ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
1.8.2017
PE605.640v01-00
 
B8-0500/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών ως προς τον εμβολιασμό


Mireille D’Ornano

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών ως προς τον εμβολιασμό  
B8-0500/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταστήσει υποχρεωτική τη χορήγηση έντεκα εμβολίων σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα η πολιτική της Γαλλίας επί του θέματος να είναι από τις πιο αυστηρές στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο L3116-4 του γαλλικού Κώδικα Δημόσιας Υγείας, «η άρνηση ενός ατόμου να υποβληθεί το ίδιο ή να υποβάλει άτομα υπό τη γονική μέριμνα ή την κηδεμονία του σε υποχρεωτικό εμβολιασμό [τιμωρείται] με έξι μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.750 ευρώ»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαπέντε κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία υποχρέωση εμβολιασμού στους πολίτες τους, ότι ορισμένα παραχωρούν ακόμη και το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης και ότι παρά ταύτα στα κράτη αυτά σημειώνεται επαρκής εμβολιαστική κάλυψη·

1.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εφαρμογή των άρθρων 3, 7 και 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρχής της προφύλαξης σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου λόγω παρενεργειών ορισμένων εμβολίων·

2.  την καλεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της έξαρσης που σημειώνουν ορισμένες ασθένειες στην Ευρώπη και να δώσουν έμφαση στην ενημέρωση και όχι στον εξαναγκασμό.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου