Päätöslauselmaesitys - B8-0499/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0499/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Norjan valaanpyynnistä

6.9.2017 - (2017/2712(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0324/2017 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta
Renata Briano S&D-ryhmän puolesta
Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta
Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta
Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta
Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta
Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2017/2712(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0499/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0499/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0499/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Norjan valaanpyynnistä

(2017/2712(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Kansainvälisen valaanpyyntikomission (IWC) kaupallista valaanpyyntiä koskevan sopimuksen, jolla pyynti rajoitetaan nollaan ja joka tuli voimaan vuonna 1986 (”moratorio”),

–  ottaa huomioon IWC:n päätöslauselman 2016-3, joka koskee valaita ja niiden roolia ekosysteemin toiminnassa,

–  ottaa huomioon IWC:n päätöslauselman 2014-2, joka koskee laajasti vaeltavia valaita,

–  ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen yhteydessä sovitut Aichin biodiversiteettitavoitteet,

–  ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY[1],

–  ottaa huomioon 4. toukokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006[2] ja 23. elokuuta 2012 annetun komission asetuksen (EY) N:o 791/2012[3],

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta 23. elokuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012[4],

–  ottaa huomioon 15. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n strategisista tavoitteista luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 17. kokouksessa[5],

–  ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman valaanpyyntiin liittyvistä yhteisön toimista[6],

–  ottaa huomioon vuonna 2016 tehdyn EU:n toimintasuunnitelman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen valaanpyynnistä Norjassa (O‑000058/2017 – B8‑0324/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen valaanpyyntikomissio (IWC) esitti vuonna 1982 kaiken kaupallisen valaanpyynnin keskeyttämistä suojellakseen lajeja ja populaatioita sukupuutolta ja mahdollistaakseen niiden elpymisen; ottaa huomioon, että keskeyttäminen tuli voimaan vuonna 1986 ja se on edelleen voimassa;

B.  toteaa, että Norja on tästä kansainvälisestä kiellosta huolimatta jatkanut valaanpyyntiä ja maa käynnisti vuonna 1993 kaupallisen valaanpyynnin uudelleen täydessä laajuudessaan esittäen virallisen vastalauseen keskeyttämistä vastaan ja esittäen entisten varaumien jatkamisen ohella myös uusia varaumia CITES-luetteloita kohtaan;

C.  ottaa huomioon, että Norjasta tuli CITES-yleissopimuksen osapuoli 19. joulukuuta 1979, eli se on ensimmäisiä maita, joka on sitoutunut noudattamaan kyseistä yleissopimusta;

D.  ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden mukaan noin 90 prosenttia Norjan pyytämistä valaista on ollut naaraita, joista useimmat ovat olleet tiineinä; toteaa tämän johtuvan näiden valaiden hitaammasta reagoinnista;

E.  ottaa huomioon, että keskeyttämisen tultua voimaan vuonna 1986 Norja on tappanut yli 13 000 valasta[7];

F.  toteaa, että valaanpyynti aiheuttaa suurta kärsimystä yksittäisille eläimille ja uhkaa vakavasti niin näiden älykkäiden nisäkkäiden monimutkaisia sosiaalisia rakenteita kuin valaskantojen suojelutilannetta kokonaisuudessaan;

G.  ottaa huomioon, että kaikki suuret valaslajit on lueteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A, mikä tarkoittaa, että niitä uhkaa sukupuutto ja että minkä tahansa tasoinen kaupankäynti vaarantaisi lajien säilymisen; toteaa, että kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa kielletään liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden ostaminen, tarjoaminen ostettavaksi, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen;

H.  toteaa, että on yhä enemmän tieteellistä näyttöä, jonka nojalla on syytä olettaa, että valaat parantavat ekosysteemin tuottavuutta ja että niillä saattaa olla merkitystä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksien sääntelyssä;

I.  toteaa Norjan asettavan omat saalisrajoituksensa yksipuolisesti; toteaa, että Norja nosti valaanpyyntikaudella 2017 lahtivalaiden pyyntikiintiönsä 999 valaaseen (vuonna 2016 vastaava kiintiö käsitti 880 valasta);

J.  toteaa, että Norjan valaanlihan vienti on kasvanut huomattavasti viime vuosina; toteaa, että osa tästä viennistä kulkee EU:n satamien kautta;

K.  toteaa, että pelkästään lokakuussa 2016 norjalaisia valasperäisiä tuotteita vietiin havaintojen mukaan Japaniin 2 948 kiloa, ja tuotteet kulkivat ainakin kolmen EU:n sataman kautta[8];

L.  toteaa, että valaanlihan kuljetus EU:n satamien kautta on sallittua, mikäli lähetysten mukana on neuvoston asetuksessa (EU) N:o 338/97 edellytetyt ja voimassaolevat CITES-asiakirjat;

M.  toteaa, että CITES-yleissopimuksen ensisijaisena tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja erityisesti lajien säilyminen; toteaa, että unionin luontotyyppidirektiivissä, jossa määritellään valaita (ja delfiinejä) koskeva unionin kanta, ei sallita minkään valaskannan kaupallisen pyynnin uudelleen käynnistämistä unionin vesillä;

N.  toteaa, että Norja on assosioitunut tiiviisti unioniin ja sen politiikkoihin, sillä maa kuuluu Euroopan talousalueeseen; toteaa tämän varmistaneen, että niin Norjan kuin EU:nkin kansat ja hallitukset ovat vaalineet vahvoja kulttuurisia sidoksia ja tervettä kauppasuhdetta ja sitoutuneet suojelemiseen;

1.  kehottaa Norjaa lopettamaan kaiken kaupallisen valaanpyynnin ja noudattamaan siten IWC:n edellyttämää pyynnin keskeyttämistä;

2.  kehottaa Norjaa peruuttamaan varaumat, joita se on esittänyt CITES-yleissopimuksen liitteessä I olevaa suurten valaslajien luettelointia kohtaan, ja lopettamaan kaiken valaanlihaa ja valasperäisiä tuotteita koskevan kaupankäynnin;

3.  pitää valitettavana, että Norja tukee valasteollisuutta ja edistää valaanpyyntiin perustuvien tuotteiden kulutusta ja käyttöä; kehottaa Norjaa lakkauttamaan kyseisen tuen;

4.  kannattaa vahvasti kaupallisen valaanpyynnin keskeyttämistä maailmanlaajuisesti ja valastuotteiden kansainvälistä kauppaa koskevan kiellon säilyttämistä;

5.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet EU:n toimintasuunnitelman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi; ottaa huomioon, että kyseisen suunnitelman toimessa 9 kehotetaan jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään strategioita, joilla parannetaan luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan EU-lainsäädännön noudattamista kansallisella tasolla;

6.  pitää valitettavana, että komissio ei parlamentin täysistunnossa 6. heinäkuuta 2017 käydyssä keskustelussa voinut tai halunnut antaa parlamentille tietoja EU:n satamien kautta kuljetetusta valaanlihasta; kehottaa komissiota keräämään ja esittämään tarvittavat tiedot;

7.  kehottaa komissiota harkitsemaan kaikkia mahdollisia tapoja sen varmistamiseksi, että valaanlihaa ei voi enää jatkossa kuljettaa laillisesti EU:n satamien kautta, muun muassa suosittamalla, että tällaiset kuljetukset kielletään poikkeuksellisena toimenpiteenä;

8.  pitää valitettavana, että Norja ei ole tähän mennessä harkinnut uudelleen kantaansa huolimatta aiemmista ja nykyisistä diplomaattitason reaktioista ja laajoista kansainvälisistä protesteista; kehottaa komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja neuvostoa hyödyntämään kahden- ja monenvälisiä väyliä saadakseen Norjan lopettamaan kaiken kaupallisen valaanpyynnin;

9.  kehottaa neuvostoa ja komissiota soveltamaan tulevassa IWC67 -kokouksessa valaanpyyntiin yhteistä lähestymistapaa, jossa noudatetaan vähintään saman tasoista ennalta varautumista kuin nykyisessä yhteisessä kannassa; kehottaa niitä myös yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, jotta enemmistö kannattaisi valaiden suojelualueiden perustamista;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Norjan hallitukselle ja parlamentille.