PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 47k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nowej europejskiej grupy zadaniowej ds. zwalczania fałszywych informacji


Nicola Caputo

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nowej europejskiej grupy zadaniowej ds. zwalczania fałszywych informacji  
B8‑0501/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel ogłosiła, iż zamierza utworzyć europejską grupę zadaniową ds. zwalczania fałszywych informacji, której celem byłoby opracowanie wspólnego podejścia na szczeblu europejskim, poprzez harmonizowanie działań poszczególnych państw członkowskich;

B.  mając na uwadze, że wyniki osiągnięte przez publiczne i prywatne organizacje zajmujące się identyfikacją fałszywych informacji oraz przez grupy nacisku, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami, były ogólnie niezadowalające lub ograniczone jedynie do niektórych aspektów tego problemu;

C.  mając na uwadze wyraźnie wrażliwy charakter tematów będących przedmiotem fałszywych informacji, w większości związanych z ksenofobią, nacjonalizmem i islamofobią, a także kulturowe znaczenie tego zjawiska;

1.  wzywa Komisję do determinacji w ustanowieniu nowych ram prawnych dotyczących „fałszywych informacji” i „nawoływania do nienawiści” przewidujących formę odpowiedzialności operatorów platformy internetowej, która jest zgodna z wolnością wypowiedzi, ale nie zwalnia dostawcy usług internetowych z koniecznych i technicznie wykonalnych kontroli.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności