Предложение за резолюция - B8-0499/2017Предложение за резолюция
B8-0499/2017

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно китолова в Норвегия

  6.9.2017 - (2017/2712(RSP))

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0324/2017
  внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

  Сирпа Пиетикяйнен от името на групата PPE
  Рената Бриано от името на групата S&D
  Марк Демесмакер от името на групата ECR
  Катрин Биърдър от името на групата ALDE
  Аня Хазекамп от името на групата GUE/NGL
  Кийт Тейлър от името на групата Verts/ALE
  Елеонора Еви от името на групата EFDD


  Процедура : 2017/2712(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0499/2017
  Внесени текстове :
  B8-0499/2017
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0499/2017

  Резолюция на Европейския парламент относно китолова в Норвегия

  (2017/2712(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид споразумението на Международната комисия по китолов (МКК) за ограничения за нулев улов по отношение на китолова за търговски цели, влязло в сила през 1986 г. (т.нар. „мораториум“),

  –  като взе предвид Резолюция 2016-3 на МКК относно китоподобните и техния принос за функционирането на екосистемата,

  –  като взе предвид резолюция 2014-2 на МКК относно далекомигриращите китоподобни,

  –  като взе предвид Целите за биологичното разнообразие от Аичи, за които беше постигнато споразумение в рамките на Международната конвенция за биологично разнообразие,

  –  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна[1],

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006[2] година и Регламент (ЕО) № 791/2012 на Комисията от 23 август 2012 г.[3],

  –  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006[4],

  –  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно стратегическите цели на ЕС за 17-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)[5],

  –  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно действия на Общността във връзка с китолова[6],

  –  като взе предвид плана за действие на ЕС от 2016 г. срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна,

  –  като взе предвид въпроса до Комисията относно китолова в Норвегия (O‑000058/2017 – B8‑0324/2017),

  –  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че през 1982 г. международната комисия по китолов (МКК) въведе мораториум върху всички китоловни дейности за търговски цели, който влезе в сила през 1986 г. и е все още в сила, с оглед на опазването на видовете и популациите от изчезване и създаването на условия за тяхното възстановяване;

  Б.  като има предвид, че въпреки тази международна забрана Норвегия продължава да провежда китоловни дейности, а през 1993 г. напълно възстанови търговския китолов с помощта на официално възражение срещу мораториума, както и посредством въвеждането и поддържането на резерви по отношение на списъците на CITES;

  В.  като има предвид, че Норвегия се присъедини като страна към CITES на 19 декември 1979 г. и по този начин стана една от първите страни, съгласили се да се обвържат с тази конвенция;

  Г.  като има предвид, че медийните източници изчисляват, че около 90 % от убитите китове от Норвегия са женски, повечето от които бременни, поради техните по-бавни реакции;

  Д.  като има предвид, че Норвегия е убила над 13 000 кита от влизането в сила на мораториума през 1986 г. насам[7];

  Е.  като има предвид, че китоловните дейности предизвикат тежки страдания на отделни животни, което заплашва както сложните социални структури на интелигентни бозайници, така и консервационния статус на популациите от китове като цяло;

  Ж.  като има предвид, че всички видове едри китове са изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, което отразява факта, че те са застрашени от изчезване и че всякакъв обем на търговия с тях би застрашила оцеляването на видовете; като има предвид, че член 8, параграф 1 от същия регламент забранява закупуването, предложението за закупуване, придобиването за търговски цели, излагането пред публика с търговска цел, използването за търговски приходи и продажба, съхранението с цел продажба, предлагането за продажба и транспорта с цел продажба на екземпляри от видовете, вписани в приложение А;

  З.  като има предвид, че са налице все повече научни доказателства, според които китовете подобряват продуктивността на екосистемите и могат да играя роля при регулирането на равнищата на CO2 в атмосферата;

  И.  като има предвид, че Норвегия едностранно установява свои собствени ограничения на улова; като има предвид, че за китолова през сезон 2017 г. Норвегия увеличи квотата за малки ивичести китове до 999 (в сравнение с 880 през 2016 г.);

  Й.  като има предвид, че износът на Норвегия на месо от китове се е увеличил рязко през последните години; като има предвид, че част от този износ се превозва през пристанищата на ЕС;

  К.  като има предвид, че само през октомври 2016 г. 2 948 кг норвежки китови продукти са били изнесени за Япония, преминавайки транзитно през поне три пристанища в ЕС[8];

  Л.  като има предвид, че транзитното преминаване на китово месо през пристанища в ЕС е разрешено, при условие че пратките се придружават от валидна документация по CITES по силата на Регламент (ЕС) № 338/97 на Съвета;

  М.  като има предвид, че основната цел на CITES е опазването на биологичното разнообразие и по-специално опазването на видовете; като има предвид, че Директивата на ЕС за местообитанията, която определя позицията на Общността по отношение на китовете (и делфините), не позволява възобновяването на китолова за търговски цели на който и да е вид във водите на ЕС;

  Н.  като има предвид, че Норвегия е тясно свързана с Европейския съюз и неговите политики чрез членството си в Европейското икономическо пространство; като има предвид, че това гарантира, че населенията и правителствата на Норвегия и ЕС поддържат силни културни връзки, здравословни търговски взаимоотношения и ангажимент спрямо опазването на видовете;

  1.  призовава Норвегия да прекрати търговските си китоловни операции и да се придържа към мораториума на МКК;

  2.  призовава Норвегия да оттегли своите резерви по отношение на списъците на видовете едри китове от приложение I към CITES и да преустанови всякаква търговия с китово месо и китови продукти;

  3.  изразява съжаление, че Норвегия субсидира китоловната индустрията и насърчава потреблението и употребата на продукти на китолова; настоятелно призовава Норвегия да прекрати тези субсидии;

  4.  решително подкрепя продължаването на всеобщия мораториум върху китолова за търговски цели, както и забраната на международната търговска дейност с китови продукти;

  5.  отбелязва, че държавите членки подписаха плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; припомня действие 9 от този план, което призовава държавите членки и Комисията да разработят стратегии за по-добро спазване на съществуващото законодателство на ЕС в областта на дивата флора и фауна на национално равнище;

  6.  изразява съжаление, че по време на дебата в пленарна зала на Европейския парламент на 6 юли 2017 г. Комисията не бе в състояние или не пожела да предостави на Парламента данни относно превозите на китово месо, прехвърлени през пристанища в ЕС; настоятелно призовава Комисията да събере и предостави необходимите данни;

  7.  призовава Комисията да проучи всички възможни начини за гарантиране на това, че транзитното преминаване през пристанищата на ЕС на китовото месо вече не е законово разрешено, включително като препоръча забрана на такива транзитни преминавания като изключителна мярка;

  8.  изразява съжаление, че досега Норвегия не е преразгледала решението си въпреки миналите и текущите дипломатически реакции и повсеместните международни протести; призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Съвета да използват двустранни и многостранни канали, за да отправят настойчив призив към Норвегия да спре всички търговски китоловни дейности;

  9.  настоятелно призовава Съвета и Комисията, по време на предстоящите заседания на МКК-67, да приложи общ подход по отношение на китолова, който да е с най-малкото същата степен на спазване на принципа на предпазливост както настоящата обща позиция, както и да си сътрудничат с трети страни, с цел да постигнат широка подкрепа за създаването на резервати за китове;

  10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Норвегия.