Päätöslauselmaesitys - B8-0496/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0496/2017

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvien varojen jakautumisesta yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kesken 12. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta

5.9.2017 - (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
Alain Cadec
kalatalousvaliokunnan puolesta

Menettely : 2017/2743(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0496/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0496/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0496/2017

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvien varojen jakautumisesta yhdennetyn meripolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kesken 12. kesäkuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)03881),

–  ottaa huomioon komission 1. syyskuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan 5. syyskuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014[1] ja erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan ja 126 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013[2],

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.