Procedūra : 2017/2743(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0496/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0496/2017

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0331

IETEIKUMS LĒMUMAM
PDF 392kWORD 47k
5.9.2017
PE605.632v01-00
 
B8-0496/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu


par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 12. jūnija deleģēto regulu, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz tieši pārvaldīto līdzekļu sadalījumu integrētās jūrlietu politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))


Alain Cadec

Zivsaimniecības komitejas vārdā

Projekts Eiropas Parlamenta lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 12. jūnija deleģēto regulu, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza attiecībā uz tieši pārvaldīto līdzekļu sadalījumu integrētās jūrlietu politikas un kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))  
B8-0496/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)03881),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 1. septembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas 2017. gada 5. septembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011(1), jo īpaši tās 14. panta 4. punktu, 126. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK(2),

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.

(2)

OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika