Procedūra : 2017/2743(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0496/2017

Pateikti tekstai :

B8-0496/2017

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0331

REKOMENDACIJA DĖL SPRENDIMO
PDF 394kWORD 48k
5.9.2017
PE605.632v01-00
 
B8-0496/2017

pateikta pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį


neprieštarauti 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl tiesioginio valdymo lėšų paskirstymo integruotos jūrų politikos ir bendros žuvininkystės politikos tikslams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))


Alain Cadec

Žuvininkystės komiteto vardu

Europos Parlamento sprendimo neprieštarauti 2017 m. birželio 12 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl tiesioginio valdymo lėšų paskirstymo integruotos jūrų politikos ir bendros žuvininkystės politikos tikslams iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014, projektas (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))  
B8-0496/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017) 03881),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2017 m. rugsėjo 1 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto 2017 m. rugsėjo 5 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011(1), ypač į jo 14 straipsnio 4 dalį ir 126 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB(2),

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 149, 2014 5 20, p. 1.

(2)

OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

Teisinė informacija - Privatumo politika