Förfarande : 2017/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0456/2017

Ingivna texter :

B8-0456/2017

Debatter :

PV 04/07/2017 - 11
CRE 04/07/2017 - 11

Omröstningar :

PV 05/07/2017 - 8.9
CRE 05/07/2017 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 298kWORD 59k
30.6.2017
PE605.580v01-00
 
B8-0456/2017

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen


om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP))


Rosa D’Amato, Laura Agea, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens arbetsprogram 2018 (2017/2699(RSP))  
B8‑0456/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1), särskilt bilaga IV,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning(2),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen av den 13 december 2016 om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017,

–  med beaktande av utskottsordförandekonferensens sammanfattande rapport, som innehåller kompletterande synpunkter på denna resolution från parlamentsutskotten och som kommissionen bör ta vederbörlig hänsyn till när den utarbetar och antar sitt arbetsprogram för 2018,

–  med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen.

A.  EU befinner sig alltjämt i den svåraste ekonomiska, sociala och politiska krisen sedan unionen grundades.

B.  Medlemsstaterna kämpar med recession, deflation och arbetslöshet.

C.  De lösningar som föreslagits av EU:s institutioner förvärrar den ekonomiska, demokratiska och sociala krisen i EU.

D.  Hållbar tillväxt och skapande av socialt hållbara och välbetalda arbeten av hög kvalitet skulle kunna vara de viktigaste prioriteringarna i EU:s budget, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras.

E.  I en tid som präglas av åtstramning för alla medborgare är det inte bara EU:s administrativa kostnader som måste minska, det är också nödvändigt, med tanke på nästa fleråriga budgetram, att minska de program som inte har visat något mervärde.

F.  Det är fortfarande väldigt många fel och bedrägerier som påverkar EU-budgeten utan någon egentlig minskning, och 22 år i rad har betalningar konkret påverkats av fel som beror på att övervaknings- och kontrollsystemen endast delvis fungerar effektivt.

G.  Det europeiska medborgarinitiativet är ett instrument som är långt ifrån effektivt och inte har genomförts fullt ut, och bestämmelser för hur det ska fungera är varken tydliga eller transparenta, vilket framgår av tribunalens senaste avgörande om det europeiska medborgarinitiativet ”STOP TTIP”.

H.  Enligt yttrande nr 5151/17/17 från rådets juridiska avdelning av den 11 januari 2017 om kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister, kan institutionerna inte använda ett interinstitutionellt avtal för att reglera ett ämne för vilket fördragen har tilldelat institutionerna lagstiftande befogenheter genom att tillhandahålla en uttrycklig materiell rättslig grund, och internationella avtal är endast bindande för de deltagande institutionerna och kan inte medföra några skyldigheter för tredje parter.

I.  Skyddet av personer som rapporterar eller offentligt avslöjar brott och bedrägerier inom offentliga institutioner eller företag är mycket viktigt i kampen mot korruption och ekonomisk brottslighet.

J.  Studier som kommissionen nyligen har gjort visar att Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador(3) (miljöansvarsdirektivet) har genomförts på många olika sätt i medlemsstaterna och att problemen kvarstår vad gäller direktivets tillämpning på större olyckor och insolvens bland ansvariga ekonomiska aktörer.

K.  EU:s gränsvärden för vissa luftföroreningar är mindre stränga än de som föreslås av Världshälsoorganisationen (WHO).

L.  De medborgare som bor i närheten av Europas största avstjälpningsområde för lagligt och olagligt avfall, ”Eldslandet” (Neapel) och industrianläggningen Ilvas i Taranto utsätts för mycket hög cancerrisk.

M.  Kommissionen har själv sagt att rådets direktiv 89/105/EG av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen(4), inte längre speglar de alltmer komplexa prissättnings- och ersättningsförfarandena för läkemedel i medlemsstaterna.

N.  Kommissionen fortsätter att godkänna utsläppandet på marknaden av genetiskt modifierade livsmedel och foder trots att det saknas samförstånd bland medlemsstaterna.

O.  Det är inte alla energikällor som enligt den nuvarande rättsliga ramen anses vara förnybara energikällor som är miljömässigt, hälsomässigt och socialt bättre än motsvarande fossila källor.

P.  Det krävs ytterligare insatser för att uppnå ett digitalt samhälle för alla, som kan ta vara på de möjligheter och möta de utmaningar som digitaliseringen innebär för både medborgare och företag.

Q.  Digitaliseringen av industrin kan bidra till att öka motståndskraften, energi- och resurseffektivitet samt den innovativa hållbarheten i våra ekonomier. EU står inför flera utmaningar till följd av handel, globalisering och teknisk innovation.

R.  Domen från Europeiska unionens domstol i förfarandet för yttrande 2/15(5) av den 21 december 2016 klargör EU:s befogenheter i handelsförhandlingar.

S.  Mer tonvikt bör läggas vid rätten att inge framställningar, eftersom den utgör en hörnsten i en deltagardemokrati där alla medborgare borde åtnjuta rätten att spela en direkt roll i unionens demokratiska liv. En verklig demokratisk och delaktighetsbaserad styrning bör garantera ett effektivt skydd av de grundläggande rättigheterna, full insyn och alla medborgares direkta medverkan i beslutsprocesserna.

T.  Framställarna är medborgare som är engagerade i skyddet av de grundläggande rättigheterna och som vill förbättra våra samhällens långsiktiga hållbarhet och välbefinnande, även i framtiden. Behandlingen av framställningar är mycket viktig sett till medborgarnas uppfattning om EU:s institutioner och för respekten för rätten att inge framställningar enligt unionsrätten.

U.  För att främja en god förvaltning och säkerställa det civila samhällets deltagande måste unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete med största möjliga insyn och en så hög demokratisk nivå som möjligt.

V.  Det är nödvändigt att skydda medlemsstaternas och/eller medlemsstaternas medborgares egenansvar och effektiva kontroll i europeiska företag.

W.  De lokala flygplatserna står inför många ekonomiska svårigheter, och det är nödvändigt att garantera ordentliga anslutningar för alla europeiska medborgare, särskilt till och från avlägsna och isolerade platser i de yttersta randområdena.

X.  Efterlevnaden av EU:s lagstiftning om cabotage har omgärdats av flera svårigheter, vilket har förvärrat fenomenet social dumpning i medlemsstaterna. Det är nödvändigt att säkerställa en rättvis konkurrens på marknaden för godstransporter på väg för att skydda arbetstagarnas rättigheter.

Y  Vissa av de största plattformarna betalar obetydliga skattebelopp i Europa jämfört med sin vinst.

Z.  Den nuvarande fragmenteringen av tullkontrollförfaranden, vilka varierar kraftigt mellan medlemsstaterna samt de olika sanktionerna ger upphov till stora marknadsskillnader för ekonomiska aktörer och styr handelsflödena mot den införselort som lättast ger tillträde.

AA.  Den 25 oktober 2016 antog parlamentet, med stor majoritet, en resolution om företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer(6), där man krävde att kommissionen skulle vidta flera åtgärder, men man väntar fortfarande på en uppföljning‑ från samma kommission. Den 11 april 2017 ställde föredraganden av det ursprungliga betänkandet en muntlig fråga till kommissionen, i samband med sammanträdet i underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI), för att få veta om en sådan uppföljning‑ kan ha överlämnats till parlamentet, men han fick inget tillfredsställande svar. Samma dag ställde han en identisk fråga till kommissionsledamot Mimica, inom ramen för den strukturerade dialogen med utskottet för utveckling (DEVE), men fick inte heller då något tillfredsställande svar.

Prioriterade områden

1.  Europaparlamentet betonar att den gemensamma valutan har en asymmetrisk och destruktiv verkan på svagare ekonomier, som tvingas genomgå en smärtsam justering med intern devalvering till följd av en valuta som är övervärderad med avseende på deras ekonomier, samtidigt som multinationella företag i starkare medlemsstater i euroområdet får en orättvis konkurrensfördel till följd av en valuta som är undervärderad i förhållande till deras konkurrenter i andra medlemsstater, vilket skapar skillnader och makroekonomiska obalanser inom EU.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att demokratiskt besluta om införlivandet av finanspakten i nationell lagstiftning för att inte åtstramningsåtgärderna ska få störande effekter på realekonomierna.

3.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att medlemsstaterna återfår det finansiella egenansvaret för sina handlingar, så att de kan dra full nytta av sina egna penningpolitiska och finanspolitiska verktyg för att effektivt främja ekonomisk återhämtning och säkerställa den demokratiska och politiska legitimiteten i grundläggande ekonomiska beslut.

4.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att planera för en kontrollerad upplösning av den monetära unionen och att omedelbart tillhandahålla demokratiska mekanismer för att ett land frivilligt ska kunna dra sig ur euroområdet.

5.  Europaparlamentet efterlyser en satsning på förhandlingarna om strukturreformen av EU:s banksektor som bygger på en tydlig och obligatorisk åtskillnad mellan investeringar och kommersiella verksamheter, vilket är en förutsättning för att skydda insättare och sparare, förhindra att systemrisker byggs upp och för att skydda den finansiella stabiliteten.

6.  Europaparlamentet anser att åtstramningsåtgärder måste upphöra och medlemsstaternas ansvar för finansiella frågor återställas för att på ett lämpligt och effektivt sätt ta itu med flera kriser samtidigt. Parlamentet efterlyser en uttömmande översyn av nuvarande program i syfte att stryka de program som inte erbjuder något verkligt mervärde. Parlamentet framhåller att i vissa fall kan det vara bättre att finansiera och genomföra program på nationell nivå i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

7.  Europaparlamentet betonar att EU-medel inte får användas för att finansiera kontroversiella eller olönsamma projekt.

8.  Europaparlamentet upprepar behovet av att använda skattebetalarnas pengar på bättre sätt. Parlamentet betonar att det är särskilt viktigt att minska EU:s administrativa kostnader under en ihållande kris. Parlamentet efterlyser omfattande viktade nedskärningar för att få slöseriet att upphöra och göra besparingar som inte påverkar lagstiftningsarbetet.

9.  Europaparlamentet efterlyser bättre kontroll och granskning av EU-budgeten. Parlamentet upprepar sin begäran om en positiv revisionsförklaring (DAS) från revisionsrätten. Parlamentet beklagar antalet fel och bedrägerier som påverkar EU‑budgeten, särskilt offentlig upphandling, och understryker det stora behovet av att bekämpa korruption och organiserad brottslighet över gränserna. Parlamentet framhåller vikten av större insyn i EU:s utgifter och vill att all information om hur EU:s medel används ska offentliggöras och göras tillgänglig.

10.  Europaparlamentet efterlyser insatser för att ta itu med fattigdom och orättvisor. Parlamentet upprepar sin begäran om ännu en bedömning av ojämlikheter och hur de hämmar den ekonomiska återhämtningen.

11.  Europaparlamentet fördömer all EU-lagstiftning som innebär onödiga administrativa bördor för små och medelstora företag – en viktig källa till sysselsättning och tillväxt – och som skapar ytterligare byråkratiska hinder. Parlamentet betonar att det måste ges mer stöd till små och medelstora företag, samtidigt som ett tillräckligt socialt skydd säkerställs.

12.  Europaparlamentet efterlyser en förbättring av arbetsmiljön, och vill att lämpliga sätt att åtgärda eventuella brister övervägs, samt att den tredje omgången av ämnen inom ramen för översynen av direktivet om carcinogener och mutagena ämnen läggs fram utan dröjsmål, och att gränsvärden för reproduktionstoxiska ämnen som grundas på vetenskapliga och tekniska uppgifter införs, samt en konsekvensbedömning, för att säkerställa en vederbörlig parlamentarisk kontroll.

13.  Europaparlamentet understryker att för att medborgarna ska kunna utnyttja sina rättigheter i vardagen, måste lagstiftningen vara utformad så att man på ett konsekvent och effektivt sätt kan bekämpa otrygghet, arbetslöshet, ekonomisk och social ojämlikhet, diskriminering och fattigdom, och därmed säkerställa högsta möjliga nivå av social rättvisa. Parlamentet kräver att alla beslutsprocesser på EU-nivå är helt öppna, opartiska och oberoende.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt garantera ett korrekt genomförande av de bestämmelser som fastställs i direktiv 1999/70/EG om visstidsarbete, i linje med Europeiska unionens domstols rättspraxis, i syfte att ge arbetstagarnas rättigheter ett fullständigt och effektivt rättsligt skydd, och på lämpligt sätt hantera missbruk, diskriminering, brister och kryphål.

15.  Europaparlamentet motsätter sig makroekonomisk villkorlighet och understryker att det tillfälliga upphävandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI‑fonderna) till följd av bristande efterlevnad av ekonomiska styrningskrav är en dubbel bestraffning för EU:s regioner och motverkar insatser för ekonomisk och social återhämtning och därför bör upphöra, även med tanke på att de sanktioner som föreskrivs i den nuvarande förordningen inte bara skulle störa den ekonomiska planeringen på programnivå, men också kan leda till att projekt i praktiken stoppas.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över investeringsklausulen för att göra det möjligt att undanta regionala och nationella investeringar som samfinansieras genom ESI-fonderna från beräkningen av de nationella budgetunderskotten inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

17.  Europaparlamentet motsätter sig alla EU-program som syftar till att stödja strukturella reformer, i synnerhet om de finansieras via ESI-fonderna.

18.  Europaparlamentet anser att alla ytterligare förslag för ESI-fonderna ska läggas fram så snart som möjligt för att säkerställa en lämplig tidpunkt för parlamentarisk kontroll.

19.  Europaparlamentet anser att det inte är möjligt att skjuta upp ett förslag till ändring av förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet ännu längre eftersom detta verktyg omgående måste reformeras.

20.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att i tid se över förordning (EU) nr 211/2011 om det europeiska medborgarinitiativet, i syfte att åtgärda alla brister genom att föreslå effektiva lösningar som garanterar att de förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet verkligen är tydliga, enkla, lätta att tillämpa och proportionella.

21.  Europaparlamentet efterlyser ett obligatoriskt öppenhetsregister, eftersom det föreslagna interinstitutionella avtalet om denna fråga, i enlighet med fördragen och yttrandet från rådets juridiska avdelning, skulle ha en begränsad effekt och inte skulle kunna medföra skyldigheter för tredje part, oavsett om det rör sig om andra institutioner, medlemsstater eller enskilda individer.

22.  Europaparlamentet betonar att åtgärder måste vidtas för att avsevärt förbättra den demokratiska processen i EU, och ge alla medborgare allmän rätt att delta i det demokratiska livet, vilket också återigen bekräftas av Europeiska unionens domstol i dess dom av den 10 maj 2017 om det europeiska medborgarinitiativet ”Stop TTIP”(7).

23.  Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av kraftfullare insatser till skydd för ”visselblåsare” för att bevilja dessa personer, och i synnerhet deras familjer, rätten till lämpligt skydd mot repressalier.

24.  Europaparlamentet uttrycker oro över genomförandet av miljöansvarsdirektivet 2004/35/EG som inte täcker alla typer av skador som är skadliga för människor och miljön.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga vilka åtgärder den tänker vidta i samband med den digitala inre marknaden. Parlamentet betonar behovet av att främja rättvis konkurrens på denna marknad och se till att multinationella företag inte missbrukar sin dominerande ställning.

26.  Europaparlamentet påminner om att förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(8) bygger på principen om ”största möjliga tillgång”. Parlamentet anser att full insyn och obegränsad tillgång till EU-institutionernas handlingar måste vara grundregeln för att säkerställa att medborgarna till fullo kan utöva sina demokratiska rättigheter. Parlamentet beklagar att översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 har dragit ut på tiden. Parlamentet anser att det är viktigt att framsteg görs snarast eftersom denna förordning inte längre speglar vare sig rättsläget av i dag eller praxis vid institutionerna.

27.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den brist på ansvar som europeiska transnationella företag visar vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter som är kopplade till deras verksamhet i utvecklingsländer. Parlamentet konstaterar att detta kan leda till brist på skydd och tillgång till rättslig prövning för offer för sådana missförhållanden.

28.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över det faktum att alla de olika krav som den framför till kommissionen i sin resolution om företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer(9) inte har följts upp av kommissionen och beklagar att den inte har gjort något på detta område under de senaste åtta månaderna. Parlamentet efterlyser en övergripande uppföljning.

29.  Europaparlamentet noterar med oro att de befintliga frivilliga initiativen för att främja hållbarhet i klädsektorns globala leveranskedja inte har lyckats behandla de mänskliga rättigheterna och frågor om arbetstagarrättigheter i sektorn på ett effektivt sätt.

30.  Europaparlamentet anser att EU:s nuvarande system för utsläppshandel inte är ändamålsenligt och omedelbart behöver ses över.

31.  Europaparlamentet pekar på WHO:s rapport om behovet att anpassa gränsvärdena för luftföroreningar till strängare koncentrationer.

32.  Europaparlamentet kritiserar, och efterlyser en översyn av, den EU-politik som är den bakomliggande orsaken till avskogning till följd av efterfrågan på biobränsle i Europa.

33.  Europaparlamentet vill se att en offentlig inventering görs av de olika typer, användningar och grader av marknadspenetration av nanomaterial på den europeiska marknaden, i linje med parlamentets resolution av den 24 april 2009(10), och att nanomaterial hanteras inom ramen för Reach-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006)(11).

34.  Europaparlamentet efterlyser en utredning av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) som utvärderar huruvida EU-medel som syftar till att sanera ”Eldslandet” och industrianläggningen Ilva i Taranto har använts i enlighet med lagen. Parlamentet efterlyser också en intern revision för att kontrollera om de finansierade projekten gett de förväntade resultaten.

35.  Europaparlamentet efterlyser större insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras införande i de nationella sjukförsäkringssystemen för att ersätta rådets direktiv 89/105/EEG(12) i syfte att säkerställa effektiva kontroller och full insyn i de förfaranden som används för att fastställa pris på och ersättning för läkemedel i alla medlemsstater.

36.  Europaparlamentet efterlyser en omfattande politisk ram för att hantera borrelios, med hänsyn till de olika specifika utmaningar och strategier som finns i varje medlemsstat.

37.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att garantera interoperabilitet mellan databaser för att bekämpa terrorism och brottslighet mer generellt. Parlamentet vill att nyttan av de befintliga informationssystemen ska maximeras för att se till att medlemsstaterna samarbetar i kampen mot terrorism och grov brottslighet.

38.  Europaparlamentet erinrar om att medlemsstaterna bör införliva och genomföra instrument som är tillgängliga på internationell nivå i kampen mot terrorism, organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt.

39.  Europaparlamentet pekar på den allvarliga migrationskrisen som påverkar alla medlemsstater i Europa. Parlamentet anser framför allt att Grekland och Italien drabbas oproportionellt hårt av krisen. Parlamentet efterlyser bättre internationellt samarbete för att lindra situationen.

40.  Europaparlamentet betonar behovet av att övervaka och skapa större öppenhet i fråga om utbetalningen av medel från asyl-, migrations- och integrationsfonden samt från fonden för inre säkerhet, och att strikt övervaka och regelbundet utvärdera användningen av de EU-medel som beviljats Turkiet inom ramen för avtalet mellan EU och Turkiet och alla de så‑ kallade migrationspakterna med tredjeländer.

41.  Europaparlamentet anser det nödvändigt att, när det gäller Italien, hantera specifika fall av geotermisk energi i kraftvärmeverk, där CO2-ekvivalenta utsläpp är högre än de som kommer från ett gaseldat kraftverk med samma kapacitet, och där andra extremt skadliga utsläpp av föroreningar såsom svavelväte, arsenik och kvicksilver, är högre än de från koleldade kraftverk med samma kapacitet. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att utarbeta konkreta lösningar för att fastställa utsläppsnormer för geotermiska kraftverk, och relativa hållbarhetskriterier för att bedöma om geotermisk energi är en förnybar energikälla, samtidigt som man minimerar påverkan på miljön och människors hälsa i Italien.

42.  Europaparlamentet bekräftar att möjligheter till digitalisering framför allt bör gynna medborgarna och att det krävs ytterligare ansträngningar för att ta itu med den digitala klyftan och brister i konnektiviteten mellan regioner, förbättra tillgången till trådlös konnektivitet samt främja digital kompetens. Parlamentet kräver i detta sammanhang att insatser inom forskning och genomförande av 5G-teknik intensifieras, samtidigt som en effektiv konkurrens som gynnar slutanvändare och företagsutveckling främjas.

43.  Europaparlamentet anser det vara en prioritering att skapa ett företagsvänligt klimat för att hjälpa nystartade företag, små och medelstora företag samt mikroföretag att utveckla och utnyttja möjligheter till innovation och digitalisering fullt ut. Parlamentet efterlyser därför särskilt, lämpligt och lättillgängligt stöd till dessa aktörer med relevanta EU‑instrument.

44.  Europaparlamentet anser att det behövs en balanserad, effektiv, rättvis, öppen och proportionerlig reform av de handelspolitiska skyddsinstrumenten för att skydda europeiska producenter, importörer och konsumenter.

45.  Europaparlamentet efterlyser ömsesidiga åtgärder när det gäller handelsmetoder med ett åtagande om att föra diskussionen framåt, och efterlyser effektiva lösningar på hur marknaderna för offentlig upphandling och investeringar med Europas handelspartner kan regleras. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av att se över förslaget till förordning om internationella instrument för offentlig upphandling (COM(2012)0124) och att införa en kontrollmekanism för granskning av utländska investeringar i strategiska sektorer med direkt medverkan av det civila samhället. Parlamentet upprepar att man måste hitta en balans för att undvika protektionism, men att ömsesidigheten samtidigt måste stärkas.

46.  Europaparlamentet kräver en bättre övervakning av utvecklingen av utländska direktinvesteringar, särskilt de som avser strategiska eller högteknologiska tillgångar och företag i EU, i syfte att hitta en gemensam grund för genomförandet av olika nationell praxis, utbytet av information och en bättre samordning, och att undvika illojal konkurrens eller en snedvriden syn på förvärv av företag med strategisk relevans för den nationella eller internationella säkerheten.

47.  Europaparlamentet uttrycker återigen sin osäkerhet inför möjligheten att återuppta handelsförhandlingar mellan EU och USA utan att ändra det nuvarande mandatet. Parlamentet uppmanar kommissionen att beakta den senaste domen från Europeiska unionens domstol i förfarandet för yttrande 2/15 och att låta alla avtal förbli blandade för att undvika särskilda mandat om investeringskapitel och inkluderingen av den internationella investeringsdomstolen i alla frihandelsförhandlingar.

48.  Europaparlamentet begär att den förteckning över geografiska beteckningar som förhandlades fram med Kina utökas i syfte att skydda lokala och regionala jordbruksprodukter och viner. Parlamentet betonar att man måste samarbeta med Världshandelsorganisationen (WTO) för att fastställa och erkänna en förteckning över geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter som ska läggas till i framtida handelsavtal.

49.  Europaparlamentet upprepar sin oro över ett kapitel om dataflöde i frihandelsavtal. Parlamentet betonar betydelsen av att dels garantera konsumenternas integritet, dels att skapa rättvisa digitala plattformar i syfte att främja en utveckling av och handel för europeiska små och medelstora företag. Parlamentet noterar att ett väl avvägt förslag om en digital handelsstrategi skulle kunna vara ett verktyg för att minska illojal praxis, cyberterrorism och för att bekämpa handel med olagliga och förfalskade varor på internet.

50.  Europaparlamentet upprepar betydelsen och värdet av proteingrödor i växelbruk, deras effekter på markens bördighet, ett minskat näringsutnyttjande, minskade ogräsangrepp och mikronäringsämnen. Parlamentet understryker behovet av att öka produktiviteten och proteinhalten i EU genom en tillfällig strategi.

51.  Europaparlamentet efterlyser mer stöd till biodlare för att garantera sektorns hållbarhet liksom till yngre jordbrukares verksamhet inom denna sektor. Parlamentet uttrycker sin oro över att förfalskade produkter med endast en liten andel honung ökar på marknaden.

52.  Europaparlamentet påminner om vikten av att driva på diskussionerna om den förordning om kloning som godkänts av parlamentet med stor majoritet. Parlamentet understryker behovet av att skydda producenter och konsumenter i en globaliserad ekonomi och att garantera rättvis konkurrens med EU:s partner.

53.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedriva en handelspolitik som skapar exportmöjligheter för europeiska producenter. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla lämpligt stöd till de mest känsliga jordbruksprodukterna inom ramen för de nuvarande förhandlingarna om frihandelsavtal med Mercosur.

54.  Europaparlamentet upprepar att riskhantering bör förbättras i en framtida gemensam jordbrukspolitik för att hantera klimatrelaterade risker, men också marknads- och biosäkerhetsrisker.

55.  Europaparlamentet fördömer den EU-politik som har haft en negativ inverkan på djurens välbefinnande. Parlamentet tar bland annat upp Reach-programmet, som har skapat ett av de största systemen för djurförsök i världen. Parlamentet pekar dessutom på skadliga EU-regler som tillåter export av levande djur, vilket kan leda till att djur transporteras över hela Europa i upp till 8 timmar eller mer under svåra förhållanden. Parlamentet vill se en kraftig översyn av denna politik och lagstiftning.

56.  Europaparlamentet anser att de åsikter som unionsmedborgarna uttryckt genom framställningar till parlamentet är av grundläggande betydelse och bör ges prioritet av EU:s lagstiftare. Parlamentet påminner om att demokrati är ett grundläggande värde för medlemsstaterna och varje rättslig akt som syftar till att ändra EU:s rättsordning måste vara föremål för en inkluderande debatt med många deltagare inom ramen för ett förbättrat styre som kan garantera full öppenhet och direkt engagemang från alla medborgare.

57.  Europaparlamentet konstaterar att framställningar utgör en källa till mycket viktig information om kränkningar och brister i medlemsstaternas tillämpning av unionsrätten, men också om eventuella överträdelser av medborgarnas grundläggande rättigheter. Parlamentet framhåller att en korrekt behandling av framställningar måste åtföljas av en ökad förmåga att reagera på och lösa problem som gäller ett fullgott skydd av medborgarnas grundläggande rättigheter.

58.  Europaparlamentet vill att man utan dröjsmål offentliggör namnen på alla tjänstemän som är involverade i ”svängdörrsproblematiken” samt garanterar full insyn i all relaterad information. Parlamentet är fullt övertygat om att alla EU-institutioner och EU-byråer måste följa detta exempel. Parlamentet efterlyser ett proaktivt offentliggörande och fullständig transparens när det gäller före detta kommissionsledamöters sysselsättning efter mandattiden och all relaterad information. Parlamentet beklagar djupt att kommissionens före detta ordförande José Manuel Barroso har utnämnts till rådgivare och icke-verkställande styrelseordförande för Goldman Sachs International. Parlamentet betonar att fallet med José Manuel Barroso ökade medborgarnas misstro mot kommissionen när det gäller dess trovärdighet och oberoende från privata ekonomiska intressen.

59.  Europaparlamentet betonar att den nuvarande lagstiftningen för att ta itu med illojala metoder och orättvist statligt stöd varken är lämplig eller effektiv. Parlamentet efterlyser därför ännu en översyn av de befintliga reglerna. Parlamentet tar del av tolkningsriktlinjerna för förordning (EG) nr 1008/2008(13) och framhåller behovet av att behålla taket på 49 % för tredjeländer och deras medborgare i EU-företag, som säkrar medlemsstaternas och deras medborgares egenansvar och effektiva kontroll.

60.  Europaparlamentet efterlyser ökat stöd till ekonomisk, finansiell och operativ hållbarhet för regionala flygplatser, via lämpliga och öppna förfaranden, samt respekt för en rättvis konkurrens mellan samtliga flygbolag med lika och öppna möjligheter för alla lufttrafikföretag.

61.  Europaparlamentet noterar det paket för rörlighet som antagits av kommissionen. Parlamentet anser att det är nödvändigt att undersöka vidare alla de bästa lösningarna för att hantera olaglig cabotage, med tanke på att effektiva kontroller kan bedrivas med hjälp av moderna verktyg, såsom globala system för satellitnavigering (GNSS) för spårning av tunga fordon för kommersiellt ändamål.

62.  Europaparlamentet framhåller behovet av att se över de sociala regler som gäller vägtransportsektorn i syfte att hitta en bra balans mellan ett socialt skydd för arbetstagare inom vägtransportsektorn och friheten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster för transportföretag.

63.  Europaparlamentet efterlyser en bedömning och ett klargörande när det gäller tillämpningen av nationella lagar om minimilön för förare i Tyskland och Frankrike.

64.  Europaparlamentet är starkt övertygat om att rådets beslut av den 14 april 2014 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp(14), bör antas utan dröjsmål.

65.  Europaparlamentet vill att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa en fullständig tillämpning av standarderna för webbtillgänglighet, på alla EU-institutioners webbplatser och erbjuda information om teckenspråk, blindskrift, förstorande och alternativa kommunikationssystem samt andra tillgängliga metoder, medel och format för kommunikation för personer med funktionsnedsättning, såsom lättlästa format, i offentliga sammanhang. Parlamentet betonar behovet av att Europeiska unionen gör framsteg i riktning mot ett antagande av förslaget till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser(15).

66.  Europaparlamentet anser att mikroföretag och små och medelstora företag inom den kulturella och den kreativa sektorn bör ges mer stöd. Parlamentet konstaterar att problemen för dessa företag har förvärrats genom EU:s åtstramningspolitik. Parlamentet beklagar att alla de åtgärder som Europeiska unionen hittills har vidtagit har misslyckats med att nå målet att avsevärt förbättra villkoren för den kulturella och kreativa sektorn, och anser att EU:s nuvarande finansieringsmekanismer fortfarande inte är tillräckligt effektiva för att tillgodose sektorns behov.

67.  Europaparlamentet är fast övertygat om att EU:s åtstramningspolitik har lett till ett fortsatt förfall av utbildnings- och kultursektorerna. Parlamentet betonar att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) är extremt negativ för utbildningssektorn.

68.  Europaparlamentet uttrycker oro över de domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som inte har verkställts. Parlamentet påminner om att enligt artikel 46.1 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, förbinder sig de höga fördragsslutande parterna att rätta sig efter slutgiltiga domar från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i varje mål där de är parter. Parlamentet beklagar förseningarna i verkställandet såväl som avsaknaden av politisk vilja att under vissa omständigheter verkställa vissa av domstolens domar.

69.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina internationella skyldigheter och se till att medborgerliga och politiska rättigheter inte kränks. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att mänskliga rättigheter, medborgerliga och politiska friheter och demokratins principer respekteras i de länder där dessa värden ignoreras.

°

°  °

70.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 304, 20.11.2013, s. 47.

(2)

EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(3)

EUT C 143, 30.4.2004, s. 56.

(4)

EGT L 40, 11.2.1989, s. 8.

(5)

ECLI:EU:C:2016:992.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2016)0405.

(7)

Tribunalens dom av den 10 maj 2017, Efler m.fl. mot kommissionen, T-754/14, ECLI:EU:T:2017:323.

(8)

EUT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(9)

Antagna texter, P8_TA(2016)0405.

(10)

EUT C 184 E, 8.7.2010, s. 82.

(11)

EGT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(12)

EGT L 40, 11.2.1989, s. 8.

(13)

EUT L 293, 31.10.2008, s. 3.

(14)

EUT L 115, 17.4.2014, s. 1.

(15)

COM(2012)0721.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy