FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 280kWORD 57k
6.9.2017
PE605.633v01-00
 
B8-0497/2017

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3


om Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))


Julie Girling

for ECR-Gruppen


Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))  
B8‑0497/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætning af og oplysning om kosterstatning til vægtkontrol (C(2017)03664),

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009, særlig artikel 11, stk. 1, litra a), c) og d), og artikel 18, stk. 5(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004(2),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets videnskabelige udtalelse om den grundlæggende sammensætning af kosterstatninger til vægtkontrol(3),

–  der henviser til beslutningsforslag fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 3,

A.  der henviser til, at mere end halvdelen (52 %) af den voksne befolkning i EU er overvægtige eller fede(4); der henviser til, at andelen af overvægtige eller fede mennesker afhængigt af land varierer mellem henholdsvis 30 og 70 % og 10 og 30 %, og at andelen stiger i takt med alderen; der henviser til, at forekomsten af fedme er fordoblet i løbet af de seneste 20 år i mange medlemsstater(5);

B.  der henviser til, at fedme udgør en af de største udfordringer på folkesundhedsområdet; der henviser til, at dens udbredelse udgør en trussel for livskvaliteten og de nationale og regionale sundheds- og socialbudgetters stabilitet; der henviser til, at fedme blandt voksne lægger beslag på omkring 7 % af de nationale sundhedsudgifter i Unionen(6); der henviser til, at der også er mere omfattende økonomiske omkostninger involveret, som f.eks. produktivitetstab på grund af sygdom og for tidlig død;

C.  der henviser til, at udbredelsen og konsekvenserne af fedme kræver en række forebyggelses- og behandlingsløsninger;

D.  der henviser til, at kosterstatning til vægtkontrol er et af de redskaber, der er til rådighed for forbrugerne; der henviser til, at kosterstatning til vægtkontrol i modsætning til "modediæter" garanterer betydelige vægttab uden nogen mangel på essentielle næringsstoffer;

E.  der henviser til, at ophobning af fedt også er den underliggende proces ved type 2-diabetes, som hovedsagelig skyldes vægtforøgelse og fedme(7);

F.  der henviser til, at det er almindeligt kendt, at vægttab er den vigtigste komponent i ethvert program til forebyggelse og behandling af diabetes; der henviser til, at eftersom det vægttab, man har haft, og det vægttab, man bibeholder, har en direkte indvirkning på reduktionen af diabetesudvikling i en gruppe med prædiabetes – følger det heraf, at en metode, der kan give et vægttab på 10 % og bibeholdelse heraf med en høj grad af efterlevelse og en lav tilbagefaldsrate (som kosterstatning til vægtkontrol) bør tages i betragtning som en mulighed i diabetesforebyggelsesprogrammer(8);

G.  der henviser til, at igangværende undersøgelser i Det Forenede Kongerige(9), herunder dem, som er finansieret af Kommissionen(10), allerede har vist effektiviteten af kosterstatning til vægtkontrol med hensyn til at få type 2-diabetes til at forsvinde;

H.  der henviser til, at kosterstatningernes tilgængelighed, evne til at tiltrække brugere og prisoverkommelighed alle er vigtige overvejelser i forbindelse med udviklingen af en samlet strategi med henblik på at imødegå fedme og type 2-diabetes;

I.  der henviser til, at CODEX-standarden for kosterstatninger med henblik på vægtkontrol(11) har været anvendt sikkert og i vid udstrækning i EU i over 30 år, og de nuværende EU-bestemmelser er i overensstemmelse med denne internationale standard; der henviser til, at den delegerede forordning, som den er affattet i øjeblikket, er i strid med både kriterierne for sammensætning og kravene til mærkning i denne internationale standard; der henviser til, at dette sandsynligvis også vil skabe hindringer for handelen med alvorlige negative konsekvenser for EU's konkurrenceevne;

J.  der henviser til, at det er Kommissionen, der skal tage sig af risikostyring og derfor skal tage hensyn til såvel anbefalingerne fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) som til de praktiske følger af gennemførelsen heraf; der henviser til, at Kommissionen ikke har taget hensyn til de teknologiske spørgsmål i forbindelse med de foreslåede kriterier for sammensætning: Den foreslåede kombination af næringsstoffer vil gøre produkterne dyrere og vanskeligere at fremstille, reducere deres holdbarhed og gøre dem, uappetitlige for forbrugerne, bl.a. ved at give en ubehagelig smag;

K.  der henviser til, at anbefalingerne er baseret på teoretiske beregninger og ekstrapoleringer udarbejdet for den brede befolkning; der henviser til, at disse tal – navnlig de ernæringsmæssige referenceværdier for raske mennesker – ikke bør ekstrapoleres til overvægtige og fede mennesker, da de ernæringsmæssige behov hos overvægtige og fede mennesker adskiller sig fra raske menneskers, navnlig hvad angår proteinomsætning og -behov; der henviser til, at EFSA selv har erkendt disse begrænsninger i sin vurdering(12);

L.  der henviser til, at essentielle fedtsyrer er nødvendige for at hjælpe med at sænke blodtrykket og reducere mængden af fedtstoffer i blodet; der henviser til, at EFSA erkender, at reduktionen af fedtsyrereserver i fedtvæv hos overvægtige og fede personer er teoretisk, da den er baseret på beregninger for sunde mennesker(13); der henviser til, at EFSA ligeledes erkender, at "tilsætningen af essentielle fedtsyrer til kosterstatning til vægtkontrol muligvis ikke er nødvendig, idet de frigives fra lagre i vævet i forbindelse med vægttab"(14); der henviser til, at Kommissionen bør have dette in mente i betragtning af, at en forøgelse af indholdet af essentielle fedtsyrer vil medføre harskningsproblemer, herunder en kortere holdbarhed, og en negativ indvirkning på produkternes organoleptiske egenskaber, herunder en "ubehagelig smag";

M.  der henviser til, at minimumsindholdet af protein i kosterstatninger til vægtkontrol, som EFSA har anbefalet (75 g/kosterstatning), og som Kommissionen efterfølgende har foreslået, er baseret på teoretiske beregninger og ikke kan begrundes med sikkerhedsmæssige årsager eller en gennemgang af den eksisterende litteratur; der henviser til, at EFSA selv konkluderer, at "undersøgelser generelt viser, at proteinomsætningen enten opretholdes eller kun falder ganske lidt i forbindelse med kaloriebegrænsning, forudsat at diæten indeholder en proteinmængde på mellem 50 og 100 g/dag"; der henviser til, at kosterstatninger til vægtkontrol derfor ikke nødvendigvis kræver mere end minimum 50 g protein; der henviser til, at det skal tages med i betragtning, at et proteinindhold på over 50 g om dagen kan have negativ indvirkning på produkternes smag og appetitlighed og øge produktionsomkostningerne; der henviser til, at Kommissionens forslag hvad angår proteinindholdet derfor vil få negativ indvirkning på produkternes kvalitet uden nogen målelige fordele for forbrugerne;

N.  der henviser til, at den foreslåede overgangsperiode på fem år for anvendelsen af disse fremtidige regler om kosterstatning til vægtkontrol er utilstrækkelig til at løse problemstillingerne vedrørende sammensætningen af disse fødevarer, deres appetitlighed, hvordan de modtages af forbrugerne og deres prisoverkommelighed;

O.  der henviser til, at muligheden for at anvende kriterierne for sammensætning på produkterne bør vurderes under hensyntagen til fremstillingsprocesserne og den efterfølgende holdbarhed, produkternes appetitlighed og udbuddet af produkter, der er til rådighed for forbrugerne, samtidig med at man sørger for at overholde lovgivningen;

P.  der henviser til, at det også skal tages i betragtning, at der findes produkter på internettet, hovedsagelig produceret i tredjelande, som ikke giver nogen oplysninger om ingredienser og sammensætning og ofte giver vildledende anprisninger om deres bidrag til vægttab; der henviser til, at kosterstatninger til vægtkontrol derfor er det foretrukne alternativ i dette scenarie, eftersom de er reguleret og tilsikrer forbrugernes sikkerhed; der henviser til, at kvaliteten og prisoverkommeligheden af kosterstatning til vægtkontrol er vigtige faktorer med hensyn til at forhindre folk i at lede efter usikre alternativer;

Q.  der henviser til, at visse nationale offentlige sundhedsorganer — såsom ANSES i Frankrig — har advaret om de risici, der er forbundet med selvstyrede vægttabsregimer (med bivirkninger der omfatter depression og tab af selvtillid, tab af muskel- og knoglemasse, fornyet vægtforøgelse, osv.) og har gentaget betydningen af, at fagfolk fra det sundhedsfaglige område overvåger vægttab(15);

R.  der henviser til, at den delegerede forordning også vil forbyde anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger på kosterstatninger til vægtkontrol, herunder anprisninger vedrørende vægttab; der henviser til, at dette vil forhindre forbrugerne i fuldt ud at forstå de potentielle fordele ved at bruge kosterstatninger til vægtkontrol og vil medføre en urimelig behandling af kosterstatninger til vægtkontrol i forhold til andre produkter, som kan være udstyret med ernærings- og sundhedsanprisninger;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.  mener, at Kommissionens delegerede forordning ikke tager hensyn til de praktiske og teknologiske konsekvenser af de foreslåede kriterier for sammensætning, som, hvis de vedtages, vil føre til, at de produkter, der er til rådighed for forbrugerne, vil være af en ringere standard, at der vil blive færre af dem, og at de vil blive dyrere, og dermed vil mindske anvendelsen af denne værdifulde mulighed for at opnå et vægttab og potentielt kan skubbe forbrugerne i retning af mere risikable alternativer;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

4.  opfordrer Kommissionen til at forelægge en ny delegeret retsakt, som tager hensyn til de praktiske og teknologiske konsekvenser af de foreslåede kriterier, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre forundersøgelser, der tager højde for fremstillingsprocesserne og den efterfølgende holdbarhed, produkternes appetitlighed og udbuddet af produkter, der er til rådighed for forbrugerne;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35.

(2)

EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

(3)

EFSA's NDA-panel (Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier), 2015. EFSA Journal 2015;13(1):3957.

(4)

"OECD Health at a Glance: Europe 2012”http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en

(5)

 Briefing fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, 2015http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA%282015%29557003_EN.pdf

(6)

 EU's handlingsplan om fedme blandt børn 2014‑2020, http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf.

(7)

Colditz GA et al. Ann Int Med, 1995.

(8)

Christensen, P., Fogelholm, M., Westerterp-Plantenga, M., Macdonald, I., Martinez, A., Handjiev, S., Raben, A. (2016). "Metabolic outcomes after an 8 weeks low-calorie-diet in overweight, pre-diabetic individuals: the role of gender in the PREVIEW study" i Obesity Facts, bind 9, s. 48. Denne undersøgelse viste, at tiltag med en kaloriefattig diæt (LCD) førte til vægttab og et fald i blodtryk, hæmoglobin A1c og insulin (FSI) blandt prædiabetiske forsøgspersoner. Den viste også, at man observerede større fald blandt mænd end blandt kvinder.

(9)

DIRECT-undersøgelsen (DIabetes REmission Clinical Trial): Remission af type 2-diabetes gennem ikkekirurgisk vægtstyring ved hjælp af flydende kosterstatning med lavt energiindhold og bibeholdelse af vægttabet på lang sigt inden for den rutinemæssige offentlige sundhedspleje. I forbindelse med denne undersøgelse, som finansieres af Diabetes UK, kigger man i øjeblikket på, om intensive programmer for vægttab og bibeholdelse af vægttab vil være gavnlige for personer med type 2-diabetes, og undersøgelsen løber frem til oktober 2018. Undersøgelsen bygger på et forsøg gennemført af Newcastle University, der testede kaloriefattige diæter på 11 personer med type 2-diabetes. Efter 8 uger havde disse personer reduceret mængden af fedt i deres lever og bugspytkirtel, hvilket forbedrede insulinproduktionen og bragte deres type 2-diabetes i remission. Efter 3 måneder havde de fleste deltagere bibeholdt en normal blodsukkerkontrol, hvilket viser effektiviteten af kaloriefattige diæter med hensyn til at få type 2-diabetes til at gå i sig selv igen og kontrollere blodsukkerbalancen på lang sigt.

(10)

PREVIEW: "PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World". Dette projekt, der finansieres af Kommissionen, har til formål at identificere de mest effektive livsstilstiltag med henblik på at forebygge type 2-diabetes blandt fede eller overvægtige prædiabetiske personer. De foreløbige resultater af dette projekt viste, at kosterstatninger med henblik på vægtkontrol resulterede i vægttab på ca. 10 kg i løbet af otte uger og lavere blodtryk og kolesterol. Dette førte igen til et fald i insulinresistensen og vendte således udviklingen af type 2-diabetes.

(11)

Standarder for måltidserstatninger til brug i diæter med meget lavt energiindhold med henblik på vægttab (CODEX STAN 203-1995).

(12)

EFSA's NDA-panel (Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier), 2015. "Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacements for weight control". EFSA Journal 2015;13(1):3957, s. 52 ff. doi:10.2903/j.efsa.2015.3957. Findes online under: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(13)

Ibid.

(14)

Ibid.

(15)

https://www.anses.fr/en/content/weight-loss-diets

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik