Predlog resolucije - B8-0496/2017Predlog resolucije
B8-0496/2017

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike

5.9.2017 - (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

v skladu s členom 105(6) Poslovnika

Alain Cadec v imenu Odbora za ribištvo

Postopek : 2017/2743(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0496/2017
Predložena besedila :
B8-0496/2017
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B8-0496/2017

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2017)03881),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 1. septembra 2017, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ribištvo predsedniku konference predsednikov odborov z dne 5. septembra 2017,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta[1], zlasti njenih členov 14(4) in 126(5),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES[2],

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ribištvo,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.