Предложение за резолюция - B8-0496/2017Предложение за резолюция
B8-0496/2017

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) №  508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството

5.9.2017 - (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността
Ален Кадек
от името на комисията по рибно стопанство

Процедура : 2017/2743(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0496/2017
Внесени текстове :
B8-0496/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0496/2017

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)03881),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 1 септември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 05 септември 2017 г. на комисията по рибно стопанство до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (EО) № 2328/2003, (EО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (EО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (EС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета[1], по-специално член 14, параграф 4 и член 126, параграф 5 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета[2],

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по рибно стопанство,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.