ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 47k
1.8.2017
PE605.640v01-00
 
B8-0500/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over patiëntenrechten met betrekking tot vaccinaties


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over patiëntenrechten met betrekking tot vaccinaties  
B8‑0500/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Franse overheid heeft aangekondigd elf vaccins verplicht te willen maken voor kinderen jonger dan twee jaar, hetgeen van Frankrijk een van de veeleisendste Europese landen zou maken voor wat vaccinaties betreft;

B.  overwegende dat in artikel L3116-4 van de Code de la santé publique (het Franse wetboek voor de volksgezondheid) staat dat een persoon die weigert zichzelf of andere personen die onder zijn of haar ouderlijke gezag of voogdij staan, te onderwerpen aan de verplichtingen inzake vaccinatie, wordt bestraft met zes maanden opsluiting en een boete van 3 750 EUR;

C.  overwegende dat vijftien lidstaten hun inwoners geen enkele vaccinatieverplichting opleggen en dat sommige lidstaten zelfs het recht op weigering op grond van gewetensbezwaren erkennen en niettemin over een afdoende vaccinatiedekking beschikken;

1.  verzoekt de Commissie om te ijveren voor de toepassing van artikelen 3, 7 en 10 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voor wat vaccinaties betreft, en voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel in het geval van vaccins die een ernstig risico op bijwerkingen inhouden;

2.  vraagt dat de Commissie de lidstaten ertoe aanzet in de eerste plaats op te treden tegen de onderliggende oorzaken van de opleving van bepaalde ziekten in Europa en veeleer de nadruk te leggen op pedagogie dan op dwang.

Juridische mededeling - Privacybeleid