Postupak : 2017/2699(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0456/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0456/2017

Rasprave :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Glasovanja :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 371kWORD 60k
30.6.2017
PE605.580v01-00
 
B8-0456/2017

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 37. stavkom 3. Poslovnika i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije


o programu rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o programu rada Komisije za 2018. (2017/2699(RSP))  
B8-0456/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(1), a posebno njegov Prilog IV.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva(2),

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu od 13. prosinca 2016. o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017.,

–  uzimajući u obzir sažeto izvješće Konferencije predsjednika odbora, koje predstavlja dodatan doprinos ovoj Rezoluciji sa stajališta parlamentarnih odbora i koje bi Komisija trebala s dužnom pažnjom uzeti u obzir pri sastavljanju i donošenju svog programa rada za 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 37. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da se EU i dalje suočava s najgorom gospodarskom, društvenom i političkom krizom od svoga osnivanja;

B.  budući da države članice imaju poteškoća s recesijom, deflacijom i nezaposlenosti;

C.  budući da rješenja koja predlažu institucije EU-a dodatno pogoršavaju gospodarsku, demokratsku i socijalnu krizu u EU-u;

D.  budući da bi, uz poštovanje načela supsidijarnosti, održivi gospodarski rast i stvaranje socijalno održivih, dobro plaćenih i kvalitetnih radnih mjesta mogli biti ključni prioritet proračuna EU-a;

E.  budući da je u vrijeme mjera štednje za sve građane smanjenje administrativnih troškova EU-a od ključnog značenja, no također je potrebno s obzirom na sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) okončati programe koji nisu dokazali nikakvu dodanu vrijednost;

F.  budući da je stopa pogreške i prevare prisutna u proračunu EU-a i dalje na visokoj razini i nije se značajno smanjila, a na plaćanja već 22 godine zaredom bitno utječu greške uzrokovane tek djelomičnom učinkovitošću nadzornih i kontrolnih sustava;

G.  budući da je europska građanska inicijativa (EGI) instrument koji je daleko od učinkovitog i da nije u potpunosti proveden, te da pravila za njegovo funkcioniranje nisu ni jasna ni transparentna, o čemu svjedoči nedavna presuda Općeg suda u pogledu europske građanske inicijative „Stop TTIP-u”;

H.  budući da se u mišljenje Pravne službe Vijeća br. 5151/17 od 11. siječnja 2017. o prijedlogu Komisije za međuinstitucijski sporazum o obveznom registru transparentnosti navodi da institucije ne mogu koristiti međuinstitucionalni sporazum kako bi se regulirali predmeti za koje su Ugovorima dodijeljene zakonodavne ovlasti institucija pružanjem izričite materijalne pravne osnove te da su međuinstitucijski sporazumi obvezujući samo za institucije koje u njima sudjeluju i da ne mogu stvoriti obveze za treće strane;

I.  budući da je zaštita osoba koje prijave ili javno razotkriju kriminalne i prijevarne aktivnosti unutar javnih ustanova ili poduzeća od iznimne važnosti u borbi protiv korupcije i „kriminala bijelog ovratnika”;

J.  budući da nedavne studije Komisije pokazuju da je Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu(3) (Direktiva o odgovornosti za okoliš) vrlo različito provedena u svim državama članicama, te da i dalje postoje problemi u pogledu primjene Direktive na velike nesreće i nesolventnosti odgovornih gospodarskih subjekata;

K.  budući da su granične vrijednosti EU-a za određene onečišćujuće tvari u zraku manje stroge od onih koje je predložila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO);

L.  budući da građani koji žive u blizini najvećih europskih područja zakonitih i nezakonitih odlagališta otpada, „Zemlji vatre” kraj Napulja i industrijskog pogona ILVA u Tarantu, izloženi vrlo visokom riziku oboljenja od raka;

M.  budući da je sama Komisija navela da Direktiva Vijeća 89/105/EZ od 21. prosinca 1988. o transparentnosti mjera kojima se uređuje određivanje cijena lijekova za humanu uporabu i njihovo uključivanje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja(4) više ne odražava sve veću složenost postupaka za određivanje cijena i povrat troškova za medicinske proizvode u državama članicama;

N.  budući da Komisija i dalje odobrava stavljanje na tržište genetski modificirane hrane i hrane za životinje bez obzira na nepostojanje konsenzusa među državama članicama;

O.  budući da nemaju svi energetski izvori koji se prema trenutačnom zakonodavnom okviru smatraju obnovljivim izvorima energije bolje ekološke, zdravstvene i društvene učinke od jednakovrijednih fosilnih izvora;

P.  budući da treba uložiti dodatne napore kako bi se ostvarilo inkluzivno digitalno društvo koje je u stanju iskoristiti mogućnosti i uhvatiti se u koštac s izazovima digitalizacije i za građane i za poduzeća;

Q.  budući da digitalizacija industrije može pridonijeti povećanju otpornosti, energetskoj učinkovitosti i učinkovitom korištenju resursima te inovacijskoj održivosti naših gospodarstava; budući da se EU suočava s nizom izazova koje donose trgovina, globalizacija i tehnološke inovacije;

R.  budući da presuda Suda Europske unije u postupku za donošenje mišljenja 2/15(5) od 21. prosinca 2016. pojašnjava ovlasti Unije u trgovinskim pregovorima;

S.  budući da bi veću važnost trebalo dati pravu na podnošenje predstavki koje predstavlja kamen temeljac participativne demokracije u kojoj bi svaki građanin trebao imati pravo na izravnu ulogu u demokratskom životu Unije; budući da bi se stvarnim demokratskim i participativnim upravljanjem trebala zajamčiti zaštita temeljnih prava, potpuna transparentnost i izravno sudjelovanje svih građana u postupcima odlučivanja;

T.  budući da su podnositelji predstavki građani koji se zauzimaju za zaštitu temeljnih prava te za unapređenje i buduće blagostanje naših društava, budući da je obrada predstavki iznimno važna u pogledu predodžbe koju građani imaju o europskim institucijama i poštovanja prava na podnošenje predstavki utvrđenog pravom EU-a;

U.  budući da, radi promicanja dobrog upravljanja i osiguranja sudjelovanja civilnog društva, institucije, tijela, uredi i agencije Unije moraju obavljati svoj rad na način koji omogućuje najveću razinu transparentnosti i demokracije;

V.  budući da je potrebno zaštititi vlasništvo i učinkovitu kontrolu država članica i/ili državljana država članica u europskim poduzećima;

W.  budući da se lokalne zračne luke suočavaju s brojnim gospodarskim poteškoćama i da je potrebno jamčiti odgovarajuću povezanost za sve europske građane, osobito s dalekim i izoliranim područjima najudaljenijih regija;

X.  budući da je bilo više poteškoća u provedbi zakonodavstva EU-a o kabotaži, čime je pogoršan fenomen socijalnog dampinga u državama članicama; budući da je potrebno osigurati pošteno tržišno natjecanje na tržištu cestovnog prijevoza tereta te zaštititi prava radnika;

Y  budući da neke od najvećih platformi plaćaju neznatne poreze u Europi u odnosu na njihov profit;

Z.  budući da sadašnja rascjepkanost u postupcima carinske kontrole, koji se znatno razlikuju među državama članicama, kao i različite sankcije stvaraju znatne nejednakosti na tržištu za gospodarske subjekte te usmjeravaju trgovinske tokove na najlakšu ulaznu točku;

AA.  budući da je 25. listopada 2016. Parlament velikom većinom usvojio Rezoluciju o korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama(6), čime je pozvao Komisiju da provede niz mjera te da još čeka na njezine daljnje mjere; budući da je 11. travnja 2017. u okviru sastanka Pododbora za ljudska prava (DROI) izvjestitelj za izvorno izvješće uputio usmeno pitanje Komisiji kako bi se utvrdilo bi li se podaci o daljnjim mjerama mogli pružiti Parlamentu i nije dobio zadovoljavajući odgovor; budući da je toga dana u okviru strukturiranog dijaloga s Odborom za razvoj (DEVE) uputio isto pitanje povjereniku Mimici te da ni u tom slučaju također nije dobio zadovoljavajući odgovor;

Ključni prioriteti

1.  naglašava da jedinstvena valuta ima asimetričan i razarajući učinak na slabija gospodarstva koja su prisiljena na bolno prilagođavanje u sklopu unutarnje devalvacije uzrokovane valutom koja je precijenjena u odnosu na njihova gospodarstva te pritom dopušta multinacionalnim poduzećima u jačim državama članicama europodručja iskorištavanje nepravedne konkurentske prednosti zbog podcijenjene valute koju imaju u odnosu na konkurente u drugim državama članicama, što uzrokuje nejednakosti i makroekonomsku neravnotežu u EU-u;

2.  poziva države članice da na demokratski način odluče o prenošenju u nacionalno zakonodavstvo Fiskalnog ugovora kako bi se izbjegao negativan učinak mjera štednje na realno gospodarstvo;

3.  ističe da je hitno potrebno vratiti državama fiskalnu odgovornost za njihovo djelovanje tako da mogu potpuno iskoristiti svoja sredstva monetarne i fiskalne politike kako bi se učinkovito podržao gospodarski oporavak i zajamčio demokratski i politički legitimitet glavnih gospodarskih odluka;

4.  naglašava hitnu potrebu za planiranjem urednog raskida monetarne unije i trenutačnim pružanjem demokratskih mehanizama dobrovoljnog povlačenja neke zemlje iz europodručja;

5.  poziva na pružanje poticaja pregovorima o strukturnim reformama bankarskog sektora, koji se temelji na jasnom i obveznom razdvajanju ulagačkih i poslovnih aktivnosti, što je nužno za zaštitu deponenata i štediša, sprečavanje nastanka sistemskog rizika i očuvanje financijske stabilnosti;

6.  smatra da treba završiti s mjerama štednje i vratiti odgovornost država članica za financijska pitanja, kako bi se učinkovito i na odgovarajući način istodobno odgovorilo na brojne krize; traži da se provede iscrpna revizija sadašnjih programa kako bi se ukinuli oni koji ne nude stvarnu dodanu vrijednost; ističe da se neki programi mogu bolje financirati i provoditi na nacionalnoj razini u skladu s načelom supsidijarnosti;

7.  naglašava da se financijska sredstva EU-a ne smiju se koristiti za financiranje kontroverznih ili rasipničkih projekata;

8.  ponovno naglašava potrebu za boljim iskorištavanjem novca poreznih obveznika; naglašava važnost smanjenja administrativnih troškova EU-a, posebno u razdoblju kontinuirane krize; traži znatne ponderirane rezove kako bi se spriječilo rasipanje novca i kako bi se uštedjelo, a da to ne utječe na zakonodavni rad;

9.  zahtijeva bolji nadzor i reviziju proračuna EU-a; ponovno traži da Revizorski sud odobri pozitivnu izjavu o jamstvu (DAS); žali zbog stope pogreške i prevare koja utječe na proračun EU-a, naročito skrećući pozornost na javnu nabavu, i ustraje u isticanju snažne potrebe za borbom protiv korupcije i organiziranog kriminala na nadnacionalnoj razini; ističe važnost veće transparentnosti u potrošnji EU-a i poziva na objavu svih informacija o rashodima europskih fondova;

10.  snažno potiče na poduzimanje mjera za borbu protiv siromaštva i nejednakosti; ponavlja svoj poziv za daljnjom ocjenom nejednakosti i načina na koje koče ekonomski oporavak;

11.  osuđuje sve zakonodavstvo EU-a kojim se nameću nepotrebna administrativna opterećenja i dodatne birokratske zapreke malim i srednjim poduzećima koja su jedan od glavnih generatora radnih mjesta i rasta; ističe da pri osiguravanje adekvatne socijalne zaštite treba pružiti veću potporu malim i srednjim poduzećima;

12.  poziva na poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika, kao i na pronalaženje odgovarajućih načina za rješavanje nedostataka koje treba uzeti u obzir, kao i da se treća skupina tvari u okviru revizije Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima predstavi bez odlaganja te da se na temelju znanstvenih i tehničkih podataka uključe granične vrijednosti reproduktivno toksičnih tvari, kao i za procjena učinka, kako bi se osigurao odgovarajući parlamentarni nadzor;

13.  naglašava činjenicu da, kako bi se građani mogli koristiti svojim pravima u svakodnevnom životu, zakonodavstvo mora biti osmišljeno kako bi se dosljedno i učinkovito suzbijali radna nesigurnost, nezaposlenost, gospodarske i socijalne nejednakosti, diskriminacija i siromaštvo, čime se osigurava najviša razina socijalne pravde; poziva na to da svi postupci donošenja odluka na razini EU-a budu potpuno transparentni, nepristrani i neovisni;

14.  poziva Komisiju da pravovremeno riješi probleme u pogledu pravilne provedbe odredbi utvrđenih Direktivom 1999/70/EZ o ugovorima o radu na određeno vrijeme u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, s ciljem osiguravanja potpune i učinkovite pravne zaštite prava radnika, kao i adekvatnog rješavanja svih zlostavljanja, diskriminacije, nedostataka i nedorečenosti;

15.  protivi se makroekonomskoj uvjetovanosti i ističe da obustava sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) zbog neusklađenosti sa zahtjevima gospodarskog upravljanja predstavlja dvostruko kažnjavanje za regije EU-a, da je u suprotnosti s naporima za gospodarski i socijalni oporavak te bi je stoga trebalo ukinuti, isto tako s obzirom na činjenicu da sankcije predviđene u sadašnjoj uredbi ne bi samo poremetile financijsko planiranje na razini programa, već bi također mogle dovesti do prekidanja projekata na terenu;

16.  poziva Komisiju na reviziju klauzule o ulaganjima kako bi se omogućilo izostavljanje regionalnih i nacionalnih ulaganja sufinanciranih preko europskih strukturnih i investicijskih fondova iz izračuna nacionalnih deficita u okviru Europskog semestra;

17.  protivi se svim programima EU-a usmjerenim na podupiranje strukturnih reformi, posebno ako se financiraju sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova;

18.  traži da svi daljnji prijedlozi za europske strukturne i investicijske fondove budu podneseni što je prije moguće kako bi se osiguralo odgovarajuće razdoblje za parlamentarni nadzor;

19.  smatra da nije moguće odgoditi svaki daljnji prijedlog za izmjenu Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi s obzirom na to da je tom instrumentu potrebna hitna reforma;

20.  smatra da je potrebno pravovremeno revidirati Uredbu (EU) br. 211/2011 o Europskoj građanskoj inicijativi s ciljem rješavanja svih nedostataka predlaganjem konkretnih rješenja kako bi se osiguralo da su postupci i uvjeti potrebni za građansku inicijativu istinski jasni, jednostavni, lako primjenjivi i proporcionalni;

21.  poziva na stvaranje obveznog registra transparentnosti, s obzirom na to da bi predloženi međuinstitucijski sporazum o ovom pitanju, prema Ugovorima i mišljenju Pravne službe Vijeća, imao samo ograničeni učinak i ne bi mogao stvoriti obveze za treće osobe, bez obzira na to je li riječ o drugim institucijama, državama članicama ili pojedincima;

22.  naglašava da treba donijeti daljnje mjere kako bi se uvelike poboljšalo demokratsko funkcioniranje EU-a, dajući svakom građaninu pravo na sudjelovanje u demokratskom životu, što je također nedavno ponovno potvrdio Opći suda Europske unije u svojoj presudi od 10. svibnja 2017. o Europskoj građanskoj inicijativi „Stop TTIP-u”(7);

23.  ističe hitnu potrebu za jačim mjerama za zaštitu „zviždača” u cilju omogućavanja zaštite od odmazde tim osobama te posebno njihovim obiteljima;

24.  izražava zabrinutost u vezi s provedbom Direktive o odgovornosti za okoliš (2004/35/EZ), koja ne pokriva sve vrste štete koje izazivaju negativne posljedice za ljudska bića i prirodni okoliš;

25.  poziva Komisiju da pojasni koje mjere namjerava poduzeti u pogledu jedinstvenog digitalnog tržišta; naglašava da je potrebno promicati pravedno tržišno natjecanje na tom tržištu kako bi se osiguralo da ne dođe do zlouporabe moći od strane multinacionalnih kompanija;

26.  ističe da Uredba (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije(8) počiva na načelu „najvećeg mogućeg pristupa”; smatra da potpuna transparentnost i pristup dokumentima institucija EU-a mora biti pravilo kako bi građani u potpunosti mogli ostvarivati svoja demokratska prava; žali zbog toga što je revizija Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u zastoju; smatra da treba ostvariti napredak bez daljnjeg odgađanja jer ta Uredba više ne odražava aktualnu pravnu situaciju i institucijsku praksu;

27.  izražava duboku zabrinutost zbog nedostatka korporativne odgovornosti europskih transnacionalnih korporacija za kršenje ljudskih prava povezanih s njihovim aktivnostima u zemljama u razvoju; napominje da to može dovesti do nedostatka zaštite, pristupa pravosuđu i pravnog lijeka za žrtve tih kršenja;

28.  izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da Komisija nije odgovorila na niz poziva iz Rezolucije Parlamenta o korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama(9) te da nije poduzela nikakve daljnje korake i žali zbog njezine neaktivnosti u tom području tijekom posljednjih osam mjeseci; apelira da se provede sveobuhvatno praćenje;

29.  sa zabrinutošću prima na znanje da postojeće dobrovoljne inicijative za promicanje održivosti globalnog opskrbnog lanca u sektoru odjevne industrije nisu učinkovito riješile pitanje ljudskih i radinih prava u tom sektoru;

30.  smatra da trenutni sustav trgovanja emisijskim jedinicama ne ispunjava svoju svrhu te da ga je potrebno hitno revidirati;

31.  upućuje na izvješće Svjetske zdravstvene organizacije o potrebi za usklađivanjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari u zraku sa strožim vrijednostima;

32.  kritizira politike EU-a koje su glavni uzrok krčenja šuma zbog potražnje za biogorivima u Europi te poziva na njihovu reviziju;

33.  poziva na sastavljanje javnog popisa različitih vrsta, uporaba i stupnja prodora na tržište nanomaterijala na europskom tržištu u skladu s Rezolucijom Parlamenta od 24. travnja 2009.(10) i pristupanje pitanju nanomaterijala u okviru Uredbe REACH (Uredba (EZ) br. 1907/2006)(11);

34.  poziva da Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) provede istragu kako bi se ocijenilo jesu li europski fondova namijenjeni čišćenju „Zemlje vatre” i industrijskog pogona ILVA u Tarantu iskorišteni u skladu sa zakonom; poziva, osim toga, na unutarnju reviziju kako bi se provjerilo jesu li financirani projekti postigli očekivane rezultate;

35.  poziva na veću transparentnost mjera kojima se uređuje određivanje cijena lijekova za humanu uporabu i njihovo uključivanje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja kako bi se zamijenila Direktiva Vijeća 89/105/EEZ(12) s ciljem osiguranja učinkovitih kontrola i potpune transparentnosti u vezi s postupcima koji se koriste za određivanje cijena i povrat troškova za medicinske proizvode u svim državama članicama;

36.  poziva na uspostavljanje sveobuhvatnog političkog okvira za suzbijanje lajmske borelioze, uzimajući u obzir različite posebne izazove i politike svake države članice;

37.  ističe da je od ključne važnosti osigurati interoperabilnost baza podataka za borbu protiv terorizma i kriminala općenito; poziva da se povećaju koristi postojećih informacijskih sustava kako bi se osiguralo da države članice surađuju u borbi protiv terorizma i teškog kriminala;

38.  podsjeća da bi države članice trebale prenijeti i provesti instrumente koji su dostupni na međunarodnoj razini u sklopu borbe protiv terorizma, organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca;

39.  ukazuje na ozbiljnu aktualnu migracijsku krizu koja utječe na sve države članice u Europi; naročito smatra da su Grčka i Italija nesrazmjerno pogođene ovom krizom; poziva na bolju međunarodnu suradnju kako bi se pomoglo ublažavanju te situacije;

40.  ističe potrebu za nadzorom i većom transparentnosti i provedbi isplate sredstava u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost te strogim nadzorom i redovitom ocjenom korištenja sredstava EU-a dodijeljenih Turskoj u okviru Sporazuma između EU-a i Turske te takozvanih paktova o migracijama sklopljenih s trećim zemljama;

41.  smatra da je u pogledu Italije od ključne važnosti uhvatiti se u koštac s pojedinim slučajevima geotermalnih elektrana kod kojih su emisije ekvivalenta CO2 veće od emisija plinskih elektrana jednakog kapaciteta i kod kojih su emisije drugih krajnje štetnih onečišćujućih tvari kao što su npr. sumporovodik, arsen i živa veći od emisije elektrana na ugljen jednakog kapaciteta; u tom kontekstu poziva Komisiju da razvije konkretna rješenja kako bi odredile norme za emisije za geotermalne elektrane i relativni kriteriji održivosti za razmatranje geotermalne energije kao obnovljivog izvora, istovremeno smanjujući utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje u Italiji;

42.  ponovno potvrđuje da bi prilike koje donosi digitalizacija prije svega trebale donijeti korist građanima i da su potrebni daljnji napori kako bi se riješili digitalni jaz i nedostatci u povezivosti među regijama, poboljšala dostupnost bežičnih veza i promicala digitalna pismenost; snažno potiče, u tom kontekstu, da se pojačaju napori u istraživanju i primjeni tehnologije 5G uz istodobno promicanje učinkovitog tržišnog natjecanja u korist krajnjih korisnika i poslovnog razvoja;

43.  smatra da je prije svega važno stvoriti okruženje koje pogoduje poslovanju kako bi se pomoglo novoosnovanim poduzećima te malim i srednjim poduzećima i mikro poduzećima da razviju i u potpunosti iskoristiti prilike za inovacije i digitalizaciju; u tu svrhu poziva na namjensku, primjerenu i lako dostupnu potporu za te subjekte preko relevantnih instrumenata EU-a;

44.  smatra da postoji potreba za uravnoteženom, učinkovitom, pravednom, transparentnom i proporcionalnom reformom instrumenata trgovinske zaštite kako bi se zaštitili europski proizvođači, uvoznici i potrošači;

45.  snažno potiče na uzajamnost u trgovinskim praksama s obvezom da se potaknu rasprave te poziva na postizanje djelotvornih rješenja u pogledu reguliranja tržišta javne nabave i ulaganja s europskim trgovinskim partnerima; u tom pogledu naglašava da je potrebno revidirati prijedlog uredbe o međunarodnom instrumentu za javne nabave (COM(2012)0124) i pokrenuti mehanizam za pregled stranih ulaganja u strateške sektore s izravnom uključenošću civilnog društva; ponavlja da je potrebno postići ravnotežu kako bi se izbjegao protekcionizam i istovremeno povećala recipročnost;

46.  poziva na bolje praćenje kretanja stranih izravnih ulaganja, posebno onih usmjerenih na stratešku ili visokotehnološku imovinu i poduzeća u Europi, kako bi se pronašao zajednički jezik za provedbu različitih nacionalnih praksi, razmjenu informacija i bolju koordinaciju te kako bi se izbjeglo nepravedno tržišno natjecanje ili krivi pristup kupovini trgovačkih društava i poduzeća sa strateškom nacionalnom ili međunarodnom sigurnosnom važnošću;

47.  ponavlja svoju duboku zabrinutost u pogledu mogućnosti nastavka bilo kakvih trgovinskih pregovora između EU-a i SAD-a bez promjene postojećeg mandata; poziva Komisiju da uzme u obzir najnovije presude Suda Europske unije u postupku davanja mišljenja 2/15 i da smatra sve sporazume mješovitima kako bi se izbjegli posebni mandati u poglavljima o ulaganju i uključivanje međunarodnog suda za ulaganja u bilo kakvih pregovore o slobodnoj trgovini;

48.  traži da se proširi popis oznaka zemljopisnog podrijetla u pregovorima s Kinom kako bi se zaštitili lokalni i regionalni poljoprivredni proizvodi i vina; ističe potrebu za suradnjom sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO) kako bi se definirao i prepoznao popis nepoljoprivrednih oznaka zemljopisnog podrijetla koji će se dodati budućim trgovinskim sporazumima;

49.  ponovno ističe svoju zabrinutost u vezi s poglavljem o prijenosu podataka u sporazumima o slobodnoj trgovini; ističe da je važno zajamčiti privatnost potrošača i stvoriti pravedne digitalne platforme čiji je cilj povećanje razvojne i trgovinske aktivnosti europskih malih i srednjih poduzeća; prima na znanje da bi uravnotežen prijedlog o strategiji digitalne trgovine mogao biti alat za smanjenje nepoštenih praksi i kibernetičkog terorizma te suzbijanje trgovine ilegalnom i krivotvorenom robom na internetu;

50.  ponovno ističe važnost i vrijednost proteinskih usjeva u plodoredu te njihov učinka na plodnost tla, smanjenje korištenja hranjivih tvari, rast korova i mikronutrijente; ističe da je potrebno povećati produktivnost i udio bjelančevina u EU-u primjenom ad hoc strategije;

51.  poziva na pružanje veće potpore pčelarima kako bi se zajamčila održivost sektora, kao i aktivnostima mladih poljoprivrednika u tom sektoru; izražava zabrinutost zbog povećanja broja krivotvorenih proizvoda na tržištu koji sadrže samo mali postotak meda;

52.  podsjeća na važnost nastavka rasprave o uredbi o kloniranju koju je Parlament prihvatio velikom većinom glasova; naglašava potrebu pružanja zaštite potrošačima i proizvođačima u globaliziranom gospodarstvu te jamčenja poštenog tržišnog natjecanja s partnerima EU-a;

53.  traži od Komisije da slijedi trgovinski program koji nudi mogućnosti izvoza za europske proizvođače; poziva Komisiju da pruži odgovarajuću potporu za proizvođače najosjetljivijih poljoprivrednih proizvoda u okviru tekućih pregovora o slobodnoj trgovini s Mercosurom;

54.  ponavlja da bi trebalo dodatno poboljšati upravljanje rizikom u budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) kako bi se riješili rizici povezani s klimom, ali i s tržištem i biosigurnosti;

55.  osuđuje sve politike EU-a koje imaju štetan učinak na dobrobit životinja; ističe primjere poput programa REACH koji je stvorio jedan od najvećih režima ispitivanja na životinjama na svijetu; ističe, nadalje, štetna pravila EU-a kojima se dopušta izvoz živih životinja, što može dovesti do toga da se životinje prevoze preko čitave Europe osam ili više sati u lošim uvjetima; poziva na znatnu reviziju tih politika i toga zakonodavstva;

56.  smatra da su mišljenja europskih građana izražena s pomoću predstavki upućenih Parlamentu od ključne važnosti te da bi njihovo rješavanje trebalo biti prioritet za europskog zakonodavca; podsjeća da je načelo demokracije jedna od temeljnih vrijednosti država članica i da svaki pravni akt kojim se želi mijenjati pravni poredak EU-a mora podlijegati uključivoj i participativnoj raspravi u kontekstu poboljšanog upravljanja koja je u stanju zajamčiti potpunu transparentnost i neposredno sudjelovanje svih građana;

57.  potvrđuje da predstavke predstavljaju izvor informacija od ključne važnosti, ne samo zbog kršenja prava i nepravilnosti u primjeni prava EU-a u državama članicama, već i o mogućim kršenjima temeljnih prava građana; naglašava da odgovarajuća obrada predstavki mora biti popraćena povećanim kapacitetom za reagiranje na probleme povezane s odgovarajućom zaštitom temeljnih prava građana i njihovo rješavanje;

58.  poziva na pravodobno objavljivanje imena svih dužnosnika upletenih u slučajeve „rotirajućih vrata” i potpunu transparentnost svih povezanih informacija; čvrsto je uvjeren da sve europske institucije i agencije moraju slijediti taj primjer; poziva na proaktivno objavljivanje i potpunu transparentnost u pogledu zanimanja bivših povjerenika Komisije nakon prestanka obnašanja dužnosti i svih povezanih informacija; duboko žali zbog toga što je bivši predsjednik Komisije g. Barroso imenovan na mjesto savjetnika i neizvršnog direktora u društvu Goldman Sachs International; naglašava da je slučaj s Barrosom povećao nepovjerenje građana prema Komisiji u pogledu njezine vjerodostojnosti i neovisnosti od privatnih financijskih interesa;

59.  ističe da trenutačno zakonodavstvo za rješavanje nepoštenih praksi i državne potpore nisu ni primjereni ni učinkoviti; stoga poziva na daljnju reviziju postojećih pravila; prima na znanje smjernice za tumačenje Uredbe (EZ) br. 1008/2008(13) naglašavajući potrebu da se zadrži gornja granice od 49 % za treće zemlje i njihove državljane u poduzećima iz EU-a, osiguravajući odgovornost i učinkovitu kontrolu od strane država članica i njihovih državljana;

60.  poziva na pružanje veće potpore gospodarskoj, financijskoj i operativnoj održivosti regionalnih zračnih luka putem odgovarajućih i transparentnih postupaka, poštujući pošteno tržišno natjecanje među svim zračnim prijevoznicima s jednakim i otvorenim mogućnostima za sve prijevoznike;

61.  prima na znanje paket o mobilnosti koji je usvojila Komisija; smatra da je potrebno dodatno istražiti sva najbolja rješenja za hvatanje u koštac s nezakonitom kabotažom, imajući na umu da se učinkovit nadzor može izvršiti korištenjem modernih alata poput globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) za praćenje teških vozila u komercijalne svrhe;

62.  naglašava potrebu za revidiranjem socijalnih pravila koja se primjenjuju na sektor cestovnog prometa, s ciljem postizanja odgovarajuće ravnoteže između socijalne zaštite radnika u cestovnom prijevozu te slobode pružanja prekograničnih usluga za prijevoznike;

63.  poziva na ocjenu i pojašnjenje primjene nacionalnog zakonodavstva o minimalnim plaćama za vozače u Njemačkoj i Francuskoj;

64.  čvrsto smatra da bi odluku Vijeća od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, Ugovora iz Marakeša za olakšavanje pristupa objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta(14) trebalo donijeti bez odgađanja;

65.  poziva na donošenje potrebnih mjera koje treba usvojiti kako bi se u službenoj interakciji osigurala potpuna primjena standarda pristupačnosti interneta na internetskim stranicama svih institucija Europske unije te pružanje informacija na znakovnim jezicima i Brailleovom pismu, augmentativnom i alternativnom komunikacijom te drugim dostupnim sredstvima, načinima i formatima komunikacije za osobe s invaliditetom, uključujući lako čitljive formate; naglašava da je potrebno da Europska unija ostvari napredak prema donošenju prijedloga direktive o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora(15);

66.  smatra da bi trebalo pružiti veću potporu mikro, malim i srednjim poduzećima u kulturnom i kreativnom sektoru; napominje da su problemi s kojima se ta poduzeća suočavaju pogoršani zbog politika štednje EU-a; žali zbog toga što nijedna mjera koju je dosad donijela Europska unija nije uspjela ostvariti cilj znatnog poboljšanja uvjeta za kulturni i kreativni sektor te smatra da trenutačni financijski mehanizmi EU-a i dalje nisu učinkoviti u odgovaranju na potrebe sektora;

67.  čvrsto je uvjeren da su politike štednje EU-a dovele do trajnog pogoršanja obrazovnog i kulturnog sektora; naglašava da je Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) izrazito štetan za obrazovni sektor;

68.  izražava zabrinutost zbog neizvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava; podsjeća da su se visoke ugovorne stranke temeljem članka 46. stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima svečano obvezale u okviru zakona „podvrgnuti konačnoj presudi Suda u svakom sporu u kojem su strankeˮ; izražava žaljenje zbog kašnjenja u provedbi i nedostatka političke volje da se provedu presude Suda u određenim situacijama;

69.  poziva države članice da ispune svoje međunarodne obveze i osiguraju da građanska i politička prava nisu narušena; apelira na Komisiju da zajamči poštovanje ljudskih prava, građanskih i političkih sloboda te načela demokracije u zemljama u kojima se te vrijednosti zanemaruju;

°

°  °

70.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 304, 20.11.2013., str. 47.

(2)

SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(3)

SL L 143, 30.4.2004., str. 56.

(4)

SL L 40, 11.2.1989., str. 8.

(5)

ECLI:EU:C:2016:992.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0405.

(7)

Presuda Općeg suda od 10. svibnja 2017., Efler i dr. protiv Komisije, T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323.

(8)

SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(9)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0405.

(10)

SL C 184 E, 8.7.2010., str. 82.

(11)

SL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(12)

SL L 40, 11.2.1989., str. 8.

(13)

SL L 293, 31.10.2008., str. 3.

(14)

SL L 115, 17.4.2014., str. 1.

(15)

COM(2012)0721.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti