Propunere de rezoluţie - B8-0496/2017Propunere de rezoluţie
B8-0496/2017

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 12 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului

5.9.2017 - (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Alain Cadec
în numele Comisiei pentru pescuit

Procedură : 2017/2743(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0496/2017
Texte depuse :
B8-0496/2017
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0496/2017

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 12 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește repartizarea fondurilor în cadrul gestiunii directe între obiectivele politicii maritime integrate și cele ale politicii comune în domeniul pescuitului

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)03881),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 1 septembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru pescuit trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 5 septembrie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului[1], în special articolele 14 alineatul (4) și 126 alineatul (5),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului[2],

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru pescuit,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.