Návrh uznesenia - B8-0499/2017Návrh uznesenia
B8-0499/2017

NÁVRH UZNESENIA o love veľrýb v Nórsku

6.9.2017 - (2017/2712(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0324/2017
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE
Renata Briano v mene skupiny S&D
Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR
Catherine Bearder v mene skupiny ALDE
Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL
Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE
Eleonora Evi v mene skupiny EFDD


Postup : 2017/2712(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0499/2017
Predkladané texty :
B8-0499/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0499/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o love veľrýb v Nórsku

(2017/2712(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC) o nulových kvótach pre komerčný lov veľrýb, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1986 (ďalej len „moratórium“),

–  so zreteľom na rezolúciu IWC 2016 – 3 o veľrybotvarých cicavcoch a ich príspevku k fungovaniu ekosystému,

–  so zreteľom na uznesenie 2014 – 2 o IWC vysoko sťahovavých druhoch veľrybotvarých cicavcov,

–  so zreteľom na ciele v oblasti biodiverzity z Aiči dohodnuté v rámci Medzinárodného dohovoru o biologickej diverzite,

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín[1],

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006[2] a nariadenie Komisie (EÚ) č. 791/2012 z 23. augusta 2012[3],

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006[4],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2016 o strategických cieľoch EÚ na 17. schôdzi konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES),[5]

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o akcii Spoločenstva, pokiaľ ide o lov veľrýb[6],

–  so zreteľom na akčný plán EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi z roku 2016,

–  so zreteľom na otázku Komisii o love veľrýb v Nórsku (O-000058/2017 – B8-0324/2017),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže v roku 1982 Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) zaviedla moratórium na všetok komerčný lov veľrýb, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 1986 a je stále v platnosti, s cieľom chrániť druhy a populácie veľrýb pred vyhynutím a umožniť im zotaviť sa;

B.  keďže Nórsko napriek tomuto medzinárodnému zákazu pokračuje v love veľrýb a v roku 1993 v plnej miere obnovilo komerčný lov veľrýb s použitím formálnej námietky proti moratóriu, ako aj zápisu a ponechania výhrad týkajúcich sa zoznamov CITES;

C.  keďže Nórsko sa stalo zmluvnou stranou dohovoru CITES 19. decembra 1979, čo znamená, že je jednou z prvých krajín, ktoré sa zaviazali dodržiavať tento dohovor;

D.  keďže mediálne zdroje odhadujú, že približne 90 % zabitých veľrýb zo strany Nórska sú samice, väčšina z nich brezivé, z dôvodu ich pomalšieho reakčného času;

E.  keďže Nórsko zabilo vyše 13 000 veľrýb od nadobudnutia platnosti moratória v roku 1986[7];

F.  keďže lov veľrýb spôsobuje jednotlivým zvieratám veľké utrpenie a ohrozuje zložité sociálne štruktúry inteligentných cicavcov a stav ochrany celých populácií veľrýb;

G.  keďže všetky veľké druhy veľrýb sú uvedené v prílohe A k nariadeniu Rady (ES) č. 338/97, čo odráža skutočnosť, že im hrozí vyhynutie, a že akýkoľvek rozsah obchodu s nimi by ohrozil prežitie druhov; keďže podľa článku 8 ods. 1 tohto nariadenia sa zakazuje kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov druhov uvedených v prílohe A.

H.  keďže pribúdajú vedecké dôkazy, ktoré naznačujú, že veľryby zlepšujú produktivitu ekosystémov a môžu zohrávať úlohu pri regulácii úrovne CO2 v atmosfére;

I.  keďže Nórsko jednostranne stanovuje svoje vlastné obmedzenia výlovu; keďže na lovnú sezónu 2017 si Nórsko zvýšilo kvótu pre lov vráskavca malého na 999 (nárast v porovnaní s 880 kusmi v roku 2016);

J.  keďže nórsky vývoz mäsa veľrýb sa v posledných rokoch výrazne zvýšil; keďže časť tohto vývozu sa uskutočňuje cez prístavy EÚ;

K.  keďže len počas októbra 2016 bolo 2 948 kg nórskych výrobkov z veľrýb vyvezených do Japonska, pričom prešli cez aspoň tri prístavy EÚ[8];

L.  keďže na základe nariadenia Rady (EÚ) č. 338/97 je tranzit veľrybieho mäsa cez prístavy EÚ povolený pod podmienkou, že k zásielkam je priložená platná dokumentácia CITES,

M.  keďže prvoradým cieľom CITES je ochrana biodiverzity, a najmä ochrana druhov; keďže smernica EÚ o biotopoch, v ktorej je vymedzená pozícia Únie k problematike veľrýb (a delfínov), neumožňuje obnovenie komerčného lovu žiadnej populácie veľrýb vo vodách EÚ;

N.  keďže Nórsko je úzko spojené s Úniou a jej politikami prostredníctvom svojho členstva v Európskom hospodárskom priestore; keďže toto zabezpečilo, že národy a vlády Nórska i EÚ si uchovali silné kultúrne väzby, zdravé obchodné vzťahy a úsilie o zachovanie biodiverzity;

1.  vyzýva Nórsko, aby zastavilo všetky svoje činnosti komerčného rybolovu a dodržiavalo moratórium IWC;

2.  vyzýva Nórsko, aby stiahlo svoje výhrady týkajúce sa zápisu do zoznamu prílohy I CITES veľkých druhov veľrýb a ukončilo všetok obchod s veľrybím mäsom a s výrobkami z veľrýb;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Nórsko dotuje odvetvie lovu veľrýb a podporuje konzumáciu a používanie výrobkov pochádzajúcich z lovu veľrýb; naliehavo vyzýva Nórsko, aby zrušilo tieto dotácie;

4.  dôrazne podporuje zachovanie globálneho moratória na komerčný lov veľrýb a zákazu medzinárodného komerčného obchodovania s výrobkami z veľrýb;

5.  konštatuje, že členské štáty podpísali akčný plán EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; pripomína akciu 9 uvedeného plánu, ktorá vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali stratégie na zlepšenie dodržiavania existujúcich právnych predpisov EÚ o voľne žijúcich druhoch na vnútroštátnej úrovni;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas diskusie, ktorú zorganizoval Európsky parlament na plenárnom zasadnutí 6. júla 2017, Komisia nebola schopná alebo ochotná poskytnúť Parlamentu údaje o preprave veľrybieho mäsa cez prístavy EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zozbierala a poskytla potrebné údaje;

7.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala všetky možné spôsoby, ako zabezpečiť, aby veľrybie mäso už nemohlo legálne prechádzať cez prístavy v EÚ, a to aj odporučením zákazu takejto prepravy ako výnimočného opatrenia;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Nórsko doteraz neprehodnotilo svoje rozhodnutie napriek minulým a prebiehajúcim diplomatickým reakciám a rozsiahlym medzinárodným protestom; vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Radu, aby s využitím bilaterálnych a multilaterálnych kanálov naliehali na Nórsko, aby zastavilo všetok komerčný lov veľrýb;

9.  naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby na nadchádzajúcom zasadnutí IWC-67 prijali spoločný prístup k lovu veľrýb, ktorý by bol aspoň taký preventívny, ako súčasná spoločná pozícia, a aby spolupracovali s tretími krajinami s cieľom dosiahnuť väčšinovú podporu vytvorenia chránených území pre veľryby;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Nórska.