FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 276kWORD 58k
6.9.2017
PE605.633v01-00
 
B8-0497/2017

i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen


om kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))


Julie Girling

för ECR-gruppen


Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA))  
B8‑0497/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning av den 2 juni 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009, särskilt artikel 11.1 a, c och d och artikel 18.5(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004(2),

–  med beaktande av det vetenskapliga yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om den huvudsakliga sammansättningen av komplett kostersättning för viktkontroll(3),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen,

A.  Mer än hälften (52 procent) av alla vuxna i EU är överviktiga eller lider av fetma(4). Beroende på vilket land det gäller varierar andelen överviktiga och personer med fetma mellan 30 och 70 procent respektive mellan 10 och 30 procent, och andelen ökar med åldern. Antalet personer med fetma har fördubblats i många medlemsstater under de senaste 20 åren(5).

B.  Fetma utgör en av de största utmaningarna på folkhälsoområdet. Den är ett hot mot livskvaliteten och stabiliteten i nationella och regionala budgetar för hälso- och sjukvård och social omsorg. Cirka 7 procent av de nationella utgifterna för hälso- och sjukvård i EU går till att hantera fetma bland vuxna(6). Utöver dessa kostnader följer andra ekonomiska bördor, bland annat i form av förlorad produktivitet på grund av sjukdom och för tidig död.

C.  Fetma och dess konsekvenser kräver en rad olika förebyggande lösningar och kurativa behandlingar.

D.  Komplett kostersättning för viktkontroll (nedan kallad kostersättning) är ett av de verktyg som finns tillgängliga för konsumenter. Till skillnad från ”mode”-dieter garanterar kostersättningar en avsevärd viktminskning utan någon brist på viktiga näringsämnen.

E.  Fettansamling är också den process som ligger bakom typ 2-diabetes, som orsakas främst av viktökning och fetma(7),

F.  Det är känt att viktminskning är den viktigaste komponenten i alla program för förebyggande och behandling av diabetes. Eftersom den viktminskning man har haft och den viktminskning man bibehåller har en direkt effekt på minskningen av diabetesutvecklingen i en grupp bestående av personer i förstadiet till diabetes är det logiskt att en metod som kan ge en 10-procentig viktminskning, som också kan bibehållas och som är lätt att följa och har få biverkningar (såsom kostersättningar), bör finnas med som ett alternativ i program för förebyggande av diabetes(8).

G.  Pågående undersökningar i Storbritannien(9), inklusive sådana som finansieras av kommissionen(10), har redan visat hur effektiva kostersättningar är för att vända utvecklingen av typ 2-diabetes.

H.  Kostersättningars tillgänglighet, attraktivitet och överkomlighet är alla viktiga faktorer att beakta vid utarbetandet av en övergripande strategi för att bekämpa fetma och typ 2-diabetes.

I.  Codex-standarden för kostersättningar(11) har använts på ett säkert och omfattande sätt i EU i över 30 år och gällande unionsbestämmelser är anpassade till denna internationella standard. Den delegerade förordningen strider, i sin nuvarande lydelse, mot den internationella standardens krav på såväl sammansättning som märkning. Detta kommer troligtvis också att leda till handelshinder, med allvarliga negativa effekter på konkurrenskraften i EU:s sektor.

J.  Kommissionen måste, i sin egenskap av riskhanterare, ta hänsyn både till rekommendationerna från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och de praktiska följderna av att genomföra dessa rekommendationer. Kommissionen har inte tagit hänsyn till tekniska frågor i samband med de föreslagna kriterierna för sammansättning: den föreslagna kombinationen av näringsämnen skulle göra produkterna dyrare och svårare att tillverka, minska deras hållbarhet och göra dem mindre aptitliga för konsumenterna, och till och med ge en dålig smak.

K.  Rekommendationerna bygger på teoretiska beräkningar och extrapoleringar för befolkningen i allmänhet. Siffrorna, särskilt referensvärdena för näringsintag för friska personer, bör inte extrapoleras till personer med övervikt eller fetma, eftersom personer med övervikt och fetma har andra näringsbehov än friska människor, särskilt i fråga om proteinomsättning och proteinbehov. Efsa tar själv upp dessa begränsningar i sin bedömning(12).

L.  Essentiella fettsyror behövs för att minska blodtryck och lipider. Efsa konstaterar att minskningen av fettsyrereserver i fettvävnaden hos personer med övervikt och fetma är teoretisk, eftersom den grundar sig på beräkningar som gjorts för friska personer(13). Efsa konstaterar också att ”tillförsel av essentiella fettsyror i kompletta kostersättningar för viktkontroll kanske inte behövs på grund av att de frigörs från vävnad vid viktminskning(14). Kommissionen bör ta hänsyn till detta när den beaktar det faktum att en ökad nivå av essentiella fettsyror skulle leda till problem med härskenhet, inklusive kortare hållbarhet, och en negativ effekt på de organoleptiska egenskaperna, inklusive en dålig smak.

M.  Den lägsta proteinhalt för kostersättningar som rekommenderas av Efsa (75 g/kostersättning) och som således föreslås av kommissionen är baserad på teoretiska beräkningar och kan inte motiveras av säkerhetsskäl eller av en genomgång av befintlig litteratur. Efsa själv drar slutsatsen att undersökningarna i allmänhet visar att proteinomsättningen antingen upprätthålls eller endast minskas något vid en kalorifattig diet, förutsatt att en mängd protein på mellan 50 g och 100 g/dag ingår i dieten. Kostersättningarna behöver därför inte nödvändigtvis innehålla mer protein än minst 50 g. Det måste beaktas att en proteinhalt på mer än 50 g per dag kan få negativa konsekvenser för smaken och öka produktionskostnaderna. Kommissionens förslag om proteinhalten kommer därför att få en negativ inverkan på produktkvalitet utan mätbara fördelar för konsumenterna.

N.  Den föreslagna övergångsperioden på fem år för tillämpningen av dessa framtida bestämmelser om kostersättningar räcker inte för att ta itu med problemen i fråga om sammansättningen av dessa livsmedel, deras smak och acceptans, samt deras överkomlighet för konsumenterna.

O.  Man bör bedöma huruvida det är möjligt att tillämpa sammansättningskriterierna på produkter genom att beakta tillverkningsprocesserna och den efterföljande hållbarhetstiden, smaken och mångfalden av produkter som erbjuds konsumenterna, samtidigt som man säkerställer att regelverket efterföljs.

P.  Man måste också komma ihåg att det finns produkter på internet, huvudsakligen producerade i tredje länder, som inte ger någon information om ingredienser eller sammansättning och som ofta marknadsförs med hjälp av vilseledande påståenden om hur de bidrar till viktminskning. Kostersättningar är därför det alternativ som föredras i detta sammanhang eftersom de är reglerade och garanterar konsumentsäkerhet. Kostersättningarnas kvalitet och överkomlighet är viktiga faktorer när det gäller att förhindra att människor söker sig till osäkra alternativ.

Q.  Vissa nationella hälsovårdsmyndigheter – såsom ANSES i Frankrike – har varnat för riskerna med viktminskningsmetoder utförda på egen hand (med bieffekter som depression och minskat självförtroende, muskelatrofi och nedsatt benmassa, ny viktökning osv.) och upprepat hur viktigt det är med kontroller utförda av hälso- och sjukvårdspersonal(15).

R.  Den delegerade förordningen förbjuder även användningen av närings- och hälsopåståenden på kostersättningar, inklusive hälsopåståenden om viktminskning. Detta skulle hindra konsumenter från att till fullo förstå fördelarna med att använda kostersättningar och innebära sämre villkor för kostersättningarna än för andra produkter som kan marknadsföras med hjälp av närings- och hälsopåståenden.

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.  Europaparlamentet anser att kommissionens delegerade förordning inte tar hänsyn till de praktiska och tekniska konsekvenserna av de föreslagna sammansättningskriterierna, som, om de antas, kommer att leda till att produkter med lägre standard erbjuds konsumenterna, i mindre kvantiteter och till ett högre pris, vilket leder till ett minskat utnyttjande av detta värdefulla viktminskningsalternativ och eventuellt driver konsumenterna att ta till mer riskfyllda alternativ.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny delegerad akt där hänsyn tas till de praktiska och tekniska konsekvenserna av de föreslagna kriterierna, och uppmanar med kraft kommissionen att utföra genomförbarhetsstudier där man beaktar tillverkningsprocesserna och den efterföljande hållbarhetstiden, smaken och utbudet av produkter som erbjuds konsumenterna.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)

EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(3)

Efsas panel för dietprodukter, nutrition och allergier, 2015, EFSA Journal, vol. 13(2015):l, artikelnr 3957.

(4)

OECD Health at a Glance: Europe 2012 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en

(5)

 Briefing från utredningstjänsten 2015 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA%282015%29557003_EN.pdf

(6)

 EU:s handlingsplan om barnfetma 2014‑2020, http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf

(7)

Colditz GA et al. Ann Int Med, 1995.

(8)

Christensen, P., Fogelholm, M., Westerterp-Plantenga, M., Macdonald, I., Martinez, A., Handjiev, S., Raben, A. (2016). Metabolic outcomes after an 8 weeks low-calorie-diet in overweight, pre-diabetic individuals: the role of gender in the PREVIEW study. I Obesity Facts vol. 9 (s. 48). Denna undersökning visade att insatser med kostersättning med lågt energiinnehåll (LCD) ledde till viktminskning och lägre blodtryck, HbA1c och seruminsulin vid fasta (FSI) hos personer i förstadiet till diabetes. Den visade också att större minskningar konstaterades hos män än hos kvinnor.

(9)

DIRECT-undersökningen (DIabetes REmission Clinical Trial): Remission of type 2 diabetes using non-surgical weight management with low energy liquid diet and long-term maintenance within routine NHS care. Denna forskning, som finansieras av Diabetes UK, undersöker huruvida intensiva program för viktminskning och bibehållenviktminskning är till fördel för personer med typ 2-diabetes, och kommer att pågå till oktober 2018. Studien bygger på ett forskningsexperiment utfört av Newcastle University, där man testade LCD på elva personer med typ 2-diabetes. Efter 8 veckor visade det sig att deltagarna hade minskade mängder fett i lever och bukspottkörtel, vilket ledde till förbättrad insulinproduktion och gjorde att deras typ 2-diabetes gick tillbaka. Efter 3 månader hade de flesta deltagarna fortsatt normal blodglukoskontroll, vilket visar hur effektiva LCD-insatser är när det gäller att reversera typ 2-diabetes och kontrollera glukosnivåer på lång sikt.

(10)

PREVIEW: PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World. Detta projekt, som finansieras av kommissionen, syftar till att fastställa vilka livsstilsinsatser som är mest effektiva för att förebygga typ 2-diabetes hos personer med fetma eller övervikt som befinner sig i förstadiet till diabetes. Preliminära resultat från detta projekt visar att kompletta kostersättningar ledde till en viktminskning på omkring 10 kg på åtta veckor och lägre blodtryck och kolesterolnivåer. Detta ledde i sin tur till minskad insulinresistens, vilket vände utvecklingen av typ 2-diabetes.

(11)

Standarder för kostersättning med mycket lågt energiinnehåll för viktkontroll (Codex Stan 203–1995).

(12)

Efsas panel för dietprodukter, nutrition och allergier, 2015, Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacements for weight control. EFSA Journal, vol. 13 (2015):1, artikelnr. 3957, s. 52 ff., doi:10.2903/j.efsa.2015.3957. Tillgänglig på internet: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(13)

Ibid.

(14)

Ibid.

(15)

https://www.anses.fr/en/content/weight-loss-diets

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy