RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 46k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


ELi uue võltsuudiste vastase töörühma kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ELi uue võltsuudiste vastase töörühma kohta  
B8-0501/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel on teatanud kavatsusest luua ELi töörühm võltsuudiste vastu võitlemiseks, eesmärgiga saavutada Euroopa tasandil ühine lähenemisviis ja ühtlustada liikmesriikide eraldi võetavaid meetmeid;

B.  arvestades, et Euroopas ja mujal maailmas väärinfo ümberlükkamisega tegelevate avaliku ja erasektori organisatsioonide ja survegruppide tegevuse tulemused ei ole enamasti olnud rahuldavad või on piirdunud üksnes probleemi mõne aspektiga;

C.  arvestades, et teemad, mille kohta väärinfot levitatakse, on tundliku iseloomuga ning puudutavad enamasti ksenofoobiat, natsionalismi ja islamofoobiat, ning arvestades ka selle nähtuse kultuurilist olulisust;

1.  palub komisjonil tegutseda otsustavalt selle nimel, et võtta vastu võltsuudiseid ja vihakõnet käsitlev uus õigusraamistik, mis näeks veebiplatvormide haldajatele ette teatava vastutuse, mis oleks kooskõlas väljendusvabadusega, kuid ei vabastaks teenuse osutajat vajalike ja tehniliselt teostatavate kontrollide tegemisest.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika