επίπεδο· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις δαπάνες της ΕΕ και ζητεί να δημοσιεύεται και να γίνεται διαθέσιμη κάθε πληροφορία σχετικά με δαπάνες που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια·

10.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την περαιτέρω αξιολόγηση, και του τρόπου με τον οποίο αυτές παρεμποδίζουν την οικονομική ανάκαμψη·

11.  καταδικάζει κάθε νομοθέτημα της ΕΕ που επιβάλλει περιττά διοικητικά βάρη στις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, και τις υποβάλλει σε περαιτέρω γραφειοκρατικά εμπόδια· τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στις ΜΜΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή κοινωνική προστασία·

12.  ζητεί να γίνουν βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και να εξεταστούν ενδεδειγμένοι τρόποι για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, να υποβληθεί χωρίς καθυστέρηση η τρίτη ομάδα ουσιών στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και να συμπεριληφθούν οριακές τιμές για τις ουσίες που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή, βάσει επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, καθώς και μια εκτίμηση επιπτώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος·

13.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου οι πολίτες να είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους στην καθημερινή τους ζωή, η νομοθεσία πρέπει να είναι σχεδιασμένη με στόχο τη συστηματική και αποτελεσματική καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας, της ανεργίας, των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, των διακρίσεων και της φτώχειας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης· ζητεί όλες οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ να χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και ανεξαρτησία·

14.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί εγκαίρως με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 1999/70/ΕΚ σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παροχή πλήρους και αποτελεσματικής νομικής προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και τη δέουσα αντιμετώπιση όλων των καταχρήσεων, των διακρίσεων, των ελλείψεων και των κενών·

15.  αντιτίθεται σε μακροοικονομικές προϋποθέσεις και υπογραμμίζει ότι η αναστολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί διπλή τιμωρία για τις περιφέρειες της ΕΕ, παρεμποδίζει τις προσπάθειες οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης και θα πρέπει, επομένως, να ακυρωθεί, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι οι κυρώσεις που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός όχι μόνο θα διατάρασσαν τον δημοσιονομικό σχεδιασμό σε επίπεδο προγράμματος, αλλά θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε διακοπή της υλοποίησης των έργων·

16.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη ρήτρα επενδύσεων, ούτως ώστε οι περιφερειακές και εθνικές επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ να μην συνυπολογίζονται στα εθνικά ελλείμματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

17.  αντιτίθεται σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ που αποσκοπούν στη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως εάν χρηματοδοτούνται μέσω των ΕΔΕΤ·

18.  ζητεί οποιεσδήποτε περαιτέρω προτάσεις για τα ΕΔΕΤ να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χρόνος για κοινοβουλευτικό έλεγχο·

19.  θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να καθυστερήσει περαιτέρω η υποβολή πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ), δεδομένου ότι το εν λόγω μέσο πρέπει να μεταρρυθμιστεί επειγόντως·

20.  θεωρεί απαραίτητη την έγκαιρη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών, με στόχο την αντιμετώπιση όλων των ανεπαρκειών της, προτείνοντας αποτελεσματικές λύσεις ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών θα είναι απολύτως σαφείς, απλές, εύκολα εφαρμόσιμες και αναλογικές·

21.  ζητεί ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, δεδομένου ότι η προτεινόμενη διοργανική συμφωνία σχετικά με το ζήτημα αυτό θα έχει, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου, περιορισμένο μόνο αποτέλεσμα, και δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσει υποχρεώσεις για τρίτα μέρη, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για άλλα θεσμικά όργανα, κράτη μέλη ή ιδιώτες·

22.  τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που θα αποσκοπούν στη σημαντική βελτίωση της δημοκρατικής λειτουργίας της ΕΕ, παρέχοντας σε κάθε πολίτη το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από το Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την απόφασή του, της 10ης Μαΐου 2017, σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Stop TTIP»(7)·

23.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες, προκειμένου να παρέχεται στα εν λόγω πρόσωπα, και ιδίως τις οικογένειές τους, η κατάλληλη προστασία από αντίποινα·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (2004/35/ΕΚ), η οποία αδυνατεί να καλύψει όλα τα είδη ζημιών που είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον·

25.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην εν λόγω αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κατάχρηση ισχύος από πολυεθνικές εταιρείες·

26.  τονίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(8) στηρίζεται στην αρχή της «ευρύτερης δυνατής πρόσβασης»· πιστεύει, συνεπώς, ότι η πλήρης διαφάνεια και πρόσβαση στα έγγραφα που διατηρούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να είναι ο κανόνας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μπορούν να ασκούν πλήρως τα δημοκρατικά τους δικαιώματα· εκφράζει τη λύπη του διότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 παραμένει στάσιμη· πιστεύει ότι θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, διότι ο εν λόγω κανονισμός δεν αποτυπώνει πλέον την τρέχουσα νομική κατάσταση και τις θεσμικές πρακτικές·

27.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την απουσία εταιρικής ευθύνης των ευρωπαϊκών διεθνικών εταιρειών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους σε αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απουσία προστασίας, πρόσβασης στη δικαιοσύνη και επανόρθωσης για τα θύματα αυτών των παραβιάσεων·

28.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι στα διάφορα αιτήματά του προς την Επιτροπή, που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά του σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(9), δεν δόθηκε συνέχεια από την Επιτροπή, και αποδοκιμάζει την αδράνειά της στο πεδίο αυτό κατά τους τελευταίους οκτώ μήνες· ζητεί να δοθεί επειγόντως ολοκληρωμένη συνέχεια στο θέμα αυτό·

29.  επισημαίνει με ανησυχία ότι οι υπάρχουσες εθελοντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιωσιμότητας της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού του τομέα της ένδυσης δεν στάθηκαν αρκετές για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων σε σχέση με τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα στον συγκεκριμένο τομέα·

30.  πιστεύει ότι το τρέχον σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) δεν είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρειάζεται επειγόντως αναθεώρηση·

31.  επισημαίνει την έκθεση της ΠΟΥ σχετικά με την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι οριακές τιμές για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους με αυστηρότερες συγκεντρώσεις·

32.  επικρίνει τις πολιτικές της ΕΕ που είναι η βασική αιτία της αποδάσωσης λόγω της ζήτησης βιοκαυσίμων στην Ευρώπη και ζητεί την αναθεώρησή τους·

33.  ζητεί τη δημιουργία ενός δημόσιου καταλόγου των διαφόρων τύπων, των χρήσεων και του βαθμού διείσδυσης στην αγορά των νανοϋλικών που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 24ης Απριλίου 2009(10), και να ενταχθούν τα νανοϋλικά στο πλαίσιο του κανονισμού REACH (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006)(11)·

34.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να πραγματοποιήσει έρευνα για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα ευρωπαϊκά κονδύλια με σκοπό τον καθαρισμό του χώρου «Terra dei Fuochi» και της βιομηχανικής περιοχής ILVA Taranto έχουν δαπανηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία· ζητεί, επιπλέον, να διεξαχθεί εσωτερικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα χρηματοδοτούμενα έργα έχουν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα·

35.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στα μέτρα που ρυθμίζουν την τιμολόγηση των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψή τους από τα εθνικά συστήματα ασφάλισης υγείας, με στόχο την αντικατάσταση της οδηγίας 89/105/ΕΟΚ(12) του Συμβουλίου, για τη διασφάλιση αποτελεσματικών ελέγχων και πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό των τιμών και την επιστροφή των δαπανών για φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη·

36.  ζητεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση της νόσου του Lyme, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ειδικές προκλήσεις και πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος·

37.  τονίζει την καίρια σημασία της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας γενικότερα· ζητεί να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκλήματος·

38.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν τα μέσα που διατίθενται σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·

39.  επισημαίνει τη σοβαρή και συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση που πλήττει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· θεωρεί, ειδικότερα, ότι η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κρίση αυτή· ζητεί τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας για την ανακούφιση της κατάστασης·

40.  τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης και εξασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας σχετικά με την εκταμίευση των πόρων από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και για αυστηρή παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ προς την Τουρκία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, και όλα τα λεγόμενα «σύμφωνα για τη μετανάστευση» με τρίτες χώρες·

41.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό, όσον αφορά την Ιταλία, να αντιμετωπιστούν ειδικές περιπτώσεις εγκαταστάσεων γεωθερμικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, όπου οι ισοδύναμες εκπομπές CO2 είναι υψηλότερες από εκείνες ενός σταθμού παραγωγής ρεύματος με φυσικό αέριο ίσης δυναμικότητας, και όπου άλλες εξαιρετικά βλαβερές εκπομπές ρύπων, όπως το υδρόθειο, το αρσενικό και ο υδράργυρος, μεταξύ άλλων, είναι υψηλότερες από εκείνες από ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα ίσης δυναμικότητας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτύξει συγκεκριμένες λύσεις για τον καθορισμό προτύπων όσον αφορά τις εκπομπές για τις γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, καθώς και των σχετικών κριτηρίων βιωσιμότητας για να θεωρηθεί η γεωθερμική ενέργεια ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, μεριμνώντας παράλληλα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία στην Ιταλία·

42.  επαναλαμβάνει ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση θα πρέπει να οδηγήσουν κυρίως σε οφέλη για τους πολίτες και ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και του χάσματος συνδεσιμότητας μεταξύ περιφερειών, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ασύρματη συνδεσιμότητα και να προωθηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να ενταθούν οι προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και εφαρμογής τεχνολογιών 5G, προάγοντας, παράλληλα, τον ουσιαστικό ανταγωνισμό προς όφελος των τελικών χρηστών και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων·

43.  εκτιμά ως θέμα προτεραιότητας τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος για να βοηθηθούν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες καινοτομίας και ψηφιοποίησης· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, ειδική, επαρκή και εύκολα προσβάσιμη στήριξη αυτών των παραγόντων με τα σχετικά μέσα της ΕΕ·

44.  πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για μια ισορροπημένη, αποτελεσματική, δίκαιη, διαφανή και αναλογική μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας, προκειμένου να προστατευθούν οι ευρωπαίοι παραγωγοί, εισαγωγείς και καταναλωτές·

45.  ζητεί την ανάληψη δράσης σχετικά με την αμοιβαιότητα στις εμπορικές πρακτικές, με δέσμευση για την προώθηση των συζητήσεων, και απευθύνει έκκληση για αποτελεσματικές λύσεις σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των αγορών δημόσιων προμηθειών και επενδύσεων με τους ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αναθεώρησης της πρότασης κανονισμού για τους μηχανισμούς διεθνών δημόσιων συμβάσεων (COM(2012)0124) και να δρομολογηθεί ένας μηχανισμός για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, με άμεση συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία για την αποφυγή του προστατευτισμού, αλλά και την ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαιότητας·

46.  ζητεί καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των ξένων άμεσων επενδύσεων, ιδίως εκείνων που στρέφονται προς στρατηγικούς τομείς ή επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη, προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος για την εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον καλύτερο συντονισμό, ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή μια στρεβλή προσέγγιση στην εξαγορά εταιρειών και επιχειρήσεων με στρατηγική σημασία για την εθνική ή τη διεθνή ασφάλεια·

47.  επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τη δυνατότητα επανάληψης των εμπορικών συνομιλιών ΕΕ-ΗΠΑ χωρίς αλλαγή της τρέχουσας εντολής· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την πλέον πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση γνωμοδότησης αριθ. 2/15, και να διατηρήσει όλες τις συμφωνίες ως μικτές, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη ειδικών εντολών σχετικά με τα επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και ενσωμάτωσης του διεθνούς επενδυτικού δικαστηρίου στο πλαίσιο τυχόν διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου·

48.  ζητεί να διευρυνθεί ο κατάλογος των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για διαπραγμάτευση με την Κίνα, με στόχο την προστασία των τοπικών και περιφερειακών αγροτικών προϊόντων και των οίνων· υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), προκειμένου να διαμορφωθεί και να αναγνωριστεί ένας κατάλογος μη αγροτικών ΓΕ που θα προστεθούν σε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·

49.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με ένα κεφάλαιο για τη ροή δεδομένων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών· υπογραμμίζει τη σημασία τόσο της διασφάλισης της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών όσο και της δημιουργίας θεμιτών ψηφιακών πλατφορμών με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και των εμπορικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· σημειώνει ότι μια ισορροπημένη πρόταση σχετικά με τη στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη μείωση των αθέμιτων πρακτικών και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο, καθώς και για την καταπολέμηση του εμπορίου παράνομων και παραποιημένων προϊόντων στο Διαδίκτυο·

50.  επαναλαμβάνει τη σημασία και την αξία των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην αμειψισπορά, λόγω των επιπτώσεών τους στη γονιμότητα του εδάφους, στη μείωση της χρήσης θρεπτικών ουσιών και της ανάπτυξης ζιζανίων, καθώς και στην παρουσία μικροθρεπτικών συστατικών· υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας και της περιεκτικότητας των τροφίμων σε πρωτεΐνες στην ΕΕ, μέσω μιας ειδικής στρατηγικής·

51.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη στους μελισσοκόμους για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου, καθώς και στις δραστηριότητες νεότερων αγροτών στον εν λόγω κλάδο· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της παρουσίας παραποιημένων προϊόντων στην αγορά, που περιέχουν μόνο ένα μικρό ποσοστό μελιού·

52.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της συζήτησης σχετικά με τον κανονισμό για την κλωνοποίηση, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία· υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και των παραγωγών σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και εξασφάλισης θεμιτού ανταγωνισμού με τους εταίρους της ΕΕ·

53.  ζητεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει μια εμπορική ατζέντα που θα προσφέρει ευκαιρίες εξαγωγών στους ευρωπαίους παραγωγούς· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατάλληλη στήριξη στους παραγωγούς των πλέον ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων, στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για ελεύθερες συναλλαγές με τη Mercosur·

54.  επαναλαμβάνει ότι η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, σε μια μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν όχι οι σχετικοί με το κλίμα κίνδυνοι, αλλά και εκείνοι που σχετίζονται με την αγορά και τη βιοασφάλεια·

55.  καταδικάζει τις πολιτικές της ΕΕ που είχαν αρνητικές συνέπειες για την καλή διαβίωση των ζώων· επισημαίνει παραδείγματα, όπως το πρόγραμμα REACH, που έχουν δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα καθεστώτα δοκιμασιών σε ζώα στον κόσμο· επισημαίνει, επιπλέον, τους επιβλαβείς κανόνες της ΕΕ, που να επιτρέπουν την εξαγωγή των ζώντων ζώων και που μπορούν να οδηγήσουν στη μεταφορά ζώων σε όλη την Ευρώπη για περιόδους έως οκτώ ωρών ή και περισσότερο, υπό άσχημες συνθήκες· ζητεί να αναθεωρηθούν δραστικά αυτές οι πολιτικές και αυτή η νομοθεσία·

56.  πιστεύει ότι οι απόψεις τις οποίες εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες υποβάλλοντας αναφορές στο Κοινοβούλιο έχουν θεμελιώδη σημασία και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα από τους νομοθέτες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η αρχή της δημοκρατίας είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες των κρατών μελών και ότι κάθε νομική πράξη που επιδιώκει να τροποποιήσει την έννομη τάξη της ΕΕ πρέπει να υπόκειται σε μια χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχική συζήτηση στο πλαίσιο μιας καλύτερης διακυβέρνησης που είναι σε θέση να διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια και την άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών·

57.  αναγνωρίζει ότι οι αναφορές αποτελούν καθοριστικής σημασίας πηγή πληροφοριών, όχι μόνον όσον αφορά τις παραβιάσεις και την ατελή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στα κράτη μέλη αλλά και όσον αφορά πιθανές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών· τονίζει ότι η κατάλληλη επεξεργασία των αναφορών πρέπει να συνοδεύεται από ενισχυμένη ικανότητα αντίδρασης και επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με την κατάλληλη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών·

58.  ζητεί την έγκαιρη δημοσίευση των ονομάτων όλων των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε υποθέσεις μετακινήσεων από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας σε ό,τι αφορά κάθε σχετική πληροφορία· πιστεύει ακράδαντα ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί πρέπει να πράξουν το ίδιο· ζητεί να γίνεται εκ των προτέρων δημοσίευση και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε σχέση με την απασχόληση των πρώην επιτρόπων μετά τη λήξη της θητείας τους, καθώς και όλων των σχετικών πληροφοριών· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι ο πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, διορίστηκε σύμβουλος και μη εκτελεστικός πρόεδρος της Goldman Sachs International· τονίζει ότι η υπόθεση Barroso αύξησε τη δυσπιστία των πολιτών προς την Επιτροπή σχετικά με την αξιοπιστία της και την ανεξαρτησία της από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα·

59.  τονίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και των κρατικών ενισχύσεων δεν είναι ούτε επαρκής ούτε αποτελεσματική· ζητεί, ως εκ τούτου, την περαιτέρω αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων· λαμβάνει υπό σημείωση τις ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008(13), τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί το ανώτατο όριο του 49% που ισχύει για τις τρίτες χώρες και τους πολίτες τους σε επιχειρήσεις της ΕΕ, για τη διασφάλιση της κυριότητας και του αποτελεσματικού ελέγχου εκ μέρους των κρατών μελών και των πολιτών τους·

60.  ζητεί να υποστηριχθεί περισσότερο η οικονομική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή βιωσιμότητα των περιφερειακών αερολιμένων, μέσω κατάλληλων και διαφανών διαδικασιών, χωρίς να θίγεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ όλων των αεροπορικών εταιρειών, με πανομοιότυπες ευκαιρίες ανοικτές για όλους τους αερομεταφορείς·

61.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα, που ενέκρινε η Επιτροπή· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν περαιτέρω όλες οι καλύτερες λύσεις για την αντιμετώπιση των παράτυπων ενδομεταφορών, λαμβανομένου υπόψη ότι μπορούν να διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS), για τον εντοπισμό των βαρέων οχημάτων για εμπορικούς σκοπούς·

62.  τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών, με στόχο την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές και της ελεύθερης παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις μεταφορών·

63.  ζητεί την αξιολόγηση και αποσαφήνιση της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας περί κατώτατου μισθού για τους οδηγούς στη Γερμανία και τη Γαλλία·

64.  είναι πεπεισμένο ότι η απόφαση 2014/221/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα(14) πρέπει να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατό·

65.  ζητεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή των προτύπων προσβασιμότητας στο διαδίκτυο στους δικτυακούς τόπους όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και να προσφέρεται ενημέρωση στις νοηματικές γλώσσες, στη μέθοδο Braille, σε βοηθητικά και εναλλακτικά μέσα, τρόπους και μορφές επικοινωνίας για άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ευανάγνωστων μορφοτύπων, κατά τις επίσημες δραστηριότητές τους· τονίζει την ανάγκη να σημειώσει πρόοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την έγκριση της πρότασης οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα(15)·

66.  πιστεύει ότι θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα· επισημαίνει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν επιδεινωθεί από τις πολιτικές λιτότητας της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατέστησαν δυνατή την επίτευξη του στόχου της σημαντικής βελτίωσης των συνθηκών για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ εξακολουθούν να μην είναι αποτελεσματικοί στο να ανταποκριθούν στις ανάγκες του τομέα·

67.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι οι πολιτικές λιτότητας της ΕΕ είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι εξαιρετικά επιβλαβές για τον τομέα της εκπαίδευσης·

68.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη έχουν ανεπιφύλακτα αναλάβει επίσημη και δεσμευτική υποχρέωση βάσει της αρχής του κράτους δικαίου «να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά την εφαρμογή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για την εφαρμογή ορισμένων αποφάσεων του Δικαστηρίου·

69.  καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και να εξασφαλισθεί ότι δεν παραβιάζονται τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αστικών και πολιτικών ελευθεριών και των αρχών της δημοκρατίας, σε χώρες όπου οι αξίες αυτές δεν γίνονται σεβαστές·

°

°  °

70.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 304, 20.11.2013, σ. 47.

(2)

ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56.

(4)

ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 8.

(5)

ECLI:EU:C:2016:992.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.

(7)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 10ης Μαΐου 2017, στην υπόθεση T-754/14, Efler και άλλων κατά Επιτροπής, T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323.

(8)

ΕΕ L 145, 31.5.2001, σ. 43.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.

(10)

ΕΕ C 184 E, 8.7.2010, σ. 82.

(11)

ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ.1.

(12)

ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 8.

(13)

ΕΕ L 293, 31.10.2008, σ. 3.

(14)

ΕΕ L 115, 17.4.2014, σ. 1.

(15)

COM(2012)0721.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου