Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0499/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0499/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl banginių medžioklės Norvegijoje

6.9.2017 - (2017/2712(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0324/2017
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu
Renata Briano S&D frakcijos vardu
Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu
Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu
Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu
Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu
Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu


Procedūra : 2017/2712(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0499/2017
Pateikti tekstai :
B8-0499/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0499/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl banginių medžioklės Norvegijoje

(2017/2712(RSP))

The European Parliament,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės banginių medžioklės komisijos susitarimą dėl komercinės banginių medžioklės uždraudimo, kuris įsigaliojo 1986 m. (moratoriumas),

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės banginių medžioklės komisijos rezoliuciją 2016-3 dėl bangininių ir jų indėlio į ekosistemų veikimą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės banginių medžioklės komisijos rezoliuciją 2014-2 dėl toli migruojančių bangininių,

–  atsižvelgdamas į Aičio biologinės įvairovės tikslus, nustatytus pagal Tarptautinę biologinės įvairovės konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos[1],

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 865/2006[2] ir 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 791/2012[3],

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006[4],

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 15 d. rezoliuciją dėl strateginių ES tikslų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 17-ajam šalių konferencijos susitikimui[5],

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl su banginių medžiokle susijusių Bendrijos veiksmų[6],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl banginių medžioklės Norvegijoje (O-000058/2017 – B8-0324/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 1982 m. Tarptautinė banginių medžioklės komisija nustatė visų rūšių komercinės banginių medžioklės moratoriumą, kuris įsigaliojo 1986 m. ir vis dar galioja, kad būtų galima apsaugoti jų rūšis ir populiacijas nuo išnykimo ir sudaryti sąlygas joms atsikurti;

B.  kadangi Norvegija, nepaisydama šio tarptautinio draudimo, tęsė banginių medžioklės veiklą ir 1993 m. vėl visapusiškai atnaujino komercinę banginių medžioklę, formaliai paprieštaravusi moratoriumui, taip pat pareiškusi išlygų dėl CITES sąrašų ir jų laikydamasi;

C.  kadangi Norvegija CITES šalimi tapo 1979 m. gruodžio 19 d., taigi ji buvo viena iš pirmųjų šalių, sutikusių laikytis šios konvencijos;

D.  kadangi, žiniasklaidos šaltinių skaičiavimais, apie 90 % Norvegijos nužudomų banginių yra patelės, iš kurių dauguma yra vaikingos, nes jos reaguoja lėčiau;

E.  kadangi nuo 1986 m., kai įsigaliojo moratoriumas, Norvegijoje buvo nužudyta daugiau kaip 13 000 banginių[7];

F.  kadangi dėl banginių medžioklės pavieniai gyvūnai patiria sunkias kančias, ji kelia grėsmę sudėtingoms protingų žinduolių socialinėms struktūroms ir banginių populiacijos išsaugojimo būklei apskritai;

G.  kadangi visos didžiųjų banginių rūšys yra išvardytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede, taigi atsižvelgiama į faktą, kad jiems gresia išnykimas ir kad dėl bet kokio masto prekybos kiltų šios rūšies išnykimo pavojus; kadangi pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį A priede išvardytų rūšių egzempliorius draudžiama pirkti, siūlyti pirkti, įsigyti komerciniams tikslams, viešai demonstruoti komerciniams tikslams, naudoti pasipelnymui ir prekybai, laikyti pardavimui, siūlyti parduoti arba vežti pardavimui;

H.  kadangi randasi vis daugiau mokslinių įrodymų, leidžiančių teigti, kad banginiai didina ekosistemos našumą ir gali turėti įtakos reguliuojant CO2 kiekį atmosferoje;

I.  kadangi Norvegija vienašališkai nusistato leidžiamą sumedžioti kiekį; kadangi 2017 m. banginių medžioklės sezonui ji padidino mažųjų ruožuočių kvotą iki 999 (nuo 880 2016 m.);

J.  kadangi Norvegijos banginių mėsos eksportas pastaraisiais metais smarkiai išaugo; kadangi dalis šios eksportuojamos produkcijos gabenama per ES uostus;

K.  kadangi buvo nustatyta, kad vien per 2016 m. spalio mėn. 2 948 kg Norvegijos banginių produktų buvo eksportuoti į Japoniją tranzitu kertant bent tris ES uostus[8],

L.  kadangi banginių mėsos tranzitas per ES uostus leidžiamas, jei vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 338/97 kroviniams parengiami galiojantys CITES nuostatas atitinkantys dokumentai;

M.  kadangi pagrindinis CITES tikslas yra saugoti biologinę įvairovę ir, visų pirma, išsaugoti gyvūnų ir augalų rūšis; kadangi pagal ES Buveinių direktyvą, kurioje apibrėžiama Bendrijos pozicija dėl banginių (ir delfinų), negalima atnaujinti jokių banginių, kurių populiacija aptinkama ES vandenyse, komercinės medžioklės;

N.  kadangi Norvegija dėl savo narystės Europos ekonominėje erdvėje yra glaudžiai susijusi su Sąjunga ir jos politikos kryptimis; kadangi tokiu būdu buvo užtikrinta, kad Norvegijos ir ES žmonės ir vyriausybės išlaikytų tvirtus kultūrinius ryšius, sveikus prekybos santykius ir su išsaugojimu susijusius įsipareigojimus;

1.  ragina Norvegiją nutraukti visas komercinės banginių medžioklės operacijas ir laikytis Tarptautinės banginių medžioklės komisijos moratoriumo;

2.  ragina Norvegiją atšaukti savo išlygas dėl CITES I priedėlio didžiųjų banginių rūšių sąrašų ir nutraukti visą prekybą banginių mėsa ir banginių produktais;

3.  apgailestauja, kad Norvegija subsidijuoja banginių pramonę ir skatina vartoti ir naudoti banginių medžioklės produktus; primygtinai ragina Norvegiją nebeteikti šių subsidijų;

4.  tvirtai remia tolesnį visuotinį komercinės banginių medžioklės moratoriumą ir tarptautinės komercinės prekybos banginių produktais draudimą;

5.  pažymi, kad valstybės narės prisijungė prie ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano; atkreipia dėmesį į to plano 9 veiksmą, kuriame valstybės narės ir Komisija raginamos parengti nacionalinės atitikties ES laukinės gamtos teisės aktams gerinimo strategijas;

6.  apgailestauja, kad vykstant diskusijoms, kurias Parlamentas surengė per 2017 m. liepos 6 d. plenarinį posėdį, Komisija negalėjo ar nenorėjo pateikti Parlamentui duomenų apie banginių mėsos vežimą per ES uostus; primygtinai ragina Komisiją surinkti ir pateikti reikalingus duomenis;

7.  ragina Komisiją ištirti visus galimus būdus, kaip užtikrinti, kad banginių mėsos nebebūtų leidžiama teisėtai vežti tranzitu per ES uostus, be kita ko, kaip išimtinę priemonę rekomenduojant uždrausti tokį tranzitą;

8.  apgailestauja, kad, nepaisydama ankstesnių ir dabartinių diplomatinių reakcijų ir plačiai paplitusių tarptautinių protestų, Norvegija iki šiol nepersvarstė savo sprendimo; ragina Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Tarybą naudojantis dvišaliais ir daugiašaliais kanalais primygtinai raginti Norvegiją nutraukti visą komercinę banginių medžioklę;

9.  primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją būsimuose 67-osios Tarptautinės banginių medžioklės komisijos sesijos posėdžiuose laikytis bendro požiūrio į banginių medžioklę, pagal kurį atsargumui būtų teikiama bent jau tiek svarbos, kiek jos teikiama dabartinėje bendroje pozicijoje, ir bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kad būtų pasiekta daugumos parama siekiant įsteigti banginių rezervatus;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Norvegijos vyriausybei ir parlamentui.