Πρόταση ψηφίσματος - B8-0497/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0497/2017

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους

  6.9.2017 - (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

  σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

  Julie Girling εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  B8‑0497/2017

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους

  (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (C(2017)03664),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009, και ειδικότερα το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και δ) και το άρθρο 18 παράγραφος 5 αυτού[1],

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής[2],

  –  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τη βασική σύνθεση των υποκατάστατων του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους[3],

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ (52 %) του ενήλικου πληθυσμού στην Ένωση είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο[4]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάλογα με τη χώρα, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων κυμαίνεται από 30 έως 70 % και από 10 έως 30 % αντιστοίχως, ποσοστό που αυξάνεται με την ηλικία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια σε πολλά κράτη μέλη[5]·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παχυσαρκία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο πεδίο της δημόσιας υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός της είναι απειλή για την ποιότητα ζωής και τη σταθερότητα των εθνικών και περιφερειακών προϋπολογισμών των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παχυσαρκία των ενηλίκων αντιπροσωπεύει στην Ένωση περίπου το 7 % των εθνικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη[6]· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επίσης ένα ευρύτερο οικονομικό κόστος, όπως π.χ. η απώλεια παραγωγικότητας λόγω ασθένειας και πρόωρου θανάτου·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός και οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας απαιτούν μια σειρά από προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (TDRs) είναι ένα από τα διαθέσιμα για τους καταναλωτές εργαλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα από ό,τι οι «δίαιτες της μόδας» («χημικές δίαιτες»), τα TDRs εγγυώνται σημαντική απώλεια βάρους χωρίς τυχόν ελλείψεις σε βασικές θρεπτικές ουσίες·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση λίπους αποτελεί επίσης την υποκείμενη αιτία του διαβήτη τύπου 2 του οποίου κύριο αίτιο είναι η αύξηση βάρους/παχυσαρκία[7]·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι η απώλεια βάρους είναι η σημαντικότερη συνιστώσα των προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας του διαβήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον η απώλεια βάρους και η διατήρηση της απώλειας βάρους έχουν άμεση επίπτωση στη μείωση της ανάπτυξης του διαβήτη σε μια ομάδα προδιαβητικών, μια μέθοδος (όπως η TDR) ικανή να προσφέρει 10 % απώλεια βάρους και διατήρηση της απώλειας βάρους με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και χαμηλό ποσοστό ανεπιθύμητων συμβάντων θα πρέπει να θεωρείται ως δυνατή επιλογή στα προγράμματα για την πρόληψη του διαβήτη[8]·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο[9], συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή[10], έχουν ήδη καταδείξει την αποτελεσματικότητα των TDRs στην αντιστροφή του διαβήτη τύπου 2·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα, η ελκυστικότητα και η οικονομική προσιτότητα των TDRs είναι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο CODEX για τα TDRs[11] εφαρμόζεται ασφαλώς και ευρέως στην Ένωση εδώ και πάνω από 30 χρόνια και ότι οι ισχύοντες ενωσιακοί κανόνες είναι ευθυγραμμισμένοι με το διεθνές αυτό πρότυπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τη σημερινή του διατύπωση, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αντιφάσκει τόσο προς τα κριτήρια σύνθεσης όσο και προς τις απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπει το εν λόγω διεθνές πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο μπορεί να δημιουργήσει φραγμούς στο εμπόριο, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει τον ρόλο του διαχειριστή κινδύνων και, ως εκ τούτου, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), όσο και τις πρακτικές συνέπειες της εφαρμογής αυτών των συστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη τα τεχνολογικά ζητήματα που συνδέονται με τα προτεινόμενα κριτήρια σύνθεσης: ο προτεινόμενος συνδυασμός των θρεπτικών ουσιών θα καθιστούσε τα εν λόγω προϊόντα πιο ακριβά και πιο δύσκολα στην παραγωγή, με μικρότερη διάρκεια αποθήκευσής, άγευστα ή και με δυσάρεστη γεύση·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις βασίζονται σε θεωρητικούς υπολογισμούς και προεκβολές για τον γενικό πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά, και ειδικά οι διατροφικές τιμές αναφοράς (DRVs) για υγιή άτομα, δεν θα πρέπει να προεκβάλλονται σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα, δεδομένου ότι οι ανάγκες τους σε θρεπτικές ουσίες διαφέρουν σε σχέση με των υγιών ατόμων, ιδίως από άποψη διακίνησης πρωτεϊνών και απαιτήσεων σε πρωτεΐνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) παραδέχτηκε αυτούς τους περιορισμούς στην αξιολόγησή της[12]·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απαραίτητα λιπαρά οξέα (EFA) είναι απαραίτητα επειδή συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δέχεται πως η μείωση των αποθεμάτων λιπαρών οξέων στον λιπώδη ιστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων έχει θεωρητική αξία μόνο, αφού στηρίζεται σε υπολογισμούς που έγιναν για υγιή άτομα[13]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δέχεται επίσης ότι η προσθήκη απαραίτητων λιπαρών οξέων στα υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του βάρους ίσως να περιττεύει λόγω της απελευθέρωσης τέτοιων οξέων από τα αποθέματα του λιπώδους ιστού κατά την απώλεια βάρους[14]· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει η Επιτροπή να το έχει αυτό υπόψη της δεδομένου ότι μια αύξηση του επιπέδου απαραίτητων λιπαρών οξέων δημιουργεί προβλήματα τάγγισης, συμπεριλαμβανομένων μιας μειωμένης διάρκειας ζωής και μιας δυσμενούς επίπτωσης στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, ακόμη και δυσάρεστη γεύση·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνιστώμενη από την EFSA ελάχιστη περιεκτικότητα των TDRs σε πρωτεΐνη (75 g/TDR) την οποία σήμερα προτείνει η Επιτροπή βασίζεται σε θεωρητικούς υπολογισμούς και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους ασφάλειας ή από μια επισκόπηση των υφιστάμενων μελετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η EFSA καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «οι μελέτες δείχνουν γενικά ότι η διακίνηση πρωτεϊνών είτε διατηρείται είτε απλώς μειώνεται ελαφρά κατά τη διάρκεια θερμιδικών περιορισμών, υπό τον όρο η ποσότητα πρωτεΐνης που παρέχεται να είναι από 50 έως 100 g/ημέρα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου τα TDRs δεν απαιτούν κατ’ ανάγκην περισσότερες πρωτεΐνες από μια ελάχιστη ποσότητα 50 g· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πως μια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες άνω των 50 g ημερησίως μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γεύση και τη γευστικότητα των προϊόντων, όπως και να αυξήσει το κόστος παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες θα έχει ως εκ τούτου αρνητική επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων χωρίς κανένα μετρήσιμο όφελος για τον καταναλωτή·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη πενταετής μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή αυτών των μελλοντικών κανόνων στα TDRs είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη σύνθεση των εν λόγω τροφίμων, τη γεύση και αποδοχή τους, και την προσιτή τιμή τους για τους καταναλωτές·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά πόσο η εφαρμογή των κριτηρίων σύνθεσης στα προϊόντα είναι εφικτή θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των διαδικασιών παρασκευής και της μετέπειτα διάρκειας ζωής, της γευστικότητας και ποικιλίας των προσφερόμενων στους καταναλωτές προϊόντων, και παράλληλα βάσει της συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν προϊόντα που διατίθενται στο διαδίκτυο και παράγονται κυρίως σε τρίτες χώρες και τα οποία δεν παρέχουν καμία πληροφορία για τα συστατικά και τη σύνθεσή τους και συχνά προβάλλουν παραπλανητικούς ισχυρισμούς για τη συμβολή τους στην απώλεια βάρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες τα TDRs αποτελούν ως εκ τούτου την προτιμότερη λύση, δεδομένου ότι ρυθμίζονται με κανονισμούς και εγγυώνται την ασφάλεια των καταναλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και η προσιτή τιμή των TDRs είναι σημαντικοί παράγοντες που αποτρέπουν την αναζήτηση μη ασφαλών εναλλακτικών λύσεων·

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εθνικοί οργανισμοί δημόσιας υγείας – όπως η ANSES στη Γαλλία — έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους από τις μη εποπτευόμενες μεθόδους απώλειας βάρους (με παρενέργειες που περιλαμβάνουν κατάθλιψη και απώλεια της αυτοεκτίμησης, απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας, ανάκτηση βάρους κλπ) και επαναλαμβάνουν τη σημασία της παρακολούθησης από επαγγελματίες του κλάδου υγείας[15]·

  ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα απαγορεύσει επίσης τη χρήση ισχυρισμών διατροφής και υγείας στα TDRs, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών υγείας περί απώλειας βάρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αντιληφθούν πλήρως τα πιθανά οφέλη από τη χρήση των TDRs και θα προκαλέσει άνιση μεταχείριση σε βάρος των TDRs σε σχέση με άλλα προϊόντα που μπορούν να αναγράφουν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας·

  1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

  2.  εκτιμά πως ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές και τεχνολογικές συνέπειες των προτεινόμενων κριτηρίων σύνθεσης τα οποία, εάν εγκριθούν, θα οδηγήσουν σε χαμηλότερα πρότυπα για τα προϊόντα που προσφέρονται στους καταναλωτές, σε μικρότερες ποσότητες και σε υψηλότερη τιμή, περιορίζοντας έτσι την απήχηση αυτής της πολύτιμης λύσης για την απώλεια βάρους και οδηγώντας ενδεχομένως τους καταναλωτές σε πιο ριψοκίνδυνες εναλλακτικές λύσεις·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

  4.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές και τεχνολογικές επιπτώσεις των προτεινόμενων κριτηρίων και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εμπεριστατωμένες μελέτες που θα συνεκτιμούν τις διαδικασίες παρασκευής και τη διάρκεια ζωής, τη γευστικότητα και την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.