Förslag till resolution - B8-0495/2017Förslag till resolution
B8-0495/2017

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om framtiden för Erasmus+-programmet

5.9.2017 - (2017/2740(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑xxxx/2017
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Petra Kammerevert för utskottet för kultur och utbildning


Förfarande : 2017/2740(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0495/2017
Ingivna texter :
B8-0495/2017
Antagna texter :

B8‑0495/2017

Europaparlamentets resolution om framtiden för Erasmus+-programmet

(2017/2740(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 14,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av "Erasmus+": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG[1],

–  med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2017 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 12 april 2016 om Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen – ett upplägg för livslångt lärande[3],

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar[4],

–  med beaktande av frågan till kommissionen om framtiden för Erasmus+-programmet (O-000062/2017 – B8-xxxx/2017),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I den nuvarande situationen bör Erasmus+-programmets 30-årsjubileum inte endast vara en dag för firande, utan också ett tillfälle att överväga hur programmet kan göras mer tillgängligt och inkluderande och förbättra utvecklingen hos europeiska medborgare samt organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott.

B.  Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och en kollektiv nyttighet som bör vara tillgänglig för alla sökande, särskilt för studerande med låga inkomster.

1.  Europaparlamentet understryker att Erasmus är ett av EU:s mest framgångsrika program och ett viktigt verktyg för att stödja åtgärder inom området allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och för att föra EU närmare sina medborgare. Parlamentet erkänner den mycket positiva inverkan som programmet under de senaste 30 åren har haft på privat- och yrkeslivet för mer än 9 000 000 deltagare i och utanför Europa, däribland grannländer och kandidatländer.

2.  Europaparlamentet understryker Erasmus+-programmets roll, som genom rörlighet och strategiskt samarbete har bidragit till att öka kvaliteten på utbildningsinstitutionerna i EU, ökat konkurrenskraften hos den europeiska utbildningssektorn, skapat en stark europeisk kunskapsbaserad ekonomi och bidragit till att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

3.  Europaparlamentet anser att Erasmus+-programmet och dess efterträdare särskilt bör fokusera på livslångt lärande och rörlighet, och omfatta formell, icke-formell och informell utbildning. På detta sätt kan det stödja utvecklingen av färdigheter och nyckelkompetenser för personlig, social och yrkesmässig utveckling, samtidigt som det främjar demokratiska värden, social sammanhållning, aktivt medborgarskap samt integrationen av migranter och flyktingar i syfte att möjliggöra en mer omfattande interkulturell dialog.

4.  Europaparlamentet betonar att det behövs en enhetlig strategi för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott i alla utbildningssektorer, framför allt genom sektorsövergripande möjligheter och synergier med andra EU-fonder och EU-program. Parlamentet noterar här att den kommande översynen av ramarna för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet erbjuder den bästa möjligheten till att anpassa prioriteringarna i efterföljaren till Erasmus+-programmet efter den nya EU-strategin för ungdomar och efter andra EU-finansierade program.

5.  Europaparlamentet anser att Erasmus+-programmet också bör ses som ett viktigt verktyg i EU:s strategi för att främja målen för hållbar utveckling globalt.

6.  Europaparlamentet konstaterar, med hänsyn till den höga graden av rörlighet mellan utbildningsanstalter och utbildningsorganisationer på kontinenten och i Storbritannien och den stora betydelse som denna rörlighet har, att Brexit-förhandlingarna bör leda till ett ömsesidigt tillfredsställande avtal om statusen för EU:s studerande och lärare som deltar i Erasmus+-rörlighetsprogram och vice versa.

Ungdomsarbetslöshet samt personlig och social utveckling

7.  Europaparlamentet anser att Erasmus+-programmet har utvecklats avsevärt och att det gett fler deltagare möjligheter att dra nytta av programmet, att programmet hjälpt dem att förbättra sina kunskaper och överbrygga sina kunskaps- och kompetensklyftor, i synnerhet efter att Erasmus+ utvidgades till frivilligarbete, den icke-formella och informella utbildnings- och yrkesutbildningssektorn samt efter att programmets geografiska räckvidd utvidgades till länder utanför EU.

8.  Europaparlamentet konstaterar att rörliga studerande i högre utbildning har dubbelt så stor chans att ha ett arbete inom ett år efter avslutad utbildning jämfört med studerande som inte är rörliga, och att nästan 90 %[5] av alla studerande som deltagit i rörlighetsprogram inom yrkesutbildning och högre utbildning intygar att deras anställbarhet har ökat till följd av denna erfarenhet. Parlamentet beklagar emellertid att det är ungdomar som löper den största risken att bli arbetslösa. Parlamentet erkänner därför att det behövs ett kraftigt stöd genom Erasmus+-programmet till åtgärder inriktade på att skapa bättre sysselsättningsmöjligheter.

9.  Europaparlamentet understryker att frivilligarbete främjar utvecklingen av medborgardeltagande och aktivt medborgarskap samtidigt som det också ökar deltagarnas möjligheter att hitta ett arbete. Parlamentet betonar därför att finansieringen genom Erasmus+-programmet bör ingå i en bredare politisk strategi som syftar till att skapa en gynnsam miljö för frivilligarbete i Europa, som inte överlappar, utan snarare stärker framgångsrika befintliga initiativ.

10.  Europaparlamentet anser att Erasmus+ bör fokusera på innovation och utveckling och lägga större tonvikt vid centrala färdigheter och kompetenser, t.ex. självförtroende, kreativitet, företagaranda, anpassningsförmåga, kritiskt tänkande, starkare kommunikationsförmåga, teamarbete och förmåga att leva och arbeta i en mångkulturell miljö. Parlamentet framhåller att dessa kompetenser kan utvecklas ytterligare genom att kombinera formellt, icke-formellt och informellt lärande på ett balanserat sätt, och att dessa nyckelkompetenser bör förvärvas från en mycket tidig ålder och stärkas ytterligare genom ökade investeringar i åtgärder inriktade på rörlighet på tidigare stadier av utbildningen.

11.  Europaparlamentet konstaterar att man genom Erasmus+ bör skapa starkare band mellan utbildningsanstalterna och näringslivet i syfte att öka deltagarnas kompetens och anställbarhet och den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

12.  Europaparlamentet betonar den roll som yrkesutbildningsåtgärder inom Erasmus+ spelar för att hjälpa deltagarna att utveckla sina färdigheter och skaffa sig sådan erfarenhet som krävs på arbetsmarknaden som bidrar till ökad anställbarhet och social integration. Parlamentet förespråkar en förbättring av yrkesutbildningsåtgärderna inom Erasmus+ för att göra det mer modernt, tillgängligt, förenklat och anpassat för den digitala tidsåldern.

13.  Europaparlamentet konstaterar att unionens ansträngningar att bekämpa ungdomsarbetslösheten avsevärt kan stärkas genom att man utvidgar rörligheten för studerande inom yrkesutbildning till kortfristiga och långfristiga (Erasmus Pro) utbyten. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka yrkesutbildningsstuderandes möjligheter till rörlighet samt dimensionen av yrkesinriktad lärlingsutbildning i programmet, som erkänsla för det verkliga värdet av lärlingsutbildning och för att främja nationella reformer, genom vilka man ytterligare kan utveckla yrkesutbildning, yrkeskvalifikationer och deras erkännande. Parlamentet bekräftar samtidigt att praktik är en utbildningsmöjlighet som inte ersätter betald anställning.

Social delaktighet och tillgänglighet

14.  Europaparlamentet beklagar att färre än 5 % av de unga européerna har möjlighet att dra nytta av programmet på grund av socioekonomiska faktorer, begränsad finansiering, växande ojämlikhet mellan och inom medlemsstaterna och komplexiteten i ansökningsförfarandena och förvaltningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra programmet mer öppet och tillgängligt, så att det erbjuder mer till de slutliga stödmottagarna och maximerar stödet i synnerhet för personer från missgynnade miljöer och för barn med särskilda behov.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra Erasmus+-programmet ännu mer inkluderande i syfte att nå ut till fler ungdomar genom olika verktyg, i synnerhet digitala verktyg, och för att nå ut till organisationer, däribland formella och icke-formella utbildningsinstitutioner på alla nivåer, ungdomsorganisationer, konst- och idrottsorganisationer på gräsrotsnivå, frivilligorganisationer och andra aktörer i det civila samhället genom att integrera strategin för mångfald och inkludering genom programmet och rikta sig till personer med särskilda behov och färre möjligheter.

16.  Europaparlamentet påminner om att bristen på samordning och på överföring av rättigheter mellan EU:s sociala system allvarligt hindrar rörligheten för personer med funktionsnedsättning, trots insatserna för att göra Erasmus+-programmet och andra initiativ för rörlighet mer inkluderande. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka samarbetet och därmed förbättra rörligheten för utsatta personer.

17.  Europaparlamentet menar att en av de största orsakerna till att så få studerande i den högre utbildningen är rörliga beror på brister i tydligheten och enhetligheten vid erkännande av meritpoäng inom ramen för det europeiska systemet för överföring av studiemeriter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna, särskilt högre utbildningsanstalter, att till fullo genomföra avtal om lärande som en obligatorisk del av rörlighetsprocessen, och garantera ett smidigt erkännande av ECTS-meritpoäng som förvärvats under rörlighetsperioder inom ramen för Erasmus+-utbyten inom högre utbildning.

18.  Europaparlamentet anser att de yngre generationerna bör ges bättre möjligheter att utforma det framtida programmet, eftersom de är bäst lämpade att stärka dess vision och föra det till följande nivå i överensstämmelse med deras nuvarande och framtida behov och utmaningar, när de jobbar, volontärarbetar och studerar.

19.  Europaparlamentet uppmuntrar till en viss grad av flexibilitet när man utformar det nya programmet, för att säkerställa att det är i stånd att reagera snabbt på nya utmaningar och strategiska prioriteringar på europeisk och internationell nivå. Parlamentet betonar att alla nya initiativ bör komplettera befintliga, och få en budget som låter dem fungera effektivt.

Europeisk identitet och aktivt medborgarskap

20.  Europaparlamentet är fast övertygat om att Erasmus+-programmet bör fortsätta att främja aktivt medborgarskap, samhällsutbildning och interkulturell förståelse samt utveckla den europeiska identiteten. Parlamentet insisterar därför på att all utbildning och formell och icke-formell verksamhet som rör rörlighet i utbildningssyfte, och som finansieras genom Erasmus+-programmet, också ska öka ungdomars medvetenhet om mervärdet av europeiskt samarbete på utbildningsområdet och uppmuntra dem att engagera sig i EU-frågor.

21.  Europaparlamentet anser att införlivandet av rörlighet i utbildningen som en del av program inom högre utbildning och yrkesutbildning när så är lämpligt skulle kunna gynna både studerandes personliga karriärmöjligheter och främja interkulturell förståelse.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett europeiskt e-studentkort (eCard) som ger studerande tillgång till tjänster i hela Europa.

Finansiering av programmet

23.  Europaparlamentet beklagar att den låga andelen framgångsrika projekt i vissa Erasmus+-insatser, de begränsade bidragen och den stora efterfrågan på att delta i programmet eventuellt äventyrar Erasmus+-programmets framgång som ett flaggskeppsprogram för EU. Parlamentet är övertygat om att Erasmus+-programmet i slutändan bör rikta sig till alla ungdomar och att sådana högre ambitioner för den kommande programperioden för Erasmus+ måste åtföljas av betydande tilläggsfinansiering, vilket bör återspeglas i ökade anslag för att frigöra programmets fulla potential. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna, kommissionen och berörda aktörer att uppbringa ett starkare och synligare stöd för Erasmusprogrammet i avvaktan på de kommande förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

24.  Europaparlamentet betonar vikten av ett smidigt införande av det nya Erasmus+-programmet, med en strategiskt planerad budget redan från början. Parlamentet uppmuntrar användningen av regionala fonder och sociala fonder för att öka medlemsstaternas finansiella bidrag till utbytesstipendier från Erasmus+. Parlamentet påminner om att det är viktigt att programreglerna tillämpas enhetligt i alla nationella byråer samt att gemensamma kvalitetsstandarder och projektutvärderingsförfaranden och administrativa förfaranden följs, för att man ska kunna garantera ett konsekvent genomförande av Erasmus+-programmet.

o

o    o

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.