Πρόταση ψηφίσματος - B8-0499/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0499/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη φαλαινοθηρία στη Νορβηγία

6.9.2017 - (2017/2712(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0324/2017
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Sirpa Pietikäinen εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Renata Briano εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mark Demesmaeker εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Catherine Bearder εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Anja Hazekamp εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Keith Taylor εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Eleonora Evi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD


Διαδικασία : 2017/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0499/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0499/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0499/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη φαλαινοθηρία στη Νορβηγία

(2017/2712(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) για μηδενικά αλιεύματα στη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς που τέθηκε σε ισχύ το 1986 (εφεξής «μορατόριουμ»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2016-3 της ΔΕΦ για τα κητοειδή και τη συμβολή τους στη λειτουργία του οικοσυστήματος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2014-2 της ΔΕΦ για τα άκρως μεταναστευτικά είδη κητοειδών,

–  έχοντας υπόψη του στόχους Aichi για τη βιοποικιλότητα, που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006[2], και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 791/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012[3],

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής, της 23ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη 17η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES)[5],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία[6],

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών του 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη φαλαινοθηρία στη Νορβηγία (O‑000058/2017 – B8‑0324/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1982 η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (ΔΕΦ) θέσπισε μορατόριουμ όσον αφορά κάθε δραστηριότητα φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 1986 και εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, προκειμένου να προστατευτούν τα είδη και οι πληθυσμοί από την εξαφάνιση και να επιτραπεί η αποκατάστασή τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία, παρά την εν λόγω διεθνή απαγόρευση, συνέχισε τις φαλαινοθηρικές της δραστηριότητες και το 1993 επανήλθε πλήρως στη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς, υποβάλλοντας επίσημη ένσταση στο μορατόριουμ, καθώς και διατυπώνοντας και διατηρώντας επιφυλάξεις όσον αφορά τον κατάλογο της σύμβασης CITES·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία έγινε συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης CITES στις 19 Δεκεμβρίου 1979, γεγονός που την κατέστησε μία από τις πρώτες χώρες οι οποίες συμφώνησαν να δεσμευτούν από την εν λόγω σύμβαση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογραφικές πηγές εκτιμούν πως το 90 % περίπου των φαλαινών που θανατώνονται στη Νορβηγία είναι θηλυκές και οι περισσότερες από αυτές κυοφορούν, λόγω των βραδύτερων αντανακλαστικών τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία έχει θανατώσει περισσότερες από 13 000 φάλαινες από την έναρξη ισχύος του μορατόριουμ το 1986[7]·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαλαινοθηρία προκαλεί έντονο πόνο στα ζώα, απειλώντας τόσο τις πολύπλοκες κοινωνικές δομές των ευφυών θηλαστικών όσο και το καθεστώς διατήρησης των πληθυσμών φαλαινών συνολικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη μεγάλων φαλαινών αναγράφονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, ώστε να αποτυπωθεί το γεγονός ότι απειλούνται με εξαφάνιση και ότι οποιοδήποτε εμπόριο, έστω και ασήμαντου όγκου, θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 παράγραφος 1 του συγκεκριμένου κανονισμού απαγορεύει την αγορά, την προσφορά προς αγορά, την απόκτηση για εμπορικούς σκοπούς, την έκθεση για εμπορικούς σκοπούς, τη χρήση για κερδοσκοπικό σκοπό και την πώληση, την κατοχή με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση ή τη μεταφορά προς πώληση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν πως οι φάλαινες ενισχύουν την παραγωγικότητα του οικοσυστήματος και ενδέχεται να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στη ρύθμιση των επιπέδων του CO2 στην ατμόσφαιρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία θεσπίζει μονομερώς τα δικά της όρια αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη φαλαινοθηρική περίοδο του 2017 η Νορβηγία αύξησε την ποσόστωση των ρυγχοφαλαινών σε 999 (από 880 που ήταν το 2016)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές κρέατος φάλαινας από τη Νορβηγία έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένο ποσοστό αυτών διαμετακομίζεται μέσω λιμένων της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο τον Οκτώβριο του 2016, διαπιστώθηκε πως 2 948 κιλά νορβηγικών προϊόντων φάλαινας εξήχθησαν στην Ιαπωνία, αφού διαμετακομίστηκαν μέσω τουλάχιστον τριών λιμένων της ΕΕ[8]·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμετακόμιση κρέατος φάλαινας μέσω λιμένων της ΕΕ επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι τα φορτία συνοδεύονται από έγκυρα έγγραφα της CITES δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της σύμβασης CITES είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και ιδίως η διατήρηση των ειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ περί οικοτόπων, η οποία καθορίζει την κοινοτική θέση όσον αφορά τις φάλαινες (και τα δελφίνια), δεν επιτρέπει την επανέναρξη της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς σε βάρος κανενός αποθέματος φαλαινών στα ύδατα της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νορβηγία είναι στενά συνδεδεμένη με την Ένωση και τις πολιτικές της μέσω της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση αυτή έχει εξασφαλίσει τη διατήρηση ισχυρών πολιτιστικών δεσμών, υγιών εμπορικών σχέσεων και της δέσμευσης για προστασία της φύσης ανάμεσα στους λαούς και τις κυβερνήσεις της Νορβηγίας και της ΕΕ·

1.  καλεί τη Νορβηγία να παύσει όλες τις φαλαινοθηρικές δραστηριότητες εμπορικής φύσης και να τηρήσει το μορατόριουμ της ΔΕΦ·

2.  καλεί τη Νορβηγία να αποσύρει τις επιφυλάξεις της σχετικά με τον κατάλογο ειδών μεγάλων φαλαινών στο Παράρτημα Ι της σύμβασης CITES και να παύσει κάθε εμπορία κρέατος και προϊόντων φάλαινας·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Νορβηγία επιδοτεί τη βιομηχανία προϊόντων φάλαινας και προωθεί την κατανάλωση και χρήση προϊόντων που προκύπτουν από τη φαλαινοθηρία· προτρέπει τη Νορβηγία να καταργήσει τις εν λόγω επιδοτήσεις·

4.  υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση του διεθνούς μορατόριουμ σχετικά με τη φαλαινοθηρία για εμπορικούς σκοπούς και την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

5.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει ως προς το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών· υπενθυμίζει τη δράση 9 του σχεδίου αυτού, η οποία καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν στρατηγικές για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ περί άγριων ειδών σε εθνικό επίπεδο·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση ή δεν επιθυμούσε να παράσχει στο Κοινοβούλιο δεδομένα σχετικά με τις μεταφορές κρέατος φάλαινας μέσω των λιμένων της ΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να συλλέξει και να παράσχει τα αναγκαία στοιχεία·

7.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει όλους τους πιθανούς τρόπους διασφάλισης της απαγόρευσης νόμιμης διαμετακόμισης κρέατος φάλαινας μέσω των λιμένων της ΕΕ, μεταξύ άλλων, προωθώντας την απαγόρευση των εν λόγω διαμετακομίσεων, ως έκτακτο μέτρο·

8.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι έως τώρα η Νορβηγία δεν έχει επανεξετάσει την απόφασή της, παρά τις παλαιότερες και τις τρέχουσες διπλωματικές αντιδράσεις και τις ευρύτατες διεθνείς διαμαρτυρίες· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Συμβούλιο να αξιοποιήσουν διμερείς και πολυμερείς διαύλους, προκειμένου να παροτρύνουν τη Νορβηγία να παύσει κάθε δραστηριότητα φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς·

9.  καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά τις επερχόμενες συνεδριάσεις της ΔΕΦ-67, να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση της φαλαινοθηρίας που να είναι τουλάχιστον εξίσου προστατευτική με την παρούσα κοινή θέση και να συνεργαστούν με τρίτες χώρες ώστε να επιτευχθεί πλειοψηφική στήριξη για τη δημιουργία καταφυγίων φαλαινών·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Νορβηγίας.