Procedura : 2017/2743(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0496/2017

Teksty złożone :

B8-0496/2017

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0331

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI
PDF 398kWORD 50k
5.9.2017
PE605.632v01-00
 
B8-0496/2017

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu


w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))


Alain Cadec

w imieniu Komisji Rybołówstwa

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych w ramach zarządzania bezpośredniego pomiędzy celami zintegrowanej polityki morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))  
B8‑0496/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)03881),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 1 września 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Rybołówstwa z dnia 5 września 2017 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011(1), w szczególności jego art. 14 ust. 4 i art. 126 ust. 5,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE(2),

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1.

(2)

Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności