Päätöslauselmaesitys - B8-0500/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0500/2017

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS potilaiden oikeuksista rokotuksiin liittyvissä asioissa

  1.8.2017

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Mireille D’Ornano

  B8‑0500/2017

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys potilaiden oikeuksista rokotuksiin liittyvissä asioissa

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.  ottaa huomioon, että Ranskan hallitus on ilmoittanut haluavansa tehdä 11 alle kaksivuotiaille lapsille annettavaa rokotetta pakollisiksi, minkä johdosta Ranska olisi yksi kyseiseen asiaan tiukimmin suhtautuvista maista Euroopassa;

  B.  ottaa huomioon, että Ranskan kansanterveyslain L3116-4 pykälässä säädetään pakollisten rokotusten hankkimatta jättämisestä huollettavana oleville lapsille kuuden kuukauden vankeusrangaistus ja 3 750 euron sakko;

  C.  ottaa huomioon, että 15 jäsenvaltiota ei aseta kansalaisilleen minkäänlaisia rokotuksia koskevia velvoitteita, että joissakin niistä säädetään jopa oikeudesta kieltäytyä rokotuksista ja että näissä maissa rokotuskattavuus on siitä huolimatta riittävä;

  1.  kehottaa komissiota edistämään rokotuksiin liittyvissä asioissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 3, 7 ja 10 artiklan soveltamista sekä ennalta varautumisen periaatteen noudattamista tiettyjen rokotteiden vakavien sivuvaikutusten riskin varalta;

  2.  kehottaa kannustamaan jäsenvaltioita puuttumaan ensisijaisesti Euroopassa havaitun joidenkin tautien uudelleen ilmaantumisen perimmäisiin syihin ja painottamaan pikemminkin valistustyötä kuin pakkokeinoja.