Propunere de rezoluţie - B8-0495/2017Propunere de rezoluţie
B8-0495/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la viitorul Programului Erasmus+

5.9.2017 - (2017/2740(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-xxxx/2017
în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Petra Kammerevert în numele Comisiei pentru cultură și educație


Procedură : 2017/2740(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0495/2017

B8-0495/2017

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul Programului Erasmus+

(2017/2740(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE[1],

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE[2],

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic - o abordare bazată pe învățarea pe toată durata vieții[3],

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE[4],

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la viitorul Programului Erasmus+ (O-000062/2017 – B8-xxxx/2017),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în contextul actual, cea de-a 30-a aniversare a Programului Erasmus+ ar trebui să fie nu numai un prilej de sărbătoare, ci și o oportunitate de a reflecta asupra modului în care programul poate deveni mai accesibil și mai favorabil incluziunii și în care poate îmbunătăți dezvoltarea cetățenilor europeni și a organizațiilor care activează în domeniile educației, formării, tineretului și sportului;

B.  întrucât educația este un drept fundamental al omului și un bun public care ar trebui să fie accesibil tuturor solicitanților, în special studenților cu venituri mai reduse,

1.  subliniază faptul că Erasmus este unul dintre cele mai de succes programe ale UE și un instrument esențial, care oferă sprijin pentru activități în domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul și aduce Europa mai aproape de cetățenii săi; ia act de impactul extrem de benefic pe care l-a avut programul în ultimii 30 de ani asupra vieții personale și profesionale a peste 9 000 000 de participanți din Europa și nu numai, inclusiv în țările învecinate și candidate;

2.  subliniază rolul Erasmus+, care, prin mobilități și colaborări strategice, a contribuit la îmbunătățirea calității instituțiilor de învățământ și formare profesională din UE, la creșterea competitivității sectorului european al educației, la crearea unei economii europene solide a cunoașterii și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

3.  consideră că Erasmus + și programul care îi va urma ar trebui să se concentreze, în special, pe învățarea de-a lungul vieții și mobilitate și să acopere educația formală, non-formală și informală, întrucât, astfel, poate sprijini dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor-cheie pentru împlinirea pe plan personal, social și profesional, ceea ce merge mână în mână cu promovarea valorilor democratice, a coeziunii sociale, a cetățeniei active, a integrării migranților și refugiaților și contribuie la asigurarea unui dialog intercultural mai amplu;

4.  subliniază necesitatea unei abordări coerente în ceea ce privește politicile în materie de educație, formare, tineret și sport în toate sectoarele educației, în special asigurând oportunități și sinergii transversale cu alte fonduri și programe ale UE; observă, în acest sens, că reînnoirea în viitor a cadrului de cooperare europeană în domeniul tineretului reprezintă o ocazie ideală pentru a alinia prioritățile programului care va succeda Erasmus+ cu noua Strategie UE pentru tineret și cu alte programe finanțate de UE;

5.  consideră că Erasmus+ ar trebui considerat a fi un instrument esențial al Strategiei UE de promovare a obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial;

6.  constată că, având în vedere importanța și rata ridicată a mobilității între instituțiile și organizațiile de învățământ de pe continent și din Regatul Unit, negocierile privind Brexitul ar trebui să ducă la un acord satisfăcător pentru ambele părți privind statutul studenților și profesorilor UE care participă la programele de mobilitate Erasmus+ în Regatul Unit și viceversa;

Șomajul în rândul tinerilor și satisfacțiile pe plan personal și social

7.  este de părere că Erasmus+ a înregistrat progrese importante, oferind mai multor participanți posibilitatea de a beneficia de program și ajutându-i să își îmbunătățească cunoștințele și să își acopere lipsurile în materie de aptitudini și competențe, în special prin extinderea Programului Erasmus+ la activitățile de voluntariat, la sectoarele educației și formării informale și nonformale și prin extinderea sferei sale geografice în afara UE;

8.  recunoaște că este de două ori mai probabil ca studenții în învățământul superior care au participat la o mobilitate să ocupe un loc de muncă la un an după absolvire decât colegii lor care nu au participat la nicio mobilitate și că aproape 90 %[5] din totalul cursanților din sistemele de învățământ profesional și tehnic care au participat la un program de mobilitate afirmă că, în urma acestei experiențe, capacitatea lor de inserție profesională a crescut; remarcă însă cu regret că tinerii se confruntă cu riscul cel mai ridicat de șomaj; constată, prin urmare, că Erasmus+ trebuie să sprijine cu fermitate acțiunile orientate către obținerea de rezultate mai bune în privința oportunităților de ocupare a forței de muncă;

9.  subliniază că activitățile de voluntariat încurajează dezvoltarea participării civice și a cetățeniei active și totodată cresc șansele participanților de a găsi un loc de muncă; subliniază, prin urmare, faptul că finanțarea în cadrul Programului Erasmus+ ar trebui să facă parte dintr-o strategie de politică mai amplă menită să creeze în Europa un mediu favorabil voluntariatului, fără a dubla inițiativele de succes existente, ci dimpotrivă, consolidându-le;

10.  subliniază faptul că Erasmus+ ar trebui să se concentreze pe inovare și dezvoltare și să acorde mai multă atenție consolidării abilităților și competențelor cheie, precum încrederea în sine, creativitatea, spiritul antreprenorial, capacitatea de adaptare, gândirea critică, abilitățile de comunicare, capacitatea de a lucra în echipă și capacitatea de a trăi și de a lucra într-un mediu multicultural; subliniază faptul că aceste competențe pot fi dezvoltate în mai mare măsură prin îmbinarea echilibrată a învățării formale, nonformale și informale și că acumularea unor competențe esențiale este vitală de la o vârstă fragedă și ar trebui să fie consolidată în continuare prin creșterea investițiilor în acțiuni care vizează mobilitatea în etape mai timpurii ale învățământului și formării profesionale;

11.  ia act de faptul că Erasmus+ ar trebui să încurajeze legături mai puternice între instituțiile de învățământ și formare și mediul de afaceri, pentru a îmbunătăți competențele și capacitatea de inserție profesională a participanților la program și competitivitatea economiei europene;

12.  subliniază că acțiunile legate de învățământul profesional și tehnic (VET) din cadrul Erasmus+ ajută participanții să dobândească competențe și să acumuleze experiența necesară pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea capacității lor de inserție profesională și integrare socială; încurajează îmbunătățirea acțiunilor VET din cadrul Erasmus+, pentru ca acesta să devină mai modern, mai accesibil, mai simplu și mai adecvat erei digitale;

13.  recunoaște potențialul ridicat al extinderii mobilității pentru cursanții din învățământul profesional și tehnic (VET) la misiuni pe termen scurt și lung (Erasmus Pro), pentru a consolida contribuția UE la lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor; îndeamnă Comisia și statele membre să consolideze oportunitățile de mobilitate a cursanților VET și dimensiunea profesională a programului de ucenicie, cu scopul atât de a recunoaște valoarea inerentă a programelor de ucenicie, cât și de a stimula reformele naționale, pentru a continua dezvoltarea formării și calificărilor profesionale și pentru a promova recunoașterea lor; reafirmă, în același timp, că un stagiu de formare reprezintă o oportunitate de învățare care nu înlocuiește un loc de muncă remunerat;

Incluziunea socială și accesibilitatea

14.  regretă că mai puțin de 5 % dintre tinerii europeni beneficiază de program, din cauza unor factori socioeconomici, a finanțării limitate, a inegalităților tot mai mari dintre statele membre și în interiorul acestora și a complexității procedurilor de cerere și gestionării administrative; invită Comisia și statele membre să ia măsuri pentru ca programul să fie mai deschis și mai accesibil, să aibă mai multe rezultate pentru beneficiarii finali și să acorde cât mai mult sprijin posibil, în special persoanelor care provin din medii defavorizate și persoanelor cu nevoi speciale;

15.  îndeamnă Comisia și statele membre să ia măsuri pentru ca Erasmus+ să devină mai favorabil incluziunii, pentru ca mai mulți tineri să poată beneficia de program, prin intermediul unor instrumente diferite, în special digitale, și al unor organizații, printre care instituții de învățare formală și nonformală la toate nivelurile, organizații de tineret, organizații ce promovează sportul și arta de masă, organizațiile de voluntari și alte părți interesate ale societății civile, prin integrarea Strategiei privind incluziunea și diversitatea prin intermediul programului și vizându-i pe cei care au nevoi speciale și beneficiază de puține oportunități;

16.  subliniază că lipsa de portabilitate și armonizare a drepturilor între sistemele sociale din UE reprezintă un obstacol enorm pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilități, în ciuda eforturilor de a face mai incluzive programele Erasmus+ și alte inițiative de mobilitate; invită Comisia și statele membre să își consolideze colaborarea și, astfel, să crească gradul de mobilitate a persoanelor vulnerabile;

17.  recunoaște că unul dintre principalele obstacole în calea participării mai multor studenți la mobilitățile în cadrul învățământului superior este lipsa de claritate și de consecvență în recunoașterea creditelor acumulate în cadrul Sistemului European de Transfer și Acumulare al Creditelor (ECTS) în timpul perioadei de mobilitate; invită statele membre și autoritățile competente, în special instituțiile de învățământ superior să pună pe deplin în aplicare acordurile de studiu ca parte obligatorie a procesului de mobilitate și să asigure recunoașterea fără probleme a creditelor ECTS acumulate în timpul perioadei de mobilitate în cadrul învățământului superior Erasmus+;

18.  consideră că generațiile mai tinere ar trebui să aibă oportunități mai bune pentru conceperea viitorului program, deoarece acestea sunt cele mai în măsură să consolideze viziunea acestuia și să îl facă să avanseze, în funcție de nevoile lor actuale și viitoare și de provocările cu care se confruntă la locul de muncă, în cadrul activităților de voluntariat sau al studiilor;

19.  încurajează un anumit grad de flexibilitate la conceperea noului program, pentru a se asigura că acesta poate reacționa rapid la noile provocări și priorități strategice la nivel european și internațional; subliniază faptul că toate inițiativele noi ar trebui să se le completeze pe cele existente și ar trebui să dispună de un buget suficient pentru a funcționa în mod eficient;

Identitatea europeană și cetățenia activă

20.  își exprimă convingerea fermă că Programul Erasmus+ ar trebui să continue să stimuleze cetățenia activă, educația civică, înțelegerea interculturală și dezvoltarea unui sentiment de identitate europeană; insistă, prin urmare, ca toate activitățile de mobilitate ce vizează educația și formarea profesională și învățarea formală și nonformală finanțate prin Programul Erasmus+ să sensibilizeze de asemenea tinerii cu privire la valoarea adăugată a cooperării europene în domeniul educației și să îi încurajeze să se implice în chestiunile europene;

21.  consideră că, atunci când este cazul, integrarea mobilității educaționale în programele de învățământ superior și de formare profesională ar putea fi benefică atât pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților, cât și pentru promovarea înțelegerii interculturale;

22.  invită Comisia să creeze un card electronic european pentru studenți care să asigure accesul studenților la servicii la nivel european;

Finanțarea programului

23.  regretă faptul că rata de succes scăzută a unora dintre proiectele lansate în cadrul acțiunilor Erasmus+, granturile limitate și nivelul ridicat al cererii de participare periclitează reușita Programului Erasmus+ ca program emblematic al UE; își exprimă convingerea fermă că Erasmus+ ar trebui de fapt să vizeze toți tinerii și că, pentru a putea stabili astfel de obiective ambițioase pentru următoarea perioadă de programare în cadrul Programului Erasmus+, trebuie să se acorde o finanțare suplimentară semnificativă, care ar trebui să se reflecte într-o creștere a bugetului disponibil, cu scopul de a valorifica întregul potențial al programului; prin urmare, invită statele membre, Comisia și părțile interesate relevante să obțină un sprijin mai ferm și mai vizibil pentru Programul Erasmus, în perspectiva viitoarelor negocieri privind cadrul financiar multianual (CFM);

24.  subliniază că este important ca noul Program Erasmus+ să fie introdus treptat, cu un buget planificat strategic încă de la început; încurajează utilizarea fondurilor regionale și sociale pentru a crește contribuția financiară a statelor membre la granturile de mobilitate Erasmus+; reamintește că aplicarea consecventă a normelor programului la nivelul agențiilor naționale, inclusiv respectarea standardelor de calitate comune, evaluarea proiectelor și urmarea procedurilor administrative, este esențială pentru garantarea unei puneri în aplicare coerente a programului Erasmus+;

o

o    o

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.