Предложение за резолюция - B8-0502/2017Предложение за резолюция
B8-0502/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) №.../... за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията относно фуражи и храни, за които се прилагат специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

7.9.2017 - (D051561/01 – 2017/2837(RSP))

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Компетентен член на ЕП: Мишел Ривази Кристел Шалдемозе, Фредерик Рийс, Лин Бойлан, Пиерникола Педичини, Сирпа Пиетикяйнен

Процедура : 2017/2837(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0502/2017
Внесени текстове :
B8-0502/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0502/2017

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) №.../... за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията относно фуражи и храни, за които се прилагат специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“

(D051561/01 – 2017/2837(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент за изпълнение на Комисията (ЕС) №.../... за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията относно фуражи и храни, за които се прилагат специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ (D051561/01),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните[1], и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[2],

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

Общи забележки

A.  като има предвид, че Регламентът за изпълнение (ЕС) 2016/6 понастоящем изисква пратките, съдържащи редица храни, включително гъби, риба и рибни продукти, ориз и соя, с произход или изпратени от някоя част на Япония, да бъдат придружавани от валидна декларация от японските органи, удостоверяваща, че продуктите спазват максималните прагове на замърсяване, които са в сила в Япония (член 5, параграфи 1 и 2); като има предвид, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията (наричан по-долу „проект на предложение“) понастоящем изисква само ограничен списък с храни и фуражи от дванадесет префектури, изброени в приложение II, да се придружава от такава декларация; като има предвид, че проектът на предложение също така заличава редица категории храни и фуражи от приложение II;

Б.  като има предвид, че, по аналогичен начин, съгласно член 10 от проекта на предложение официалният контрол, а именно проверката на документите на всички пратки и проверките за идентичност на случаен принцип и физическите проверки на случаен принцип, в това число лабораторен анализ за наличието на цезий-134 и цезий-137, сега биха били изисквани само за храни и фуражи, посочени в приложение II; като има предвид, че проектът на предложение запазва ниска честотата на проверките при внос (съображение 12);

В.  като има предвид, че Регламентът за изпълнение 2016/6, след като бъде изменен, както предлага Комисията, вече няма да изисква държавите членки да информират Комисията на всеки три месеца за всички резултати от анализите посредством Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи;

Г.  като има предвид, че проектът на предложение запазва без промяна съществуващото приложение I към Регламент (ЕС) 2016/6, в което се определят максимално допустимите нива, както са предвидени в японското законодателство, за различните категории храни и фуражи[3]; като има предвид, че проверка на съответствието с максимално допустимите граници за категориите храни и фуражи в приложение I не се изисква съгласно Регламента за изпълнение 2016/6 или предложението за неговото изменение, независимо дали под формата на документация, предоставена от японските органи, или на проверки и вземане на проби на границите на ЕС; като има предвид, че следователно не съществува никаква гаранция, че тези храни и фуражи ще са в съответствие с максимално допустимите стойности за радиоактивно замърсяване;

Д.  като има предвид, че проектът на предложение се основава на данните за наличието, предоставени от японските органи за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. (повече от 132 000 единици данни за радиоактивността във фуражи и храни, различни от говеждо месо, и повече от 527 000 единици данни за радиоактивността в говеждото месо); като има предвид, че въпреки че измененията в проекта на предложение се основават на подробен анализ на горепосочените данни, нито този анализ, нито връзка към необработените данни са предоставени в текста;

Е.  като има предвид, че поради това е много трудно да се провери дали предложените мерки са достатъчни, за да защитават здравето на гражданите на Съюза;

Ж.  като има предвид, че, въпреки това, дори без анализ, на които Комисията базира своето предложение, има достатъчно основания да се счита, че настоящото предложение може да доведе до увеличаване на експозицията на радиоактивно замърсени храни със съответното въздействие върху здравето на човека;

З.  като има предвид, че председателят на Tokyo Electric Power Company (TEPCO) официално поиска разрешение от японското правителство да изхвърли в Тихия океан почти един милион тона високо радиоактивна вода, използвана за охлаждане на повредените реактори на атомната електроцентрала; като има предвид, че ако бъде разрешено, това може да има изключително отрицателно въздействие върху равнището на хранителната безопасност на рибните продукти, уловени в открито море край бреговете на Япония;

Специфични бележки във връзка с приложение II

И.  като има предвид, че японските префектури, които понастоящем са обхванати от приложение II (Фукушима, Мияги, Акита, Ямагата, Нагано, Гума, Ибараки, Точиги, Чиба, Ивате, Яманаши, Шидзуока, Нийгата), са изложени на радиоактивното замърсяване от ядрената катастрофа, възникнала в електроцентралата във Фукушима през 2011 г.;

Й.  като има предвид, че без основание проектът на предложението заличава от приложение II ориза и производни продукти от префектура Фукушима; като има предвид, че това означава, че вече няма да има изискване за вземане на проби и извършване на анализ на тези продукти при влизането им в Съюза, нито задължение за японските органи да удостоверяват, че тези продукти отговарят на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване; като има предвид, че един от оризовите продукти, заличен от приложение II, е ориз, който се използва в храните за кърмачета и храните за малки деца[4]; като има предвид, че за тези групи, с оглед на особената им уязвимост към излагане на радиация, не е приемливо никакво ниво на замърсяване; като има предвид, че в рамките на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония износът на ориз от Япония би могъл да се увеличи; като има предвид, че тъй като заповедите за евакуация наскоро бяха отменени, има вероятност отглеждането на ориз в замърсени оризища да се възобнови;

К.  като има предвид, че в съображение 7 от проекта на предложението посочва, че само ориз и производни продукти с произход от префектура Фукушима ще бъдат заличени от приложение II, като приложение II също се изменя, така че сега да позволява, без проверки, вземане на проби или анализ, в Съюза да се внасят седем вида риба (включително атлантически и тихоокеански червен тон и скумрия), както и ракообразни и мекотели, които са уловени или събрани във водите на Фукушима;

Л.  като има предвид, че, съгласно предложението, седем вида риба (включително атлантически и тихоокеански червен тон и скумрия), ракообразни (като скариди и омари) и мекотели (миди и черни миди) също ще бъдат заличени от приложение II за шест други префектури, а именно Мияги, Ивате, Гума, Ибараки, Чиба и Точиги; като има предвид, че не е предоставена обосновка или обяснение за това намаляване на контрола и не се дава обяснение защо, например, тези видове вече се считат за достатъчно безопасни за внос в Съюза без контрол, а други — не;

М.  като има предвид, че съгласно предложението приложение II вече няма да включва никакви продукти с произход от префектура Акита (понастоящем то обхваща пет продукта от Акита — гъби, аралия, бамбукови филизи, японска осмунда и елеутерокок (годно за консумация диворастящо растение) – и всичките им производни продукти); като има предвид, че не е посочено основание или обяснение за това намаляване на контрола;

Н.  като има предвид, че приложение II вече няма да включва аралия, бамбук и японска осмунда с произход от Ямагата; като има предвид, че не е посочено основание или обяснение за това намаляване на контрола;

О.  като има предвид, че приложение II вече няма да включва японска осмунда, орлова папрат и щраусова папрат от пет префектури – Ивате, Гума, Ибараки, Чиба и Точиги; като има предвид, че не е посочено основание или обяснение за това намаляване на контрола;

П.  като има предвид, че единственото допълнение към приложение II е „риба и рибни продукти“ от префектура Нагано; като има предвид, че не е посочено основание за това затягане на контрола; като има предвид, че систематичните проверки за тази префектура бяха отменени през декември 2011 г.; като има предвид, че през март 2014 г. някои годни за консумация диворастящи растения са били отново добавени в приложение II;

Специфични бележки във връзка с приложение I

Р.  като има предвид, че проектът на предложение запазва без промяна съществуващото приложение I към Регламент (ЕС) 2016/6, в което се определят максимално допустимите нива, както са предвидени в японското законодателство; като има предвид, че проверка на съответствието с максимално допустимите граници за категориите храни и фуражи в приложение I не се изисква съгласно Регламента за изпълнение 2016/6 или предложението за неговото изменение, независимо дали под формата на документация, предоставена от японските органи, или на проверки и вземане на проби на границите на ЕС; като има предвид, че следователно не съществува никаква гаранция, че тези храни и фуражи не надвишават максимално допустимите стойности за радиоактивно замърсяване;

С.  като има предвид, че от 1 април 2012 г. насам максималните граници, които са в сила в Япония, а следователно и тези, изброени в приложение I, не са били коригирани в низходяща посока; като има предвид, че тези граници следва да бъдат намалени, особено по отношение на храни, предназначени за уязвими групи, като млякото и храните за кърмачета и бебета;

Т.  като има предвид, че шест години след бедствието, е силно под въпрос дали Съюзът следва да допусне в хранителната си верига (дори на теория – с оглед на това, че не съществува правно задължение за контрол на границите на ЕС) продукти със следните максимално допустими нива на цезий-134 и цезий-137: 50Bq/kg за храна, предназначени за бебета и кърмачета (като храни за кърмачета, преходни храни и бебешка храна), както и за мляко и напитки на млечна основа, 10 Bq/kg за минерална вода, подобни напитки и чаена отвара от неферментирали листа и 100 Bq/kg за всички останали храни;

1.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

2.  счита, че проектът за регламент за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не съответства на целта и общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, за осигуряване на основата за гарантиране на високо равнище на защита на човешкия живот и здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и потребителите;

3.  призовава Комисията да оттегли своя проект на регламент за изпълнение и да внесе нов проект в комисията най-късно до края на 2017 г.;

4.  призовава Комисията, при изготвянето на своето ново предложение, наред с другото, да:

  –  гарантира, че всички храни и фуражи, които се внасят от Япония в Съюза, включително категориите, изброени в приложение I, подлежат на контрол и проверки;

  –  преразгледа в посока намаляване максималните допустими стойности в приложение I; както и

  –  да вземе предвид неотдавнашната отмяна на заповедите за евакуация в засегнатите префектури и да гарантира, че няма свързано с това отрицателно въздействие върху нивата на радиоактивно замърсяване на внасяните в Съюза храни и фуражи;

5.  призовава Комисията, до момента на изготвяне на новото си предложение, да въведе извънредни мерки, както се изисква съгласно член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002, за да се гарантира възможно най-високо ниво на защита на човешкото здраве;

6.  призовава Комисията незабавно да направи обществено достъпен, включително в рамките на Системата на Съюза за бързо предупреждение за храни и фуражи, анализът, на който се основава нейният проект на предложение, както и подробности за системата за контрол, въведена от компетентните органи в Япония, както и обосновки за нейната целесъобразност и ефективност;

7.  призовава Комисията да предостави актуализирана картина на радиологичното положение в Япония след 2011 г., както и всеобхватни годишни прегледи за периода 2011‑2017 г. за радиоактивните вещества, изпуснати както в атмосферата, така и в Тихия океан, от атомната електроцентрала във Фукушима, така че да може да бъде извършен задълбочен анализ с оглед на безопасността на храните;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.