PROJEKT REZOLUCJI
PDF 320kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


przeciwko włączeniu paktu fiskalnego (Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej) do porządku prawnego Unii Europejskiej


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego przeciwko włączeniu paktu fiskalnego (Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej) do porządku prawnego Unii Europejskiej   
B8‑0478/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska przechodzi najpoważniejszy od czasu swojego utworzenia kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny;

B.  mając na uwadze, że kryzys ten zaostrzyły polityki oszczędnościowe, które miały znaczące skutki procykliczne i doprowadziły do niezrównoważonych poziomów bezrobocia, ubóstwa i nierówności w państwach peryferyjnych strefy euro;

C.  mając na uwadze, że nadzwyczajna polityka pieniężna, która podtrzymywała kruche ożywienie gospodarcze, jest stopniowo ograniczana;

D.  mając na uwadze, że na początku 2018 r. państwa członkowskie będą musiały podjąć decyzję w sprawie włączenia tzw. paktu fiskalnego do porządku prawnego Unii, które skutkowałoby tym, że odpowiadałyby one przez Trybunałem Sprawiedliwości za nieprzestrzeganie ograniczeń budżetowych;

E.  mając na uwadze, że pakt fiskalny zobowiązuje rządy do dążenia do osiągnięcia celów budżetowych, które są technicznie nierealistyczne i niemożliwe do osiągnięcia z gospodarczego, politycznego i społecznego punktu widzenia;

1.  uważa, że ograniczenia budżetowe przewidziane w pakiecie fiskalnym skazują państwa członkowskie na przyjmowanie coraz bardziej drastycznych środków oszczędnościowych, co będzie pogłębiać recesję i zniechęcenie obywateli do UE;

2.  przeciwstawia się włączeniu paktu fiskalnego do porządku prawnego Unii;

3.  wzywa państwa członkowskie do uchylenia paktu fiskalnego i do przystąpienia do wszechstronnej renegocjacji ograniczeń gospodarczych i finansowych wynikających z ram zarządzania gospodarczego.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności