Projekt rezolucji - B8-0503/2017Projekt rezolucji
B8-0503/2017

PROJEKT DECYZJI w sprawie propozycji mianowania Simona Busuttila na członka komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

7.9.2017 - (2017/2132(INS))

złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

Pavel Svoboda w imieniu Komisji Prawnej  

Procedura : 2017/2132(INS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0503/2017
Teksty złożone :
B8-0503/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B8‑0503/2017

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji mianowania Simona Busuttila na członka komitetu ustanowionego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(2017/2132(INS))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 255 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 120 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Luigi Busuttil spełnia warunki określone w art. 255 akapit drugi TFUE;

1.  proponuje mianowanie Simona Busuttila na członka przedmiotowego komitetu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji prezesowi Trybunałowi Sprawiedliwości.