Procedure : 2017/2743(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0496/2017

Indgivne tekster :

B8-0496/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0331

HENSTILLING TIL AFGØRELSE
PDF 247kWORD 50k
5.9.2017
PE605.632v01-00
 
B8-0496/2017

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 6


om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 12.6.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))


Alain Cadec

for Fiskeriudvalget

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 12.6.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår fordelingen af direkte forvaltede midler blandt målene for den integrerede havpolitik og den fælles fiskeripolitik (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))  
B8‑0496/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2017)03881),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 1. september 2017, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 5. september 2017 fra Fiskeriudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011(1), særlig artikel 14, stk. 4, og artikel 126, stk. 5,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF(2),

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Fiskeriudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 149 af 20.5 2014, s. 1.

(2)

EUT L 354 af 28.12 2013, s. 22.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik