Forslag til beslutning - B8-0496/2017Forslag til beslutning
B8-0496/2017

HENSTILLING TIL AFGØRELSE om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 12.6.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik

5.9.2017 - (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6
Alain Cadec
for Fiskeriudvalget

Procedure : 2017/2743(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0496/2017
Indgivne tekster :
B8-0496/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0496/2017

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 12.6.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)03881),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 1. september 2017, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 5. september 2017 fra Fiskeriudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011[1], særlig artikel 14, stk. 4, og artikel 126, stk. 5,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF[2],

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Fiskeriudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.