PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 275kWORD 58k
6.9.2017
PE605.633v01-00
 
B8-0497/2017

työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti


2. kesäkuuta 2017 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))


Julie Girling

ECR-ryhmän puolesta


Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. kesäkuuta 2017 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))  
B8‑0497/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2017 annetun komission delegoidun asetuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2017)03664),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan a, c ja d alakohdan sekä 18 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta 25. lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011(2),

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen lausunnon painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden peruskoostumuksesta(3),

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A.  toteaa, että yli puolet unionin aikuisväestöstä (52 prosenttia) on ylipainoisia tai liikalihavia(4); ottaa huomioon, että maasta riippuen ylipainoisten henkilöiden osuus väestöstä on 30–70 ja liikalihavien 10–30 prosenttia ja että osuus kasvaa sen mukaan, mitä vanhemmista henkilöistä on kyse; ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa liikalihavuuden esiintyvyys on kaksinkertaistunut viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana(5);

B.  toteaa, että liikalihavuus muodostaa yhden suurimmista kansanterveydellisistä haasteista; toteaa, että sen levinneisyys uhkaa elämänlaatua sekä kansallisia ja alueellisia terveysalan ja sosiaalihuollon budjetteja; ottaa huomioon, että aikuisväestön liikalihavuuden osuus kansallisista terveysmenoista unionissa on noin seitsemän prosenttia(6); toteaa, että tämän lisäksi se aiheuttaa laaja-alaisia taloudellisia kustannuksia muun muassa sairaudesta ja ennenaikaisesta kuolemasta johtuvan tuottavuuden heikkenemisen myötä;

C.  ottaa huomioon, että liikalihavuuden levinneisyyden ja vaikutusten vuoksi on tarpeen löytää sekä ennaltaehkäiseviä että hoitavia ratkaisuja;

D.  toteaa, että painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike on yksi kuluttajien käytettävissä olevista keinoista; ottaa huomioon, että toisin kuin muotidieeteillä, painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden avulla voidaan taata merkittävä painonpudotus ilman, että henkilö kärsii välttämättömien ravintoaineiden puutteesta;

E.  ottaa huomioon, että rasvan kertyminen on myös kakkostyypin diabeteksen kehittymiseen myötävaikuttava prosessi, sillä painonnousu/liikalihavuus on taudin pääaiheuttaja(7);

F.  ottaa huomioon sen tunnetun tosiseikan, että painonpudotus on kaikkien diabeteksen ehkäisy- ja hoito-ohjelmien tärkein osatekijä; ottaa huomioon, että koska esidiabetesta sairastavien henkilöiden ryhmässä pudotetun painon määrällä ja ylläpidetyn painonpudotuksen määrällä on suora vaikutus diabeteksen kehittymisen hidastumiseen, on selvää, että menetelmää (kuten painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike), jonka avulla painoa voidaan pudottaa 10 prosenttia ja painonpudotus on pysyvää, jos menetelmää noudatetaan hyvin säntillisesti, ja jonka todetut haitat ovat vähäiset, olisi pidettävä vaihtoehtona diabetesta ehkäisevissä ohjelmissa(8);

G.  ottaa huomioon, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa meneillään olevissa tutkimuksissa(9), komission rahoittamat tutkimukset(10) mukaan luettuina, on jo osoitettu, että painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike on tehokas menetelmä kakkostyypin diabeteksen lieventämiseksi;

H.  katsoo, että painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden saatavuus, houkuttavuus ja kohtuuhintaisuus ovat tärkeitä näkökohtia kehitettäessä yleistä strategiaa liikalihavuuden ja kakkostyypin diabeteksen torjumiseksi;

I.  ottaa huomioon, että painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita koskevaa Codex-standardia(11) on sovellettu laajasti ja turvallisesti unionissa jo yli 30 vuoden ajan ja että voimassa olevat unionin säännöt on mukautettu kyseiseen kansainväliseen standardiin; ottaa huomioon, että delegoitu asetus on nykymuodossaan ristiriidassa kyseisen kansainvälisen standardin sekä koostumusta koskevien kriteereiden että merkintävaatimusten kanssa; katsoo, että tämä todennäköisesti luo kaupan esteitä ja heikentää vakavasti unionin kilpailukykyä kyseisellä alalla;

J.  ottaa huomioon, että komission tehtävänä on hallita riskejä ja että sen on siksi tarkasteltava sekä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) antamia suosituksia että kyseisten suositusten täytäntöönpanon käytännön seurauksia; katsoo, että komissio ei ole ottanut huomioon ehdotettuihin, koostumusta koskeviin kriteereihin liittyviä teknologisia kysymyksiä: ehdotetun ravinteiden yhdistelmän johdosta tuotteita on kalliimpi ja vaikeampi valmistaa, niiden säilyvyys on heikompi ja niiden maku on kuluttajien mielestä epämiellyttävä, myös koska ne maistuvat ”pilaantuneilta”;

K.  ottaa huomioon, että suositukset perustuvat teoreettisiin laskelmiin ja väestöä varten tehtyihin yleistyksiin; katsoo, että näitä lukuja, etenkään terveitä henkilöitä koskevia ravintovertailuarvoja, ei pitäisi yleistää koskemaan ylipainoisia ja liikalihavia henkilöitä, sillä heidän ravitsemukselliset tarpeensa eroavat terveiden henkilöiden tarpeista, erityisesti valkuaisaineenvaihdunnan ja valkuaisen tarpeen osalta; toteaa, että EFSA on itsekin tunnustanut nämä puutteet arvioinnissaan(12);

L.  toteaa, että välttämättömät rasvahapot (EFA) ovat tarpeen verenpaineen alentamiseksi ja lipidien vähentämiseksi; ottaa huomioon EFSAn todenneen, että rasvahappovarastojen vähentäminen ylipainoisten ja liikalihavien henkilöiden rasvakudoksista on teoreettinen kysymys, sillä se perustuu terveitä henkilöitä varten tehtyihin laskelmiin(13); ottaa huomioon EFSAn myöntäneen myös, että painonhallintaan tarkoitettuihin ruokavalionkorvikkeisiin ei ehkä ole tarpeen lisätä välttämättömiä rasvahappoja, sillä niitä vapautuu kudosten varastoista painonpudotuksen yhteydessä(14); katsoo, että komission olisi pidettävä tämä mielessä, kun otetaan huomioon, että välttämättömien rasvahappojen määrän lisääminen aiheuttaisi härskiintymisongelman ja muun muassa lyhentäisi säilyvyysaikaa sekä vaikuttaisi kielteisesti tuotteiden aistinvaraisiin ominaisuuksiin muun muassa aiheuttamalla ”pilaantuneen” maun”;

M.  ottaa huomioon, että painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden vähimmäisvalkuaispitoisuutta (75 grammaa korviketta kohti) koskeva EFSAn suositus, jonka komissio sittemmin sisällytti ehdotukseensa, pohjautuu teoreettisiin laskelmiin, eikä sitä voida perustella turvallisuuteen tai olemassa olevan asiakirja-aineiston uudelleenarviointiin liittyvillä syillä; toteaa EFSAn itsekin tulleen johtopäätökseen, että useimpien tutkimusten mukaan valkuaisaineenvaihdunta pysyy joko ennallaan tai heikkenee vain vähän, kun energiansaantia rajoitetaan, edellyttäen, että ruokavalio sisältää noin 50–100 gramman päiväannoksen valkuaista; katsoo näin ollen, että painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden ei välttämättä ole sisällettävä enemmän kuin vähintään 50 grammaa valkuaista; toteaa, että on otettava huomioon mahdollisuus, että valkuaispitoisuus, joka on suurempi kuin 50 grammaa päivässä, voi heikentää tuotteiden makua ja maittavuutta sekä lisätä tuotantokustannuksia; katsoo, että komission ehdotus valkuaispitoisuudeksi johtaa siksi tuotteen laadun heikkenemiseen ilman, että kuluttajat saavat mitattavissa olevaa hyötyä;

N.  katsoo, että näiden tulevien painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita koskevien sääntöjen soveltamiselle kaavailtu viiden vuoden siirtymäaika on liian lyhyt, jotta kyseisten elintarvikkeiden koostumukseen, maittavuuteen ja hyväksyttävyyteen sekä kohtuuhintaisuuteen liittyvät ongelmat voidaan ratkaista;

O.  katsoo, että koostumuskriteereiden tuotteisiin soveltamisen toteutettavuutta olisi arvioitava siten, että otetaan huomioon kuluttajien saataville asetettujen tuotteiden valmistusmenetelmät ja niihin perustuva tuotteiden säilyvyysaika, maittavuus ja monipuolisuus säännösten noudattamisesta samalla kiinni pitäen;

P.  katsoo, että on pidettävä myös mielessä, että internetissä on saatavilla pääasiassa kolmansissa maissa valmistettuja tuotteita, joiden yhteydessä ei ole tietoja niiden ainesosista tai koostumuksesta ja joista esitetään usein harhaanjohtavia väitteitä niiden vaikutuksesta painonpudotukseen; katsoo, että tässä tilanteessa painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet ovat suositeltavin vaihtoehto, sillä ne kuuluvat sääntelyn piiriin ja niillä varmistetaan kuluttajien turvallisuus; katsoo, että painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden laatu ja kohtuuhintaisuus ovat tärkeitä näkökohtia pyrittäessä ehkäisemään sitä, että yksittäiset kuluttajat etsivät vaihtoehtoja, jotka eivät ole turvallisia;

Q.  ottaa huomioon, että eräät kansalliset kansanterveysvirastot, kuten Anses Ranskassa, ovat varoittaneet omaehtoisesti toteutettuihin painonpudotuskeinoihin (joiden sivuvaikutuksina saattaa olla esimerkiksi masennus, omanarvontunnon heikkeneminen, lihas- ja luumassan pieneneminen ja painon palautuminen ennalleen) liittyvistä riskeistä ja korostaneet terveysalan ammattilaisten tässä yhteydessä suorittaman valvonnan tärkeyttä(15);

R.  toteaa, että delegoidulla asetuksella kiellettäisiin myös ravitsemus- ja terveysväitteiden esittäminen painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden yhteydessä, painonpudotusta koskevat terveysväittämät mukaan luettuina; katsoo, että tämä estäisi kuluttajia ymmärtämästä täysin painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden käytön mahdollisia hyötyjä sekä loisi tilanteen, jossa korvikkeita kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, kun vertailukohteena ovat muut tuotteet, joista saadaan esittää ravitsemus- ja terveysväitteitä;

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.  katsoo, että komission delegoidussa asetuksessa ei oteta huomioon ehdotettujen koostumusta koskevien kriteereiden käytännön seurauksia ja vaikutuksia teknologian kannalta, sillä jos kriteerit hyväksytään, seurauksena on kuluttajien saatavilla olevien tuotteiden laadun heikkeneminen, määrien pieneneminen ja hintojen nousu ja siten tämän merkittävän painonpudotusvaihtoehdon leviämisen hidastuminen ja mahdollisesti kuluttajien mielenkiinnon siirtyminen riskialttiimpiin vaihtoehtoihin;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

4.  kehottaa komissiota antamaan uuden delegoidun säädöksen, jossa on otettu huomioon ehdotettujen kriteereiden käytännön ja teknologiset seuraukset, ja toteuttamaan toteutettavuustutkimuksia, joissa otetaan huomioon valmistusprosessit sekä niihin perustuva kuluttajatuotteiden säilyvyys, maittavuus ja monipuolisuus;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

(3)

EFSAn NDA-lautakunta (erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä EFSAn lautakunta), 2015, EFSA Journal 2015;13(1):3957

(4)

OECD:n Health at a Glance -selvitys: Eurooppa 2012 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en

(5)

 Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston katsaus 2015 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA%282015%29557003_EN.pdf

(6)

 Lasten lihavuutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2014–2020‑http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

(7)

Colditz GA ja muut, Ann Int Med, 1995.

(8)

Christensen, Fogelholm, Westerterp-Plantenga, Macdonald, Martinez, Handjiev ja Raben (2016). Metabolic outcomes after an 8 weeks low-calorie-diet in overweight, pre-diabetic individuals: the role of gender in the PREVIEW study, Obesity Facts Vol. 9 (s. 48). Tutkimus osoitti, että vähäenergiainen ruokavalio johti painonpudotukseen ja verenpaineen, HbA1c-arvon ja paastonjälkeisen veren insuliinitason laskuun tutkimuksen kohteena olleiden esidiabetesta sairastavien henkilöiden keskuudessa. Tutkimus osoitti myös, että miesten osalta pudotus ja laskut olivat suurempia kuin naisten.

(9)

DIRECT (DIabetes REmission Clinical Trial) -tutkimus: Remission of type 2 diabetes using non-surgical weight management with low energy liquid diet and long-term maintenance within routine NHS care. Tässä Diabetes UK -järjestön rahoittamassa ja lokakuuhun 2018 asti kestävässä tutkimuksessa selvitetään parhaillaan, hyödyttävätkö tehokkaat painonpudotukseen ja pysyvään painonpudotukseen tarkoitetut ohjelmat kakkostyypin diabetesta sairastavia potilaita. Tutkimus pohjautuu Newcastlen yliopiston suorittamaan tutkimukseen, jossa vähäenergiaisia ruokavalioita testattiin 11:een kakkostyypin diabetesta sairastavaan henkilöön. Kahdeksan viikon kuluttua havaittiin, että koehenkilöiden maksan ja haiman rasva-arvot olivat alentuneet, mikä paransi insuliinin tuotantoa ja lievensi heidän kakkostyypin diabetestaan. Kolmen kuukauden kuluttua useimpien osallistujien verensokeriarvot pysyivät normaalitasolla, mikä osoitti vähäenergiaisen ruokavalion tehon kakkostyypin diabeteksen lieventäjänä ja sokeriarvojen kurissa pitäjänä pitkällä aikavälillä.

(10)

PREVIEW: PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World. Tällä komission rahoittamalla hankkeella on tarkoitus määrittää tehokkaimmat elämäntapaan vaikuttavat toimet sen ehkäisemiseksi, että liikalihavat tai ylipainoiset esidiabetesta sairastavat henkilöt sairastuvat kakkostyypin diabetekseen. Tämän hankkeen alustavien tulosten mukaan painonhallintaan tarkoitetuilla ruokavalionkorvikkeilla saatiin aikaan noin 10 kilon painopudotus kahdeksassa viikossa ja alennettiin verenpainetta ja kolesterolia. Tämä vuorostaan vähensi insuliiniresistenssiä ja jarrutti kakkostyypin diabeteksen puhkeamista.

(11)

Painonpudotukseen tarkoitettuja, erittäin vähäenergiaisissa ruokavalioissa käytettäviä elintarvikevalmisteita koskevat standardit (CODEX STAN 203-1995).

(12)

Tieteellinen lausunto painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden peruskoostumuksesta, EFSAn NDA-lautakunta (erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä EFSAn lautakunta), 2015. EFSA Journal 2015;13(1):3957, 52 s. doi: 10.2903/j.efsa.2015.3957. Saatavana verkko-osoitteesta www.efsa.europa.eu/efsajournal

(13)

Ibid.

(14)

Ibid.

(15)

https://www.anses.fr/en/content/weight-loss-diets

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö