Предложение за резолюция - B8-0503/2017Предложение за резолюция
B8-0503/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ за предлагане за назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността

Павел Свобода от името на комисията по правни въпроси  

Процедура : 2017/2132(INS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0503/2017
Внесени текстове :
B8-0503/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0503/2017

Решение на Европейския парламент за предлагане за назначаване на Саймън Бузутил за член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз

(2017/2132(INS))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 255, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 120 своя правилник,

А.  като има предвид, че Саймън Бузутил отговаря на условията, предвидени в член 255, параграф 2 от ДФЕС;

1.  предлага Саймън Бузутил да бъде назначен за член на комитета;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на председателя на Съда.