ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 47k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ειδική ομάδα κατά των ψευδών ειδήσεων


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ειδική ομάδα κατά των ψευδών ειδήσεων  
B8-0501/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτρόπου αρμόδιου για την ψηφιακή οικονομία Mariya Gabriel για την πρόθεση σύστασης μιας ευρωπαϊκής ειδικής ομάδας (task force) για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της εναρμόνισης των δράσεων των επιμέρους κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που ασχολούνται με την απομυθοποίηση των ψευδών ειδήσεων, και των ομάδων πίεσης στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, έχουν σημειώσει γενικά αποτελέσματα μη ικανοποιητικά ή περιορισμένα σε μόνο ορισμένες πτυχές του προβλήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των θεμάτων που αποτελούν αντικείμενο ψευδών ειδήσεων, οι οποίες, κυρίως, σχετίζονται με την ξενοφοβία, τον εθνικισμό και την ισλαμοφοβία, αλλά και την πολιτιστική σημασία του φαινομένου·

1.  καλεί την Επιτροπή με κινηθεί αποφασιστικά προς ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις «ψευδείς ειδήσεις» και της «ρητορικές μίσους», περιλαμβάνοντας μια μορφή ευθύνης των φορέων εκμετάλλευσης στις διαδικτυακές πλατφόρμες, που θα συνάδει με την ελευθερία της έκφρασης αλλά δεν θα απαλλάσσει τους παρόχους από τους ελέγχους που είναι αναγκαίοι και εφικτοί από τεχνική άποψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου