Propunere de rezoluţie - B8-0456/2017Propunere de rezoluţie
B8-0456/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018

30.6.2017 - (2017/2699(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul de procedură și cu Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Procedură : 2017/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0456/2017

B8‑0456/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2018

(2017/2699(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană[1], în special anexa IV,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare[2],

–  având în vedere Declarația comună din 13 decembrie 2016 cu privire la prioritățile legislative ale UE pentru 2017,

–  având în vedere raportul de sinteză al Conferinței președinților de comisie, care oferă contribuții complementare la prezenta rezoluție din punctul de vedere al comisiilor parlamentare și pe care Comisia ar trebui să le ia în considerare în mod corespunzător când elaborează și adoptă programul său de lucru pentru 2018,

–  având în vedere articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE se confruntă în continuare cu cea mai gravă criză economică, socială și politică de la înființarea sa;

B.  întrucât statele membre se confruntă cu recesiune, deflație și șomaj;

C.  întrucât soluțiile propuse de instituțiile UE agravează în continuare criza economică, democratică și socială din UE;

D.  întrucât creșterea economică sustenabilă și crearea de locuri de muncă sustenabile din punct de vedere social, bine plătite și de calitate ar putea fi principalele priorități ale bugetului UE, respectându-se totodată principiul subsidiarității;

E.  întrucât într-o perioadă de austeritate pentru toți cetățenii, nu doar reducerea costurilor administrative ale UE este imperativă, ci este, de asemenea, necesar, având în vedere următorul cadru financiar multianual (CFM), să se elimine programele care nu au demonstrat valoare adăugată;

F.  întrucât procentajul erorilor și fraudei care afectează bugetul UE rămâne la un nivel ridicat, fără vreo reducere importantă, iar timp de 22 de ani la rând plățile au fost afectate semnificativ de erori deoarece sistemele de supraveghere și control au fost doar parțial eficiente;

G.  întrucât inițiativa cetățenească europeană (ICE) reprezintă un instrument care este departe de a fi eficient și nu a fost pus în aplicare pe deplin, iar normele sale de funcționare nu sunt nici clare, nici transparente, astfel cum o demonstrează hotărârea recentă a Tribunalului cu privire la ICE „STOP TTIP”;

H.  întrucât în avizul Serviciului juridic al Consiliului nr. 5151/17/17 din 11 ianuarie 2017 privind Propunerea Comisiei de acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu se afirmă că instituțiile nu pot recurge la un acord interinstituțional (AII) pentru a reglementa un domeniu pentru care tratatele au conferit competențe legislative instituțiilor oferind un temei juridic material explicit și că AII sunt obligatorii numai pentru instituțiile participante și nu pot crea obligații pentru părți terțe;

I.  întrucât protecția persoanelor care raportează sau dezvăluie publicului activități infracționale și frauduloase în interiorul instituțiilor sau întreprinderilor publice este extrem de importantă în lupta împotriva corupției și a infracțiunilor comise de „gulerele albe”;

J.  întrucât studii recente ale Comisiei arată că Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului[3] (Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător) a fost pusă în aplicare în mod foarte diferit în statele membre și că persistă problemele în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei în legătură cu accidentele de mare amploare și insolvența operatorilor economici responsabili;

K.  întrucât valorile limită din UE pentru anumiți poluanți atmosferici sunt mai puțin stricte decât cele propuse de Organizația Mondială a Sănătății (OMS);

L.  întrucât cetățenii care trăiesc în vecinătatea celei mai mari zone de depozite de deșeuri legale și ilegale, „Țara focurilor” (Napoli), și a sitului industrial ILVA din Taranto sunt expuși unor niveluri foarte ridicate de risc cancerigen;

M.  întrucât chiar Comisia a afirmat că Directiva 89/105/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate[4] nu mai reflectă complexitatea din ce în ce mai mare a procedurilor de stabilire a prețurilor și de rambursare în ceea ce privește medicamente din statele membre;

N.  întrucât Comisia continuă să autorizeze comercializarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic, în pofida lipsei de consens între statele membre;

O.  întrucât nu toate sursele de energie considerate a fi regenerabile în temeiul actualului cadru legislativ au un impact mai bun din punctul de vedere al mediului, al sănătății și social decât surse echivalente de combustibili fosili;

P.  întrucât sunt necesare mai multe eforturi pentru a realiza o societate digitală favorabilă incluziunii, capabilă să profite de oportunități și să găsească soluții la provocările digitalizării atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi;

Q.  întrucât digitalizarea industriilor ar putea contribui la creșterea rezilienței, eficienței energetice, eficienței utilizării resurselor și sustenabilității în materie de inovare a economiilor noastre; întrucât UE se confruntă cu o serie de provocări generate de schimburile comerciale, globalizare și inovare tehnologică;

R.  întrucât Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în procedura de aviz 2/15[5] din 21 decembrie 2016 clarifică competențele UE în negocierile comerciale;

S.  întrucât ar trebui să se acorde o importanță mai mare dreptului de a adresa petiții, deoarece acesta reprezintă o piatră de temelie a democrației participative, în care fiecare cetățean ar trebui să aibă dreptul de a juca un rol direct în viața democratică a Uniunii; întrucât o adevărată guvernanță democratică și participativă ar trebui să asigure protecția eficientă a drepturilor fundamentale, o transparență deplină și implicarea directă a tuturor cetățenilor în procesele de luare a deciziilor;

T.  întrucât petiționarii sunt cetățeni implicați în protecția drepturilor fundamentale și în ameliorarea și bunăstarea viitoare a societăților noastre; întrucât tratarea petițiilor este extrem de importantă în ceea ce privește percepția cetățenilor cu privire la instituțiile UE și respectarea dreptului de a adresa petiții consacrat în legislația UE;

U.  întrucât, pentru a promova buna guvernanță și a asigura participarea societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii trebuie să își desfășoare activitatea într-un mod în care să pună în aplicare cele mai înalte standarde de transparență și democrație;

V.  întrucât este necesar să se protejeze proprietatea și controlul efectiv al statelor membre și/sau al cetățenilor statelor membre asupra întreprinderilor europene;

W.  întrucât aeroporturile locale se confruntă cu numeroase dificultăți economice și este necesar să se garanteze conexiuni adecvate pentru toți cetățenii europeni, în special către și dinspre zonele îndepărtate și izolate din regiunile ultraperiferice;

X.  întrucât au existat o serie de dificultăți în procesul de asigurare a respectării legislației UE privind cabotajul, agravându-se astfel fenomenul de dumping social în statele membre; întrucât este necesar să se asigure o concurență loială pe piața transporturilor rutiere de mărfuri, protejându-se drepturile lucrătorilor;

Y  întrucât unele dintre cele mai mari platforme plătesc impozite foarte mici în Europa în comparație cu profiturile lor;

Z.  întrucât fragmentarea existentă în procedurile de control vamal, care diferă foarte mult între statele membre, precum și sancțiunile diferite, creează disparități importante pe piață pentru operatorii economici și orientează fluxurile comerciale către punctul de intrare cel mai ușor;

AA.  întrucât la 25 octombrie 2016, Parlamentul a adoptat, cu o largă majoritate, o rezoluție referitoare la răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe[6], invitând Comisia să desfășoare mai multe acțiuni, și așteaptă încă din partea Comisiei să dea curs acestei rezoluții; întrucât, la 11 aprilie 2017, raportorul pentru raportul inițial a adresat o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei în cadrul reuniunii Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI), pentru a afla dacă s-a dat curs rezoluției Parlamentului, dar nu a primit un răspuns satisfăcător; întrucât, în aceeași zi, el a adresat o întrebare identică comisarului Mimica în cadrul dialogului structurat cu Comisia pentru dezvoltare (DEVE) și nici în acest caz nu a primit un răspuns satisfăcător,

Priorități principale

1.  subliniază că moneda unică are un impact asimetric și destructiv asupra economiilor mai slabe, forțate să efectueze o ajustare dureroasă a devalorizării interne din cauza unei monede supraevaluate în raport cu economiile lor, în timp ce întreprinderilor multinaționale din state mai puternice din zona euro li se permite să fructifice un avantaj competitiv neloial, grație unei monede subevaluate față de concurenții lor din alte state membre, fapt ce generează disparități și dezechilibre macroeconomice în UE;

2.  invită statele membre să decidă în mod democratic cu privire la transpunerea în legislația națională a pactului bugetar, pentru a evita efectele perturbatoare ale măsurilor de austeritate asupra economiei reale;

3.  subliniază nevoia urgentă de a reda responsabilitatea financiară pentru acțiunile lor statelor membre, astfel încât acestea să poată valorifica pe deplin propriile instrumente de politică monetară și fiscală, pentru a sprijini cu adevărat redresarea economică și a asigura legitimitatea democratică și politică a deciziilor economice fundamentale;

4.  subliniază necesitatea urgentă de a planifica desființarea ordonată a uniunii monetare și de a pune la dispoziție imediat mecanisme democratice de retragere voluntară a unei țări din zona euro;

5.  solicită impulsionarea negocierilor privind reforma structurală a sectorului bancar, bazată pe o separare clară și obligatorie a investițiilor și a activităților comerciale, esențială pentru protejarea depunătorilor și titularilor de conturi de economii, prevenirea acumulării unor riscuri sistemice și menținerea stabilității financiare;

6.  consideră că măsurile de austeritate trebuie să înceteze și că trebuie redată responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește aspectele financiare, pentru a răspunde în mod adecvat și eficient la mai multe crize în același timp; solicită o revizuire completă a programelor actuale în scopul de a le elimina pe cele care nu oferă o valoare adăugată reală; subliniază că în unele cazuri programele pot fi finanțate și puse în aplicare mai bine la nivel național, în conformitate cu principiul subsidiarității;

7.  subliniază că fondurile UE nu trebuie să fie utilizate pentru a finanța proiecte care produc risipă sau sunt controversate;

8.  reafirmă necesitatea de a utiliza mai bine banii contribuabililor; subliniază importanța reducerii costurilor administrative ale UE, în special într-o perioadă de criză persistentă; solicită să se facă reduceri substanțiale ponderate, pentru a elimina risipa de bani și pentru a face economii, fără ca acest lucru să afecteze activitatea legislativă;

9.  solicită un control și o auditare mai stricte ale bugetului UE; își reiterează solicitarea privind obținerea unei declarații de asigurare fără rezerve din partea Curții de Conturi; regretă procentajul de erori și fraude care afectează bugetul UE, cu trimitere specială la achizițiile publice și insistă asupra nevoii stringente de a combate corupția și criminalitatea organizată la nivel transnațional; subliniază cât de importantă este creșterea transparenței cheltuielilor UE și solicită publicarea și punerea la dispoziție a tuturor informațiilor privind cheltuielile din fondurile europene;

10.  solicită să se ia măsuri pentru combaterea sărăciei și inegalităților; își reiterează apelul privind o nouă evaluare a inegalităților și a modului în care acestea împiedică redresarea economică;

11.  condamnă toate dispozițiile legislative ale UE care impun sarcini administrative inutile IMM-urilor – o sursă importantă de locuri de muncă și de creștere economică – și care le supun altor obstacole birocratice; subliniază că ar trebui să se acorde mai mult sprijin IMM-urilor, asigurându-se în același timp o protecție socială adecvată;

12.  solicită să se aibă în vedere îmbunătățirea sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă și modalități adecvate de abordare a oricăror deficiențe, să fie prezentat fără întârziere cel de-al treilea lot de substanțe în cadrul revizuirii Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni, să se includă valori-limită pentru substanțe toxice pentru reproducere, pe baza unor date științifice și tehnice, și să se realizeze o evaluare a impactului, pentru a asigura un control parlamentar adecvat;

13.  subliniază că, pentru ca cetățenii să poată beneficia de drepturile lor în viața de zi cu zi, legislația trebuie să fie concepută în așa fel încât să combată în mod constant și eficient precaritatea, șomajul, inegalitățile economice și sociale, discriminarea și sărăcia, asigurând astfel cel mai înalt nivel de justiție socială; solicită ca toate procesele decizionale de la nivelul UE să fie pe deplin transparente, imparțiale și independente;

14.  invită Comisia să se ocupe la timp de punerea adecvată în aplicare a dispozițiilor stabilite de Directiva 1999/70/CE privind munca pe durată determinată, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a asigura o protecție juridică efectivă și totală a drepturilor lucrătorilor și a combate în mod corespunzător toate abuzurile, discriminările, deficiențele și lacunele;

15.  se opune condiționalităților macroeconomice și subliniază că suspendarea fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) declanșată de nerespectarea cerințelor de guvernanță economică reprezintă o dublă pedeapsă pentru regiunile UE, se opune eforturilor de redresare economică și socială și, prin urmare, ar trebui eliminată, ținând seama, de asemenea, de faptul că sancțiunile prevăzute de actualul regulament nu numai că ar perturba planificarea financiară la nivel de program, dar ar putea, de asemenea, conduce la oprirea proiectelor pe teren;

16.  invită Comisia să revizuiască clauza privind investițiile, pentru a permite excluderea investițiilor regionale și naționale cofinanțate prin fondurile ESI de la calcularea deficitelor naționale în cadrul semestrului european;

17.  se opune tuturor programelor UE menite să sprijine reforme structurale, în special dacă sunt finanțate prin fondurile ESI;

18.  solicită ca orice noi propuneri pentru fondurile ESI să fie prezentate cât mai curând posibil pentru a se asigura timpul necesar pentru controlul parlamentar;

19.  consideră că nu se mai poate amâna propunerea de modificare a Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească europeană (ICE), deoarece acest instrument trebuie reformat urgent;

20.  consideră că este necesar să se revizuiască în timp util Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească europeană, cu scopul de a găsi soluții pentru toate deficiențele sale, propunându-se soluții eficiente pentru a asigura faptul că procedurile și condițiile necesare pentru ICE sunt cu adevărat clare, simple, ușor de aplicat și proporționale;

21.  solicită un registru de transparență obligatoriu, întrucât, conform tratatelor și avizelor Serviciului juridic al Consiliului, propunerea de acord interinstituțional cu privire la acest aspect ar avea doar un efect limitat și nu ar putea crea obligații pentru părți terțe, indiferent dacă este vorba de alte instituții, de state membre sau de persoane;

22.  subliniază că trebuie adoptate măsuri pentru a îmbunătăți substanțial funcționarea democratică a UE, acordându-se fiecărui cetățean dreptul general de a participa la viața democratică, astfel cum a reafirmat recent, de asemenea, Tribunalul, organ jurisdicțional al Curții de Justiție a Uniunii Europene, în Hotărârea sa din 10 mai 2017 privind inițiativa cetățenească europeană „Stop TTIP”[7];

23.  subliniază că este urgent necesar să se ia măsuri mai ferme pentru protecția denunțătorilor, pentru a asigura o protecție adecvată a acestor persoane, și în special a familiilor lor, împotriva represaliilor;

24.  își exprimă îngrijorarea cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător (2004/35/CE), care nu acoperă toate tipurile de prejudicii nocive pentru ființele umane și mediul natural;

25.  invită Comisia să precizeze ce măsuri intenționează să ia în ceea ce privește piața unică digitală; subliniază necesitatea de a promova concurența loială pe această piață pentru a asigura faptul că nu există abuz de putere din partea companiilor multinaționale;

26.  subliniază că Regulamentul 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei[8] se bazează pe principiul „celui mai larg acces posibil”; consideră că transparența și accesul totale la documentele deținute de instituțiile UE trebuie să reprezinte norma, pentru a asigura faptul că cetățenii își pot exercita pe deplin drepturile lor democratice; regretă faptul că revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 este blocată; consideră că trebuie realizate progrese fără întârziere, având în vedere că acest regulament nu mai reflectă situația juridică sau practicile instituționale actuale;

27.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la lipsa de răspundere a corporațiilor europene transnaționale în ceea ce privește încălcări ale drepturilor omului legate de activitățile lor în țările în curs de dezvoltare; observă că acest lucru poate duce la lipsa protecției, accesului la justiție și despăgubirilor pentru victimele unor astfel de abuzuri;

28.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că mai multor apeluri adresate Comisiei în Rezoluția referitoare la răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe[9] nu li s-a dat curs de către Comisie și regretă lipsa măsurilor sale în acest domeniu în cursul ultimelor opt luni; îndeamnă la luarea de măsuri subsecvente cuprinzătoare;

29.  ia act cu preocupare de faptul că inițiativele voluntare existente pentru promovarea sustenabilității lanțului global de aprovizionare al sectorului confecțiilor nu au reușit să soluționeze în mod efectiv problemele legate de drepturile omului și ale lucrătorilor din sector;

30.  consideră că actuala schemă de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) nu este adecvată scopului pentru care a fost creată și necesită o revizuire urgentă;

31.  reamintește Raportul OMS privind necesitatea de a alinia valorile-limită pentru poluanți atmosferici la concentrații mai stricte;

32.  critică politicile UE care, ca urmare a cererii de biocombustibili în Europa, constituie cauza principală a despăduririlor și solicită o revizuire a acestor politici;

33.  solicită crearea unui inventar public al diferitelor tipuri, utilizări și grade de pătrundere pe piața europeană a nanomaterialelor, în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 24 aprilie 2009[10], precum și ca nanomaterialele să fie avute în vedere în Regulamentul REACH (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006)[11];

34.  solicită o anchetă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru a evalua dacă fondurile europene destinate decontaminării Țării focurilor și a sitului industrial ILVA din Taranto au fost cheltuite conform legii; solicită, în plus, un audit intern pentru a verifica dacă proiectele finanțate au produs rezultatele așteptate;

35.  solicită o mai mare transparență a măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman și includerea acestora în domeniul de aplicare al sistemelor naționale de asigurări de sănătate, pentru a înlocui Directiva 89/105/CEE a Consiliului[12] cu scopul de a asigura controale eficiente și o transparență deplină în ceea ce privește procedurile utilizate pentru stabilirea prețurilor și rambursarea medicamentelor în toate statele membre;

36.  solicită un cadru cuprinzător de politici în ceea ce privește boala Lyme, ținând seama de diferitele provocări și politici specifice din fiecare stat membru;

37.  subliniază că este extrem de important să se asigure interoperabilitatea bazelor de date pentru combaterea terorismului și a criminalității în general; solicită ca avantajele oferite de sistemele de informații existente să fie maximizate pentru a se asigura faptul că statele membre cooperează pentru combaterea terorismului și a criminalității grave;

38.  reamintește că statele membre ar trebui să transpună și să aplice instrumentele existente la nivel internațional în cadrul luptei împotriva terorismului, infracționalității organizate, corupției și spălării banilor;

39.  atrage atenția asupra actualei crize grave a migrației care afectează toate statele membre din Europa; consideră, în special, că Grecia și Italia sunt afectate în mod disproporționat de această criză; solicită o mai bună cooperare internațională în vederea îmbunătățirii situației;

40.  subliniază că este nevoie să se monitorizeze utilizarea resurselor din Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă și să existe mai multă transparență în această privință, precum și să se monitorizeze cu strictețe și să se evalueze cu regularitate utilizarea fondurilor UE acordate Turciei în cadrul acordului UE-Turcia și al tuturor așa-numitelor pacte privind migrația încheiate cu țările terțe;

41.  consideră că este esențial, în ceea ce privește Italia, să fie abordate cazurile specifice ale centralelor termice și electrice pe bază de energie geotermală, ale căror emisii de CO2 echivalent sunt mai mari decât cele generate de o centrală electrică pe bază de gaz cu o capacitate egală și ale căror emisii de alte substanțe poluante extrem de nocive, cum ar fi hidrogenul sulfurat, arsenul și mercurul, printre altele, sunt mai mari decât cele generate de o centrală electrică pe bază de cărbune de capacitate egală; invită Comisia, în acest context, să identifice soluții concrete pentru a stabili normele de emisie pentru centralele electrice geotermale și criteriile de sustenabilitate relative pentru a considera energia geotermală sursă de energie regenerabilă, reducând în același timp la minimum impactul asupra mediului și sănătății umane în Italia;

42.  reafirmă că oportunitățile de digitalizare ar trebui, în primul rând, să se traducă în beneficii pentru cetățeni și că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a remedia decalajele în materie de digitalizare și conectivitate wireless dintre regiuni, pentru a îmbunătăți accesul la conectivitatea wireless și pentru a promova alfabetizarea digitală; solicită, în acest context, ca eforturile în materie de cercetare și punere în aplicare a tehnologiilor 5G să fie accelerate, promovându-se în același timp concurența efectivă în beneficiul utilizatorilor finali și al dezvoltării întreprinderilor;

43.  consideră o prioritate crearea unui mediu favorabil afacerilor, pentru a sprijini întreprinderile nou-înființate, microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii să dezvolte și să utilizeze pe deplin oportunitățile de inovare și digitalizare; solicită, în acest scop, un sprijin dedicat, adecvat și ușor accesibil pentru acești actori cu instrumentele relevante ale UE;

44.  consideră că este necesară o reformă echilibrată, eficace, echitabilă, transparentă și proporțională a instrumentelor de protecție comercială, pentru a proteja producătorii, importatorii și consumatorii europeni;

45.  îndeamnă să se ia măsuri legate de reciprocitate în ceea ce privește practicile comerciale, cu un angajament privind avansarea discuțiilor, și solicită soluții eficiente privind modul de reglementare a piețelor de achiziții și a investițiilor cu parteneri comerciali europeni; subliniază, în acest sens, necesitatea de a revizui propunerea de regulament privind instrumentele internaționale de achiziții publice (COM(2012)0124) și de a lansa un mecanism pentru verificarea investițiilor străine în sectoare strategice, cu implicarea directă a societății civile; reiterează că este necesar să se găsească un echilibru pentru a evita protecționismul, dar a consolida în același timp reciprocitatea;

46.  solicită o mai bună monitorizare a evoluției investițiilor străine directe, în special a celor îndreptate către active și întreprinderi strategice sau de înaltă tehnologie din Europa, pentru a găsi un teren comun pentru punerea în aplicare a diverselor practici naționale, schimbul de informații și o mai bună coordonare, pentru a se evita concurența neloială sau o abordare denaturată în ceea ce privește achiziționarea de societăți și întreprinderi cu relevanță strategică de securitate națională sau internațională;

47.  își reiterează profunda îngrijorare cu privire la posibilitatea reluării negocierilor comerciale UE-SUA fără a schimba actualul mandat; invită Comisia să țină seama de cea mai recentă hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene în procedura de aviz 2/15, și să mențină toate acordurile în formă mixtă, pentru a evita mandate specifice pentru capitole privind investițiile și includerea unei curți internaționale de investiții în orice negocieri privind acorduri de liber schimb;

48.  solicită extinderea listei indicațiilor geografice (IG) negociate cu China, pentru a proteja produsele agricole și vinurile locale și regionale; subliniază necesitatea de a colabora cu Organizația Mondială a Comerțului (OMC) pentru a defini și a recunoaște o listă de indicații geografice pentru produse neagricole care să fie adăugată în viitoarele acorduri comerciale;

49.  își reiterează îngrijorarea cu privire la introducerea unui capitol privind fluxul de date în acordurile de liber schimb; subliniază că este important atât să se garanteze protecția vieții private a consumatorilor, cât și să se creeze platforme digitale echitabile menite să stimuleze dezvoltarea și activitățile comerciale ale IMM-urilor europene; ia act de faptul că o propunere echilibrată privind strategia în domeniul comerțului digital ar putea fi un instrument de reducere a practicilor neloiale și a terorismului cibernetic și de combatere a comerțului cu mărfuri ilegale și contrafăcute pe internet;

50.  reafirmă importanța și valoarea culturilor proteice în rotația culturilor și efectele acestora asupra fertilității solului, asupra reducerii utilizării de nutrienți și infestării cu buruieni, precum și asupra micronutrienților; subliniază necesitatea de a crește productivitatea și conținutul de proteine în UE prin intermediul unei strategii ad hoc;

51.  solicită acordarea unui sprijin sporit apicultorilor pentru a garanta sustenabilitatea sectorului, precum și activităților agricultorilor mai tineri din acest sector; își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de produse contrafăcute, care conțin doar un mic procent de miere, pe piață;

52.  reamintește importanța pe care o are continuarea discuției referitoare la regulamentul privind clonarea aprobat cu o largă majoritate de Parlament; subliniază necesitatea de a proteja consumatorii și producătorii într-o economie globalizată și de a garanta o concurență echitabilă cu partenerii UE;

53.  solicită Comisiei să urmărească o agendă comercială care să ofere oportunități de export pentru producătorii europeni; invită Comisia să ofere un sprijin adecvat pentru producătorii de produse agricole sensibile în cadrul actualelor negocieri privind acorduri de liber schimb cu Mercosur;

54.  reiterează faptul că gestionarea riscurilor ar trebui să fie consolidată și mai mult în viitoarea politică agricolă comună (PAC), pentru a aborda nu numai riscurile legate de schimbările climatice, ci și riscurile de piață și de biosecuritate;

55.  condamnă politicile UE care au avut un efect negativ asupra calității vieții animalelor; indică exemple precum programul REACH, care a creat unul dintre cele mai mari sisteme de testare pe animale din lume; atrage atenția, în plus, asupra normelor nocive ale UE care permit exportul de animale vii, în urma cărora animalele pot fi transportate în toată Europa pe perioade de timp de până la opt ore sau mai mult în condiții precare; solicită o revizuire drastică a acestor politici și a acestei legislații;

56.  consideră că opiniile exprimate de cetățenii europeni prin intermediul petițiilor adresate Parlamentului au o importanță fundamentală și ar trebui luate în considerare în mod prioritar de legiuitorii UE; reamintește că principiul democrației reprezintă una dintre valorile fundamentale ale statelor membre și că orice act juridic prin care se urmărește modificarea ordinii juridice a UE trebuie să facă obiectul unei dezbateri incluzive și participative, în contextul unei mai bune guvernanțe capabile să garanteze transparența deplină și participarea directă a tuturor cetățenilor;

57.  ia act de faptul că petițiile reprezintă o sursă de informații extrem de importantă nu numai cu privire la încălcările și deficiențele în punerea în aplicare a legislației UE în statele membre, dar și cu privire la eventualele încălcări ale drepturilor fundamentale ale cetățenilor; subliniază că tratarea adecvată a petițiilor trebuie însoțită de o creștere a capacității de a răspunde problemelor legate de protecția corespunzătoare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și de a le soluționa;

58.  solicită publicarea în timp util a numelor tuturor funcționarilor implicați în cazuri de tip „ușă turnantă” și garantarea deplinei transparențe cu privire la toate informațiile conexe; consideră în mod ferm că toate instituțiile și agențiile europene trebuie să urmeze acest exemplu; solicită publicarea proactivă și o transparență deplină în ceea ce privește ocupațiile foștilor comisari după ce își termină mandatul și toate informațiilor conexe; își exprimă profundul regret cu privire la faptul că fostul președinte al Comisiei, dl Barroso, a fost numit consilier și președinte neexecutiv al Goldman Sachs International; subliniază că cazul comisarului Barroso a crescut neîncrederea cetățenilor față de Comisie în ceea ce privește credibilitatea și independența sa față de interesele financiare private;

59.  subliniază că legislația actuală care vizează practicile neloiale și ajutoarele de stat nu este nici suficientă, nici eficientă; solicită, prin urmare, o nouă revizuire a normelor existente; ia act de orientările interpretative cu privire la Regulamentul (CE) nr. 1008/2008[13], subliniind necesitatea de a menține plafonul de 49 % pentru țările terțe și cetățenii acestora în întreprinderile UE, asigurând proprietatea și controlul efectiv din partea statelor membre și a cetățenilor acestora;

60.  solicită un sprijin sporit pentru sustenabilitatea economică, financiară și operațională a aeroporturilor regionale, prin proceduri adecvate și transparente, respectându-se concurența loială între toate societățile de transport aerian, cu oportunități identice și deschise pentru toți transportatorii;

61.  ia act de pachetul privind mobilitatea adoptat de Comisie; consideră că este necesar să se analizeze în continuare cele mai bune soluții de combatere a cabotajului ilegal, ținând seama de faptul că ar putea fi realizate controale eficiente cu ajutorul unor instrumente moderne cum sunt sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS) pentru a urmări vehiculele grele cu scopuri comerciale;

62.  subliniază necesitatea de a revizui normele sociale aplicabile sectorului transportului rutier, pentru a atinge echilibrul potrivit între protecția socială a lucrătorilor din domeniul transportului rutier și libertatea operatorilor de transport de a oferi servicii transfrontaliere;

63.  solicită o evaluare a aplicării legislației naționale privind salariul minim pentru șoferi în Germania și Franța și clarificări în acest sens;

64.  are convingerea fermă că Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate[14] ar trebui adoptată fără întârziere;

65.  solicită adoptarea măsurilor necesare pentru a asigura aplicarea deplină a standardelor de accesibilitate web pe paginile internet ale tuturor instituțiilor UE și pentru a oferi informații în limbajul prin semne, în alfabetul Braille, prin comunicare ameliorată și alternativă și prin alte mijloace, moduri și formate accesibile de comunicare pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv în formate ușor de citit, în interacțiunile oficiale; subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană să realizeze progrese în direcția adoptării propunerii de directivă privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public[15];

66.  consideră că ar trebui să se ofere un sprijin mai mare microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul cultural și creativ; constată că problemele cu care se confruntă aceste întreprinderi au fost agravate de politicile de austeritate ale UE; regretă faptul că toate măsurile adoptate până în prezent de Uniunea Europeană nu au reușit să atingă obiectivul îmbunătățirii semnificative a condițiilor pentru sectorul cultural și creativ și consideră că actualele mecanisme financiare ale UE sunt în continuare ineficiente în a răspunde nevoilor sectorului;

67.  este ferm convins de faptul că politicile de austeritate ale UE au dus la deteriorarea continuă a sectorului educației și a celui cultural; subliniază că Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) are un puternic impact negativ asupra sectorului educației;

68.  își exprimă îngrijorarea cu privire la nepunerea în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului; reamintește că, în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO), părțile contractante s-au angajat solemn, în spiritul statului de drept, „să se conformeze hotărârilor definitive ale Curții în litigiile în care ele sunt părți”; regretă întârzierile în punerea în aplicare și lipsa voinței politice de a pune în aplicare o serie de hotărâri ale Curții în anumite circumstanțe;

69.  invită statele membre să își îndeplinească obligațiile internaționale și să se asigure că drepturile civile și politice nu sunt încălcate; îndeamnă Comisia să se asigure că drepturile omului, libertățile civile și politice și principiile democratice sunt respectate în țările în care aceste valori sunt ignorate;

°

°  °

70.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.