ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 452kWORD 47k
30.8.2017
PE605.622v01-00
 
B8-0494/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προώθηση καταφυγίων που δεν εφαρμόζουν πρακτικές θανάτωσης υγιών ζώων


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση καταφυγίων που δεν εφαρμόζουν πρακτικές θανάτωσης υγιών ζώων  
B8‑0494/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου εκατό εκατομμύρια εγκαταλελειμμένα ζώα συντροφιάς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη ζωή αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε ζώου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των παραδοσιακών καταφυγίων επιτρέπεται η μαζική θανάτωση υγιών ζώων, καθώς και ζώων με ιάσιμες ασθένειες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες σκύλοι σε καταφύγια δηλητηριάζονται ή πυροβολούνται ·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τις διατάξεις της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς·

2.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της μη θανάτωσης, να ξεκινήσουν αμέσως να υλοποιούν προγράμματα και υπηρεσίες που θα σταματήσουν τη μαζική θανάτωση ζώων σε καταφύγια, και να θεσπίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων, καθώς και στρατηγικές για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την απαγόρευση χώρων υποδοχής και καταφυγίων ζώων χωρίς άδεια λειτουργίας, και την απαγόρευση της θανάτωσης αδέσποτων ζώων χωρίς ιατρική αιτία,

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου