Resolutsiooni ettepanek - B8-0498/2017Resolutsiooni ettepanek
B8-0498/2017

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta

  6.9.2017 - (D051451 – 2017/2780(RSP))

  vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3
  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  Vastutav parlamendiliige: Bart Staes

  Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

  Menetlus : 2017/2780(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0498/2017
  Esitatud tekstid :
  B8-0498/2017
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0498/2017

  Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta

  (D051451 – 2017/2780(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (D051451),

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta[1], eriti selle artikli 7 lõiget 3, artikli 9 lõiget 2, artikli 19 lõiget 3 ja artikli 21 lõiget 2,

  –  võttes arvesse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 12. juunil 2017 toimunud hääletust, mille tulemusel arvamust ei esitatud,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)[2] artikleid 11 ja 13,

  –  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 26. jaanuaril 2017. aastal vastu võetud ja 16. märtsil 2017. aastal avaldatud arvamust[3],

  –  võttes arvesse 14. veebruari 2017. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, milles esitatakse vastuväiteid geneetiliselt muundatud organismide kasutamiseks lubade andmisele[4],

  –  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

  A.  arvestades, et 25. jaanuaril 2011 esitas Dow AgroSciences Europe Madalmaade pädevale riiklikule asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmiseks; arvestades, et nimetatud taotlus hõlmas ka geneetiliselt muundatud sojauba DAS-68416-4 turule laskmist seda sisaldavates või sellest koosnevates toodetes, mis on ette nähtud peale toiduks ja söödaks kasutamise ka teisteks samasugusteks kasutusviisideks nagu mis tahes muu sojauba, välja arvatud viljelemiseks;

  B.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) võttis 26. jaanuaril 2017 kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 vastu positiivse arvamuse, mis avaldati 16. märtsil 2017[5];

  C.  arvestades, et määruses (EL) nr 1829/2003 on sätestatud, et geneetiliselt muundatud toit ega sööt ei tohi avaldada kahjulikku mõju inimeste tervisele, loomade tervisele ega keskkonnale ning et komisjon arvestab oma otsuse koostamisel liidu õiguse kõiki asjakohaseid sätteid ja muid asjassepuutuvaid tegureid;

  D.  arvestades, et liikmesriigid esitasid kolmekuulise konsulteerimisperioodi jooksul palju kriitilisi märkusi[6]; arvestades, et kõige murettekitavamates hinnangutes leiti näiteks, et taotlus ja esitatud riskihindamise andmed ei anna piisavalt teavet, et üheselt välistada kahjulik mõju loomade ja inimeste tervisele, et taotleja poolt seni esitatud andmed ei ole piisavad, et taotluse hindamine lõpule viia ning et piiratud uuringud muudavad täieliku riskihindamise teostamise raskeks;

  E.  arvestades, et liikmesriigid kritiseerisid muu hulgas järgmist: uuringute puudumist geneetiliselt muundatud sojaoa mõju kohta inimeste ja loomade tervisele, mis ei lase keskkonnaohu hindamist lõpule viia; võrdlevaks hindamiseks kasutatud paikade valikut ja asukohta; asjaolu, et toksikoloogilise ohu hindamist ei saa lõpule viia, kuna puudub asjakohane toksilisuse test sojaoa DAS-68416-4 taimse materjaliga; teabe puudumist täiendavate herbitsiidide kohta, mida võib kasutada geneetiliselt muundatud põllukultuuride ja nende metaboliitide peal; asjaolu, et toitumisalane hinnang tugineb tööstusuuringule, millest ei ole võimalik teha teaduslikke järeldusi; asjaolu, et taotleja ettepanek keskkonnaseirekava kohta ei vasta eesmärkidele, mis on seatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta)[7] VII lisas;

  F.  arvestades, et sojaoas DAS-68416-4 esineb arüüloksüalkanoaat dioksügenaas-12 (AAD-12) valku, mis annab tolerantsuse 2,4-diklorofenoksüäädikhappe (2,4-D) ja muude seonduvate fenoksüherbitsiidide suhtes; arvestades, et seal esineb ka fosfinotritsiinatsetüültransferaasi (PAT) valku, mis annab tolerantsuse glufosinaatammooniumil põhinevate herbitsiidide suhtes;

  G.  arvestades, et sõltumatutes uuringutes on väljendatud muret seoses ohtudega, mida toimeaine 2,4-D võib põhjustada seoses embrüo arengu, kaasasündinud väärarendite ja endokriinfunktsiooni häiretega[8]; arvestades, et ehkki toimeaine 2,4-D heakskiitu uuendati 2015. aastal, puudub endiselt taotleja teave võimaliku mõju kohta endokriinfunktsioonile[9];

  H.  arvestades, et glüfosinaat on liigitatud reproduktiivtoksiliseks ning seetõttu kehtivad sellele välistamiskriteeriumid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turuleviimise kohta[10]; arvestades, et glüfosinaat on heaks kiidetud ajavahemikuks, mis lõpeb 31. juulil 2018[11];

  I.  arvestades, et mitu eksperti on avaldanud muret 2,4-D lagunemisprodukti, 2,4-diklorofenooli pärast, mida võib esineda imporditud sojaoal DAS-68416-4; arvestades, et 2,4-diklorofenool on teadaolev reproduktiivtoksiline endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal;

  J.  arvestades, et tulenevalt asjaolust, et 2,4-diklorofenool on hästi lahustuv rasvades ja õlides, koguneb see sojaubade töötlemisel eeldatavasti sojaõlisse; arvestades, et peamine inimeste kasutatav sojatoode on sojaõli, mida lisatakse paljude muude toodete kõrval ka imiku piimasegudesse[12];

  K.  arvestades, et 2,4-diklorofenooli sisaldus tootes võib olla suurem kui 2,4-D jääkide hulk; arvestades, et 2,4-diklorofenooli jaoks puudub liidu jääkide piirnorm;

  L.  arvestades, et hiljutisest ÜRO aruandest selgub, et pestitsiidide tõttu toimub hinnanguliselt 200 000 ägedast mürgistusest põhjustatud surmajuhtumit aastas, millest 99 % toimub arenguriikides[13]; arvestades, et liit on seadnud endale kestliku arengu eesmärgid (SDG), mis sisaldavad kohustust vähendada 2030. aastaks oluliselt ohtlikest kemikaalidest ning õhu, vee ja pinnase reostamisest ja saastamisest tingitud surma- ja haigusjuhtumite arvu (SDG 3, eesmärk 3.9), mille üks näitajaid on tahtmatust mürgistusest tingitud suremus[14]; arvestades, et on tõestatud, et geneetiliselt muundatud herbitsiiditolerantsed põllukultuurid toovad kaasa suurema herbitsiidide kasutamise võrreldes tavapäraste kultuuridega[15];

  M.  arvestades, et liit on pühendunud poliitikavaldkondade arengusidususele, mille eesmärk on vähendada vastuolusid ja suurendada sünergiat liidu eri poliitikavaldkondade vahel, muu hulgas sellistes valdkondades nagu kaubandus, keskkond ja põllumajandus[16], et toetada arenguriike ja suurendada arengukoostöö tulemuslikkust[17];

  N.  arvestades, et luba importida liitu sojauba DAS-68416-4 toob kahtlemata kaasa selle suurema kasvatamise kolmandates riikides, sh arenguriikides, mis omakorda suurendab 2,4-D ja glüfosinaatherbitsiidide kasutamist;

  O.  arvestades, et mitme selektiivse herbitsiidi suhtes tolerantsete geneetiliselt muundatud põllukultuuride arendamine tuleneb peamiselt umbrohu glüfosaadiresistentsuse kiirest arengust riikides, kus geneetiliselt muundatud põllukultuuridel on olnud tähtis roll;

  P.  arvestades, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 12. juunil 2017 toimunud hääletuse tulemusel arvamust ei esitatud; arvestades, et 15 liikmesriiki hääletasid vastu, samal ajal kui poolt hääletas ainult 11 liikmesriiki (kes esindavad liidu elanikkonnast vaid 36,57 %) ning kaks liikmesriiki jäid erapooletuks;

  Q.  arvestades, et komisjon on korduvalt mõistnud hukka asjaolu, et alates määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumisest on ta pidanud vastu võtma loa andmise otsuseid ilma alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee toetuseta, ning et toimiku tagasisaatmine komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis on menetluse puhul üldiselt väga erandlik, on geneetiliselt muundatud toidu ja söödaga seotud otsuste puhul muutunud tavapäraseks; arvestades, et sellise praktika on hukka mõistnud ka president Juncker, pidades seda ebademokraatlikuks[18];

  R.  arvestades, et 28. oktoobril 2015 lükkas Euroopa Parlament esimesel lugemisel tagasi 22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003, ja palus komisjonil see tagasi võtta ja esitada uus ettepanek;

  S.  arvestades, et määruse (EL) nr 182/2011 põhjenduse 14 kohaselt peaks komisjon vältima oma tegevuses nii palju kui võimalik vastuollu minemist apellatsioonikomitees valdavaks kujuneda võiva seisukohaga, mille kohaselt rakendusakt ei ole asjakohane, ning seda eelkõige tundlike valdkondade puhul, nagu tarbijate tervis, toiduohutus ja keskkond;

  1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ületab otsuses (EÜ) nr 1829/2003 sätestatud rakendamisvolitusi;

  2.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsus on vastuolus liidu õigusega, sest see on vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on kooskõlas määruses (EÜ) nr 178/2002[19] sätestatud üldpõhimõtetega luua alus inimeste ja loomade elu, tervise ja heaolu, keskkonna ja tarbijate huvide kõrge kaitstuseastme tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise;

  3.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

  4.  kutsub komisjoni üles peatama rakendusotsuste vastuvõtmise geneetiliselt muundatud organismide loataotluste kohta, kuni loa andmise korda on muudetud, eesmärgiga kõrvaldada puudused kehtivas korras, mis on osutunud ebasobilikuks;

  5.  palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsetele geneetiliselt muundatud taimedele, ilma et oleks antud täielik hinnang täiendavate herbitsiidide ja nende kaubanduslike valmististega pihustamise jääkidele neid kultuure kasvatavates riikides;

  6.  palub komisjonil mitte anda luba herbitsiiditolerantsetele geneetiliselt muundatud taimedele, mis on muudetud resistentseks herbitsiidide kombinatsiooni suhtes, nagu see on sojaoa DAS-68416-4 puhul, ilma et oleks antud täielik hinnang täiendavate herbitsiidide kombinatsiooni ja nende kaubanduslike valmististega pihustamise jääkide spetsiifilisele kumulatiivsele mõjule neid kultuure kasvatavates riikides;

  7.  palub, et komisjon nõuaks palju üksikasjalikumat testimist terviseriskide suhtes, mis on seotud liitjuhtumitega, nagu DAS-68416-4;

  8.  palub komisjonil koostada terviseriski hindamiseks ja toksikoloogiaks, samuti turustamisjärgseks järelevalveks strateegiad, mis käsitlevad kogu toidu- ja söödaahelat ja nende segude leidumist toidu- ja söödaahelas reaalsetes tingimustes;

  9.  palub komisjonil täielikult integreerida täiendavate herbitsiidide ja nende jääkide riskihindamine herbitsiiditolerantsete geneetiliselt muundatud taimede riskihindamisse, olenemata sellest, kas geneetiliselt muundatud taim on ette nähtud kasvatamiseks liidus või toiduks ja söödaks importimiseks;

  10.  palub komisjonil täita poliitikavaldkondade arengusidususe kohustust, mis tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 208;

  11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.