Πρόταση ψηφίσματος - B8-0503/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0503/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση διορισμού του Simon Busuttil στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού

Pavel Svoboda εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων  

Διαδικασία : 2017/2132(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0503/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0503/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0503/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση διορισμού του Simon Busuttil στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2017/2132(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Simon Busuttil πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ·

1.  προτείνει να διορισθεί ο Simon Busuttil στη συγκεκριμένη επιτροπή·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.