Процедура : 2017/2743(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0496/2017

Внесени текстове :

B8-0496/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0331

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 463kWORD 51k
5.9.2017
PE605.632v01-00
 
B8-0496/2017

внесено съгласно член 105, параграф 6 от Правилника за дейността


да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) №  508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))


Ален Кадек

от името на комисията по рибно стопанство

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 12 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпределението на средствата в рамките на прякото управление между целите на интегрираната морска политика и общата политика в областта на рибарството (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))  
B8‑0496/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)03881),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 1 септември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от 05 септември 2017 г. на комисията по рибно стопанство до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (EО) № 2328/2003, (EО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (EО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (EС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета(1), по-специално член 14, параграф 4 и член 126, параграф 5 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета(2),

–  като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по рибно стопанство,

–  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

Правна информация - Политика за поверителност