ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 543kWORD 60k
6.9.2017
PE605.633v01-00
 
B8-0497/2017

внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността


относно делегирания регламент на Комисията от 2 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))


Джули Гърлинг

от името на групата ECR


Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на Комисията от 2 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))  
B8‑0497/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията от 2 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и предоставянето на информация за тях (C(2017)03664),

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията, и по-специално член 11, параграф 1, букви а), в) и г) и член 18, параграф 5 от него(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията(2),

–  като взе предвид научното становище на Европейския орган по безопасност на храните относно основния състав на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло(3),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 105, параграф 3 от Правилника за дейността,

А.  като има предвид, че повече от половината (52%) от населението в зряла възраст в Съюза е с наднормено тегло или затлъстяване(4); като има предвид, че в зависимост от държавата делът на хората с наднормено тегло и затлъстяване варира съответно между 30 и 70% и между 10 и 30%, като тези стойности нарастват с възрастта; като има предвид, че случаите на затлъстяване се удвоиха през последните 20 години в много държави членки(5);

Б.  като има предвид, че затлъстяването е едно от най-големите предизвикателства в областта на общественото здраве; като има предвид, че широкото му разпространение застрашава качеството на живот и стабилността на националните и регионалните бюджети за здравеопазване и социални грижи; като има предвид, че със затлъстяването сред възрастните са свързани около 7% от националните разходи за здравеопазване в Съюза(6); като има предвид, че има икономически разходи и в по-широк смисъл, като загуба на производителност поради болест и преждевременна смърт;

В.  като има предвид, че широкото разпространение и последиците от затлъстяването изискват редица превантивни и лечебни решения;

Г.  като има предвид, че заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло са един от инструментите, предоставени на разположение на потребителите; като има предвид, че за разлика от „чудодейните“ диети, заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло гарантират значителна загуба на тегло, без да лишават организма от основни хранителни вещества;

Д.  като има предвид, че натрупването на мазнини е също така процесът в основата на диабет тип 2, за който наддаването на тегло/затлъстяването е основната причина(7);

Е.  като има предвид, че е известно, че намаляването на телесното тегло е най-важният елемент на всяка програма за превенция и лечение на диабета; като има предвид, че тъй като сваленото тегло и задържаното свалено тегло оказват пряко въздействие върху ограничаването на развитието на диабет в група с преддиабет, следва, че метод, който може да доведе до загуба на 10% от теглото и до запазване на постигнатото с висока степен на съответствие и нисък процент на нежелани последици (като заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло) следва да се разглежда като вариант в програмите за профилактика на диабета(8);

Ж.  като има предвид, че текущите проучвания в Обединеното кралство(9), включително финансираните от Комисията(10), вече онагледиха ефективния принос на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло с цел постигане на обратимост на диабета тип 2;

З.  като има предвид, че наличността, привлекателността и достъпността от финансова гледна точка на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло са важни фактори при разработването на цялостна стратегия за справяне със затлъстяването и с диабета тип 2;

И.  като има предвид, че Кодекс Алиментариус относно заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло(11) се прилага широко и по безопасен начин в Съюза вече над 30 години и че действащите правила на Съюза са приведени в съответствие с този международен стандарт; като има предвид, че съгласно сегашната си формулировка делегираният регламент е в противоречие както с критериите относно съдържанието, така и с изискванията за етикетирането в този международен стандарт; като има предвид, че това също така е вероятно да създаде бариери за търговията, със сериозни отрицателни последици за конкурентоспособността на сектора на Съюза;

Й.  като има предвид, че Комисията отговаря за управлението на риска и следователно трябва да взема под внимание както препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), така и практическите последици от прилагането на тези препоръки; като има предвид, че Комисията не е взела предвид технологичните въпроси, свързани с предложените критерии за състава на храните: предложената комбинация от хранителни вещества ще направи продуктите по-скъпи и по-трудни за произвеждане, ще намали срока им на годност и ще ги направи непривлекателни за потребителите, включително чрез създаване на „неприятен вкус“;

K.  като има предвид, че препоръките се основават на теоретични изчисления и на екстраполации спрямо населението като цяло; като има предвид, че тези цифри, и особено референтните стойности за хранителния режим за хора в добро здраве, не следва да се екстраполират за хората с наднормено тегло и със затлъстяване, тъй като хранителните потребности на хората с наднормено тегло и със затлъстяване се различават от тези при здравите хора, особено що се отнася до протеиновия оборот и до потребността от протеини; като има предвид, че самият ЕОБХ признава тези ограничения в своята оценка(12);

Л.  като има предвид, че незаменимите мастни киселини са необходими за подпомагане на намаляването на кръвното налягане и на липидите; като има предвид, че ЕОБХ признава, че намаляването на резервите от мастни киселини в мастната тъкан при хората с наднормено тегло и със затлъстяване е теоретично, тъй като се основава на изчисленията, направени за хора в добро здраве(13); като има предвид, че ЕОБХ потвърждава също така, че добавянето на незаменими мастни киселини в заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло може и да не е необходимо поради факта, че в процеса на сваляне на тегло те се освобождават от запасите в тъканите(14); като има предвид, че това следва да се вземе предвид от Комисията при разглеждането на факта, че увеличаването на незаменимите мастни киселини може да причини гранясване, включително по-кратък срок на годност, и да повлияе неблагоприятно на органолептичните характеристики на продуктите, включително чрез създаване на „неприятен вкус“;

M.  като има предвид, че минималното съдържание на протеини в заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, препоръчвано от ЕОБХ (75 г/заместител) и впоследствие предложено от Комисията, се основава на теоретични изчисления и не може да бъде обосновано със съображения за безопасност или с преглед на съществуващата литература; като има предвид, че самият ЕОБХ стига до заключението, че като цяло проучванията показват, че протеиновият оборот или се запазва, или само слабо се понижава в период на намаляване на калорийния прием, когато хранителният режим осигурява количество протеини между около 50 и 100 г на ден; като има предвид, че по тази причина заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло не изискват непременно повече протеини от минимума от 50 г; като има предвид, че трябва да се отчита фактът, че съдържание на протеини от над 50 г на ден може да повлияе отрицателно на вкуса и на вкусовите качества на продуктите, както и да доведе до повишаване на производствените разходи; като има предвид, че предложението на Комисията относно съдържанието на протеини следователно ще има отрицателно въздействие върху качеството на продуктите без измерими ползи за потребителите;

Н.  като има предвид, че предлаганият петгодишен преходен период за прилагането на тези бъдещи правила относно заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло е недостатъчен за решаването на въпросите, свързани със състава на тези храни, вкусовите им качества и приемливостта им, както и тяхната достъпност от финансова гледна точка за потребителите;

О.  като има предвид, че осъществимостта на прилагането на критериите за състава на продуктите следва да се оценява, като се вземат предвид производствените процеси и последващите срок на годност, вкусови качества и разнообразие на продуктите, предлагани на потребителите, като същевременно се запазва съответствието с нормативните изисквания;

П.  като има предвид, че трябва също така да се има предвид, че съществуват продукти, разпространявани чрез интернет и произвеждани главно в трети държави, които не предоставят информация за техните съставки и състав и често съдържат подвеждащи претенции относно техния принос за намаляване на теглото; като има предвид, че следователно заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло са предпочитаният вариант при тези обстоятелства, тъй като те са обхванати от нормативната уредба и гарантират безопасността на потребителите; като има предвид, че качеството и достъпността от финансова гледна точка на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло са важни фактори за възпиране на потребителите от търсене на опасни алтернативи;

Р.  като има предвид, че някои национални агенции за обществено здраве – като ANSES във Франция – предупредиха за рисковете, свързани с непроследяваната от специалист загуба на тегло (със странични ефекти, включващи депресия и загуба на самоуважение, загуба на мускулна и костна маса, възстановяване на теглото и др.), и отново подчертаха значението на наблюдението от страна на здравни специалисти(15);

С.  като има предвид, че делегираният регламент ще забрани също така използването на хранителни и здравни претенции относно заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, включително здравните претенции по отношение на загубата на тегло; като има предвид, че това ще попречи на потребителите да придобият цялостна представа за потенциалните ползи от използването на заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и би довело до неравно третиране на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло в сравнение с други продукти, които могат да използват хранителни и здравни претенции;

1.  възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  счита, че делегираният регламент на Комисията не отчита практическите и технологичните последици от предложените критерии за съдържанието, които, ако бъдат приети, ще доведат до по-ниски стандарти за продукти, предлагани на потребителите, до по-малки количества и до по-висока цена, като по този начин ще се ограничи избирането на този ценен вариант за загуба на тегло и евентуално потребителите ще бъдат подтикнати да се насочат към по-рисковани алтернативи;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

4.  призовава Комисията да представи нов делегиран акт, който да взема предвид практическите и технологичните последици от предложените критерии, и настоятелно призовава Комисията да извърши проучвания за осъществимост, като се вземат предвид производствените процеси и последващите срок на годност, вкусови качества и разнообразие на продуктите, предлагани на потребителите;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.

(2)

ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

(3)

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), експертна група по диетични храни, хранене и алергии (група „NDA“), 2015 г., EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(1):3957.

(4)

Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Здравето накратко: Европа 2012 г., http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en

(5)

 Брифинг на Службата на ЕП за парламентарни изследвания за 2015 г., http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA%282015%29557003_EN.pdf

(6)

 План за действие на ЕС във връзка със затлъстяването при децата за периода 2014 ‑ 2020 г., http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

(7)

Colditz GA и др. Ann Int Med, 1995 г.

(8)

Christensen, P., Fogelholm, M., Westerterp-Plantenga, M., Macdonald, I., Martinez, A., Handjiev, S., Raben, A. (2016 г.). Metabolic outcomes after an 8 weeks low-calorie-diet in overweight, pre-diabetic individuals: the role of gender in the PREVIEW study (Метаболитни резултати след 8-седмичен нискокалориен хранителен режим, спазван от лица с наднормено тегло и преддиабет: ролята на пола в проучването PREVIEW). В Obesity Facts, том 9 (стр. 48). Проучването показва, че спазването на нискокалориен хранителен режим е довело до загуба на тегло и до понижаване на кръвното налягане, на гликирания хемоглобин (HbA1c) и на нивата на инсулин на гладно сред изследваните лица с преддиабет. В него се посочва също така, че при мъжете се констатират по-силни понижения, отколкото при жените.

(9)

Проучването DIRECT (DIabetes REmission Clinical Trial – Клинично изпитване на ремисията при диабет): Remission of type 2 diabetes using non-surgical weight management with low energy liquid diet and long-term maintenance within routine NHS care (Ремисия при диабет тип 2 при нехирургично регулиране на теглото чрез нискокалориен течен хранителен режим и дългосрочно запазване на резултата с помощта на рутинни грижи в рамките на националната здравна система). Това изследване, финансирано от британската организация Diabetes UK, понастоящем проучва дали интензивни програми за загуба на тегло и за запазване на постигнатите резултати биха били от полза за хората с диабет тип 2, като изследването ще приключи през октомври 2018 г. Проучването се основава на научни изследвания, проведени от университета в Нюкасъл, в рамките на които са изпитани нискокалорийни хранителни режими при 11 души с диабет тип 2. След 8 седмици при тези хора са били констатирани намалени количества мазнини в черния дроб и панкреаса, което е подобрило производството на инсулин и довело до ремисия на диабета тип 2. След 3 месеца по-голямата част от участниците са запазили нормални стойности на кръвната захар, което е доказателство за ефективния принос на нискокалорийните хранителни режими за обратимостта на диабет тип 2 и за овладяването на нивата на глюкозата в дългосрочен план.

(10)

PREVIEW: PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World (Превенция на диабета чрез промяна на начина на живот и демографски проучвания в Европа и по света). Този проект, финансиран от Европейската комисия, има за цел да определи най-ефективните промени в начина на живот за предотвратяване на диабет тип 2 при страдащи от затлъстяване или наднормено тегло хора с преддиабет. Предварителните резултати от този проект показаха, че заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло са довели до загуба на тегло от около 10 кг за осем седмици и до понижаване на кръвното налягане и на нивото на холестерола. Това от своя страна е довело до намаляване на инсулиновата резистентност, като по този начин е била обърната тенденцията на развитие на диабет тип 2.

(11)

Стандарти за съставни храни, използвани при нискокалорийни хранителни режими за намаляване на телесното тегло (CODEX STAN 203-1995).

(12)

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), експертна група по диетични храни, хранене и алергии, 2015 г. Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacements for weight control (Научно становище относно основния състав на заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(1):3957, 52 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.3957. Достъпен онлайн: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(13)

Пак там.

(14)

Пак там.

(15)

https://www.anses.fr/en/content/weight-loss-diets

Правна информация - Политика за поверителност