Rezolūcijas priekšlikums - B8-0498/2017Rezolūcijas priekšlikums
B8-0498/2017

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām

  6.9.2017 - (D051451 – 2017/2780(RSP))

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  Referents: Bart Staes

  Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

  Procedūra : 2017/2780(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0498/2017
  Iesniegtie teksti :
  B8-0498/2017
  Debates :
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  B8-0498/2017

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām

  (D051451 – 2017/2780(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4, sastāv vai ir ražoti no tām (D051451),

  –  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu, 9. panta 2. punktu, 19. panta 3. punktu un 21. panta 2. punktu[1],

  –  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas 2017. gada 12. jūnija balsojumu, ar kuru nolemts nesniegt atzinumu,

  –  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu[2],

  –  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. gada 26. janvārī pieņemto atzinumu, kas publicēts 2017. gada 16. martā[3],

  –  ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. februāra regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

  –  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, kurās pausti iebildumi pret atļauju laist tirgū ģenētiski modificētus organismus[4],

  –  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

  –  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

  A.  tā kā 2011. gada 25. janvārī uzņēmums Dow AgroSciences Europe Nīderlandes kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu iesniedza pieteikumu, lai saņemtu atļauju laist tirgū pārtiku, pārtikas sastāvdaļas un barību, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416–4, sastāv vai ir ražota no tām; tā kā šis pieteikums attiecās arī uz tādu produktu laišanu tirgū, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4 vai sastāv no tām un ko nav paredzēts izmantot pārtikai un barībai kā jebkuras citas sojas pupas, izņemot kultivēšanu;

  B.  tā kā 2017. gada 26. janvārī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. pantu pieņēma labvēlīgu atzinumu, ko publicēja 2017. gada 16. martā[5];

  C.  tā kā Regulā (ES) Nr. 1829/2003 ir noteikts, ka ģenētiski modificēta pārtika vai barība nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi un ka Komisija, izstrādājot savu lēmumu, ņem vērā visus attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus un citus tiesiskus faktorus, kas attiecas uz izskatāmo jautājumu;

  D.  tā kā triju mēnešu apspriešanās periodā no dalībvalstīm ir saņemtas daudzas kritiskas piezīmes[6]; tā kā vissatraucošākajos novērtējumos konstatēts, ka, piemēram, “pašreizējais pieteikums un sniegtie riska novērtēšanas dati nesniedz pietiekamu informāciju, lai nepārprotami izslēgtu nelabvēlīgu ietekmi uz dzīvnieku un cilvēku veselību”, “dati, ko līdz šim sniedzis pieteikuma iesniedzējs, nav pietiekami, lai pabeigtu pieteikuma novērtējumu” un “ierobežoti pētījumi rada grūtības veikt pilnu riska novērtējumu”;

  E.  tā kā dalībvalstis cita starpā ir kritizējušas šādus faktorus: pētījumu trūkums par ģenētiski modificētu sojas pupu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kas kavē pabeigt vides riska novērtējumu; salīdzinošās novērtēšanas vietu izvēle un atrašanās; nevar pabeigt riska novērtējumu, jo nebija atbilstoša toksiskuma testa ar augu materiālu, kas iegūts no sojas pupām DAS-68416-4; informācijas trūkums par papildu herbicīdiem, ko var izmantot ģenētiski modificētiem kultūraugiem un to metabolītiem; uzturvērtības novērtējuma pamatā ir nozares pētījums, no kura nevar izdarīt zinātniskus secinājumus; pieteikuma iesniedzēja ierosinātais vides monitoringa plāns neatbilst mērķiem, kas noteikti VII pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvā 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē[7];

  F.  tā kā sojas pupas DAS-68416-4 izsaka ariloksialkanoāta dioksigenāzes-12 (AAD-12) proteīnu, kas piešķir noturību pret 2,4-dihlorfenoksietiķskābi (2,4-D) un citiem saistītiem fenoksiherbicīdiem; tā kā tas izsaka arī fosfinotricīna acetiltransferāzes (PAT) proteīnu, kas piešķir noturību pret glufozinātamonija herbicīdiem;

  G.  tā kā neatkarīgi pētījumi vieš bažas par riskiem, ko darbīgā viela 2,4-D rada attiecībā uz embriju attīstību, iedzimtiem defektiem un endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem[8]; tā kā darbīgās vielas 2,4-D apstiprinājums tika atjaunots 2015. gadā, pieteikuma iesniedzējs vēl nav iesniedzis informāciju attiecībā uz vielas iespējamo ietekmi uz endokrīnās sistēmas darbību[9];

  H.  tā kā glufosināts ir klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai un tāpēc tam piemērojami izslēgšanas kritēriji, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū[10]; tā kā glufosināta apstiprinājuma termiņš beidzas 2018. gada 31. jūlijā[11];

  I.  tā kā vairāki eksperti ir pauduši bažas par 2,4-D sadalīšanās produktu 2,4-dihlorfenolu, kas var būt importētajās sojas pupās DAS-68416-4; tā kā 2,4-dihlorfenols ir zināma endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājviela, kam ir toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu;

  J.  tā kā tādēļ, ka 2,4-dihlorfenols ļoti labi šķīst taukos un eļļās, ir sagaidāms, ka tas var uzkrāties sojas eļļā sojas pupu apstrādes laikā; tā kā galvenais sojas produkts, ko izmanto cilvēki, ir sojas eļļa, kas ir iekļauta daudzos produktos, tostarp zīdaiņiem paredzētos maisījumos[12];

  K.  tā kā 2,4-dihlorfenola daudzums produktā var būt augstāks nekā 2,4-D atlieku daudzums; tā kā Savienība nav noteikusi maksimālo atlieku līmeni (MAL) attiecībā uz 2,4-dihlorfenolu;

  L.  tā kā nesen publicētā ANO ziņojumā tiek lēsts, ka pesticīdi izraisa aptuveni 200 000 nāves gadījumu gadā akūtas saindēšanās dēļ, no kuriem 99 % notiek jaunattīstības valstīs[13]; tā kā Savienība ir apņēmusies pildīt ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kas ietver apņemšanos līdz 2030. gadam būtiski samazināt to nāves gadījumu un slimību skaitu, kuras izraisa bīstamas ķīmiskas vielas un gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums un kontaminācija (3. IAM 3.9. mērķis), kurā viens no rādītājiem ir mirstība netīšas saindēšanās dēļ[14]; tā kā ir pierādīts, ka pret herbicīdiem noturīgu ģenētiski modificētu kultūru izmantošana izraisa šo herbicīdu izmantošanu lielākos apmēros salīdzinājumā ar to tradicionālajām alternatīvām[15];

  M.  tā kā Savienība ir apņēmusies īstenot politikas saskaņotību attīstībai ar mērķi līdz minimumam samazināt pretrunas un veidot dažādu Savienības politikas jomu sinerģiju, tostarp tādās jomās kā tirdzniecība, vide un lauksaimniecība[16], lai no tā gūtu labumu jaunattīstības valstis un lai palielinātu attīstības sadarbības efektivitāti[17];

  N.  tā kā atļauja importēt sojas pupas DAS-68416-4 Savienībā, bez šaubām, izraisīs to plašāku audzēšanu trešās valstīs, tostarp jaunattīstības valstīs, un attiecīgi palielināsies arī 2,4-D un glufosināta herbicīdu lietošana;

  O.  tā kā ģenētiski modificēti kultūraugi, kas ir noturīgi pret vairākiem selektīviem herbicīdiem, galvenokārt attīstījās tādēļ, ka strauji palielinājās nezāļu noturība pret glifosātu valstīs, kuras lielā mērā paļāvās uz ģenētiski modificētiem kultūraugiem;

  P.  tā kā pēc 2017. gada 12. jūnija Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas balsojuma netika sniegts atzinums; tā kā 15 dalībvalstis balsoja pret, savukārt 11 dalībvalstis, kas pārstāv tikai 36,57 % no Savienības iedzīvotāju skaita, nobalsoja par, un divas dalībvalstis atturējās;

  Q.  tā kā Komisija vairākkārt ir nosodījusi faktu, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā tai lēmumi par atļauju piešķiršanu bijuši jāpieņem bez Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atbalsta un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visā procedūrā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai pārtikai un barībai; tā kā arī Komisijas priekšsēdētājs Junkers ir nosodījis šādu praksi kā nedemokrātisku[18];

  R.  tā kā Parlaments 2015. gada 28. oktobrī pirmajā lasījumā noraidīja 2015. gada 22. aprīļa priekšlikumu tiesību aktam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un aicināja Komisiju to atsaukt un iesniegt jaunu priekšlikumu;

  S.  tā kā, ievērojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 14. apsvērumu, Komisijai vajadzētu, ciktāl iespējams, rīkoties tā, lai izvairītos no vēršanās pret jebkādu dominējošu nostāju, kas pārsūdzības komitejā varētu rasties pret īstenošanas akta piemērotību, jo īpaši attiecībā uz tādiem jutīgiem jautājumiem kā patērētāju veselība, pārtikas nekaitīgums un vide,

  1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Lēmumā (ES) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

  2.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 178/2002[19] paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

  3.  aicina Komisiju atsaukt tās īstenošanas lēmuma projektu;

  4.  aicina Komisiju apturēt jebkādus īstenošanas lēmumus attiecībā uz pieteikumiem par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem organismiem, līdz atļaujas piešķiršanas procedūra būs pārskatīta tā, lai novērstu nepilnības pašreizējā procedūrā, kas ir izrādījusies neatbilstīga;

  5.  aicina Komisiju neizsniegt atļauju nevienam pret herbicīdiem noturīgam ģenētiski modificētam augam (ĢMA), pirms nav veikts pilnīgs novērtējums par atliekām pēc apsmidzināšanas ar papildu herbicīdiem un to tirdzniecības preparātiem, ko izmanto audzēšanas valstīs;

  6.  aicina Komisiju neizsniegt atļauju nevienam pret herbicīdiem noturīgam ĢMA, kas ir padarīts noturīgs pret herbicīdu kombināciju, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz sojas pupām DAS-68416-4, pirms ir veikts pilnīgs novērtējums par to specifisko kumulatīvo ietekmi, kāda ir atliekām pēc smidzināšanas ar vairākiem papildu herbicīdiem un to tirdzniecības preparātiem, ko izmanto audzēšanas valstīs;

  7.  aicina Komisiju pieprasīt daudz detalizētāku to veselības risku pārbaudi, kas saistīti ar tādiem transformācijas gadījumiem kā DAS-68416-4;

  8.  aicina Komisiju izstrādāt stratēģijas veselības riska novērtējuma un toksiskuma jomā, kā arī pēctirgus uzraudzības jomā, kuras ietver visu pārtikas un barības ķēdi un maisījumus kā praksē klātesošus pārtikas un barības ķēdē;

  9.  aicina Komisiju pret herbicīdiem noturīgu ĢMA riska novērtējumā pilnībā integrēt riska novērtējumu par papildu herbicīdiem un to atliekām neatkarīgi no tā, vai ģenētiski modificētais augs ir paredzēts audzēšanai Savienības teritorijā vai importam kā pārtika un dzīvnieku barība;

  10.  prasa Komisijai pildīt politikas saskaņotības attīstībai paredzētās saistības, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. panta;

  11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.